Player Round 1Round 2Round 3Round 4Round 5Round 6Round 7Round 8Round 9Round 10Round 11Round 12Round 13Round 14Round 15Round 16Round 17Round 18
1.Patrick Litunya 
14 wins, +653
2nd v SHusse
437 - 428
1/+9 : 14th
1st v TKyobe
358 - 319
2/+48 : 7th
2nd v MGongo
383 - 395
2/+36 : 13th
1st v AJuliu
435 - 309
3/+162 : 6th
2nd v SNjoro
508 - 412
4/+258 : 3rd
1st v BAmuke
430 - 429
5/+259 : 3rd
1st v JOmond
512 - 327
6/+444 : 1st
2nd v FWachi
361 - 333
7/+472 : 1st
2nd v MOtien
423 - 410
8/+485 : 1st
1st v MMarti
455 - 419
9/+521 : 1st
2nd v MKiman
439 - 435
10/+525 : 1st
2nd v JManya
416 - 273
11/+668 : 1st
1st v FWachi
400 - 322
12/+746 : 1st
1st v MKiman
396 - 405
12/+737 : 1st
2nd v MKiman
432 - 354
13/+815 : 1st
1st v MKiman
420 - 403
14/+832 : 1st
1st v MOtien
442 - 483
14/+791 : 1st
2nd v MOtien
342 - 480
14/+653 : 1st
2.Macharia Kimani 
12 wins, +1044
2nd v AJuliu
429 - 329
1/+100 : 4th
1st v JTawod
437 - 356
2/+181 : 3rd
2nd v JOmond
412 - 419
2/+174 : 7th
1st v SNjoro
400 - 473
2/+101 : 14th
2nd v RMagak
472 - 329
3/+244 : 7th
1st v MGongo
441 - 363
4/+322 : 7th
2nd v MMarti
392 - 368
5/+346 : 4th
2nd v SMidig
371 - 414
5/+303 : 8th
2nd v JManya
401 - 331
6/+373 : 4th
1st v DKange
518 - 304
7/+587 : 3rd
1st v PLitun
435 - 439
7/+583 : 3rd
2nd v FWachi
510 - 414
8/+679 : 3rd
1st v JOmond
441 - 295
9/+825 : 2nd
2nd v PLitun
405 - 396
10/+834 : 2nd
1st v PLitun
354 - 432
10/+756 : 2nd
2nd v PLitun
403 - 420
10/+739 : 3rd
1st v RMagak
427 - 380
11/+786 : 3rd
2nd v DKange
588 - 330
12/+1044 : 3rd
3.Manase Otieno 
12 wins, +994
BYE
0.5/0 : 17th
1st v JOmond
346 - 435
0.5/-89 : 26th
2nd v AJuliu
356 - 471
0.5/-204 : 30th
2nd v TKyobe
477 - 263
1.5/+10 : 23rd
1st v CNtege
486 - 354
2.5/+142 : 17th
2nd v DMason
416 - 301
3.5/+257 : 11th
2nd v SNjoro
454 - 363
4.5/+348 : 8th
1st v BAmuke
510 - 355
5.5/+503 : 5th
1st v PLitun
410 - 423
5.5/+490 : 10th
1st v FWachi
315 - 468
5.5/+337 : 14th
2nd v SMidig
382 - 343
6.5/+376 : 10th
1st v MGongo
351 - 390
6.5/+337 : 14th
2nd v MMarti
504 - 347
7.5/+494 : 10th
1st v JManya
388 - 329
8.5/+553 : 7th
2nd v FWachi
463 - 355
9.5/+661 : 5th
1st v FWachi
505 - 351
10.5/+815 : 2nd
2nd v PLitun
483 - 442
11.5/+856 : 2nd
1st v PLitun
480 - 342
12.5/+994 : 2nd
4.Francis Wachira 
12 wins, +442
2nd v TKyobe
360 - 369
0/-9 : 19th
1st v PMpund
477 - 404
1/+64 : 11th
2nd v JTawod
431 - 367
2/+128 : 9th
1st v SAdel
406 - 397
3/+137 : 7th
2nd v SMidig
411 - 350
4/+198 : 4th
1st v MMarti
485 - 385
5/+298 : 2nd
2nd v BAmuke
430 - 425
6/+303 : 2nd
1st v PLitun
333 - 361
6/+275 : 2nd
1st v JOmond
426 - 393
7/+308 : 2nd
2nd v MOtien
468 - 315
8/+461 : 2nd
2nd v MGongo
372 - 348
9/+485 : 2nd
1st v MKiman
414 - 510
9/+389 : 2nd
2nd v PLitun
322 - 400
9/+311 : 4th
1st v MGongo
494 - 309
10/+496 : 3rd
1st v MOtien
355 - 463
10/+388 : 3rd
2nd v MOtien
351 - 505
10/+234 : 7th
2nd v MGongo
367 - 300
11/+301 : 5th
1st v MBwire
439 - 298
12/+442 : 4th
5.Mwaka Martin 
11 wins, +568
2nd v JKirag
618 - 319
1/+299 : 1st
2nd v SNjoro
543 - 376
2/+466 : 1st
1st v BAmuke
374 - 430
2/+410 : 5th
1st v MBwire
484 - 398
3/+496 : 3rd
2nd v DKange
476 - 345
4/+627 : 2nd
2nd v FWachi
385 - 485
4/+527 : 5th
1st v MKiman
368 - 392
4/+503 : 9th
1st v MGongo
410 - 360
5/+553 : 6th
2nd v SMidig
345 - 338
6/+560 : 3rd
2nd v PLitun
419 - 455
6/+524 : 6th
1st v JManya
409 - 486
6/+447 : 11th
2nd v RMagak
403 - 402
7/+448 : 7th
1st v MOtien
347 - 504
7/+291 : 13th
2nd v KHamda
461 - 430
8/+322 : 10th
1st v RMagak
359 - 467
8/+214 : 14th
2nd v JOmond
396 - 386
9/+224 : 11th
1st v SMidig
496 - 286
10/+434 : 8th
2nd v RMagak
435 - 301
11/+568 : 5th
6.Michael Gongolo 
11 wins, +184
2nd v RMagak
426 - 408
1/+18 : 12th
2nd v DMason
390 - 369
2/+39 : 8th
1st v PLitun
395 - 383
3/+51 : 4th
2nd v JOmond
374 - 438
3/-13 : 10th
1st v BKoyyo
473 - 332
4/+128 : 6th
2nd v MKiman
363 - 441
4/+50 : 10th
1st v JManya
431 - 354
5/+127 : 5th
2nd v MMarti
360 - 410
5/+77 : 11th
2nd v BAmuke
400 - 363
6/+114 : 8th
1st v SNjoro
467 - 358
7/+223 : 4th
1st v FWachi
348 - 372
7/+199 : 7th
2nd v MOtien
390 - 351
8/+238 : 5th
1st v PMpund
601 - 344
9/+495 : 3rd
2nd v FWachi
309 - 494
9/+310 : 5th
1st v BAmuke
422 - 378
10/+354 : 4th
2nd v RMagak
293 - 473
10/+174 : 8th
1st v FWachi
300 - 367
10/+107 : 10th
2nd v JManya
510 - 433
11/+184 : 6th
7.David Kangethe 
11 wins, +159
2nd v IAlidi
423 - 400
1/+23 : 11th
1st v KHamda
441 - 317
2/+147 : 5th
2nd v JManya
399 - 353
3/+193 : 2nd
1st v BAmuke
405 - 415
3/+183 : 5th
1st v MMarti
345 - 476
3/+52 : 13th
2nd v SMidig
356 - 416
3/-8 : 16th
2nd v JTawod
441 - 423
4/+10 : 13th
1st v PMpund
496 - 340
5/+166 : 10th
2nd v MHenry
479 - 278
6/+367 : 5th
2nd v MKiman
304 - 518
6/+153 : 10th
1st v JOmond
270 - 539
6/-116 : 17th
1st v DMason
500 - 336
7/+48 : 12th
1st v SMidig
426 - 403
8/+71 : 8th
2nd v PMpund
418 - 449
8/+40 : 13th
2nd v SMidig
396 - 373
9/+63 : 10th
1st v BKoyyo
540 - 312
10/+291 : 6th
2nd v JManya
476 - 350
11/+417 : 4th
1st v MKiman
330 - 588
11/+159 : 7th
8.Matayo Bwire 
10 wins, +643
2nd v PMpund
403 - 404
0/-1 : 18th
1st v SHusse
486 - 251
1/+234 : 9th
1st v GRicha
452 - 339
2/+347 : 6th
2nd v MMarti
398 - 484
2/+261 : 11th
2nd v JTawod
395 - 418
2/+238 : 18th
1st v BKoyyo
422 - 397
3/+263 : 12th
1st v SMidig
380 - 398
3/+245 : 18th
2nd v KHamda
421 - 302
4/+364 : 14th
2nd v SNjoro
361 - 501
4/+224 : 18th
1st v MHenry
336 - 435
4/+125 : 24th
2nd v TKitua
449 - 299
5/+275 : 20th
1st v MEsmai
409 - 389
6/+295 : 17th
2nd v SNjoro
429 - 366
7/+358 : 11th
1st v RMagak
400 - 431
7/+327 : 16th
1st v CNtege
542 - 343
8/+526 : 12th
2nd v PMpund
473 - 348
9/+651 : 9th
2nd v BAmuke
466 - 333
10/+784 : 6th
2nd v FWachi
298 - 439
10/+643 : 9th
9.Stanley Njoroge 
10 wins, +533
2nd v BKoyyo
532 - 359
1/+173 : 2nd
1st v MMarti
376 - 543
1/+6 : 13th
2nd v MHenry
491 - 329
2/+168 : 8th
2nd v MKiman
473 - 400
3/+241 : 4th
1st v PLitun
412 - 508
3/+145 : 10th
2nd v PMpund
493 - 311
4/+327 : 6th
1st v MOtien
363 - 454
4/+236 : 10th
2nd v JOmond
313 - 430
4/+119 : 15th
1st v MBwire
501 - 361
5/+259 : 12th
2nd v MGongo
358 - 467
5/+150 : 16th
1st v KHamda
478 - 273
6/+355 : 12th
2nd v AJuliu
352 - 484
6/+223 : 18th
1st v MBwire
366 - 429
6/+160 : 21st
2nd v JKirag
334 - 350
6/+144 : 24th
2nd v TKyobe
442 - 310
7/+276 : 20th
2nd v KHamda
546 - 412
8/+410 : 17th
1st v JOmond
456 - 384
9/+482 : 13th
1st v BAmuke
416 - 365
10/+533 : 10th
10.Robins Magaki 
10 wins, +474
2nd v MGongo
408 - 426
0/-18 : 22nd
2nd v SHirji
402 - 417
0/-33 : 27th
1st v TKitua
440 - 323
1/+84 : 18th
2nd v KHamda
370 - 333
2/+121 : 13th
1st v MKiman
329 - 472
2/-22 : 20th
1st v AJuliu
398 - 405
2/-29 : 24th
2nd v BKoyyo
431 - 474
2/-72 : 28th
2nd v SHusse
521 - 413
3/+36 : 24th
1st v JTawod
474 - 377
4/+133 : 19th
1st v GRicha
490 - 344
5/+279 : 15th
2nd v MHenry
396 - 359
6/+316 : 13th
1st v MMarti
402 - 403
6/+315 : 16th
2nd v JTawod
397 - 376
7/+336 : 12th
2nd v MBwire
431 - 400
8/+367 : 9th
2nd v MMarti
467 - 359
9/+475 : 6th
1st v MGongo
473 - 293
10/+655 : 4th
2nd v MKiman
380 - 427
10/+608 : 7th
1st v MMarti
301 - 435
10/+474 : 11th
11.Joash Manyasa 
10 wins, +298
2nd v CNtege
398 - 371
1/+27 : 8th
2nd v SMidig
371 - 346
2/+52 : 6th
1st v DKange
353 - 399
2/+6 : 14th
2nd v BKoyyo
419 - 428
2/-3 : 16th
1st v KHamda
433 - 377
3/+53 : 12th
1st v IAlidi
411 - 314
4/+150 : 8th
2nd v MGongo
354 - 431
4/+73 : 12th
2nd v DMason
568 - 279
5/+362 : 7th
1st v MKiman
331 - 401
5/+292 : 11th
2nd v JOmond
383 - 348
6/+327 : 7th
2nd v MMarti
486 - 409
7/+404 : 4th
1st v PLitun
273 - 416
7/+261 : 8th
1st v BKoyyo
483 - 280
8/+464 : 5th
2nd v MOtien
329 - 388
8/+405 : 8th
1st v PMpund
481 - 422
9/+464 : 7th
2nd v BAmuke
384 - 347
10/+501 : 5th
1st v DKange
350 - 476
10/+375 : 9th
1st v MGongo
433 - 510
10/+298 : 12th
12.Auka Julius 
10 wins, +211
2nd v MKiman
329 - 429
0/-100 : 30th
1st v MEsmai
449 - 417
1/-68 : 20th
1st v MOtien
471 - 356
2/+47 : 12th
2nd v PLitun
309 - 435
2/-79 : 19th
1st v IAlidi
427 - 428
2/-80 : 21st
2nd v RMagak
405 - 398
3/-73 : 17th
2nd v CNtege
387 - 358
4/-44 : 15th
1st v MHenry
323 - 447
4/-168 : 18th
1st v DMason
399 - 340
5/-109 : 16th
2nd v PMpund
361 - 376
5/-124 : 19th
2nd v SHusse
446 - 369
6/-47 : 15th
1st v SNjoro
484 - 352
7/+85 : 11th
2nd v BAmuke
283 - 412
7/-44 : 16th
1st v BKoyyo
394 - 447
7/-97 : 19th
1st v JKirag
479 - 389
8/-7 : 15th
2nd v SMidig
405 - 413
8/-15 : 19th
1st v SHirji
417 - 340
9/+62 : 15th
1st v GRicha
454 - 305
10/+211 : 13th
13.Bernard Koyyoko 
10 wins, -28
2nd v SNjoro
359 - 532
0/-173 : 32nd
1st v JKirag
422 - 390
1/-141 : 24th
2nd v MManji
458 - 320
2/-3 : 15th
1st v JManya
428 - 419
3/+6 : 9th
2nd v MGongo
332 - 473
3/-135 : 16th
2nd v MBwire
397 - 422
3/-160 : 22nd
1st v RMagak
474 - 431
4/-117 : 17th
1st v MEsmai
413 - 389
5/-93 : 13th
2nd v CNtege
546 - 260
6/+193 : 6th
1st v SMidig
407 - 429
6/+171 : 9th
1st v BAmuke
424 - 476
6/+119 : 14th
1st v MHenry
433 - 318
7/+234 : 9th
2nd v JManya
280 - 483
7/+31 : 15th
2nd v AJuliu
447 - 394
8/+84 : 12th
1st v JOmond
458 - 402
9/+140 : 9th
2nd v DKange
312 - 540
9/-88 : 13th
2nd v DMason
458 - 307
10/+63 : 11th
1st v CNtege
326 - 417
10/-28 : 14th
14.Samson Midigo 
10 wins, -204
2nd v MHenry
337 - 312
1/+25 : 9th
1st v JManya
346 - 371
1/0 : 16th
2nd v SHirji
391 - 330
2/+61 : 11th
2nd v DMason
364 - 347
3/+78 : 8th
1st v FWachi
350 - 411
3/+17 : 14th
1st v DKange
416 - 356
4/+77 : 9th
2nd v MBwire
398 - 380
5/+95 : 6th
1st v MKiman
414 - 371
6/+138 : 4th
1st v MMarti
338 - 345
6/+131 : 7th
2nd v BKoyyo
429 - 407
7/+153 : 5th
1st v MOtien
343 - 382
7/+114 : 8th
2nd v JOmond
296 - 444
7/-34 : 13th
2nd v DKange
403 - 426
7/-57 : 17th
2nd v MHenry
410 - 358
8/-5 : 14th
1st v DKange
373 - 396
8/-28 : 16th
1st v AJuliu
413 - 405
9/-20 : 12th
2nd v MMarti
286 - 496
9/-230 : 16th
1st v DMason
395 - 369
10/-204 : 15th
15.Patrick Mpundu 
10 wins, -284
2nd v MBwire
404 - 403
1/+1 : 16th
2nd v FWachi
404 - 477
1/-72 : 21st
1st v KHamda
321 - 413
1/-164 : 26th
1st v MHenry
377 - 357
2/-144 : 21st
2nd v SHusse
491 - 292
3/+55 : 11th
1st v SNjoro
311 - 493
3/-127 : 20th
2nd v IAlidi
416 - 325
4/-36 : 14th
2nd v DKange
340 - 496
4/-192 : 20th
1st v MEsmai
436 - 314
5/-70 : 15th
1st v AJuliu
376 - 361
6/-55 : 13th
2nd v JKirag
486 - 372
7/+59 : 9th
1st v BAmuke
400 - 378
8/+81 : 6th
2nd v MGongo
344 - 601
8/-176 : 9th
1st v DKange
449 - 418
9/-145 : 6th
2nd v JManya
422 - 481
9/-204 : 11th
1st v MBwire
348 - 473
9/-329 : 15th
2nd v CNtege
404 - 427
9/-352 : 18th
1st v SAdel
413 - 345
10/-284 : 16th
16.Chris Ntege 
10 wins, -311
2nd v JManya
371 - 398
0/-27 : 26th
2nd v MHenry
394 - 421
0/-54 : 29th
BYE
0.5/-54 : 29th
2nd v MEsmai
411 - 356
1.5/+1 : 24th
2nd v MOtien
354 - 486
1.5/-131 : 28th
1st v KHamda
432 - 417
2.5/-116 : 23rd
1st v AJuliu
358 - 387
2.5/-145 : 26th
2nd v TKyobe
478 - 450
3.5/-117 : 21st
1st v BKoyyo
260 - 546
3.5/-403 : 27th
1st v TKitua
445 - 400
4.5/-358 : 22nd
2nd v DMason
378 - 464
4.5/-444 : 27th
2nd v MMchar
402 - 301
5.5/-343 : 23rd
1st v MEsmai
357 - 347
6.5/-333 : 19th
1st v JTawod
497 - 392
7.5/-228 : 15th
2nd v MBwire
343 - 542
7.5/-427 : 19th
2nd v MEsmai
399 - 397
8.5/-425 : 16th
1st v PMpund
427 - 404
9.5/-402 : 12th
2nd v BKoyyo
417 - 326
10.5/-311 : 8th
17.Jack Omondi 
9 wins, +279
2nd v SAdel
435 - 368
1/+67 : 5th
2nd v MOtien
435 - 346
2/+156 : 4th
1st v MKiman
419 - 412
3/+163 : 3rd
1st v MGongo
438 - 374
4/+227 : 2nd
2nd v BAmuke
389 - 485
4/+131 : 5th
1st v JTawod
448 - 365
5/+214 : 4th
2nd v PLitun
327 - 512
5/+29 : 7th
1st v SNjoro
430 - 313
6/+146 : 3rd
2nd v FWachi
393 - 426
6/+113 : 9th
1st v JManya
348 - 383
6/+78 : 11th
2nd v DKange
539 - 270
7/+347 : 5th
1st v SMidig
444 - 296
8/+495 : 4th
2nd v MKiman
295 - 441
8/+349 : 7th
1st v BAmuke
386 - 416
8/+319 : 11th
2nd v BKoyyo
402 - 458
8/+263 : 13th
1st v MMarti
386 - 396
8/+253 : 18th
2nd v SNjoro
384 - 456
8/+181 : 20th
1st v MHenry
424 - 326
9/+279 : 17th
18.Benard Amuke 
9 wins, +115
2nd v GRicha
360 - 329
1/+31 : 7th
1st v MManji
517 - 343
2/+205 : 2nd
2nd v MMarti
430 - 374
3/+261 : 1st
2nd v DKange
415 - 405
4/+271 : 1st
1st v JOmond
485 - 389
5/+367 : 1st
2nd v PLitun
429 - 430
5/+366 : 1st
1st v FWachi
425 - 430
5/+361 : 3rd
2nd v MOtien
355 - 510
5/+206 : 9th
1st v MGongo
363 - 400
5/+169 : 13th
1st v JKirag
381 - 359
6/+191 : 8th
2nd v BKoyyo
476 - 424
7/+243 : 6th
2nd v PMpund
378 - 400
7/+221 : 10th
1st v AJuliu
412 - 283
8/+350 : 6th
2nd v JOmond
416 - 386
9/+380 : 4th
2nd v MGongo
378 - 422
9/+336 : 8th
1st v JManya
347 - 384
9/+299 : 10th
1st v MBwire
333 - 466
9/+166 : 14th
2nd v SNjoro
365 - 416
9/+115 : 18th
19.Jacinta Kiragu 
9 wins, -167
2nd v MMarti
319 - 618
0/-299 : 33rd
2nd v BKoyyo
390 - 422
0/-331 : 33rd
2nd v SHusse
330 - 369
0/-370 : 32nd
1st v MMchar
425 - 333
1/-278 : 29th
1st v GRicha
408 - 343
2/-213 : 24th
1st v MHenry
432 - 437
2/-218 : 28th
1st v MManji
346 - 320
3/-192 : 24th
1st v IAlidi
436 - 313
4/-69 : 17th
2nd v SHirji
435 - 344
5/+22 : 14th
2nd v BAmuke
359 - 381
5/0 : 17th
1st v PMpund
372 - 486
5/-114 : 21st
2nd v JTawod
337 - 356
5/-133 : 24th
2nd v SAdel
399 - 365
6/-99 : 22nd
1st v SNjoro
350 - 334
7/-83 : 18th
2nd v AJuliu
389 - 479
7/-173 : 22nd
2nd v GRicha
346 - 419
7/-246 : 24th
1st v KHamda
373 - 359
8/-232 : 22nd
1st v SHirji
423 - 358
9/-167 : 19th
20.Diana Mason 
9 wins, -294
2nd v SHirji
385 - 371
1/+14 : 13th
1st v MGongo
369 - 390
1/-7 : 17th
2nd v IAlidi
458 - 356
2/+95 : 10th
1st v SMidig
347 - 364
2/+78 : 15th
2nd v SAdel
391 - 282
3/+187 : 9th
1st v MOtien
301 - 416
3/+72 : 15th
2nd v MEsmai
394 - 348
4/+118 : 11th
1st v JManya
279 - 568
4/-171 : 19th
2nd v AJuliu
340 - 399
4/-230 : 23rd
2nd v TKyobe
356 - 331
5/-205 : 20th
1st v CNtege
464 - 378
6/-119 : 18th
2nd v DKange
336 - 500
6/-283 : 21st
1st v MHenry
395 - 399
6/-287 : 23rd
1st v IAlidi
399 - 342
7/-230 : 20th
2nd v MHenry
377 - 318
8/-171 : 17th
2nd v SHirji
444 - 390
9/-117 : 14th
1st v BKoyyo
307 - 458
9/-268 : 17th
2nd v SMidig
369 - 395
9/-294 : 20th
21.Kayondo Hamdan 
8 wins, -30
2nd v TKitua
444 - 420
1/+24 : 10th
2nd v DKange
317 - 441
1/-100 : 22nd
2nd v PMpund
413 - 321
2/-8 : 16th
1st v RMagak
333 - 370
2/-45 : 17th
2nd v JManya
377 - 433
2/-101 : 22nd
2nd v CNtege
417 - 432
2/-116 : 26th
1st v GRicha
461 - 291
3/+54 : 21st
1st v MBwire
302 - 421
3/-65 : 25th
2nd v SAdel
419 - 417
4/-63 : 20th
1st v SHirji
362 - 343
5/-44 : 18th
2nd v SNjoro
273 - 478
5/-249 : 22nd
1st v MManji
582 - 307
6/+26 : 19th
2nd v IAlidi
488 - 395
7/+119 : 14th
1st v MMarti
430 - 461
7/+88 : 17th
2nd v SHirji
330 - 341
7/+77 : 21st
1st v SNjoro
412 - 546
7/-57 : 23rd
2nd v JKirag
359 - 373
7/-71 : 26th
1st v TKyobe
355 - 314
8/-30 : 22nd
22.Geria Richard 
8 wins, -182
2nd v BAmuke
329 - 360
0/-31 : 27th
1st v MMchar
457 - 320
1/+106 : 10th
2nd v MBwire
339 - 452
1/-7 : 20th
1st v JTawod
290 - 510
1/-227 : 28th
2nd v JKirag
343 - 408
1/-292 : 30th
1st v TKitua
518 - 336
2/-110 : 25th
2nd v KHamda
291 - 461
2/-280 : 29th
BYE
2.5/-280 : 29th
1st v MManji
434 - 351
3.5/-197 : 24th
2nd v RMagak
344 - 490
3.5/-343 : 29th
2nd v MEsmai
327 - 481
3.5/-497 : 30th
1st v SHusse
461 - 361
4.5/-397 : 29th
2nd v SHusse
417 - 322
5.5/-302 : 25th
1st v SHirji
344 - 412
5.5/-370 : 28th
2nd v IAlidi
441 - 357
6.5/-286 : 25th
1st v JKirag
419 - 346
7.5/-213 : 21st
1st v MEsmai
460 - 280
8.5/-33 : 19th
2nd v AJuliu
305 - 454
8.5/-182 : 21st
23.Morara Henry 
8 wins, -197
2nd v SMidig
312 - 337
0/-25 : 25th
1st v CNtege
421 - 394
1/+2 : 14th
1st v SNjoro
329 - 491
1/-160 : 25th
2nd v PMpund
357 - 377
1/-180 : 27th
1st v SHirji
403 - 332
2/-109 : 23rd
2nd v JKirag
437 - 432
3/-104 : 18th
1st v TKyobe
392 - 340
4/-52 : 16th
2nd v AJuliu
447 - 323
5/+72 : 12th
1st v DKange
278 - 479
5/-129 : 17th
2nd v MBwire
435 - 336
6/-30 : 12th
1st v RMagak
359 - 396
6/-67 : 16th
2nd v BKoyyo
318 - 433
6/-182 : 20th
2nd v DMason
399 - 395
7/-178 : 18th
1st v SMidig
358 - 410
7/-230 : 20th
1st v DMason
318 - 377
7/-289 : 23rd
2nd v SAdel
380 - 386
7/-295 : 25th
1st v IAlidi
456 - 260
8/-99 : 21st
2nd v JOmond
326 - 424
8/-197 : 23rd
24.Silvano Adel 
7 wins, +238
2nd v JOmond
368 - 435
0/-67 : 29th
BYE
0.5/-67 : 25th
1st v TKyobe
439 - 320
1.5/+52 : 17th
2nd v FWachi
397 - 406
1.5/+43 : 22nd
1st v DMason
282 - 391
1.5/-66 : 27th
2nd v MEsmai
301 - 423
1.5/-188 : 30th
2nd v SHirji
359 - 391
1.5/-220 : 30th
1st v MMchar
408 - 256
2.5/-68 : 28th
1st v KHamda
417 - 419
2.5/-70 : 30th
2nd v MManji
516 - 331
3.5/+115 : 27th
2nd v JTawod
279 - 375
3.5/+19 : 29th
1st v TKitua
449 - 344
4.5/+124 : 26th
1st v JKirag
365 - 399
4.5/+90 : 28th
2nd v MEsmai
355 - 368
4.5/+77 : 29th
1st v SHusse
575 - 402
5.5/+250 : 27th
1st v MHenry
386 - 380
6.5/+256 : 27th
1st v JTawod
405 - 355
7.5/+306 : 23rd
2nd v PMpund
345 - 413
7.5/+238 : 24th
25.Mushtak Esmail 
7 wins, +144
2nd v JTawod
362 - 481
0/-119 : 31st
2nd v AJuliu
417 - 449
0/-151 : 30th
2nd v MMchar
477 - 259
1/+67 : 19th
1st v CNtege
356 - 411
1/+12 : 25th
2nd v TKitua
476 - 402
2/+86 : 19th
1st v SAdel
423 - 301
3/+208 : 13th
1st v DMason
348 - 394
3/+162 : 19th
2nd v BKoyyo
389 - 413
3/+138 : 22nd
2nd v PMpund
314 - 436
3/+16 : 28th
BYE
3.5/+16 : 28th
1st v GRicha
481 - 327
4.5/+170 : 23rd
2nd v MBwire
389 - 409
4.5/+150 : 25th
2nd v CNtege
347 - 357
4.5/+140 : 27th
1st v SAdel
368 - 355
5.5/+153 : 25th
1st v JTawod
446 - 317
6.5/+282 : 24th
1st v CNtege
397 - 399
6.5/+280 : 26th
2nd v GRicha
280 - 460
6.5/+100 : 27th
2nd v JTawod
431 - 387
7.5/+144 : 25th
26.Jonathan Tawoda 
7 wins, +131
2nd v MEsmai
481 - 362
1/+119 : 3rd
2nd v MKiman
356 - 437
1/+38 : 12th
1st v FWachi
367 - 431
1/-26 : 21st
2nd v GRicha
510 - 290
2/+194 : 12th
1st v MBwire
418 - 395
3/+217 : 8th
2nd v JOmond
365 - 448
3/+134 : 14th
1st v DKange
423 - 441
3/+116 : 20th
1st v SHirji
386 - 412
3/+90 : 23rd
2nd v RMagak
377 - 474
3/-7 : 29th
2nd v MMchar
494 - 276
4/+211 : 23rd
1st v SAdel
375 - 279
5/+307 : 19th
1st v JKirag
356 - 337
6/+326 : 15th
1st v RMagak
376 - 397
6/+305 : 20th
2nd v CNtege
392 - 497
6/+200 : 23rd
2nd v MEsmai
317 - 446
6/+71 : 26th
1st v TKyobe
455 - 301
7/+225 : 22nd
2nd v SAdel
355 - 405
7/+175 : 25th
1st v MEsmai
387 - 431
7/+131 : 28th
27.Shahnaz Hirji 
7 wins, -283
2nd v DMason
371 - 385
0/-14 : 21st
1st v RMagak
417 - 402
1/+1 : 15th
1st v SMidig
330 - 391
1/-60 : 22nd
2nd v IAlidi
369 - 426
1/-117 : 26th
2nd v MHenry
332 - 403
1/-188 : 29th
2nd v MMchar
414 - 352
2/-126 : 27th
1st v SAdel
391 - 359
3/-94 : 22nd
2nd v JTawod
412 - 386
4/-68 : 16th
1st v JKirag
344 - 435
4/-159 : 21st
2nd v KHamda
343 - 362
4/-178 : 25th
1st v MManji
365 - 415
4/-228 : 28th
BYE
4.5/-228 : 27th
1st v TKyobe
429 - 367
5.5/-166 : 24th
2nd v GRicha
412 - 344
6.5/-98 : 22nd
1st v KHamda
341 - 330
7.5/-87 : 18th
1st v DMason
390 - 444
7.5/-141 : 20th
2nd v AJuliu
340 - 417
7.5/-218 : 24th
2nd v JKirag
358 - 423
7.5/-283 : 26th
28.Inayat Alidina 
7 wins, -563
2nd v DKange
400 - 423
0/-23 : 23rd
1st v TKitua
388 - 377
1/-12 : 18th
1st v DMason
356 - 458
1/-114 : 23rd
1st v SHirji
426 - 369
2/-57 : 18th
2nd v AJuliu
428 - 427
3/-56 : 15th
2nd v JManya
314 - 411
3/-153 : 21st
1st v PMpund
325 - 416
3/-244 : 25th
2nd v JKirag
313 - 436
3/-367 : 27th
BYE
3.5/-367 : 26th
2nd v SHusse
350 - 391
3.5/-408 : 30th
1st v MMchar
463 - 312
4.5/-257 : 25th
2nd v TKyobe
386 - 347
5.5/-218 : 22nd
1st v KHamda
395 - 488
5.5/-311 : 26th
2nd v DMason
342 - 399
5.5/-368 : 27th
1st v GRicha
357 - 441
5.5/-452 : 29th
1st v SHusse
429 - 359
6.5/-382 : 28th
2nd v MHenry
260 - 456
6.5/-578 : 29th
2nd v SHusse
365 - 350
7.5/-563 : 27th
29.Tony Kyobe 
6 wins, -269
2nd v FWachi
369 - 360
1/+9 : 14th
2nd v PLitun
319 - 358
1/-30 : 19th
2nd v SAdel
320 - 439
1/-149 : 24th
1st v MOtien
263 - 477
1/-363 : 30th
1st v MManji
469 - 347
2/-241 : 25th
1st v SHusse
418 - 303
3/-126 : 19th
2nd v MHenry
340 - 392
3/-178 : 23rd
1st v CNtege
450 - 478
3/-206 : 26th
2nd v TKitua
410 - 371
4/-167 : 22nd
1st v DMason
331 - 356
4/-192 : 26th
BYE
4.5/-192 : 24th
1st v IAlidi
347 - 386
4.5/-231 : 28th
2nd v SHirji
367 - 429
4.5/-293 : 29th
2nd v SHusse
499 - 275
5.5/-69 : 26th
1st v SNjoro
310 - 442
5.5/-201 : 28th
2nd v JTawod
301 - 455
5.5/-355 : 29th
1st v MMchar
448 - 321
6.5/-228 : 28th
2nd v KHamda
314 - 355
6.5/-269 : 29th
30.Salum Hussein 
5 wins, -999
2nd v PLitun
428 - 437
0/-9 : 19th
2nd v MBwire
251 - 486
0/-244 : 32nd
1st v JKirag
369 - 330
1/-205 : 27th
2nd v MManji
424 - 327
2/-108 : 20th
1st v PMpund
292 - 491
2/-307 : 26th
2nd v TKyobe
303 - 418
2/-422 : 29th
BYE
2.5/-422 : 27th
1st v RMagak
413 - 521
2.5/-530 : 30th
2nd v MMchar
455 - 267
3.5/-342 : 25th
1st v IAlidi
391 - 350
4.5/-301 : 21st
1st v AJuliu
369 - 446
4.5/-378 : 26th
2nd v GRicha
361 - 461
4.5/-478 : 30th
1st v GRicha
322 - 417
4.5/-573 : 30th
1st v TKyobe
275 - 499
4.5/-797 : 30th
2nd v SAdel
402 - 575
4.5/-970 : 30th
2nd v IAlidi
359 - 429
4.5/-1040 : 30th
1st v MManji
431 - 375
5.5/-984 : 30th
1st v IAlidi
350 - 365
5.5/-999 : 30th
31.Mashambo Mcharo 
4 wins, -1411
2nd v MManji
338 - 382
0/-44 : 28th
2nd v GRicha
320 - 457
0/-181 : 31st
1st v MEsmai
259 - 477
0/-399 : 33rd
2nd v JKirag
333 - 425
0/-491 : 33rd
BYE
0.5/-491 : 33rd
1st v SHirji
352 - 414
0.5/-553 : 33rd
2nd v TKitua
392 - 382
1.5/-543 : 32nd
2nd v SAdel
256 - 408
1.5/-695 : 33rd
1st v SHusse
267 - 455
1.5/-883 : 33rd
1st v JTawod
276 - 494
1.5/-1101 : 33rd
2nd v IAlidi
312 - 463
1.5/-1252 : 33rd
1st v CNtege
301 - 402
1.5/-1353 : 33rd
BYE
2/-1353 : 33rd
BYE
2.5/-1353 : 32nd
1st v TKitua
463 - 437
3.5/-1327 : 32nd
2nd v TKitua
302 - 274
4.5/-1299 : 31st
2nd v TKyobe
321 - 448
4.5/-1426 : 31st
1st v TKitua
383 - 368
5.5/-1411 : 31st
32.Toyo Kitua 
3 wins, -453
2nd v KHamda
420 - 444
0/-24 : 24th
2nd v IAlidi
377 - 388
0/-35 : 28th
2nd v RMagak
323 - 440
0/-152 : 31st
BYE
0.5/-152 : 32nd
1st v MEsmai
402 - 476
0.5/-226 : 32nd
2nd v GRicha
336 - 518
0.5/-408 : 32nd
1st v MMchar
382 - 392
0.5/-418 : 33rd
2nd v MManji
376 - 375
1.5/-417 : 31st
1st v TKyobe
371 - 410
1.5/-456 : 31st
2nd v CNtege
400 - 445
1.5/-501 : 31st
1st v MBwire
299 - 449
1.5/-651 : 32nd
2nd v SAdel
344 - 449
1.5/-756 : 32nd
1st v MManji
533 - 325
2.5/-548 : 31st
2nd v MManji
508 - 344
3.5/-384 : 31st
2nd v MMchar
437 - 463
3.5/-410 : 31st
1st v MMchar
274 - 302
3.5/-438 : 32nd
BYE
4/-438 : 32nd
2nd v MMchar
368 - 383
4/-453 : 32nd
33.Makbul Manji 
2 wins, -1435
2nd v MMchar
382 - 338
1/+44 : 6th
2nd v BAmuke
343 - 517
1/-130 : 23rd
1st v BKoyyo
320 - 458
1/-268 : 28th
1st v SHusse
327 - 424
1/-365 : 31st
2nd v TKyobe
347 - 469
1/-487 : 31st
BYE
1.5/-487 : 31st
2nd v JKirag
320 - 346
1.5/-513 : 31st
1st v TKitua
375 - 376
1.5/-514 : 32nd
2nd v GRicha
351 - 434
1.5/-597 : 32nd
1st v SAdel
331 - 516
1.5/-782 : 32nd
2nd v SHirji
415 - 365
2.5/-732 : 31st
2nd v KHamda
307 - 582
2.5/-1007 : 31st
2nd v TKitua
325 - 533
2.5/-1215 : 32nd
1st v TKitua
344 - 508
2.5/-1379 : 33rd
BYE
3/-1379 : 33rd
BYE
3.5/-1379 : 33rd
2nd v SHusse
375 - 431
3.5/-1435 : 33rd
BYE
4/-1435 : 33rd