Player Round 1Round 2Round 3Round 4Round 5Round 6Round 7Round 8Round 9Round 10Round 11Round 12Round 13Round 14Round 15Round 16Round 17Round 18Round 19Round 20Round 21Round 22Round 23Round 24
1.Helen Gipson 
18 wins, +1106
1st v JMacke
396 - 517
0/-121 : 30th
2nd v NVellaL
486 - 408
1/-43 : 18th
2nd v JBarke
553 - 390
2/+120 : 11th
1st v TKirk
411 - 479
2/+52 : 16th
1st v MNicho
376 - 536
2/-108 : 24th
2nd v NLanda
399 - 360
3/-69 : 18th
2nd v MSalib
475 - 308
4/+98 : 10th
1st v COkwel
541 - 426
5/+213 : 7th
2nd v DDelic
487 - 409
6/+291 : 6th
1st v YEnG
411 - 418
6/+284 : 9th
2nd v ECohen
336 - 506
6/+114 : 15th
1st v VBoyle
471 - 366
7/+219 : 10th
1st v TLyes
509 - 307
8/+421 : 7th
2nd v TBrous
411 - 358
9/+474 : 5th
2nd v CDodd
353 - 416
9/+411 : 8th
1st v JDelia
523 - 346
10/+588 : 5th
1st v KSynno
379 - 353
11/+614 : 5th
2nd v TBrous
429 - 391
12/+652 : 5th
1st v TKirk
438 - 412
13/+678 : 3rd
1st v ECohen
469 - 346
14/+801 : 2nd
2nd v YEnG
499 - 440
15/+860 : 2nd
2nd v CDodd
474 - 345
16/+989 : 2nd
2nd v ECohen
407 - 386
17/+1010 : 2nd
1st v ECohen
444 - 348
18/+1106 : 1st
2.Evan Cohen 
17.5 wins, +747
2nd v GNewma
429 - 379
1/+50 : 12th
1st v ORosen
397 - 374
2/+73 : 9th
1st v MPanti
471 - 368
3/+176 : 2nd
2nd v PKamat
326 - 393
3/+109 : 8th
1st v CMusca
440 - 404
4/+145 : 6th
1st v CKeele
492 - 423
5/+214 : 6th
2nd v YEnG
443 - 426
6/+231 : 3rd
2nd v MNicho
401 - 322
7/+310 : 1st
2nd v TBrous
352 - 429
7/+233 : 3rd
1st v NVellaL
419 - 300
8/+352 : 2nd
1st v HGipso
506 - 336
9/+522 : 2nd
2nd v JDelia
386 - 386
9.5/+522 : 2nd
2nd v MSulai
439 - 407
10.5/+554 : 2nd
1st v COkwel
428 - 354
11.5/+628 : 1st
2nd v KSynno
460 - 363
12.5/+725 : 1st
1st v DDelic
384 - 303
13.5/+806 : 1st
2nd v JMacke
450 - 410
14.5/+846 : 1st
1st v CDodd
395 - 451
14.5/+790 : 1st
1st v YEnG
454 - 318
15.5/+926 : 1st
2nd v HGipso
346 - 469
15.5/+803 : 1st
1st v CDodd
356 - 350
16.5/+809 : 1st
2nd v MNicho
412 - 357
17.5/+864 : 1st
1st v HGipso
386 - 407
17.5/+843 : 1st
2nd v HGipso
348 - 444
17.5/+747 : 2nd
3.Mikki Nicholson 
16 wins, +1310
1st v NHuits
539 - 336
1/+203 : 2nd
2nd v MSalib
540 - 300
2/+443 : 2nd
1st v TKirk
327 - 412
2/+358 : 6th
2nd v ORosen
504 - 293
3/+569 : 4th
2nd v HGipso
536 - 376
4/+729 : 1st
2nd v CMusca
422 - 374
5/+777 : 2nd
1st v DDelic
403 - 398
6/+782 : 2nd
1st v ECohen
322 - 401
6/+703 : 3rd
2nd v NVellaL
438 - 402
7/+739 : 2nd
1st v TBrous
449 - 391
8/+797 : 1st
1st v YEnG
449 - 256
9/+990 : 1st
2nd v JMacke
487 - 303
10/+1174 : 1st
1st v SGilla
432 - 380
11/+1226 : 1st
1st v KSynno
400 - 419
11/+1207 : 2nd
2nd v JDelia
348 - 472
11/+1083 : 2nd
2nd v CDodd
377 - 495
11/+965 : 2nd
1st v COkwel
462 - 378
12/+1049 : 2nd
2nd v YEnG
373 - 413
12/+1009 : 4th
2nd v CDodd
403 - 469
12/+943 : 5th
1st v JDelia
586 - 274
13/+1255 : 5th
1st v TBrous
441 - 396
14/+1300 : 3rd
1st v ECohen
357 - 412
14/+1245 : 4th
2nd v TBrous
422 - 408
15/+1259 : 3rd
1st v YEnG
417 - 366
16/+1310 : 3rd
4.Carmel Dodd 
16 wins, +179
1st v KSynno
373 - 521
0/-148 : 31st
2nd v TLyes
471 - 379
1/-56 : 21st
1st v TBrous
475 - 429
2/-10 : 16th
2nd v EMeghe
336 - 367
2/-41 : 21st
1st v VBoyle
444 - 372
3/+31 : 13th
2nd v COkwel
332 - 396
3/-33 : 16th
1st v NLanda
396 - 367
4/-4 : 15th
2nd v RTate
420 - 409
5/+7 : 11th
2nd v DSandu
318 - 406
5/-81 : 15th
1st v PKamat
476 - 377
6/+18 : 13th
1st v CKeele
416 - 385
7/+49 : 9th
2nd v CMusca
371 - 345
8/+75 : 6th
2nd v NVellaL
370 - 367
9/+78 : 5th
2nd v YEnG
385 - 572
9/-109 : 8th
1st v HGipso
416 - 353
10/-46 : 4th
1st v MNicho
495 - 377
11/+72 : 4th
2nd v JDelia
458 - 436
12/+94 : 4th
2nd v ECohen
451 - 395
13/+150 : 3rd
1st v MNicho
469 - 403
14/+216 : 2nd
1st v YEnG
340 - 424
14/+132 : 4th
2nd v ECohen
350 - 356
14/+126 : 5th
1st v HGipso
345 - 474
14/-3 : 5th
1st v YEnG
443 - 362
15/+78 : 5th
1st v VBoyle
466 - 365
16/+179 : 4th
5.Yi En Gan
15 wins, +562
1st v NLanda
310 - 390
0/-80 : 27th
2nd v MCamil
432 - 405
1/-53 : 19th
2nd v SGilla
401 - 354
2/-6 : 15th
1st v VBoyle
397 - 346
3/+45 : 9th
1st v DSandu
428 - 325
4/+148 : 5th
2nd v TKirk
457 - 353
5/+252 : 5th
1st v ECohen
426 - 443
5/+235 : 6th
2nd v CMusca
453 - 300
6/+388 : 5th
1st v JDelia
400 - 445
6/+343 : 5th
2nd v HGipso
418 - 411
7/+350 : 5th
2nd v MNicho
256 - 449
7/+157 : 7th
1st v TBrous
432 - 368
8/+221 : 5th
2nd v KSynno
489 - 329
9/+381 : 4th
1st v CDodd
572 - 385
10/+568 : 3rd
1st v JMacke
493 - 385
11/+676 : 3rd
1st v COkwel
375 - 473
11/+578 : 3rd
2nd v NVellaL
378 - 344
12/+612 : 3rd
1st v MNicho
413 - 373
13/+652 : 2nd
2nd v ECohen
318 - 454
13/+516 : 4th
2nd v CDodd
424 - 340
14/+600 : 3rd
1st v HGipso
440 - 499
14/+541 : 4th
1st v JDelia
442 - 289
15/+694 : 3rd
2nd v CDodd
362 - 443
15/+613 : 4th
2nd v MNicho
366 - 417
15/+562 : 5th
6.Graham Haigh 
14 wins, +1001
2nd v DSandu
395 - 405
0/-10 : 20th
1st v MSulai
475 - 342
1/+123 : 14th
1st v OTamas
422 - 379
2/+166 : 10th
1st v DDelic
363 - 418
2/+111 : 15th
2nd v TBrous
393 - 444
2/+60 : 19th
2nd v ORosen
508 - 392
3/+176 : 12th
1st v CKeele
419 - 508
3/+87 : 21st
2nd v NLanda
373 - 386
3/+74 : 26th
2nd v VBoyle
339 - 508
3/-95 : 29th
1st v GNewma
420 - 355
4/-30 : 26th
2nd v SWilso
479 - 275
5/+174 : 19th
1st v TKirk
376 - 483
5/+67 : 24th
2nd v RTate
408 - 371
6/+104 : 19th
1st v MPanti
413 - 423
6/+94 : 24th
2nd v TLyes
504 - 324
7/+274 : 22nd
1st v MSalib
325 - 415
7/+184 : 23rd
1st v SGilla
420 - 315
8/+289 : 21st
2nd v MCamil
482 - 361
9/+410 : 16th
2nd v NHuits
479 - 333
10/+556 : 13th
1st v EMeghe
415 - 364
11/+607 : 10th
2nd v JMacke
475 - 255
12/+827 : 8th
1st v JBarke
423 - 477
12/+773 : 11th
2nd v COkwel
447 - 337
13/+883 : 8th
1st v PKamat
461 - 343
14/+1001 : 6th
7.Chinedu Okwelogu 
14 wins, +939
2nd v SWilso
348 - 386
0/-38 : 24th
1st v PKamat
393 - 406
0/-51 : 28th
2nd v JDelia
477 - 403
1/+23 : 21st
1st v KSynno
446 - 337
2/+132 : 13th
2nd v CKeele
359 - 349
3/+142 : 11th
1st v CDodd
396 - 332
4/+206 : 8th
1st v NVellaL
284 - 419
4/+71 : 12th
2nd v HGipso
426 - 541
4/-44 : 17th
1st v JMacke
450 - 309
5/+97 : 13th
2nd v TLyes
331 - 380
5/+48 : 20th
1st v EMeghe
418 - 393
6/+73 : 16th
1st v DDelic
465 - 388
7/+150 : 11th
2nd v VBoyle
540 - 224
8/+466 : 6th
2nd v ECohen
354 - 428
8/+392 : 10th
1st v TBrous
462 - 396
9/+458 : 7th
2nd v YEnG
473 - 375
10/+556 : 6th
2nd v MNicho
378 - 462
10/+472 : 7th
1st v RTate
406 - 314
11/+564 : 6th
1st v TBrous
409 - 439
11/+534 : 8th
2nd v JBarke
540 - 346
12/+728 : 7th
2nd v JDelia
403 - 414
12/+717 : 9th
1st v TKirk
531 - 344
13/+904 : 7th
1st v GHaigh
337 - 447
13/+794 : 9th
2nd v MPanti
414 - 269
14/+939 : 7th
8.Terry Kirk 
14 wins, +422
1st v CKeele
346 - 355
0/-9 : 19th
1st v EMeghe
557 - 305
1/+243 : 12th
2nd v MNicho
412 - 327
2/+328 : 7th
2nd v HGipso
479 - 411
3/+396 : 5th
2nd v DDelic
348 - 416
3/+328 : 9th
1st v YEnG
353 - 457
3/+224 : 11th
1st v SGilla
419 - 323
4/+320 : 9th
2nd v JDelia
301 - 435
4/+186 : 14th
1st v CMusca
350 - 376
4/+160 : 21st
2nd v MSulai
323 - 457
4/+26 : 25th
1st v MPanti
428 - 302
5/+152 : 20th
2nd v GHaigh
483 - 376
6/+259 : 16th
2nd v NLanda
461 - 406
7/+314 : 13th
1st v TLyes
453 - 441
8/+326 : 11th
1st v DSandu
350 - 452
8/+224 : 13th
2nd v TBrous
410 - 385
9/+249 : 10th
1st v ORosen
406 - 295
10/+360 : 8th
1st v KSynno
427 - 373
11/+414 : 7th
2nd v HGipso
412 - 438
11/+388 : 9th
1st v KSynno
381 - 331
12/+438 : 8th
2nd v VBoyle
391 - 448
12/+381 : 10th
2nd v COkwel
344 - 531
12/+194 : 12th
1st v JBarke
435 - 383
13/+246 : 10th
2nd v MCamil
510 - 334
14/+422 : 8th
9.Vincent Boyle 
14 wins, +275
2nd v CMical
526 - 375
1/+151 : 5th
1st v DKeet
418 - 410
2/+159 : 4th
1st v RTate
433 - 522
2/+70 : 13th
2nd v YEnG
346 - 397
2/+19 : 18th
2nd v CDodd
372 - 444
2/-53 : 21st
1st v OTamas
356 - 431
2/-128 : 29th
1st v JBarke
452 - 376
3/-52 : 23rd
2nd v CKeele
443 - 265
4/+126 : 15th
1st v GHaigh
508 - 339
5/+295 : 11th
1st v KSynno
375 - 500
5/+170 : 17th
2nd v DSandu
456 - 409
6/+217 : 13th
2nd v HGipso
366 - 471
6/+112 : 19th
1st v COkwel
224 - 540
6/-204 : 25th
2nd v EMeghe
515 - 284
7/+27 : 16th
2nd v MSalib
417 - 372
8/+72 : 14th
1st v MPanti
464 - 358
9/+178 : 11th
1st v MSulai
415 - 471
9/+122 : 13th
2nd v PKamat
443 - 344
10/+221 : 10th
2nd v ORosen
454 - 401
11/+274 : 10th
1st v TBrous
505 - 508
11/+271 : 12th
1st v TKirk
448 - 391
12/+328 : 11th
2nd v SGilla
401 - 375
13/+354 : 8th
1st v JDelia
405 - 383
14/+376 : 6th
2nd v CDodd
365 - 466
14/+275 : 9th
10.Cecil Muscat 
14 wins, -44
1st v DKeet
378 - 341
1/+37 : 14th
2nd v RTate
400 - 347
2/+90 : 8th
2nd v DDelic
464 - 452
3/+102 : 4th
1st v JMacke
470 - 428
4/+144 : 2nd
2nd v ECohen
404 - 440
4/+108 : 8th
1st v MNicho
374 - 422
4/+60 : 9th
1st v PKamat
449 - 363
5/+146 : 8th
1st v YEnG
300 - 453
5/-7 : 13th
2nd v TKirk
376 - 350
6/+19 : 10th
1st v DSandu
412 - 410
7/+21 : 6th
2nd v KSynno
352 - 406
7/-33 : 10th
1st v CDodd
345 - 371
7/-59 : 12th
2nd v TBrous
331 - 489
7/-217 : 15th
2nd v SGilla
339 - 414
7/-292 : 20th
2nd v NLanda
414 - 397
8/-275 : 18th
1st v NVellaL
420 - 400
9/-255 : 15th
2nd v MPanti
424 - 357
10/-188 : 11th
1st v JDelia
391 - 396
10/-193 : 13th
2nd v JDelia
351 - 397
10/-239 : 16th
1st v CMical
367 - 453
10/-325 : 20th
2nd v EMeghe
472 - 425
11/-278 : 18th
1st v NHuits
438 - 334
12/-174 : 14th
1st v MSulai
439 - 352
13/-87 : 12th
2nd v GNewma
388 - 345
14/-44 : 10th
11.Jojo Delia 
13.5 wins, -33
2nd v PKamat
421 - 446
0/-25 : 21st
1st v SWilso
415 - 324
1/+66 : 15th
1st v COkwel
403 - 477
1/-8 : 22nd
2nd v OTamas
345 - 396
1/-59 : 27th
2nd v MSulai
421 - 385
2/-23 : 20th
1st v GNewma
369 - 366
3/-20 : 15th
2nd v NHuits
475 - 379
4/+76 : 11th
1st v TKirk
435 - 301
5/+210 : 8th
2nd v YEnG
445 - 400
6/+255 : 8th
1st v DDelic
497 - 394
7/+358 : 4th
1st v TBrous
413 - 433
7/+338 : 6th
1st v ECohen
386 - 386
7.5/+338 : 7th
2nd v JMacke
382 - 450
7.5/+270 : 10th
2nd v NVellaL
406 - 304
8.5/+372 : 9th
1st v MNicho
472 - 348
9.5/+496 : 5th
2nd v HGipso
346 - 523
9.5/+319 : 8th
1st v CDodd
436 - 458
9.5/+297 : 12th
2nd v CMusca
396 - 391
10.5/+302 : 8th
1st v CMusca
397 - 351
11.5/+348 : 6th
2nd v MNicho
274 - 586
11.5/+36 : 9th
1st v COkwel
414 - 403
12.5/+47 : 6th
2nd v YEnG
289 - 442
12.5/-106 : 10th
2nd v VBoyle
383 - 405
12.5/-128 : 14th
1st v DKeet
410 - 315
13.5/-33 : 11th
12.Theresa Brousson 
13 wins, +1138
1st v TLyes
524 - 257
1/+267 : 1st
2nd v KSynno
626 - 329
2/+564 : 1st
2nd v CDodd
429 - 475
2/+518 : 5th
1st v SGilla
446 - 357
3/+607 : 3rd
1st v GHaigh
444 - 393
4/+658 : 2nd
2nd v PKamat
489 - 289
5/+858 : 1st
1st v JMacke
433 - 338
6/+953 : 1st
2nd v NVellaL
338 - 435
6/+856 : 2nd
1st v ECohen
429 - 352
7/+933 : 1st
2nd v MNicho
391 - 449
7/+875 : 3rd
2nd v JDelia
433 - 413
8/+895 : 3rd
2nd v YEnG
368 - 432
8/+831 : 3rd
1st v CMusca
489 - 331
9/+989 : 3rd
1st v HGipso
358 - 411
9/+936 : 4th
2nd v COkwel
396 - 462
9/+870 : 6th
1st v TKirk
385 - 410
9/+845 : 9th
1st v DDelic
539 - 323
10/+1061 : 6th
1st v HGipso
391 - 429
10/+1023 : 9th
2nd v COkwel
439 - 409
11/+1053 : 7th
2nd v VBoyle
508 - 505
12/+1056 : 6th
2nd v MNicho
396 - 441
12/+1011 : 7th
1st v MSulai
528 - 337
13/+1202 : 6th
1st v MNicho
408 - 422
13/+1188 : 7th
2nd v CMical
408 - 458
13/+1138 : 12th
13.Mihai Pantis 
13 wins, -176
2nd v ORosen
292 - 488
0/-196 : 34th
1st v GNewma
490 - 388
1/-94 : 23rd
2nd v ECohen
368 - 471
1/-197 : 28th
1st v DKeet
432 - 376
2/-141 : 24th
2nd v TLyes
375 - 437
2/-203 : 26th
1st v RTate
410 - 419
2/-212 : 31st
1st v KSynno
293 - 475
2/-394 : 32nd
2nd v SWilso
439 - 387
3/-342 : 30th
1st v CMical
429 - 402
4/-315 : 26th
1st v NHuits
325 - 365
4/-355 : 28th
2nd v TKirk
302 - 428
4/-481 : 32nd
2nd v MSalib
537 - 375
5/-319 : 28th
1st v MCamil
498 - 375
6/-196 : 24th
2nd v GHaigh
423 - 413
7/-186 : 19th
1st v EMeghe
449 - 381
8/-118 : 17th
2nd v VBoyle
358 - 464
8/-224 : 20th
1st v CMusca
357 - 424
8/-291 : 26th
2nd v CKeele
312 - 495
8/-474 : 28th
1st v JMacke
464 - 291
9/-301 : 23rd
2nd v NLanda
397 - 310
10/-214 : 17th
1st v OTamas
433 - 380
11/-161 : 17th
2nd v NVellaL
408 - 340
12/-93 : 13th
2nd v SGilla
472 - 410
13/-31 : 11th
1st v COkwel
269 - 414
13/-176 : 13th
14.John Barker 
13 wins, -582
1st v NVellaL
344 - 461
0/-117 : 29th
2nd v JMacke
398 - 417
0/-136 : 29th
1st v HGipso
390 - 553
0/-299 : 36th
1st v CMical
388 - 357
1/-268 : 31st
2nd v MCamil
380 - 341
2/-229 : 27th
1st v MSalib
396 - 393
3/-226 : 23rd
2nd v VBoyle
376 - 452
3/-302 : 27th
2nd v SGilla
470 - 459
4/-291 : 22nd
2nd v NHuits
273 - 415
4/-433 : 27th
1st v RTate
301 - 480
4/-612 : 29th
2nd v DKeet
347 - 329
5/-594 : 25th
1st v NLanda
414 - 496
5/-676 : 30th
2nd v PKamat
432 - 336
6/-580 : 28th
2nd v GNewma
280 - 459
6/-759 : 28th
1st v SWilso
372 - 304
7/-691 : 25th
2nd v CKeele
425 - 370
8/-636 : 21st
1st v OTamas
367 - 336
9/-605 : 16th
1st v DDelic
499 - 414
10/-520 : 14th
2nd v EMeghe
468 - 412
11/-464 : 12th
1st v COkwel
346 - 540
11/-658 : 14th
1st v KSynno
436 - 340
12/-562 : 12th
2nd v GHaigh
477 - 423
13/-508 : 9th
2nd v TKirk
383 - 435
13/-560 : 13th
1st v TLyes
326 - 348
13/-582 : 14th
15.Simon Gillam 
12 wins, +662
2nd v MCamil
438 - 272
1/+166 : 4th
1st v NLanda
422 - 323
2/+265 : 3rd
1st v YEnG
354 - 401
2/+218 : 8th
2nd v TBrous
357 - 446
2/+129 : 14th
1st v ORosen
398 - 331
3/+196 : 10th
2nd v NVellaL
262 - 467
3/-9 : 13th
2nd v TKirk
323 - 419
3/-105 : 25th
1st v JBarke
459 - 470
3/-116 : 27th
2nd v OTamas
475 - 312
4/+47 : 22nd
1st v CKeele
449 - 297
5/+199 : 16th
1st v RTate
507 - 343
6/+363 : 12th
1st v MSulai
377 - 423
6/+317 : 15th
2nd v MNicho
380 - 432
6/+265 : 18th
1st v CMusca
414 - 339
7/+340 : 14th
2nd v DDelic
349 - 366
7/+323 : 21st
2nd v TLyes
531 - 338
8/+516 : 17th
2nd v GHaigh
315 - 420
8/+411 : 18th
1st v JMacke
470 - 347
9/+534 : 15th
2nd v CMical
328 - 474
9/+388 : 20th
1st v GNewma
492 - 277
10/+603 : 16th
2nd v SWilso
385 - 318
11/+670 : 14th
1st v VBoyle
375 - 401
11/+644 : 15th
1st v MPanti
410 - 472
11/+582 : 17th
2nd v NHuits
462 - 382
12/+662 : 15th
16.Mohammad Sulaiman 
12 wins, +583
2nd v OTamas
392 - 445
0/-53 : 26th
2nd v GHaigh
342 - 475
0/-186 : 33rd
1st v DSandu
607 - 289
1/+132 : 20th
2nd v CKeele
391 - 430
1/+93 : 26th
1st v JDelia
385 - 421
1/+57 : 31st
2nd v NHuits
478 - 425
2/+110 : 27th
1st v CMical
474 - 358
3/+226 : 20th
2nd v DKeet
445 - 467
3/+204 : 25th
1st v NLanda
419 - 407
4/+216 : 20th
1st v TKirk
457 - 323
5/+350 : 15th
1st v PKamat
472 - 327
6/+495 : 11th
2nd v SGilla
423 - 377
7/+541 : 8th
1st v ECohen
407 - 439
7/+509 : 11th
1st v JMacke
342 - 408
7/+443 : 13th
1st v NVellaL
431 - 489
7/+385 : 20th
2nd v RTate
410 - 453
7/+342 : 22nd
2nd v VBoyle
471 - 415
8/+398 : 19th
2nd v MSalib
335 - 392
8/+341 : 24th
1st v MCamil
527 - 331
9/+537 : 19th
2nd v DDelic
402 - 297
10/+642 : 15th
1st v GNewma
416 - 307
11/+751 : 13th
2nd v TBrous
337 - 528
11/+560 : 16th
2nd v CMusca
352 - 439
11/+473 : 18th
1st v SWilso
444 - 334
12/+583 : 16th
17.Ray Tate 
12 wins, +192
2nd v DDelic
313 - 396
0/-83 : 28th
1st v CMusca
347 - 400
0/-136 : 29th
2nd v VBoyle
522 - 433
1/-47 : 25th
2nd v SWilso
417 - 352
2/+18 : 19th
1st v NHuits
401 - 538
2/-119 : 25th
2nd v MPanti
419 - 410
3/-110 : 19th
1st v ORosen
512 - 460
4/-58 : 16th
1st v CDodd
409 - 420
4/-69 : 18th
1st v TLyes
370 - 430
4/-129 : 25th
2nd v JBarke
480 - 301
5/+50 : 19th
2nd v SGilla
343 - 507
5/-114 : 23rd
2nd v EMeghe
363 - 354
6/-105 : 21st
1st v GHaigh
371 - 408
6/-142 : 23rd
2nd v NLanda
395 - 346
7/-93 : 18th
1st v CMical
486 - 338
8/+55 : 16th
1st v MSulai
453 - 410
9/+98 : 12th
1st v PKamat
567 - 376
10/+289 : 9th
2nd v COkwel
314 - 406
10/+197 : 11th
2nd v KSynno
425 - 458
10/+164 : 14th
1st v DSandu
470 - 347
11/+287 : 11th
1st v MSalib
307 - 398
11/+196 : 15th
2nd v DKeet
401 - 411
11/+186 : 17th
2nd v GNewma
380 - 408
11/+158 : 19th
1st v OTamas
371 - 337
12/+192 : 17th
18.Kevin Synnott 
12 wins, +130
2nd v CDodd
521 - 373
1/+148 : 6th
1st v TBrous
329 - 626
1/-149 : 24th
1st v TLyes
310 - 418
1/-257 : 30th
2nd v COkwel
337 - 446
1/-366 : 34th
2nd v OTamas
369 - 354
2/-351 : 30th
1st v MCamil
529 - 319
3/-141 : 20th
2nd v MPanti
475 - 293
4/+41 : 13th
1st v DSandu
349 - 462
4/-72 : 20th
1st v PKamat
575 - 339
5/+164 : 12th
2nd v VBoyle
500 - 375
6/+289 : 8th
1st v CMusca
406 - 352
7/+343 : 5th
2nd v NVellaL
437 - 375
8/+405 : 4th
1st v YEnG
329 - 489
8/+245 : 8th
2nd v MNicho
419 - 400
9/+264 : 6th
1st v ECohen
363 - 460
9/+167 : 9th
1st v JMacke
382 - 292
10/+257 : 7th
2nd v HGipso
353 - 379
10/+231 : 10th
2nd v TKirk
373 - 427
10/+177 : 12th
1st v RTate
458 - 425
11/+210 : 11th
2nd v TKirk
331 - 381
11/+160 : 13th
2nd v JBarke
340 - 436
11/+64 : 16th
1st v GNewma
349 - 396
11/+17 : 19th
2nd v DKeet
416 - 279
12/+154 : 16th
1st v EMeghe
382 - 406
12/+130 : 18th
19.Dan Sandu 
12 wins, +116
1st v GHaigh
405 - 395
1/+10 : 17th
1st v OTamas
439 - 299
2/+150 : 5th
2nd v MSulai
289 - 607
2/-168 : 17th
2nd v NLanda
426 - 336
3/-78 : 10th
2nd v YEnG
325 - 428
3/-181 : 15th
1st v JMacke
364 - 385
3/-202 : 22nd
1st v EMeghe
506 - 298
4/+6 : 14th
2nd v KSynno
462 - 349
5/+119 : 10th
1st v CDodd
406 - 318
6/+207 : 9th
2nd v CMusca
410 - 412
6/+205 : 10th
1st v VBoyle
409 - 456
6/+158 : 14th
2nd v TLyes
404 - 434
6/+128 : 17th
1st v DDelic
381 - 503
6/+6 : 21st
2nd v ORosen
351 - 451
6/-94 : 26th
2nd v TKirk
452 - 350
7/+8 : 23rd
1st v SWilso
359 - 387
7/-20 : 25th
2nd v CMical
417 - 324
8/+73 : 23rd
1st v NHuits
447 - 299
9/+221 : 17th
2nd v GNewma
356 - 410
9/+167 : 21st
2nd v RTate
347 - 470
9/+44 : 25th
1st v DKeet
390 - 343
10/+91 : 20th
2nd v MSalib
430 - 350
11/+171 : 18th
1st v MCamil
413 - 371
12/+213 : 15th
1st v CKeele
366 - 463
12/+116 : 19th
20.Charles Micallef 
12 wins, -49
1st v VBoyle
375 - 526
0/-151 : 32nd
1st v DDelic
426 - 444
0/-169 : 32nd
2nd v DKeet
442 - 444
0/-171 : 34th
2nd v JBarke
357 - 388
0/-202 : 35th
2nd v GNewma
365 - 301
1/-138 : 32nd
1st v TLyes
416 - 493
1/-215 : 33rd
2nd v MSulai
358 - 474
1/-331 : 35th
1st v MCamil
403 - 380
2/-308 : 33rd
2nd v MPanti
402 - 429
2/-335 : 34th
1st v SWilso
438 - 352
3/-249 : 30th
2nd v MSalib
437 - 393
4/-205 : 29th
2nd v OTamas
409 - 378
5/-174 : 26th
1st v ORosen
361 - 428
5/-241 : 30th
1st v PKamat
424 - 437
5/-254 : 29th
2nd v RTate
338 - 486
5/-402 : 31st
1st v NHuits
378 - 358
6/-382 : 30th
1st v DSandu
324 - 417
6/-475 : 30th
2nd v NLanda
450 - 378
7/-403 : 30th
1st v SGilla
474 - 328
8/-257 : 29th
2nd v CMusca
453 - 367
9/-171 : 28th
2nd v NVellaL
403 - 320
10/-88 : 21st
1st v EMeghe
407 - 420
10/-101 : 25th
2nd v CKeele
429 - 427
11/-99 : 20th
1st v TBrous
458 - 408
12/-49 : 20th
21.David Delicata 
12 wins, -196
1st v RTate
396 - 313
1/+83 : 9th
2nd v CMical
444 - 426
2/+101 : 7th
1st v CMusca
452 - 464
2/+89 : 12th
2nd v GHaigh
418 - 363
3/+144 : 7th
1st v TKirk
416 - 348
4/+212 : 4th
1st v EMeghe
438 - 334
5/+316 : 3rd
2nd v MNicho
398 - 403
5/+311 : 5th
2nd v JMacke
402 - 350
6/+363 : 6th
1st v HGipso
409 - 487
6/+285 : 7th
2nd v JDelia
394 - 497
6/+182 : 11th
1st v NVellaL
339 - 456
6/+65 : 17th
2nd v COkwel
388 - 465
6/-12 : 20th
2nd v DSandu
503 - 381
7/+110 : 14th
1st v CKeele
395 - 383
8/+122 : 12th
1st v SGilla
366 - 349
9/+139 : 10th
2nd v ECohen
303 - 384
9/+58 : 13th
2nd v TBrous
323 - 539
9/-158 : 14th
2nd v JBarke
414 - 499
9/-243 : 19th
1st v DKeet
336 - 293
10/-200 : 15th
1st v MSulai
297 - 402
10/-305 : 19th
1st v ORosen
384 - 413
10/-334 : 23rd
2nd v OTamas
283 - 358
10/-409 : 28th
2nd v SWilso
451 - 332
11/-290 : 22nd
2nd v MSalib
412 - 318
12/-196 : 21st
22.Jayne Mackenzie 
12 wins, -431
2nd v HGipso
517 - 396
1/+121 : 7th
1st v JBarke
417 - 398
2/+140 : 6th
1st v NVellaL
414 - 329
3/+225 : 1st
2nd v CMusca
428 - 470
3/+183 : 6th
1st v PKamat
411 - 335
4/+259 : 3rd
2nd v DSandu
385 - 364
5/+280 : 4th
2nd v TBrous
338 - 433
5/+185 : 7th
1st v DDelic
350 - 402
5/+133 : 9th
2nd v COkwel
309 - 450
5/-8 : 14th
1st v EMeghe
447 - 371
6/+68 : 12th
1st v TLyes
416 - 369
7/+115 : 8th
1st v MNicho
303 - 487
7/-69 : 13th
1st v JDelia
450 - 382
8/-1 : 9th
2nd v MSulai
408 - 342
9/+65 : 7th
2nd v YEnG
385 - 493
9/-43 : 11th
2nd v KSynno
292 - 382
9/-133 : 14th
1st v ECohen
410 - 450
9/-173 : 15th
2nd v SGilla
347 - 470
9/-296 : 20th
2nd v MPanti
291 - 464
9/-469 : 24th
1st v SWilso
511 - 280
10/-238 : 18th
1st v GHaigh
255 - 475
10/-458 : 24th
2nd v MCamil
401 - 349
11/-406 : 20th
1st v NHuits
404 - 449
11/-451 : 23rd
2nd v NLanda
462 - 442
12/-431 : 22nd
23.Teresa Lyes 
12 wins, -822
2nd v TBrous
257 - 524
0/-267 : 36th
1st v CDodd
379 - 471
0/-359 : 36th
2nd v KSynno
418 - 310
1/-251 : 29th
1st v NVellaL
339 - 411
1/-323 : 32nd
1st v MPanti
437 - 375
2/-261 : 28th
2nd v CMical
493 - 416
3/-184 : 21st
1st v OTamas
377 - 273
4/-80 : 17th
2nd v PKamat
338 - 500
4/-242 : 21st
2nd v RTate
430 - 370
5/-182 : 16th
1st v COkwel
380 - 331
6/-133 : 14th
2nd v JMacke
369 - 416
6/-180 : 18th
1st v DSandu
434 - 404
7/-150 : 14th
2nd v HGipso
307 - 509
7/-352 : 16th
2nd v TKirk
441 - 453
7/-364 : 21st
1st v GHaigh
324 - 504
7/-544 : 24th
1st v SGilla
338 - 531
7/-737 : 28th
2nd v MCamil
459 - 372
8/-650 : 27th
1st v DKeet
375 - 342
9/-617 : 21st
1st v CKeele
445 - 415
10/-587 : 17th
2nd v MSalib
294 - 398
10/-691 : 21st
2nd v NHuits
335 - 452
10/-808 : 25th
1st v SWilso
380 - 307
11/-735 : 21st
2nd v ORosen
316 - 425
11/-844 : 25th
2nd v JBarke
348 - 326
12/-822 : 23rd
24.Chris Keeley 
11.5 wins, +567
2nd v TKirk
355 - 346
1/+9 : 18th
1st v NHuits
388 - 388
1.5/+9 : 11th
2nd v MSalib
387 - 389
1.5/+7 : 19th
1st v MSulai
430 - 391
2.5/+46 : 12th
1st v COkwel
349 - 359
2.5/+36 : 17th
2nd v ECohen
423 - 492
2.5/-33 : 25th
2nd v GHaigh
508 - 419
3.5/+56 : 19th
1st v VBoyle
265 - 443
3.5/-122 : 24th
1st v DKeet
360 - 336
4.5/-98 : 19th
2nd v SGilla
297 - 449
4.5/-250 : 24th
2nd v CDodd
385 - 416
4.5/-281 : 28th
1st v MCamil
392 - 272
5.5/-161 : 23rd
1st v GNewma
487 - 324
6.5/+2 : 17th
2nd v DDelic
383 - 395
6.5/-10 : 23rd
2nd v ORosen
334 - 406
6.5/-82 : 26th
1st v JBarke
370 - 425
6.5/-137 : 29th
2nd v SWilso
472 - 330
7.5/+5 : 29th
1st v MPanti
495 - 312
8.5/+188 : 23rd
2nd v TLyes
415 - 445
8.5/+158 : 25th
1st v OTamas
597 - 325
9.5/+430 : 23rd
1st v NLanda
380 - 386
9.5/+424 : 26th
2nd v PKamat
384 - 336
10.5/+472 : 23rd
1st v CMical
427 - 429
10.5/+470 : 26th
2nd v DSandu
463 - 366
11.5/+567 : 24th
25.Nicky Vella Laurenti
11 wins, +182
2nd v JBarke
461 - 344
1/+117 : 8th
1st v HGipso
408 - 486
1/+39 : 16th
2nd v JMacke
329 - 414
1/-46 : 24th
2nd v TLyes
411 - 339
2/+26 : 17th
1st v DKeet
432 - 360
3/+98 : 12th
1st v SGilla
467 - 262
4/+303 : 7th
2nd v COkwel
419 - 284
5/+438 : 4th
1st v TBrous
435 - 338
6/+535 : 4th
1st v MNicho
402 - 438
6/+499 : 4th
2nd v ECohen
300 - 419
6/+380 : 7th
2nd v DDelic
456 - 339
7/+497 : 4th
1st v KSynno
375 - 437
7/+435 : 9th
1st v CDodd
367 - 370
7/+432 : 12th
1st v JDelia
304 - 406
7/+330 : 15th
2nd v MSulai
489 - 431
8/+388 : 12th
2nd v CMusca
400 - 420
8/+368 : 18th
1st v YEnG
344 - 378
8/+334 : 20th
2nd v GNewma
367 - 452
8/+249 : 25th
2nd v OTamas
285 - 396
8/+138 : 26th
2nd v MCamil
361 - 335
9/+164 : 24th
1st v CMical
320 - 403
9/+81 : 27th
1st v MPanti
340 - 408
9/+13 : 29th
1st v MSalib
443 - 403
10/+53 : 27th
2nd v ORosen
445 - 316
11/+182 : 25th
26.Omri Rosenkrantz 
11 wins, -282
1st v MPanti
488 - 292
1/+196 : 3rd
2nd v ECohen
374 - 397
1/+173 : 13th
2nd v GNewma
360 - 349
2/+184 : 9th
1st v MNicho
293 - 504
2/-27 : 20th
2nd v SGilla
331 - 398
2/-94 : 22nd
1st v GHaigh
392 - 508
2/-210 : 30th
2nd v RTate
460 - 512
2/-262 : 30th
1st v NHuits
504 - 398
3/-156 : 29th
2nd v EMeghe
390 - 396
3/-162 : 30th
1st v MSalib
347 - 442
3/-257 : 31st
2nd v MCamil
420 - 414
4/-251 : 30th
1st v SWilso
443 - 369
5/-177 : 27th
2nd v CMical
428 - 361
6/-110 : 22nd
1st v DSandu
451 - 351
7/-10 : 17th
1st v CKeele
406 - 334
8/+62 : 15th
1st v PKamat
407 - 420
8/+49 : 19th
2nd v TKirk
295 - 406
8/-62 : 24th
2nd v OTamas
380 - 334
9/-16 : 18th
1st v VBoyle
401 - 454
9/-69 : 22nd
2nd v DKeet
401 - 450
9/-118 : 26th
2nd v DDelic
413 - 384
10/-89 : 22nd
2nd v NLanda
286 - 459
10/-262 : 27th
1st v TLyes
425 - 316
11/-153 : 21st
1st v NVellaL
316 - 445
11/-282 : 26th
27.Eileen Meghen 
11 wins, -746
1st v MSalib
410 - 383
1/+27 : 15th
2nd v TKirk
305 - 557
1/-225 : 25th
2nd v NHuits
401 - 397
2/-221 : 18th
1st v CDodd
367 - 336
3/-190 : 11th
1st v NLanda
353 - 401
3/-238 : 16th
2nd v DDelic
334 - 438
3/-342 : 24th
2nd v DSandu
298 - 506
3/-550 : 28th
1st v OTamas
444 - 424
4/-530 : 23rd
1st v ORosen
396 - 390
5/-524 : 18th
2nd v JMacke
371 - 447
5/-600 : 22nd
2nd v COkwel
393 - 418
5/-625 : 26th
1st v RTate
354 - 363
5/-634 : 29th
2nd v DKeet
422 - 256
6/-468 : 26th
1st v VBoyle
284 - 515
6/-699 : 27th
2nd v MPanti
381 - 449
6/-767 : 29th
1st v MCamil
428 - 363
7/-702 : 27th
1st v GNewma
354 - 314
8/-662 : 28th
2nd v SWilso
355 - 364
8/-671 : 29th
1st v JBarke
412 - 468
8/-727 : 30th
2nd v GHaigh
364 - 415
8/-778 : 31st
1st v CMusca
425 - 472
8/-825 : 31st
2nd v CMical
420 - 407
9/-812 : 31st
1st v PKamat
406 - 364
10/-770 : 30th
2nd v KSynno
406 - 382
11/-746 : 27th
28.Pramit Kamath 
11 wins, -904
1st v JDelia
446 - 421
1/+25 : 16th
2nd v COkwel
406 - 393
2/+38 : 10th
1st v SWilso
415 - 320
3/+133 : 3rd
1st v ECohen
393 - 326
4/+200 : 1st
2nd v JMacke
335 - 411
4/+124 : 7th
1st v TBrous
289 - 489
4/-76 : 10th
2nd v CMusca
363 - 449
4/-162 : 18th
1st v TLyes
500 - 338
5/0 : 12th
2nd v KSynno
339 - 575
5/-236 : 17th
2nd v CDodd
377 - 476
5/-335 : 21st
2nd v MSulai
327 - 472
5/-480 : 24th
1st v DKeet
449 - 346
6/-377 : 22nd
1st v JBarke
336 - 432
6/-473 : 27th
2nd v CMical
437 - 424
7/-460 : 22nd
1st v GNewma
427 - 417
8/-450 : 19th
2nd v ORosen
420 - 407
9/-437 : 16th
2nd v RTate
376 - 567
9/-628 : 17th
1st v VBoyle
344 - 443
9/-727 : 22nd
1st v MSalib
466 - 422
10/-683 : 18th
2nd v NHuits
293 - 385
10/-775 : 22nd
1st v MCamil
467 - 388
11/-696 : 19th
1st v CKeele
336 - 384
11/-744 : 22nd
2nd v EMeghe
364 - 406
11/-786 : 24th
2nd v GHaigh
343 - 461
11/-904 : 28th
29.Naomi Landau 
10 wins, -78
2nd v YEnG
390 - 310
1/+80 : 10th
2nd v SGilla
323 - 422
1/-19 : 17th
1st v MCamil
393 - 346
2/+28 : 14th
1st v DSandu
336 - 426
2/-62 : 22nd
2nd v EMeghe
401 - 353
3/-14 : 14th
1st v HGipso
360 - 399
3/-53 : 17th
2nd v CDodd
367 - 396
3/-82 : 24th
1st v GHaigh
386 - 373
4/-69 : 18th
2nd v MSulai
407 - 419
4/-81 : 24th
1st v DKeet
368 - 446
4/-159 : 27th
2nd v NHuits
487 - 297
5/+31 : 22nd
2nd v JBarke
496 - 414
6/+113 : 18th
1st v TKirk
406 - 461
6/+58 : 20th
1st v RTate
346 - 395
6/+9 : 25th
1st v CMusca
397 - 414
6/-8 : 27th
2nd v GNewma
388 - 373
7/+7 : 24th
2nd v MSalib
446 - 379
8/+74 : 22nd
1st v CMical
378 - 450
8/+2 : 26th
2nd v SWilso
272 - 360
8/-86 : 27th
1st v MPanti
310 - 397
8/-173 : 29th
2nd v CKeele
386 - 380
9/-167 : 28th
1st v ORosen
459 - 286
10/+6 : 24th
2nd v OTamas
320 - 384
10/-58 : 28th
1st v JMacke
442 - 462
10/-78 : 29th
30.Duncan Keet 
10 wins, -408
2nd v CMusca
341 - 378
0/-37 : 23rd
2nd v VBoyle
410 - 418
0/-45 : 27th
1st v CMical
444 - 442
1/-43 : 23rd
2nd v MPanti
376 - 432
1/-99 : 28th
2nd v NVellaL
360 - 432
1/-171 : 33rd
1st v SWilso
458 - 334
2/-47 : 28th
1st v GNewma
406 - 372
3/-13 : 22nd
1st v MSulai
467 - 445
4/+9 : 16th
2nd v CKeele
336 - 360
4/-15 : 23rd
2nd v NLanda
446 - 368
5/+63 : 18th
1st v JBarke
329 - 347
5/+45 : 21st
2nd v PKamat
346 - 449
5/-58 : 25th
1st v EMeghe
256 - 422
5/-224 : 29th
1st v MSalib
402 - 434
5/-256 : 30th
1st v MCamil
409 - 340
6/-187 : 28th
2nd v OTamas
373 - 306
7/-120 : 26th
1st v NHuits
438 - 430
8/-112 : 25th
2nd v TLyes
342 - 375
8/-145 : 27th
2nd v DDelic
293 - 336
8/-188 : 28th
1st v ORosen
450 - 401
9/-139 : 27th
2nd v DSandu
343 - 390
9/-186 : 29th
1st v RTate
411 - 401
10/-176 : 26th
1st v KSynno
279 - 416
10/-313 : 29th
2nd v JDelia
315 - 410
10/-408 : 30th
31.Mario Saliba 
9 wins, -481
2nd v EMeghe
383 - 410
0/-27 : 22nd
1st v MNicho
300 - 540
0/-267 : 35th
1st v CKeele
389 - 387
1/-265 : 31st
2nd v NHuits
388 - 460
1/-337 : 33rd
1st v SWilso
399 - 357
2/-295 : 29th
2nd v JBarke
393 - 396
2/-298 : 32nd
1st v HGipso
308 - 475
2/-465 : 33rd
2nd v GNewma
357 - 373
2/-481 : 35th
2nd v MCamil
337 - 406
2/-550 : 35th
2nd v ORosen
442 - 347
3/-455 : 33rd
1st v CMical
393 - 437
3/-499 : 33rd
1st v MPanti
375 - 537
3/-661 : 34th
2nd v OTamas
492 - 316
4/-485 : 32nd
2nd v DKeet
434 - 402
5/-453 : 31st
1st v VBoyle
372 - 417
5/-498 : 32nd
2nd v GHaigh
415 - 325
6/-408 : 31st
1st v NLanda
379 - 446
6/-475 : 30th
1st v MSulai
392 - 335
7/-418 : 31st
2nd v PKamat
422 - 466
7/-462 : 31st
1st v TLyes
398 - 294
8/-358 : 30th
2nd v RTate
398 - 307
9/-267 : 30th
1st v DSandu
350 - 430
9/-347 : 30th
2nd v NVellaL
403 - 443
9/-387 : 31st
1st v DDelic
318 - 412
9/-481 : 31st
32.George Newman 
8.5 wins, -367
1st v ECohen
379 - 429
0/-50 : 25th
2nd v MPanti
388 - 490
0/-152 : 31st
1st v ORosen
349 - 360
0/-163 : 33rd
2nd v MCamil
386 - 378
1/-155 : 29th
1st v CMical
301 - 365
1/-219 : 34th
2nd v JDelia
366 - 369
1/-222 : 34th
2nd v DKeet
372 - 406
1/-256 : 34th
1st v MSalib
373 - 357
2/-240 : 32nd
2nd v SWilso
379 - 379
2.5/-240 : 32nd
2nd v GHaigh
355 - 420
2.5/-305 : 34th
1st v OTamas
355 - 362
2.5/-312 : 34th
1st v NHuits
468 - 321
3.5/-165 : 33rd
2nd v CKeele
324 - 487
3.5/-328 : 34th
1st v JBarke
459 - 280
4.5/-149 : 33rd
2nd v PKamat
417 - 427
4.5/-159 : 34th
1st v NLanda
373 - 388
4.5/-174 : 34th
2nd v EMeghe
314 - 354
4.5/-214 : 34th
1st v NVellaL
452 - 367
5.5/-129 : 32nd
1st v DSandu
410 - 356
6.5/-75 : 32nd
2nd v SGilla
277 - 492
6.5/-290 : 32nd
2nd v MSulai
307 - 416
6.5/-399 : 33rd
2nd v KSynno
396 - 349
7.5/-352 : 32nd
1st v RTate
408 - 380
8.5/-324 : 32nd
1st v CMusca
345 - 388
8.5/-367 : 32nd
33.Nicky Huitson 
8.5 wins, -802
2nd v MNicho
336 - 539
0/-203 : 35th
2nd v CKeele
388 - 388
0.5/-203 : 26th
1st v EMeghe
397 - 401
0.5/-207 : 32nd
1st v MSalib
460 - 388
1.5/-135 : 25th
2nd v RTate
538 - 401
2.5/+2 : 18th
1st v MSulai
425 - 478
2.5/-51 : 26th
1st v JDelia
379 - 475
2.5/-147 : 29th
2nd v ORosen
398 - 504
2.5/-253 : 31st
1st v JBarke
415 - 273
3.5/-111 : 28th
2nd v MPanti
365 - 325
4.5/-71 : 23rd
1st v NLanda
297 - 487
4.5/-261 : 27th
2nd v GNewma
321 - 468
4.5/-408 : 31st
1st v SWilso
325 - 399
4.5/-482 : 31st
2nd v MCamil
347 - 435
4.5/-570 : 34th
1st v OTamas
375 - 355
5.5/-550 : 30th
2nd v CMical
358 - 378
5.5/-570 : 32nd
2nd v DKeet
430 - 438
5.5/-578 : 32nd
2nd v DSandu
299 - 447
5.5/-726 : 33rd
1st v GHaigh
333 - 479
5.5/-872 : 35th
1st v PKamat
385 - 293
6.5/-780 : 33rd
1st v TLyes
452 - 335
7.5/-663 : 32nd
2nd v CMusca
334 - 438
7.5/-767 : 33rd
2nd v JMacke
449 - 404
8.5/-722 : 33rd
1st v SGilla
382 - 462
8.5/-802 : 33rd
34.Ovidiu Tamas 
8 wins, -883
1st v MSulai
445 - 392
1/+53 : 11th
2nd v DSandu
299 - 439
1/-87 : 22nd
2nd v GHaigh
379 - 422
1/-130 : 26th
1st v JDelia
396 - 345
2/-79 : 23rd
1st v KSynno
354 - 369
2/-94 : 22nd
2nd v VBoyle
431 - 356
3/-19 : 14th
2nd v TLyes
273 - 377
3/-123 : 26th
2nd v EMeghe
424 - 444
3/-143 : 28th
1st v SGilla
312 - 475
3/-306 : 31st
1st v MCamil
417 - 539
3/-428 : 32nd
2nd v GNewma
362 - 355
4/-421 : 31st
1st v CMical
378 - 409
4/-452 : 32nd
1st v MSalib
316 - 492
4/-628 : 33rd
2nd v SWilso
418 - 400
5/-610 : 32nd
2nd v NHuits
355 - 375
5/-630 : 33rd
1st v DKeet
306 - 373
5/-697 : 33rd
2nd v JBarke
336 - 367
5/-728 : 33rd
1st v ORosen
334 - 380
5/-774 : 35th
1st v NVellaL
396 - 285
6/-663 : 34th
2nd v CKeele
325 - 597
6/-935 : 35th
2nd v MPanti
380 - 433
6/-988 : 35th
1st v DDelic
358 - 283
7/-913 : 34th
1st v NLanda
384 - 320
8/-849 : 34th
2nd v RTate
337 - 371
8/-883 : 34th
35.Sheena Wilson 
6.5 wins, -1365
1st v COkwel
386 - 348
1/+38 : 13th
2nd v JDelia
324 - 415
1/-53 : 19th
2nd v PKamat
320 - 415
1/-148 : 27th
1st v RTate
352 - 417
1/-213 : 30th
2nd v MSalib
357 - 399
1/-255 : 35th
2nd v DKeet
334 - 458
1/-379 : 35th
1st v MCamil
415 - 356
2/-320 : 31st
1st v MPanti
387 - 439
2/-372 : 34th
1st v GNewma
379 - 379
2.5/-372 : 33rd
2nd v CMical
352 - 438
2.5/-458 : 35th
1st v GHaigh
275 - 479
2.5/-662 : 35th
2nd v ORosen
369 - 443
2.5/-736 : 35th
2nd v NHuits
399 - 325
3.5/-662 : 35th
1st v OTamas
400 - 418
3.5/-680 : 35th
2nd v JBarke
304 - 372
3.5/-748 : 35th
2nd v DSandu
387 - 359
4.5/-720 : 35th
1st v CKeele
330 - 472
4.5/-862 : 35th
1st v EMeghe
364 - 355
5.5/-853 : 34th
1st v NLanda
360 - 272
6.5/-765 : 33rd
2nd v JMacke
280 - 511
6.5/-996 : 34th
1st v SGilla
318 - 385
6.5/-1063 : 34th
2nd v TLyes
307 - 380
6.5/-1136 : 35th
1st v DDelic
332 - 451
6.5/-1255 : 35th
2nd v MSulai
334 - 444
6.5/-1365 : 35th
36.Mario Camilleri 
3 wins, -1462
1st v SGilla
272 - 438
0/-166 : 33rd
1st v YEnG
405 - 432
0/-193 : 34th
2nd v NLanda
346 - 393
0/-240 : 35th
1st v GNewma
378 - 386
0/-248 : 36th
1st v JBarke
341 - 380
0/-287 : 36th
2nd v KSynno
319 - 529
0/-497 : 36th
2nd v SWilso
356 - 415
0/-556 : 36th
2nd v CMical
380 - 403
0/-579 : 36th
1st v MSalib
406 - 337
1/-510 : 36th
2nd v OTamas
539 - 417
2/-388 : 36th
1st v ORosen
414 - 420
2/-394 : 36th
2nd v CKeele
272 - 392
2/-514 : 36th
2nd v MPanti
375 - 498
2/-637 : 36th
1st v NHuits
435 - 347
3/-549 : 36th
2nd v DKeet
340 - 409
3/-618 : 36th
2nd v EMeghe
363 - 428
3/-683 : 36th
1st v TLyes
372 - 459
3/-770 : 36th
1st v GHaigh
361 - 482
3/-891 : 36th
2nd v MSulai
331 - 527
3/-1087 : 36th
1st v NVellaL
335 - 361
3/-1113 : 36th
2nd v PKamat
388 - 467
3/-1192 : 36th
1st v JMacke
349 - 401
3/-1244 : 36th
2nd v DSandu
371 - 413
3/-1286 : 36th
1st v TKirk
334 - 510
3/-1462 : 36th