Player Round 1Round 2Round 3Round 4Round 5Round 6Round 7Round 8Round 9Round 10Round 11Round 12Round 13Round 14Round 15Round 16
1.Ronald Credo 
13 wins, +1118
2nd v MSonej
495 - 327
1/+168 : 1st
2nd v SKapoo
543 - 392
2/+319 : 1st
2nd v KChida
397 - 532
2/+184 : 5th
1st v AGomes
460 - 398
3/+246 : 3rd
1st v WMamad
488 - 276
4/+458 : 3rd
2nd v SLobo
406 - 387
5/+477 : 1st
1st v RTanve
481 - 301
6/+657 : 1st
1st v RGonza
433 - 353
7/+737 : 1st
1st v MSulai
520 - 393
8/+864 : 1st
2nd v RLobo
386 - 440
8/+810 : 1st
2nd v SHemac
413 - 306
9/+917 : 1st
1st v VGanga
460 - 408
10/+969 : 1st
1st v SLobo
425 - 416
11/+978 : 1st
2nd v WMamad
384 - 356
12/+1006 : 1st
2nd v MSulai
545 - 433
13/+1118 : 1st
BYE
13.5/+1118 : 1st
2.Mohammad Sulaiman 
11 wins, +672
2nd v RGonza
422 - 355
1/+67 : 7th
1st v SLobo
381 - 413
1/+35 : 11th
2nd v SHemac
383 - 472
1/-54 : 17th
2nd v SKapoo
449 - 392
2/+3 : 12th
1st v NSonej
478 - 380
3/+101 : 8th
2nd v WMamad
480 - 442
4/+139 : 7th
1st v AGomes
416 - 323
5/+232 : 4th
1st v KChida
532 - 326
6/+438 : 2nd
2nd v RCredo
393 - 520
6/+311 : 4th
2nd v RTanve
439 - 481
6/+269 : 8th
1st v SHemac
528 - 328
7/+469 : 5th
1st v RLobo
479 - 436
8/+512 : 4th
1st v RGonza
457 - 351
9/+618 : 3rd
2nd v SLobo
419 - 352
10/+685 : 2nd
1st v RCredo
433 - 545
10/+573 : 3rd
1st v WMamad
475 - 376
11/+672 : 2nd
3.Ralph Lobo 
10 wins, +827
2nd v RTanve
414 - 418
0/-4 : 14th
1st v JKotic
487 - 283
1/+200 : 7th
2nd v NHemac
450 - 418
2/+232 : 4th
1st v SLobo
396 - 513
2/+115 : 9th
2nd v AGomes
362 - 452
2/+25 : 14th
1st v MSonej
484 - 330
3/+179 : 10th
1st v USaeed
393 - 304
4/+268 : 7th
2nd v SHemac
443 - 328
5/+383 : 4th
1st v KChida
499 - 326
6/+556 : 2nd
1st v RCredo
440 - 386
7/+610 : 2nd
2nd v WMamad
421 - 446
7/+585 : 4th
2nd v MSulai
436 - 479
7/+542 : 7th
1st v SHemac
523 - 338
8/+727 : 5th
2nd v RGonza
487 - 429
9/+785 : 3rd
1st v WMamad
416 - 431
9/+770 : 5th
2nd v SLobo
436 - 379
10/+827 : 3rd
4.Wone Mamadou 
10 wins, +510
1st v NHemac
371 - 357
1/+14 : 9th
1st v KSudhaS
500 - 336
2/+178 : 3rd
2nd v VGanga
474 - 300
3/+352 : 2nd
2nd v KChida
383 - 498
3/+237 : 4th
2nd v RCredo
276 - 488
3/+25 : 10th
1st v MSulai
442 - 480
3/-13 : 13th
2nd v NSonej
497 - 393
4/+91 : 10th
1st v SHemac
311 - 435
4/-33 : 14th
2nd v USaeed
487 - 314
5/+140 : 10th
1st v SHemac
451 - 321
6/+270 : 7th
1st v RLobo
446 - 421
7/+295 : 7th
2nd v RTanve
432 - 321
8/+406 : 5th
1st v RTanve
520 - 304
9/+622 : 2nd
1st v RCredo
356 - 384
9/+594 : 4th
2nd v RLobo
431 - 416
10/+609 : 2nd
2nd v MSulai
376 - 475
10/+510 : 4th
5.Selwyn Lobo 
10 wins, +364
2nd v AGomes
367 - 336
1/+31 : 8th
2nd v MSulai
413 - 381
2/+63 : 6th
1st v SHemac
369 - 347
3/+85 : 3rd
2nd v RLobo
513 - 396
4/+202 : 2nd
1st v KChida
406 - 402
5/+206 : 1st
1st v RCredo
387 - 406
5/+187 : 3rd
1st v RGonza
330 - 475
5/+42 : 6th
2nd v RTanve
416 - 472
5/-14 : 9th
2nd v MSonej
366 - 317
6/+35 : 7th
1st v NSonej
420 - 381
7/+74 : 5th
2nd v SKapoo
492 - 376
8/+190 : 3rd
1st v SHemac
502 - 281
9/+411 : 2nd
2nd v RCredo
416 - 425
9/+402 : 4th
1st v MSulai
352 - 419
9/+335 : 5th
2nd v RGonza
429 - 343
10/+421 : 4th
1st v RLobo
379 - 436
10/+364 : 5th
6.Rohaina Tanveer 
10 wins, +202
1st v RLobo
418 - 414
1/+4 : 12th
2nd v SHemac
343 - 428
1/-81 : 17th
1st v KSudhaS
490 - 331
2/+78 : 9th
1st v RGonza
477 - 434
3/+121 : 7th
2nd v MSonej
508 - 329
4/+300 : 4th
2nd v KChida
423 - 336
5/+387 : 2nd
2nd v RCredo
301 - 481
5/+207 : 5th
1st v SLobo
472 - 416
6/+263 : 3rd
2nd v SHemac
362 - 439
6/+186 : 6th
1st v MSulai
481 - 439
7/+228 : 4th
2nd v AGomes
448 - 359
8/+317 : 2nd
1st v WMamad
321 - 432
8/+206 : 6th
2nd v WMamad
304 - 520
8/-10 : 7th
1st v SKapoo
360 - 362
8/-12 : 9th
1st v SHemac
480 - 324
9/+144 : 7th
2nd v KChida
415 - 357
10/+202 : 6th
7.Ricardo Gonzalez 
9 wins, +314
1st v MSulai
355 - 422
0/-67 : 19th
2nd v BKaiza
456 - 451
1/-62 : 16th
1st v SKapoo
413 - 350
2/+1 : 11th
2nd v RTanve
434 - 477
2/-42 : 14th
1st v KSudhaS
442 - 289
3/+111 : 7th
1st v SHemac
385 - 363
4/+133 : 8th
2nd v SLobo
475 - 330
5/+278 : 3rd
2nd v RCredo
353 - 433
5/+198 : 8th
2nd v AGomes
348 - 468
5/+78 : 11th
1st v MSonej
490 - 408
6/+160 : 9th
2nd v NSonej
593 - 337
7/+416 : 6th
1st v KChida
418 - 275
8/+559 : 3rd
2nd v MSulai
351 - 457
8/+453 : 6th
1st v RLobo
429 - 487
8/+395 : 6th
1st v SLobo
343 - 429
8/+309 : 8th
2nd v SKapoo
400 - 395
9/+314 : 7th
8.Nikhil Soneja 
9 wins, +182
1st v VGanga
361 - 443
0/-82 : 21st
2nd v PFirdh
424 - 280
1/+62 : 9th
1st v NHemac
407 - 362
2/+107 : 8th
2nd v SHemac
426 - 506
2/+27 : 11th
2nd v MSulai
380 - 478
2/-71 : 16th
1st v NHemac
437 - 283
3/+83 : 11th
1st v WMamad
393 - 497
3/-21 : 15th
2nd v KAdina
429 - 323
4/+85 : 13th
1st v BKaiza
482 - 359
5/+208 : 8th
2nd v SLobo
381 - 420
5/+169 : 10th
1st v RGonza
337 - 593
5/-87 : 13th
2nd v JKotic
489 - 362
6/+40 : 11th
1st v NHemac
396 - 360
7/+76 : 9th
2nd v KChida
405 - 491
7/-10 : 11th
2nd v VGanga
406 - 359
8/+37 : 10th
1st v MSonej
474 - 329
9/+182 : 8th
9.KV Chidambaram 
9 wins, +147
2nd v NHemac
444 - 313
1/+131 : 3rd
2nd v USaeed
445 - 320
2/+256 : 2nd
1st v RCredo
532 - 397
3/+391 : 1st
1st v WMamad
498 - 383
4/+506 : 1st
2nd v SLobo
402 - 406
4/+502 : 2nd
1st v RTanve
336 - 423
4/+415 : 4th
1st v SHemac
446 - 441
5/+420 : 2nd
2nd v MSulai
326 - 532
5/+214 : 6th
2nd v RLobo
326 - 499
5/+41 : 12th
1st v SKapoo
384 - 396
5/+29 : 12th
2nd v MSonej
447 - 325
6/+151 : 10th
2nd v RGonza
275 - 418
6/+8 : 12th
2nd v VGanga
449 - 399
7/+58 : 10th
1st v NSonej
491 - 405
8/+144 : 8th
1st v SKapoo
447 - 386
9/+205 : 6th
1st v RTanve
357 - 415
9/+147 : 9th
10.Sanath Hemachandra 
9 wins, -253
1st v BKaiza
396 - 316
1/+80 : 6th
2nd v VGanga
352 - 400
1/+32 : 12th
1st v MSulai
472 - 383
2/+121 : 7th
1st v NSonej
506 - 426
3/+201 : 5th
1st v SHemac
332 - 461
3/+72 : 9th
2nd v RGonza
363 - 385
3/+50 : 12th
2nd v SKapoo
414 - 359
4/+105 : 9th
2nd v WMamad
435 - 311
5/+229 : 5th
1st v RTanve
439 - 362
6/+306 : 5th
2nd v AGomes
365 - 331
7/+340 : 3rd
1st v RCredo
306 - 413
7/+233 : 8th
2nd v SLobo
281 - 502
7/+12 : 8th
2nd v RLobo
338 - 523
7/-173 : 11th
1st v MSonej
397 - 372
8/-148 : 10th
2nd v RTanve
324 - 480
8/-304 : 11th
2nd v SHemac
388 - 337
9/-253 : 10th
11.Sanchit Kapoor 
8 wins, +223
2nd v HSamee
468 - 332
1/+136 : 2nd
1st v RCredo
392 - 543
1/-15 : 15th
2nd v RGonza
350 - 413
1/-78 : 18th
1st v MSulai
392 - 449
1/-135 : 21st
1st v KAdina
446 - 398
2/-87 : 17th
2nd v BKaiza
413 - 342
3/-16 : 14th
1st v SHemac
359 - 414
3/-71 : 16th
2nd v KSudhaS
508 - 296
4/+141 : 12th
1st v SHemac
421 - 422
4/+140 : 14th
2nd v KChida
396 - 384
5/+152 : 11th
1st v SLobo
376 - 492
5/+36 : 12th
1st v AGomes
374 - 302
6/+108 : 10th
2nd v AGomes
480 - 301
7/+287 : 8th
2nd v RTanve
362 - 360
8/+289 : 7th
2nd v KChida
386 - 447
8/+228 : 9th
1st v RGonza
395 - 400
8/+223 : 11th
12.Anthony Gomes 
8 wins, +66
1st v SLobo
336 - 367
0/-31 : 18th
2nd v PSrini
410 - 390
1/-11 : 14th
1st v USaeed
465 - 322
2/+132 : 6th
2nd v RCredo
398 - 460
2/+70 : 10th
1st v RLobo
452 - 362
3/+160 : 6th
2nd v SHemac
388 - 373
4/+175 : 6th
2nd v MSulai
323 - 416
4/+82 : 11th
2nd v VGanga
455 - 325
5/+212 : 7th
1st v RGonza
468 - 348
6/+332 : 3rd
1st v SHemac
331 - 365
6/+298 : 6th
1st v RTanve
359 - 448
6/+209 : 9th
2nd v SKapoo
302 - 374
6/+137 : 9th
1st v SKapoo
301 - 480
6/-42 : 13th
2nd v VGanga
398 - 461
6/-105 : 17th
2nd v PSrini
393 - 356
7/-68 : 14th
2nd v NHemac
451 - 317
8/+66 : 12th
13.Vineet Gangal 
8 wins, +33
2nd v NSonej
443 - 361
1/+82 : 5th
1st v SHemac
400 - 352
2/+130 : 4th
1st v WMamad
300 - 474
2/-44 : 12th
2nd v SHemac
322 - 404
2/-126 : 17th
1st v NHemac
337 - 316
3/-105 : 12th
2nd v USaeed
326 - 334
3/-113 : 15th
2nd v HSamee
455 - 326
4/+16 : 12th
1st v AGomes
325 - 455
4/-114 : 16th
1st v PSrini
350 - 362
4/-126 : 15th
2nd v BKaiza
362 - 344
5/-108 : 14th
2nd v KSudhaS
407 - 282
6/+17 : 11th
2nd v RCredo
408 - 460
6/-35 : 13th
1st v KChida
399 - 449
6/-85 : 14th
1st v AGomes
461 - 398
7/-22 : 12th
1st v NSonej
359 - 406
7/-69 : 15th
2nd v BKaiza
407 - 305
8/+33 : 13th
14.Madhu Soneja 
7 wins, -51
1st v RCredo
327 - 495
0/-168 : 25th
BYE
0.5/-168 : 19th
2nd v JKotic
436 - 423
1.5/-155 : 13th
2nd v NHemac
461 - 291
2.5/+15 : 8th
1st v RTanve
329 - 508
2.5/-164 : 13th
2nd v RLobo
330 - 484
2.5/-318 : 18th
2nd v PFirdh
448 - 198
3.5/-68 : 14th
1st v USaeed
461 - 296
4.5/+97 : 10th
1st v SLobo
317 - 366
4.5/+48 : 13th
2nd v RGonza
408 - 490
4.5/-34 : 15th
1st v KChida
325 - 447
4.5/-156 : 16th
1st v PSrini
429 - 370
5.5/-97 : 15th
2nd v BKaiza
454 - 334
6.5/+23 : 12th
2nd v SHemac
372 - 397
6.5/-2 : 14th
1st v NHemac
412 - 316
7.5/+94 : 12th
2nd v NSonej
329 - 474
7.5/-51 : 14th
15.Sonny Hemachandra 
7 wins, -130
1st v KAdina
357 - 344
1/+13 : 11th
1st v RTanve
428 - 343
2/+98 : 5th
2nd v SLobo
347 - 369
2/+76 : 10th
1st v VGanga
404 - 322
3/+158 : 6th
2nd v SHemac
461 - 332
4/+287 : 5th
1st v AGomes
373 - 388
4/+272 : 5th
2nd v KChida
441 - 446
4/+267 : 8th
1st v RLobo
328 - 443
4/+152 : 11th
2nd v SKapoo
422 - 421
5/+153 : 9th
2nd v WMamad
321 - 451
5/+23 : 13th
2nd v MSulai
328 - 528
5/-177 : 14th
BYE
5.5/-177 : 17th
2nd v KAdina
297 - 333
5.5/-213 : 17th
1st v BKaiza
447 - 390
6.5/-156 : 15th
1st v USaeed
458 - 381
7.5/-79 : 13th
1st v SHemac
337 - 388
7.5/-130 : 15th
16.Uzma Saeed 
7 wins, -422
2nd v PFirdh
456 - 329
1/+127 : 4th
1st v KChida
320 - 445
1/+2 : 13th
2nd v AGomes
322 - 465
1/-141 : 19th
1st v JKotic
386 - 348
2/-103 : 15th
2nd v BKaiza
485 - 360
3/+22 : 11th
1st v VGanga
334 - 326
4/+30 : 9th
2nd v RLobo
304 - 393
4/-59 : 13th
2nd v MSonej
296 - 461
4/-224 : 17th
1st v WMamad
314 - 487
4/-397 : 17th
BYE
4.5/-397 : 17th
2nd v HSamee
382 - 517
4.5/-532 : 19th
1st v KAdina
293 - 458
4.5/-697 : 22nd
1st v HSamee
531 - 286
5.5/-452 : 19th
1st v KSudhaS
388 - 371
6.5/-435 : 16th
2nd v SHemac
381 - 458
6.5/-512 : 18th
2nd v HSamee
442 - 352
7.5/-422 : 16th
17.Pandian Srinivasan 
6 wins, +159
2nd v KSudhaS
375 - 389
0/-14 : 16th
1st v AGomes
390 - 410
0/-34 : 21st
1st v BKaiza
344 - 378
0/-68 : 24th
1st v HSamee
361 - 349
1/-56 : 19th
2nd v NHemac
351 - 406
1/-111 : 23rd
BYE
1.5/-111 : 22nd
1st v KAdina
300 - 413
1.5/-224 : 24th
2nd v PFirdh
544 - 317
2.5/+3 : 19th
2nd v VGanga
362 - 350
3.5/+15 : 18th
1st v NHemac
364 - 384
3.5/-5 : 19th
1st v JKotic
376 - 391
3.5/-20 : 21st
2nd v MSonej
370 - 429
3.5/-79 : 23rd
2nd v JKotic
387 - 385
4.5/-77 : 21st
2nd v NHemac
436 - 357
5.5/+2 : 18th
1st v AGomes
356 - 393
5.5/-35 : 20th
2nd v KAdina
465 - 271
6.5/+159 : 17th
18.Nilusha Hemachandra 
6 wins, -95
2nd v WMamad
357 - 371
0/-14 : 16th
2nd v KAdina
434 - 335
1/+85 : 8th
1st v RLobo
418 - 450
1/+53 : 14th
1st v MSonej
291 - 461
1/-117 : 20th
1st v PSrini
406 - 351
2/-62 : 15th
2nd v NSonej
283 - 437
2/-216 : 20th
1st v BKaiza
389 - 392
2/-219 : 22nd
BYE
2.5/-219 : 21st
1st v NHemac
329 - 368
2.5/-258 : 24th
2nd v JKotic
416 - 291
3.5/-133 : 20th
1st v PFirdh
424 - 333
4.5/-42 : 15th
2nd v HSamee
427 - 354
5.5/+31 : 14th
2nd v NSonej
360 - 396
5.5/-5 : 15th
1st v KAdina
453 - 313
6.5/+135 : 13th
2nd v MSonej
316 - 412
6.5/+39 : 16th
2nd v AGomes
317 - 451
6.5/-95 : 18th
19.Batul Kaizar 
6 wins, -389
2nd v SHemac
316 - 396
0/-80 : 20th
1st v RGonza
451 - 456
0/-85 : 22nd
2nd v PSrini
378 - 344
1/-51 : 16th
2nd v NHemac
393 - 342
2/0 : 13th
1st v USaeed
360 - 485
2/-125 : 18th
1st v SKapoo
342 - 413
2/-196 : 19th
2nd v NHemac
392 - 389
3/-193 : 17th
1st v HSamee
457 - 298
4/-34 : 15th
2nd v NSonej
359 - 482
4/-157 : 16th
1st v VGanga
344 - 362
4/-175 : 18th
BYE
4.5/-175 : 17th
1st v PFirdh
409 - 356
5.5/-122 : 16th
1st v MSonej
334 - 454
5.5/-242 : 18th
2nd v SHemac
390 - 447
5.5/-299 : 20th
2nd v KAdina
423 - 411
6.5/-287 : 17th
1st v VGanga
305 - 407
6.5/-389 : 19th
20.K Sudharsan Surya
6 wins, -418
1st v PSrini
389 - 375
1/+14 : 9th
2nd v WMamad
336 - 500
1/-150 : 18th
2nd v RTanve
331 - 490
1/-309 : 21st
1st v PFirdh
531 - 341
2/-119 : 16th
2nd v RGonza
289 - 442
2/-272 : 19th
1st v HSamee
364 - 399
2/-307 : 21st
2nd v JKotic
464 - 368
3/-211 : 18th
1st v SKapoo
296 - 508
3/-423 : 18th
BYE
3.5/-423 : 19th
2nd v KAdina
429 - 322
4.5/-316 : 16th
1st v VGanga
282 - 407
4.5/-441 : 18th
2nd v NHemac
350 - 465
4.5/-556 : 20th
1st v NHemac
418 - 319
5.5/-457 : 20th
2nd v USaeed
371 - 388
5.5/-474 : 21st
1st v HSamee
348 - 359
5.5/-485 : 23rd
2nd v NHemac
405 - 338
6.5/-418 : 20th
21.Hetal Sameer 
6 wins, -942
1st v SKapoo
332 - 468
0/-136 : 24th
1st v NHemac
314 - 491
0/-313 : 25th
BYE
0.5/-313 : 23rd
2nd v PSrini
349 - 361
0.5/-325 : 25th
2nd v JKotic
405 - 382
1.5/-302 : 20th
2nd v KSudhaS
399 - 364
2.5/-267 : 16th
1st v VGanga
326 - 455
2.5/-396 : 20th
2nd v BKaiza
298 - 457
2.5/-555 : 22nd
1st v KAdina
417 - 343
3.5/-481 : 20th
2nd v PFirdh
286 - 502
3.5/-697 : 23rd
1st v USaeed
517 - 382
4.5/-562 : 20th
1st v NHemac
354 - 427
4.5/-635 : 21st
2nd v USaeed
286 - 531
4.5/-880 : 23rd
1st v PFirdh
406 - 389
5.5/-863 : 22nd
2nd v KSudhaS
359 - 348
6.5/-852 : 19th
2nd v USaeed
352 - 442
6.5/-942 : 21st
22.Kartik Adinarayanan 
5 wins, -355
2nd v SHemac
344 - 357
0/-13 : 15th
1st v NHemac
335 - 434
0/-112 : 23rd
1st v PFirdh
382 - 423
0/-153 : 25th
BYE
0.5/-153 : 23rd
2nd v SKapoo
398 - 446
0.5/-201 : 24th
1st v JKotic
340 - 309
1.5/-170 : 23rd
2nd v PSrini
413 - 300
2.5/-57 : 19th
1st v NSonej
323 - 429
2.5/-163 : 20th
2nd v HSamee
343 - 417
2.5/-237 : 22nd
1st v KSudhaS
322 - 429
2.5/-344 : 24th
2nd v NHemac
430 - 296
3.5/-210 : 22nd
2nd v USaeed
458 - 293
4.5/-45 : 18th
1st v SHemac
333 - 297
5.5/-9 : 16th
2nd v NHemac
313 - 453
5.5/-149 : 19th
1st v BKaiza
411 - 423
5.5/-161 : 21st
2nd v PSrini
271 - 465
5.5/-355 : 22nd
23.Nadeesha Hemachandra 
5 wins, -394
1st v KChida
313 - 444
0/-131 : 23rd
2nd v HSamee
491 - 314
1/+46 : 10th
2nd v NSonej
362 - 407
1/+1 : 15th
1st v BKaiza
342 - 393
1/-50 : 18th
2nd v VGanga
316 - 337
1/-71 : 22nd
1st v PFirdh
326 - 455
1/-200 : 24th
BYE
1.5/-200 : 23rd
1st v JKotic
330 - 387
1.5/-257 : 24th
2nd v NHemac
368 - 329
2.5/-218 : 21st
2nd v PSrini
384 - 364
3.5/-198 : 21st
1st v KAdina
296 - 430
3.5/-332 : 23rd
1st v KSudhaS
465 - 350
4.5/-217 : 19th
2nd v KSudhaS
319 - 418
4.5/-316 : 22nd
1st v PSrini
357 - 436
4.5/-395 : 23rd
2nd v JKotic
393 - 325
5.5/-327 : 22nd
1st v KSudhaS
338 - 405
5.5/-394 : 23rd
24.PM Firdhouse 
4 wins, -787
1st v USaeed
329 - 456
0/-127 : 22nd
1st v NSonej
280 - 424
0/-271 : 24th
2nd v KAdina
423 - 382
1/-230 : 20th
2nd v KSudhaS
341 - 531
1/-420 : 22nd
BYE
1.5/-420 : 21st
2nd v NHemac
455 - 326
2.5/-291 : 17th
1st v MSonej
198 - 448
2.5/-541 : 21st
1st v PSrini
317 - 544
2.5/-768 : 23rd
2nd v JKotic
312 - 419
2.5/-875 : 25th
1st v HSamee
502 - 286
3.5/-659 : 22nd
2nd v NHemac
333 - 424
3.5/-750 : 25th
2nd v BKaiza
356 - 409
3.5/-803 : 25th
BYE
4/-803 : 24th
2nd v HSamee
389 - 406
4/-820 : 25th
BYE
4.5/-820 : 24th
1st v JKotic
400 - 367
5.5/-787 : 24th
25.Jonasil Kotico 
3 wins, -581
BYE
0.5/0 : 13th
2nd v RLobo
283 - 487
0.5/-204 : 20th
1st v MSonej
423 - 436
0.5/-217 : 22nd
2nd v USaeed
348 - 386
0.5/-255 : 24th
1st v HSamee
382 - 405
0.5/-278 : 25th
2nd v KAdina
309 - 340
0.5/-309 : 25th
1st v KSudhaS
368 - 464
0.5/-405 : 25th
2nd v NHemac
387 - 330
1.5/-348 : 25th
1st v PFirdh
419 - 312
2.5/-241 : 23rd
1st v NHemac
291 - 416
2.5/-366 : 25th
2nd v PSrini
391 - 376
3.5/-351 : 24th
1st v NSonej
362 - 489
3.5/-478 : 24th
1st v PSrini
385 - 387
3.5/-480 : 25th
BYE
4/-480 : 24th
1st v NHemac
325 - 393
4/-548 : 25th
2nd v PFirdh
367 - 400
4/-581 : 25th