Player Round 1Round 2Round 3Round 4Round 5Round 6Round 7Round 8Round 9Round 10Round 11Round 12Round 13Round 14Round 15Round 16
1.David Wiegand 
11 wins, +847
2nd v RGideo
549 - 375
1/+174 : 4th
1st v RHamil
508 - 331
2/+351 : 2nd
1st v NFishe
577 - 431
3/+497 : 1st
2nd v CGrubb
449 - 416
4/+530 : 1st
1st v GTheve
430 - 494
4/+466 : 1st
1st v NBall
483 - 391
5/+558 : 1st
2nd v NBened
442 - 405
6/+595 : 1st
2nd v KMerri
404 - 436
6/+563 : 2nd
1st v CJohns
429 - 353
7/+639 : 1st
2nd v TChane
352 - 416
7/+575 : 2nd
1st v SKanti
420 - 460
7/+535 : 4th
1st v PSharm
328 - 505
7/+358 : 7th
1st v NBened
504 - 442
8/+420 : 6th
2nd v CGrubb
535 - 352
9/+603 : 3rd
2nd v TChane
459 - 422
10/+640 : 2nd
1st v GTheve
567 - 360
11/+847 : 1st
2.Travis Chaney 
11 wins, +558
2nd v KMerri
508 - 330
1/+178 : 3rd
1st v TLindg
452 - 363
2/+267 : 4th
2nd v CGrubb
349 - 428
2/+188 : 6th
1st v PSidor
374 - 382
2/+180 : 8th
2nd v CJohns
438 - 435
3/+183 : 6th
1st v RHamil
472 - 319
4/+336 : 5th
1st v NBall
301 - 509
4/+128 : 7th
2nd v NFishe
443 - 383
5/+188 : 7th
1st v RGideo
482 - 365
6/+305 : 5th
1st v DWiega
416 - 352
7/+369 : 3rd
2nd v NBened
386 - 321
8/+434 : 2nd
2nd v GTheve
456 - 487
8/+403 : 4th
2nd v SKanti
442 - 404
9/+441 : 2nd
1st v SKanti
427 - 369
10/+499 : 2nd
1st v DWiega
422 - 459
10/+462 : 4th
2nd v CJohns
515 - 419
11/+558 : 2nd
3.Nick Ball 
10 wins, +692
1st v CJohns
478 - 266
1/+212 : 1st
2nd v BToole
567 - 311
2/+468 : 1st
1st v NBened
449 - 429
3/+488 : 2nd
1st v GTheve
411 - 401
4/+498 : 2nd
1st v CGrubb
523 - 558
4/+463 : 2nd
2nd v DWiega
391 - 483
4/+371 : 2nd
2nd v TChane
509 - 301
5/+579 : 2nd
2nd v RGideo
361 - 467
5/+473 : 4th
1st v SKanti
417 - 462
5/+428 : 7th
2nd v KMerri
384 - 402
5/+410 : 10th
1st v AHahn
517 - 399
6/+528 : 8th
2nd v CJohns
434 - 424
7/+538 : 5th
2nd v PSharm
535 - 418
8/+655 : 4th
1st v GTheve
436 - 483
8/+608 : 6th
2nd v AHahn
450 - 369
9/+689 : 6th
1st v SKanti
434 - 431
10/+692 : 3rd
4.Geoff Thevenot 
10 wins, +522
1st v PSharm
502 - 360
1/+142 : 5th
2nd v RThoma
476 - 435
2/+183 : 5th
1st v AHahn
541 - 408
3/+316 : 3rd
2nd v NBall
401 - 411
3/+306 : 3rd
2nd v DWiega
494 - 430
4/+370 : 3rd
1st v SKanti
405 - 411
4/+364 : 3rd
1st v CGrubb
479 - 365
5/+478 : 3rd
2nd v CJohns
466 - 377
6/+567 : 1st
2nd v NBened
415 - 444
6/+538 : 3rd
2nd v NFishe
323 - 417
6/+444 : 5th
1st v KMerri
577 - 321
7/+700 : 3rd
1st v TChane
487 - 456
8/+731 : 2nd
1st v CGrubb
469 - 434
9/+766 : 1st
2nd v NBall
483 - 436
10/+813 : 1st
1st v CJohns
386 - 470
10/+729 : 1st
2nd v DWiega
360 - 567
10/+522 : 4th
5.Carl Johnson 
10 wins, +494
2nd v RChris
283 - 469
0/-186 : 19th
1st v PSidor
500 - 350
1/-36 : 11th
1st v SKanti
427 - 386
2/+5 : 9th
2nd v NBened
458 - 400
3/+63 : 6th
1st v TChane
435 - 438
3/+60 : 8th
2nd v CGrubb
463 - 417
4/+106 : 7th
2nd v AHahn
526 - 345
5/+287 : 4th
1st v GTheve
377 - 466
5/+198 : 6th
2nd v DWiega
353 - 429
5/+122 : 8th
1st v RGideo
500 - 374
6/+248 : 7th
2nd v PSharm
474 - 324
7/+398 : 5th
1st v NBall
424 - 434
7/+388 : 6th
2nd v KMerri
452 - 420
8/+420 : 6th
1st v NBened
465 - 379
9/+506 : 4th
2nd v GTheve
470 - 386
10/+590 : 3rd
1st v TChane
419 - 515
10/+494 : 5th
6.Sam Kantimathi 
10 wins, +142
2nd v PSidor
402 - 380
1/+22 : 10th
1st v RChris
446 - 310
2/+158 : 6th
2nd v CJohns
386 - 427
2/+117 : 7th
1st v AHahn
501 - 419
3/+199 : 4th
2nd v KMerri
356 - 502
3/+53 : 10th
2nd v GTheve
411 - 405
4/+59 : 8th
1st v NFishe
441 - 425
5/+75 : 5th
1st v CGrubb
417 - 395
6/+97 : 3rd
2nd v NBall
462 - 417
7/+142 : 2nd
1st v RHamil
467 - 423
8/+186 : 1st
2nd v DWiega
460 - 420
9/+226 : 1st
1st v NBened
444 - 469
9/+201 : 1st
1st v TChane
404 - 442
9/+163 : 3rd
2nd v TChane
369 - 427
9/+105 : 5th
1st v CGrubb
420 - 380
10/+145 : 5th
2nd v NBall
431 - 434
10/+142 : 6th
7.Nathan Benedict 
9 wins, +403
1st v BToole
518 - 383
1/+135 : 6th
2nd v CJohns
491 - 310
2/+316 : 3rd
2nd v NBall
429 - 449
2/+296 : 5th
1st v CJohns
400 - 458
2/+238 : 7th
2nd v PSidor
449 - 421
3/+266 : 5th
1st v KMerri
441 - 365
4/+342 : 4th
1st v DWiega
405 - 442
4/+305 : 6th
2nd v AHahn
486 - 465
5/+326 : 5th
1st v GTheve
444 - 415
6/+355 : 4th
1st v CGrubb
479 - 541
6/+293 : 6th
1st v TChane
321 - 386
6/+228 : 9th
2nd v SKanti
469 - 444
7/+253 : 8th
2nd v DWiega
442 - 504
7/+191 : 8th
2nd v CJohns
379 - 465
7/+105 : 10th
1st v NFishe
516 - 330
8/+291 : 7th
2nd v PSharm
469 - 357
9/+403 : 7th
8.Chris Grubb 
9 wins, +367
2nd v TLindg
493 - 371
1/+122 : 7th
1st v KMerri
386 - 385
2/+123 : 8th
1st v TChane
428 - 349
3/+202 : 4th
1st v DWiega
416 - 449
3/+169 : 5th
2nd v NBall
558 - 523
4/+204 : 4th
1st v CJohns
417 - 463
4/+158 : 6th
2nd v GTheve
365 - 479
4/+44 : 9th
2nd v SKanti
395 - 417
4/+22 : 11th
1st v NFishe
435 - 374
5/+83 : 9th
2nd v NBened
541 - 479
6/+145 : 8th
2nd v RThoma
551 - 336
7/+360 : 6th
1st v AHahn
493 - 387
8/+466 : 3rd
2nd v GTheve
434 - 469
8/+431 : 5th
1st v DWiega
352 - 535
8/+248 : 8th
2nd v SKanti
380 - 420
8/+208 : 9th
1st v TLindg
511 - 352
9/+367 : 8th
9.Norma Fisher 
9 wins, -197
1st v RHamil
465 - 396
1/+69 : 9th
1st v RGideo
381 - 434
1/+16 : 10th
2nd v DWiega
431 - 577
1/-130 : 13th
2nd v CJohns
502 - 403
2/-31 : 10th
2nd v PSharm
402 - 393
3/-22 : 12th
1st v PSidor
421 - 394
4/+5 : 9th
2nd v SKanti
425 - 441
4/-11 : 10th
1st v TChane
383 - 443
4/-71 : 12th
2nd v CGrubb
374 - 435
4/-132 : 15th
1st v GTheve
417 - 323
5/-38 : 13th
2nd v TLindg
385 - 421
5/-74 : 13th
2nd v BToole
400 - 395
6/-69 : 12th
1st v RThoma
429 - 395
7/-35 : 10th
1st v RGideo
455 - 449
8/-29 : 9th
2nd v NBened
330 - 516
8/-215 : 11th
2nd v AHahn
452 - 434
9/-197 : 9th
10.Albert Hahn 
8 wins, +192
1st v RThoma
451 - 349
1/+102 : 8th
2nd v PSharm
465 - 428
2/+139 : 7th
2nd v GTheve
408 - 541
2/+6 : 8th
2nd v SKanti
419 - 501
2/-76 : 13th
1st v RChris
442 - 366
3/0 : 11th
1st v RGideo
418 - 417
4/+1 : 10th
1st v CJohns
345 - 526
4/-180 : 11th
1st v NBened
465 - 486
4/-201 : 14th
2nd v BToole
435 - 337
5/-103 : 10th
2nd v TLindg
447 - 360
6/-16 : 9th
2nd v NBall
399 - 517
6/-134 : 10th
2nd v CGrubb
387 - 493
6/-240 : 13th
2nd v PSidor
531 - 255
7/+36 : 9th
1st v KMerri
565 - 310
8/+291 : 7th
1st v NBall
369 - 450
8/+210 : 8th
1st v NFishe
434 - 452
8/+192 : 10th
11.Paul Sidorsky 
8 wins, +50
1st v SKanti
380 - 402
0/-22 : 11th
2nd v CJohns
350 - 500
0/-172 : 14th
1st v RChris
465 - 340
1/-47 : 10th
2nd v TChane
382 - 374
2/-39 : 11th
1st v NBened
421 - 449
2/-67 : 13th
2nd v NFishe
394 - 421
2/-94 : 15th
2nd v TLindg
476 - 331
3/+51 : 12th
1st v RThoma
426 - 488
3/-11 : 15th
2nd v CJohns
359 - 395
3/-47 : 18th
1st v PSharm
416 - 419
3/-50 : 18th
2nd v BToole
449 - 334
4/+65 : 17th
2nd v RHamil
432 - 387
5/+110 : 14th
1st v AHahn
255 - 531
5/-166 : 17th
1st v BToole
407 - 287
6/-46 : 15th
2nd v RThoma
460 - 440
7/-26 : 13th
2nd v RGideo
490 - 414
8/+50 : 11th
12.Puneet Sharma 
8 wins, +49
2nd v GTheve
360 - 502
0/-142 : 16th
1st v AHahn
428 - 465
0/-179 : 15th
2nd v RThoma
421 - 381
1/-139 : 14th
2nd v RGideo
366 - 467
1/-240 : 16th
1st v NFishe
393 - 402
1/-249 : 18th
2nd v CJohns
532 - 371
2/-88 : 14th
1st v BToole
481 - 377
3/+16 : 13th
1st v TLindg
382 - 450
3/-52 : 16th
1st v RChris
465 - 373
4/+40 : 11th
2nd v PSidor
419 - 416
5/+43 : 12th
1st v CJohns
324 - 474
5/-107 : 14th
2nd v DWiega
505 - 328
6/+70 : 10th
1st v NBall
418 - 535
6/-47 : 13th
2nd v RHamil
447 - 373
7/+27 : 11th
2nd v KMerri
475 - 341
8/+161 : 10th
1st v NBened
357 - 469
8/+49 : 12th
13.Tapani Lindgren 
8 wins, -622
1st v CGrubb
371 - 493
0/-122 : 14th
2nd v TChane
363 - 452
0/-211 : 17th
2nd v KMerri
389 - 461
0/-283 : 19th
1st v BToole
370 - 351
1/-264 : 17th
2nd v RHamil
423 - 375
2/-216 : 15th
1st v RChris
566 - 402
3/-52 : 13th
1st v PSidor
331 - 476
3/-197 : 16th
2nd v PSharm
450 - 382
4/-129 : 13th
2nd v RThoma
367 - 533
4/-295 : 16th
1st v AHahn
360 - 447
4/-382 : 16th
1st v NFishe
421 - 385
5/-346 : 16th
2nd v CJohns
334 - 491
5/-503 : 17th
1st v RHamil
432 - 422
6/-493 : 15th
1st v RThoma
459 - 431
7/-465 : 12th
2nd v RGideo
402 - 400
8/-463 : 12th
2nd v CGrubb
352 - 511
8/-622 : 13th
14.Randall Thomas 
7 wins, -62
2nd v AHahn
349 - 451
0/-102 : 13th
1st v GTheve
435 - 476
0/-143 : 13th
1st v PSharm
381 - 421
0/-183 : 18th
2nd v RHamil
278 - 402
0/-307 : 19th
1st v CJohns
406 - 408
0/-309 : 19th
2nd v BToole
415 - 412
1/-306 : 18th
2nd v RChris
394 - 298
2/-210 : 17th
2nd v PSidor
488 - 426
3/-148 : 17th
1st v TLindg
533 - 367
4/+18 : 12th
1st v CJohns
408 - 376
5/+50 : 11th
1st v CGrubb
336 - 551
5/-165 : 15th
1st v KMerri
491 - 345
6/-19 : 11th
2nd v NFishe
395 - 429
6/-53 : 14th
2nd v TLindg
431 - 459
6/-81 : 16th
1st v PSidor
440 - 460
6/-101 : 16th
1st v RChris
415 - 376
7/-62 : 14th
15.Karen Merrill 
7 wins, -636
1st v TChane
330 - 508
0/-178 : 18th
2nd v CGrubb
385 - 386
0/-179 : 15th
1st v TLindg
461 - 389
1/-107 : 12th
2nd v RChris
455 - 369
2/-21 : 9th
1st v SKanti
502 - 356
3/+125 : 7th
2nd v NBened
365 - 441
3/+49 : 12th
1st v RGideo
390 - 343
4/+96 : 8th
1st v DWiega
436 - 404
5/+128 : 8th
2nd v RHamil
401 - 342
6/+187 : 6th
1st v NBall
402 - 384
7/+205 : 4th
2nd v GTheve
321 - 577
7/-51 : 7th
2nd v RThoma
345 - 491
7/-197 : 9th
1st v CJohns
420 - 452
7/-229 : 11th
2nd v AHahn
310 - 565
7/-484 : 13th
1st v PSharm
341 - 475
7/-618 : 14th
2nd v CJohns
379 - 397
7/-636 : 15th
16.Carol Johnsen 
7 wins, -660
2nd v NBall
266 - 478
0/-212 : 20th
1st v NBened
310 - 491
0/-393 : 20th
2nd v BToole
460 - 365
1/-298 : 17th
1st v NFishe
403 - 502
1/-397 : 18th
2nd v RThoma
408 - 406
2/-395 : 16th
1st v PSharm
371 - 532
2/-556 : 17th
1st v RHamil
335 - 485
2/-706 : 18th
2nd v RChris
406 - 328
3/-628 : 18th
1st v PSidor
395 - 359
4/-592 : 17th
2nd v RThoma
376 - 408
4/-624 : 17th
2nd v RGideo
375 - 432
4/-681 : 18th
1st v TLindg
491 - 334
5/-524 : 18th
1st v RGideo
367 - 527
5/-684 : 18th
2nd v RChris
351 - 478
5/-811 : 19th
2nd v BToole
454 - 321
6/-678 : 18th
1st v KMerri
397 - 379
7/-660 : 16th
17.Ron Gideons 
6 wins, -110
1st v DWiega
375 - 549
0/-174 : 17th
2nd v NFishe
434 - 381
1/-121 : 12th
2nd v RHamil
400 - 470
1/-191 : 16th
1st v PSharm
467 - 366
2/-90 : 14th
1st v BToole
465 - 317
3/+58 : 9th
2nd v AHahn
417 - 418
3/+57 : 11th
2nd v KMerri
343 - 390
3/+10 : 14th
1st v NBall
467 - 361
4/+116 : 9th
2nd v TChane
365 - 482
4/-1 : 13th
2nd v CJohns
374 - 500
4/-127 : 15th
1st v CJohns
432 - 375
5/-70 : 12th
1st v RChris
362 - 478
5/-186 : 16th
2nd v CJohns
527 - 367
6/-26 : 12th
2nd v NFishe
449 - 455
6/-32 : 14th
1st v TLindg
400 - 402
6/-34 : 15th
1st v PSidor
414 - 490
6/-110 : 17th
18.Rachel Christensen 
6 wins, -214
1st v CJohns
469 - 283
1/+186 : 2nd
2nd v SKanti
310 - 446
1/+50 : 9th
2nd v PSidor
340 - 465
1/-75 : 11th
1st v KMerri
369 - 455
1/-161 : 15th
2nd v AHahn
366 - 442
1/-237 : 17th
2nd v TLindg
402 - 566
1/-401 : 19th
1st v RThoma
298 - 394
1/-497 : 19th
1st v CJohns
328 - 406
1/-575 : 19th
2nd v PSharm
373 - 465
1/-667 : 19th
1st v BToole
420 - 324
2/-571 : 19th
1st v RHamil
393 - 443
2/-621 : 19th
2nd v RGideo
478 - 362
3/-505 : 19th
2nd v BToole
405 - 344
4/-444 : 19th
1st v CJohns
478 - 351
5/-317 : 18th
1st v RHamil
482 - 340
6/-175 : 17th
2nd v RThoma
376 - 415
6/-214 : 18th
19.Ruth Hamilton 
6 wins, -244
2nd v NFishe
396 - 465
0/-69 : 12th
2nd v DWiega
331 - 508
0/-246 : 18th
1st v RGideo
470 - 400
1/-176 : 15th
1st v RThoma
402 - 278
2/-52 : 12th
1st v TLindg
375 - 423
2/-100 : 14th
2nd v TChane
319 - 472
2/-253 : 16th
2nd v CJohns
485 - 335
3/-103 : 15th
1st v BToole
470 - 320
4/+47 : 10th
1st v KMerri
342 - 401
4/-12 : 14th
2nd v SKanti
423 - 467
4/-56 : 14th
2nd v RChris
443 - 393
5/-6 : 11th
1st v PSidor
387 - 432
5/-51 : 15th
2nd v TLindg
422 - 432
5/-61 : 16th
1st v PSharm
373 - 447
5/-135 : 17th
2nd v RChris
340 - 482
5/-277 : 19th
1st v BToole
365 - 332
6/-244 : 19th
20.Betty Toole 
0 wins, -1571
2nd v NBened
383 - 518
0/-135 : 15th
1st v NBall
311 - 567
0/-391 : 19th
1st v CJohns
365 - 460
0/-486 : 20th
2nd v TLindg
351 - 370
0/-505 : 20th
2nd v RGideo
317 - 465
0/-653 : 20th
1st v RThoma
412 - 415
0/-656 : 20th
2nd v PSharm
377 - 481
0/-760 : 20th
2nd v RHamil
320 - 470
0/-910 : 20th
1st v AHahn
337 - 435
0/-1008 : 20th
2nd v RChris
324 - 420
0/-1104 : 20th
1st v PSidor
334 - 449
0/-1219 : 20th
1st v NFishe
395 - 400
0/-1224 : 20th
1st v RChris
344 - 405
0/-1285 : 20th
2nd v PSidor
287 - 407
0/-1405 : 20th
1st v CJohns
321 - 454
0/-1538 : 20th
2nd v RHamil
332 - 365
0/-1571 : 20th