WESPA
Main Standings Ratings Round-by-Round Statistics M O
Results for M
Round:
[<<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [>>]
RankPlayer WinsMargin Last result Next opponent
1 Waseem Khatri 3 706 Basil Ali Khan 476-292 Danial Sanaullah
2 Danial Sanaullah 3 532 Mirza Taha 440-404 Waseem Khatri
3 Abdullah Abbasi 3 466 Hasham Hadi Khan 427-301 Fahim Naqvi
4 Javed Shamim 3 318 Hamza Naeem 421-395 Hasham Hadi Khan
5 Hassan Hadi Khan 3 282 Fahim Naqvi 442-318 Duha Saleem Ghelli
6 Sohaib Sanaullah 3 98 Hassan Ali 437-394 Ahad Riaz
7 Ali Rashid 2 390 Simal Linjara 601-231 Tariq Pervez
8 Hasham Hadi Khan 2 247 Abdullah Abbasi 301-427 Javed Shamim
9 Maria Soares 2 179 Monis Khan 360-403 Hamza Naeem
10 Muhammad Mustafa 2 157 Mahad Ahmed 468-353 Salha khatri
11 Moiz Ullah Baig 2 155 Duha Saleem Ghelli 534-373 Monis Khan
12 Hamza Naeem 2 154 Javed Shamim 395-421 Maria Soares
13 Fahim Naqvi 2 141 Hassan Hadi Khan 318-442 Abdullah Abbasi
14 Tariq Pervez 2 71 Anwar Siddiqui 434-372 Ali Rashid
15 Rashid Khan 2 50 Ahad Riaz 448-354 Usman Shaukat
16 Monis Khan 2 48 Maria Soares 403-360 Moiz Ullah Baig
17 Syed Imaad Ali 2 23 Usman Shaukat 406-344 Saim Waqar
18 Unwan Abbas 2 11 Danial Iqbal 478-298 Ahmed Salik
19 Ahad Riaz 2 -11 Rashid Khan 354-448 Sohaib Sanaullah
20 Abdul Wahid 2 -22 Absar Mustajab 410-405 Hassan Ali
21 Duha Saleem Ghelli 2 -65 Moiz Ullah Baig 373-534 Hassan Hadi Khan
22 Anwar Siddiqui 1.5 61 Tariq Pervez 372-434 Hammad Hadi Khan
23 Ahmed Salik 1.5 -262 Umar Naeem 393-347 Unwan Abbas
24 Hammad Hadi Khan 1 241 Mirza Waseem Baig 441-452 Anwar Siddiqui
25 Mirza Taha 1 149 Danial Sanaullah 404-440 Basil Ali Khan
26 Salha khatri 1 -27 Muzammil Asim 295-371 Muhammad Mustafa
27 Hassan Ali 1 -56 Sohaib Sanaullah 394-437 Abdul Wahid
28 Mirza Waseem Baig 1 -64 Hammad Hadi Khan 452-441 Umar Naeem
29 Usman Shaukat 1 -90 Syed Imaad Ali 344-406 Rashid Khan
30 Basil Ali Khan 1 -94 Waseem Khatri 292-476 Mirza Taha
31 Wali Muhammad 1 -163 Abdul Mateen 411-340 Absar Mustajab
32 Saim Waqar 1 -182 Foaad Sami 409-453 Syed Imaad Ali
33 Muzammil Asim 1 -203 Salha khatri 371-295 Simal Linjara
34 Foaad Sami 1 -326 Saim Waqar 453-409 Hannan Hijazi
35 Fatima Siddique 1 -470 Hannan Hijazi 371-356 Mahad Ahmed
36 Umar Naeem 0 -104 Ahmed Salik 347-393 Mirza Waseem Baig
37 Absar Mustajab 0 -119 Abdul Wahid 405-410 Wali Muhammad
38 Abdul Mateen 0 -323 Wali Muhammad 340-411 Danial Iqbal
39 Hannan Hijazi 0 -358 Fatima Siddique 356-371 Foaad Sami
40 Danial Iqbal 0 -414 Unwan Abbas 298-478 Abdul Mateen
41 Mahad Ahmed 0 -487 Muhammad Mustafa 353-468 Fatima Siddique
42 Simal Linjara 0 -639 Ali Rashid 231-601 Muzammil Asim
HG Hasham Hadi Khan 627