Player Round 1Round 2Round 3Round 4Round 5Round 6Round 7Round 8Round 9Round 10Round 11Round 12Round 13Round 14Round 15Round 16Round 17Round 18Round 19Round 20Round 21Round 22Round 23Round 24Round 25Round 26Round 27Round 28Round 29Round 30Round 31Round 32
1.Theresa Brousson 
25 wins, +2664
2nd v VBeckm
521 - 321
1/+200 : 2nd
1st v OTamas
605 - 356
2/+449 : 1st
1st v JDelia
367 - 350
3/+466 : 2nd
2nd v GCoope
424 - 300
4/+590 : 2nd
1st v COkwel
371 - 457
4/+504 : 4th
2nd v CMusca
372 - 420
4/+456 : 7th
2nd v SGilla
525 - 361
5/+620 : 4th
1st v VBoyle
478 - 473
6/+625 : 3rd
1st v MNicho
376 - 404
6/+597 : 8th
1st v HGipso
450 - 525
6/+522 : 11th
2nd v CDodd
510 - 251
7/+781 : 7th
1st v JMacKe
606 - 328
8/+1059 : 5th
2nd v RTate
525 - 337
9/+1247 : 4th
2nd v DSandu
472 - 459
10/+1260 : 3rd
1st v MNicho
458 - 339
11/+1379 : 2nd
1st v MSulai
503 - 416
12/+1466 : 2nd
2nd v RTate
384 - 387
12/+1463 : 2nd
2nd v COkwel
488 - 367
13/+1584 : 2nd
2nd v PKamat
508 - 394
14/+1698 : 2nd
1st v DDelic
437 - 423
15/+1712 : 2nd
2nd v HGipso
489 - 435
16/+1766 : 1st
1st v DSandu
530 - 253
17/+2043 : 1st
2nd v VBoyle
409 - 363
18/+2089 : 1st
1st v DDelic
494 - 465
19/+2118 : 1st
2nd v JBarke
495 - 363
20/+2250 : 1st
1st v KSynno
528 - 263
21/+2515 : 1st
2nd v HGipso
404 - 339
22/+2580 : 1st
2nd v MNicho
407 - 371
23/+2616 : 1st
1st v COkwel
376 - 368
24/+2624 : 1st
1st v COkwel
381 - 411
24/+2594 : 1st
1st v DSandu
423 - 353
25/+2664 : 1st
BYE
25.5/+2664 : 1st
2.Chinedu Okwelogu 
23 wins, +1762
2nd v MLoewe
460 - 259
1/+201 : 1st
1st v CCaba
496 - 360
2/+337 : 3rd
1st v MArmst
407 - 338
3/+406 : 3rd
2nd v MNicho
373 - 509
3/+270 : 8th
2nd v TBrous
457 - 371
4/+356 : 5th
1st v NVellaL
500 - 339
5/+517 : 3rd
2nd v HGipso
347 - 460
5/+404 : 7th
1st v DDelic
474 - 407
6/+471 : 4th
2nd v CMusca
439 - 363
7/+547 : 3rd
1st v JDelia
460 - 304
8/+703 : 2nd
1st v SGilla
483 - 345
9/+841 : 2nd
2nd v DSandu
524 - 280
10/+1085 : 1st
1st v CDodd
419 - 405
11/+1099 : 2nd
2nd v MSulai
379 - 493
11/+985 : 2nd
2nd v HGipso
442 - 413
12/+1014 : 1st
1st v RTate
383 - 382
13/+1015 : 1st
2nd v MNicho
399 - 340
14/+1074 : 1st
1st v TBrous
367 - 488
14/+953 : 1st
1st v RTate
444 - 427
15/+970 : 1st
2nd v PKamat
491 - 374
16/+1087 : 1st
1st v DDelic
433 - 526
16/+994 : 2nd
1st v KSynno
414 - 298
17/+1110 : 2nd
2nd v CMusca
481 - 420
18/+1171 : 2nd
1st v VBoyle
542 - 221
19/+1492 : 2nd
2nd v JMacKe
468 - 313
20/+1647 : 2nd
2nd v DSandu
467 - 353
21/+1761 : 2nd
1st v MNicho
397 - 402
21/+1756 : 2nd
1st v HGipso
396 - 456
21/+1696 : 2nd
2nd v TBrous
368 - 376
21/+1688 : 2nd
2nd v TBrous
411 - 381
22/+1718 : 2nd
1st v MNicho
395 - 351
23/+1762 : 2nd
BYE
23.5/+1762 : 2nd
3.Mikki Nicholson 
21 wins, +1593
2nd v AXuere
454 - 310
1/+144 : 7th
1st v JCarua
520 - 331
2/+333 : 4th
2nd v JBarke
552 - 356
3/+529 : 1st
1st v COkwel
509 - 373
4/+665 : 1st
2nd v CMusca
439 - 537
4/+567 : 3rd
1st v HGipso
473 - 425
5/+615 : 2nd
2nd v DDelic
453 - 392
6/+676 : 1st
1st v CDodd
416 - 397
7/+695 : 1st
2nd v TBrous
404 - 376
8/+723 : 1st
1st v MSulai
505 - 281
9/+947 : 1st
1st v DSandu
475 - 490
9/+932 : 1st
2nd v JDelia
394 - 391
10/+935 : 2nd
1st v PKamat
515 - 310
11/+1140 : 1st
1st v RTate
369 - 421
11/+1088 : 1st
2nd v TBrous
339 - 458
11/+969 : 3rd
2nd v SGilla
499 - 361
12/+1107 : 3rd
1st v COkwel
340 - 399
12/+1048 : 3rd
1st v RTate
467 - 320
13/+1195 : 3rd
2nd v HGipso
421 - 494
13/+1122 : 3rd
1st v EMeghe
432 - 313
14/+1241 : 3rd
2nd v DSandu
415 - 340
15/+1316 : 3rd
2nd v DDelic
383 - 408
15/+1291 : 3rd
1st v JDelia
511 - 271
16/+1531 : 3rd
1st v CMusca
386 - 404
16/+1513 : 3rd
2nd v PKamat
474 - 379
17/+1608 : 3rd
2nd v JMacKe
413 - 385
18/+1636 : 3rd
2nd v COkwel
402 - 397
19/+1641 : 3rd
1st v TBrous
371 - 407
19/+1605 : 3rd
1st v HGipso
397 - 381
20/+1621 : 3rd
2nd v MSulai
462 - 549
20/+1534 : 3rd
2nd v COkwel
351 - 395
20/+1490 : 3rd
1st v MSulai
476 - 373
21/+1593 : 3rd
4.Mohammad Sulaiman 
20 wins, +966
1st v MDoyle
469 - 425
1/+44 : 13th
2nd v ABorg
569 - 229
2/+384 : 2nd
2nd v PKamat
410 - 425
2/+369 : 9th
1st v HGipso
384 - 497
2/+256 : 16th
2nd v JDelia
410 - 339
3/+327 : 12th
1st v RTate
356 - 407
3/+276 : 17th
1st v MMorga
458 - 324
4/+410 : 12th
2nd v NVellaL
440 - 281
5/+569 : 9th
1st v DSandu
446 - 355
6/+660 : 7th
2nd v MNicho
281 - 505
6/+436 : 13th
2nd v JMacKe
422 - 411
7/+447 : 9th
1st v CDodd
395 - 409
7/+433 : 10th
2nd v CMusca
317 - 398
7/+352 : 14th
1st v COkwel
493 - 379
8/+466 : 11th
1st v JCarua
473 - 331
9/+608 : 7th
2nd v TBrous
416 - 503
9/+521 : 10th
2nd v SGilla
363 - 358
10/+526 : 9th
1st v PKamat
342 - 421
10/+447 : 12th
2nd v DSandu
338 - 451
10/+334 : 17th
2nd v SWilso
449 - 394
11/+389 : 13th
1st v PTurne
411 - 474
11/+326 : 16th
1st v CMusca
351 - 483
11/+194 : 22nd
1st v DBorg
473 - 308
12/+359 : 21st
2nd v AParry
468 - 369
13/+458 : 17th
1st v BKenny
460 - 310
14/+608 : 10th
2nd v BO'Bri
449 - 402
15/+655 : 10th
1st v VBoyle
531 - 319
16/+867 : 7th
2nd v JDelia
386 - 347
17/+906 : 6th
1st v DDelic
466 - 413
18/+959 : 4th
1st v MNicho
549 - 462
19/+1046 : 4th
2nd v HGipso
395 - 372
20/+1069 : 4th
2nd v MNicho
373 - 476
20/+966 : 4th
5.Helen Gipson 
20 wins, +889
1st v BKenny
422 - 319
1/+103 : 10th
2nd v SWilso
501 - 273
2/+331 : 5th
1st v NVellaL
460 - 425
3/+366 : 5th
2nd v MSulai
497 - 384
4/+479 : 3rd
1st v DSandu
413 - 401
5/+491 : 2nd
2nd v MNicho
425 - 473
5/+443 : 4th
1st v COkwel
460 - 347
6/+556 : 2nd
1st v CMusca
310 - 467
6/+399 : 6th
2nd v JDelia
356 - 416
6/+339 : 10th
2nd v TBrous
525 - 450
7/+414 : 5th
1st v RTate
407 - 322
8/+499 : 4th
2nd v SGilla
437 - 408
9/+528 : 3rd
2nd v DDelic
446 - 414
10/+560 : 3rd
1st v CDodd
433 - 488
10/+505 : 4th
1st v COkwel
413 - 442
10/+476 : 6th
2nd v PKamat
484 - 393
11/+567 : 4th
2nd v PKamat
395 - 397
11/+565 : 6th
1st v DSandu
390 - 437
11/+518 : 6th
1st v MNicho
494 - 421
12/+591 : 6th
2nd v VBoyle
446 - 350
13/+687 : 4th
1st v TBrous
435 - 489
13/+633 : 4th
2nd v RTate
380 - 370
14/+643 : 4th
2nd v DDelic
404 - 447
14/+600 : 5th
2nd v JDelia
423 - 386
15/+637 : 4th
1st v CMusca
501 - 386
16/+752 : 5th
1st v JBarke
417 - 323
17/+846 : 4th
1st v TBrous
339 - 404
17/+781 : 4th
2nd v COkwel
456 - 396
18/+841 : 4th
2nd v MNicho
381 - 397
18/+825 : 5th
1st v DDelic
422 - 370
19/+877 : 5th
1st v MSulai
372 - 395
19/+854 : 6th
2nd v CMusca
463 - 428
20/+889 : 5th
6.Jojo Delia 
19 wins, +1140
2nd v EMeghe
344 - 280
1/+64 : 11th
1st v PTurne
517 - 292
2/+289 : 6th
2nd v TBrous
350 - 367
2/+272 : 10th
1st v RTate
430 - 401
3/+301 : 7th
1st v MSulai
339 - 410
3/+230 : 15th
2nd v SGilla
498 - 362
4/+366 : 8th
2nd v VBoyle
389 - 349
5/+406 : 6th
1st v JCarua
412 - 363
6/+455 : 5th
1st v HGipso
416 - 356
7/+515 : 4th
2nd v COkwel
304 - 460
7/+359 : 6th
2nd v CMusca
400 - 383
8/+376 : 5th
1st v MNicho
391 - 394
8/+373 : 8th
2nd v DSandu
338 - 361
8/+350 : 10th
1st v DDelic
374 - 429
8/+295 : 14th
1st v RTate
334 - 478
8/+151 : 18th
2nd v MDoyle
348 - 296
9/+203 : 14th
1st v JMacKe
435 - 443
9/+195 : 18th
1st v JBarke
404 - 398
10/+201 : 16th
2nd v KSynno
392 - 393
10/+200 : 21st
2nd v CDodd
497 - 324
11/+373 : 14th
1st v RZammi
510 - 306
12/+577 : 12th
2nd v GCoope
490 - 298
13/+769 : 8th
2nd v MNicho
271 - 511
13/+529 : 12th
1st v HGipso
386 - 423
13/+492 : 16th
2nd v OTamas
463 - 412
14/+543 : 13th
2nd v BKenny
514 - 417
15/+640 : 11th
1st v NVellaL
473 - 317
16/+796 : 8th
1st v MSulai
347 - 386
16/+757 : 9th
1st v AZammi
395 - 304
17/+848 : 9th
2nd v JMacKe
367 - 425
17/+790 : 13th
1st v AParry
573 - 285
18/+1078 : 7th
1st v CDodd
433 - 371
19/+1140 : 6th
7.David Delicata 
19 wins, +923
2nd v AZammi
462 - 352
1/+110 : 9th
2nd v MArmst
434 - 419
2/+125 : 12th
1st v RTate
462 - 376
3/+211 : 7th
1st v CMusca
367 - 396
3/+182 : 11th
1st v VBoyle
476 - 345
4/+313 : 7th
2nd v MDoyle
390 - 321
5/+382 : 5th
1st v MNicho
392 - 453
5/+321 : 9th
2nd v COkwel
407 - 474
5/+254 : 12th
2nd v CDodd
336 - 457
5/+133 : 16th
1st v CCaba
352 - 232
6/+253 : 14th
1st v KSynno
447 - 262
7/+438 : 10th
2nd v NVellaL
399 - 384
8/+453 : 7th
1st v HGipso
414 - 446
8/+421 : 8th
2nd v JDelia
429 - 374
9/+476 : 6th
2nd v SGilla
338 - 436
9/+378 : 9th
1st v DSandu
421 - 447
9/+352 : 12th
2nd v CMusca
455 - 350
10/+457 : 10th
1st v SWilso
387 - 357
11/+487 : 7th
1st v VBoyle
419 - 393
12/+513 : 7th
2nd v TBrous
423 - 437
12/+499 : 9th
2nd v COkwel
526 - 433
13/+592 : 5th
1st v MNicho
408 - 383
14/+617 : 5th
1st v HGipso
447 - 404
15/+660 : 4th
2nd v TBrous
465 - 494
15/+631 : 5th
1st v DSandu
472 - 329
16/+774 : 4th
1st v PKamat
423 - 412
17/+785 : 5th
2nd v SGilla
356 - 444
17/+697 : 5th
1st v SGilla
497 - 384
18/+810 : 5th
2nd v MSulai
413 - 466
18/+757 : 6th
2nd v HGipso
370 - 422
18/+705 : 8th
2nd v OTamas
343 - 452
18/+596 : 12th
1st v OTamas
568 - 241
19/+923 : 8th
8.Cecil Muscat 
19 wins, +893
1st v AParry
465 - 266
1/+199 : 3rd
1st v BO'Bri
433 - 349
2/+283 : 8th
2nd v DKeet
470 - 349
3/+404 : 4th
2nd v DDelic
396 - 367
4/+433 : 4th
1st v MNicho
537 - 439
5/+531 : 1st
1st v TBrous
420 - 372
6/+579 : 1st
2nd v CDodd
374 - 422
6/+531 : 3rd
2nd v HGipso
467 - 310
7/+688 : 2nd
1st v COkwel
363 - 439
7/+612 : 2nd
2nd v DSandu
311 - 495
7/+428 : 4th
1st v JDelia
383 - 400
7/+411 : 11th
2nd v RTate
358 - 391
7/+378 : 11th
1st v MSulai
398 - 317
8/+459 : 7th
2nd v PKamat
324 - 468
8/+315 : 13th
1st v DSandu
423 - 294
9/+444 : 8th
2nd v JBarke
472 - 384
10/+532 : 7th
1st v DDelic
350 - 455
10/+427 : 11th
2nd v VBoyle
414 - 462
10/+379 : 14th
1st v SWilso
508 - 339
11/+548 : 9th
2nd v KSynno
336 - 436
11/+448 : 12th
1st v PKamat
486 - 332
12/+602 : 11th
2nd v MSulai
483 - 351
13/+734 : 9th
1st v COkwel
420 - 481
13/+673 : 10th
2nd v MNicho
404 - 386
14/+691 : 9th
2nd v HGipso
386 - 501
14/+576 : 12th
1st v CDodd
387 - 339
15/+624 : 12th
2nd v EMeghe
409 - 363
16/+670 : 9th
1st v EMeghe
417 - 422
16/+665 : 11th
1st v NHuits
525 - 300
17/+890 : 8th
2nd v SGilla
414 - 402
18/+902 : 6th
1st v JMacKe
415 - 389
19/+928 : 5th
1st v HGipso
428 - 463
19/+893 : 9th
9.Jayne MacKenzie 
19 wins, +830
1st v GCoope
349 - 325
1/+24 : 16th
2nd v DBorg
521 - 275
2/+270 : 9th
2nd v VBoyle
367 - 487
2/+150 : 13th
1st v SGilla
398 - 450
2/+98 : 19th
2nd v JCarua
404 - 422
2/+80 : 24th
1st v RZammi
503 - 267
3/+316 : 16th
1st v MDoyle
389 - 388
4/+317 : 13th
1st v DSandu
365 - 408
4/+274 : 18th
2nd v EMeghe
426 - 263
5/+437 : 13th
2nd v PKamat
494 - 436
6/+495 : 12th
1st v MSulai
411 - 422
6/+484 : 13th
2nd v TBrous
328 - 606
6/+206 : 17th
2nd v SWilso
372 - 416
6/+162 : 23rd
1st v NVellaL
406 - 450
6/+118 : 26th
1st v OTamas
440 - 421
7/+137 : 23rd
2nd v AZammi
378 - 424
7/+91 : 27th
2nd v JDelia
443 - 435
8/+99 : 26th
1st v PDoche
491 - 355
9/+235 : 22nd
2nd v JBarke
465 - 344
10/+356 : 15th
1st v MArmst
458 - 323
11/+491 : 11th
2nd v BKenny
535 - 288
12/+738 : 9th
1st v PKamat
368 - 439
12/+667 : 13th
2nd v EMeghe
423 - 371
13/+719 : 9th
2nd v DSandu
446 - 389
14/+776 : 8th
1st v COkwel
313 - 468
14/+621 : 9th
1st v MNicho
385 - 413
14/+593 : 16th
2nd v NHuits
487 - 415
15/+665 : 13th
1st v CCaba
427 - 401
16/+691 : 10th
1st v MMorga
402 - 297
17/+796 : 10th
1st v JDelia
425 - 367
18/+854 : 7th
2nd v CMusca
389 - 415
18/+828 : 10th
2nd v VBoyle
384 - 382
19/+830 : 10th
10.Eileen Meghen 
19 wins, -277
1st v JDelia
280 - 344
0/-64 : 32nd
1st v VBeckm
360 - 301
1/-5 : 21st
2nd v OTamas
473 - 315
2/+153 : 12th
2nd v CDodd
215 - 645
2/-277 : 28th
2nd v RTate
310 - 405
2/-372 : 32nd
1st v BO'Bri
416 - 402
3/-358 : 28th
2nd v MArmst
398 - 381
4/-341 : 22nd
2nd v MDoyle
295 - 415
4/-461 : 28th
1st v JMacKe
263 - 426
4/-624 : 31st
1st v SWilso
359 - 347
5/-612 : 27th
2nd v JCarua
432 - 323
6/-503 : 22nd
1st v JBarke
423 - 378
7/-458 : 14th
1st v SGilla
362 - 522
7/-618 : 21st
2nd v KSynno
332 - 482
7/-768 : 25th
1st v DKeet
448 - 294
8/-614 : 21st
2nd v VBoyle
385 - 405
8/-634 : 26th
1st v BKenny
422 - 360
9/-572 : 21st
2nd v AZammi
388 - 365
10/-549 : 18th
1st v CCaba
375 - 271
11/-445 : 13th
2nd v MNicho
313 - 432
11/-564 : 18th
1st v RTate
359 - 320
12/-525 : 15th
2nd v PTurne
362 - 320
13/-483 : 12th
1st v JMacKe
371 - 423
13/-535 : 16th
2nd v PKamat
399 - 471
13/-607 : 22nd
1st v ABorg
446 - 341
14/-502 : 17th
2nd v MLoewe
482 - 210
15/-230 : 14th
1st v CMusca
363 - 409
15/-276 : 18th
2nd v CMusca
422 - 417
16/-271 : 16th
2nd v AXuere
461 - 314
17/-124 : 14th
2nd v VBoyle
429 - 352
18/-47 : 9th
1st v GCoope
201 - 504
18/-350 : 15th
2nd v DSandu
402 - 329
19/-277 : 12th
11.Kevin Synnott 
18 wins, +803
2nd v MMorga
340 - 378
0/-38 : 28th
1st v RZammi
455 - 301
1/+116 : 16th
2nd v SGilla
379 - 411
1/+84 : 23rd
2nd v BO'Bri
501 - 330
2/+255 : 17th
1st v DBorg
442 - 309
3/+388 : 10th
1st v JBarke
360 - 477
3/+271 : 18th
2nd v PKamat
319 - 425
3/+165 : 24th
1st v MArmst
430 - 344
4/+251 : 19th
1st v NVellaL
389 - 434
4/+206 : 24th
1st v DKeet
417 - 326
5/+297 : 16th
2nd v DDelic
262 - 447
5/+112 : 24th
2nd v MDoyle
493 - 355
6/+250 : 16th
2nd v VBeckm
568 - 301
7/+517 : 12th
1st v EMeghe
482 - 332
8/+667 : 9th
1st v PKamat
442 - 463
8/+646 : 14th
2nd v SWilso
352 - 408
8/+590 : 18th
1st v JCarua
460 - 341
9/+709 : 14th
2nd v CDodd
450 - 411
10/+748 : 11th
1st v JDelia
393 - 392
11/+749 : 8th
1st v CMusca
436 - 336
12/+849 : 7th
1st v VBoyle
317 - 494
12/+672 : 10th
2nd v COkwel
298 - 414
12/+556 : 14th
2nd v AZammi
464 - 406
13/+614 : 11th
2nd v PTurne
326 - 371
13/+569 : 14th
1st v CDodd
342 - 450
13/+461 : 22nd
2nd v TBrous
263 - 528
13/+196 : 26th
1st v AParry
431 - 254
14/+373 : 22nd
2nd v NHuits
417 - 272
15/+518 : 19th
2nd v PDoche
451 - 368
16/+601 : 18th
1st v SWilso
347 - 399
16/+549 : 20th
2nd v MLoewe
485 - 313
17/+721 : 18th
1st v CCaba
437 - 355
18/+803 : 13th
12.Vincent Boyle 
18 wins, +801
1st v DBorg
505 - 342
1/+163 : 4th
2nd v GCoope
377 - 371
2/+169 : 10th
1st v JMacKe
487 - 367
3/+289 : 6th
2nd v DSandu
457 - 313
4/+433 : 4th
2nd v DDelic
345 - 476
4/+302 : 8th
1st v CDodd
323 - 469
4/+156 : 11th
1st v JDelia
349 - 389
4/+116 : 16th
2nd v TBrous
473 - 478
4/+111 : 21st
1st v ABorg
538 - 287
5/+362 : 14th
2nd v VBeckm
344 - 428
5/+278 : 17th
2nd v CCaba
424 - 351
6/+351 : 14th
1st v PKamat
487 - 501
6/+337 : 15th
2nd v OTamas
457 - 311
7/+483 : 13th
1st v SGilla
428 - 409
8/+502 : 10th
2nd v JBarke
289 - 443
8/+348 : 15th
1st v EMeghe
405 - 385
9/+368 : 11th
1st v MDoyle
401 - 359
10/+410 : 12th
1st v CMusca
462 - 414
11/+458 : 8th
2nd v DDelic
393 - 419
11/+432 : 10th
1st v HGipso
350 - 446
11/+336 : 15th
2nd v KSynno
494 - 317
12/+513 : 14th
2nd v MLoewe
412 - 356
13/+569 : 10th
1st v TBrous
363 - 409
13/+523 : 13th
2nd v COkwel
221 - 542
13/+202 : 20th
2nd v MMorga
530 - 292
14/+440 : 15th
1st v AXuere
555 - 289
15/+706 : 8th
2nd v MSulai
319 - 531
15/+494 : 15th
1st v NVellaL
439 - 329
16/+604 : 12th
2nd v PTurne
460 - 397
17/+667 : 11th
1st v EMeghe
352 - 429
17/+590 : 15th
1st v PDoche
518 - 305
18/+803 : 11th
1st v JMacKe
382 - 384
18/+801 : 14th
13.Carmel Dodd 
18 wins, +774
1st v NHuits
402 - 385
1/+17 : 19th
2nd v PDoche
444 - 337
2/+124 : 13th
2nd v DSandu
377 - 418
2/+83 : 17th
1st v EMeghe
645 - 215
3/+513 : 6th
1st v SGilla
340 - 477
3/+376 : 11th
2nd v VBoyle
469 - 323
4/+522 : 6th
1st v CMusca
422 - 374
5/+570 : 5th
2nd v MNicho
397 - 416
5/+551 : 10th
1st v DDelic
457 - 336
6/+672 : 6th
2nd v RTate
295 - 390
6/+577 : 10th
1st v TBrous
251 - 510
6/+318 : 15th
2nd v MSulai
409 - 395
7/+332 : 12th
2nd v COkwel
405 - 419
7/+318 : 15th
2nd v HGipso
488 - 433
8/+373 : 12th
1st v SWilso
369 - 400
8/+342 : 16th
1st v JCarua
347 - 398
8/+291 : 20th
2nd v DKeet
428 - 411
9/+308 : 16th
1st v KSynno
411 - 450
9/+269 : 20th
2nd v MArmst
415 - 291
10/+393 : 14th
1st v JDelia
324 - 497
10/+220 : 22nd
2nd v OTamas
399 - 422
10/+197 : 24th
1st v MMorga
482 - 321
11/+358 : 21st
2nd v GCoope
529 - 376
12/+511 : 18th
1st v ABorg
463 - 351
13/+623 : 12th
2nd v KSynno
450 - 342
14/+731 : 8th
2nd v CMusca
339 - 387
14/+683 : 15th
1st v RZammi
451 - 406
15/+728 : 12th
1st v JBarke
399 - 360
16/+767 : 8th
1st v SGilla
365 - 476
16/+656 : 17th
2nd v PKamat
443 - 342
17/+757 : 14th
1st v PTurne
402 - 323
18/+836 : 9th
2nd v JDelia
371 - 433
18/+774 : 15th
14.Pramit Kamath 
18 wins, +519
BYE
0.5/0 : 21st
BYE
1/0 : 19th
1st v MSulai
425 - 410
2/+15 : 18th
2nd v CCaba
412 - 393
3/+34 : 13th
2nd v DKeet
390 - 397
3/+27 : 18th
2nd v VBeckm
402 - 364
4/+65 : 12th
1st v KSynno
425 - 319
5/+171 : 10th
1st v RZammi
461 - 336
6/+296 : 7th
2nd v JBarke
429 - 327
7/+398 : 5th
1st v JMacKe
436 - 494
7/+340 : 7th
1st v NVellaL
499 - 329
8/+510 : 3rd
2nd v VBoyle
501 - 487
9/+524 : 4th
2nd v MNicho
310 - 515
9/+319 : 5th
1st v CMusca
468 - 324
10/+463 : 5th
2nd v KSynno
463 - 442
11/+484 : 4th
1st v HGipso
393 - 484
11/+393 : 5th
1st v HGipso
397 - 395
12/+395 : 4th
2nd v MSulai
421 - 342
13/+474 : 4th
1st v TBrous
394 - 508
13/+360 : 4th
1st v COkwel
374 - 491
13/+243 : 5th
2nd v CMusca
332 - 486
13/+89 : 7th
2nd v JMacKe
439 - 368
14/+160 : 7th
2nd v DSandu
423 - 424
14/+159 : 7th
1st v EMeghe
471 - 399
15/+231 : 7th
1st v MNicho
379 - 474
15/+136 : 7th
2nd v DDelic
412 - 423
15/+125 : 13th
2nd v PDoche
380 - 318
16/+187 : 10th
1st v JCarua
362 - 441
16/+108 : 14th
2nd v DBorg
446 - 268
17/+286 : 13th
1st v CDodd
342 - 443
17/+185 : 17th
1st v AXuere
429 - 274
18/+340 : 14th
1st v JBarke
467 - 288
19/+519 : 11th
15.Ovidiu Tamas 
18 wins, +251
1st v PTurne
441 - 420
1/+21 : 18th
2nd v TBrous
356 - 605
1/-228 : 27th
1st v EMeghe
315 - 473
1/-386 : 32nd
2nd v VBeckm
370 - 455
1/-471 : 37th
2nd v RZammi
362 - 369
1/-478 : 38th
2nd v AXuere
458 - 298
2/-318 : 34th
1st v BKenny
417 - 394
3/-295 : 29th
2nd v SWilso
325 - 401
3/-371 : 33rd
1st v MMorga
420 - 362
4/-313 : 28th
1st v NHuits
405 - 406
4/-314 : 33rd
2nd v GCoope
388 - 297
5/-223 : 28th
1st v MArmst
505 - 407
6/-125 : 22nd
1st v VBoyle
311 - 457
6/-271 : 27th
2nd v CCaba
314 - 426
6/-383 : 32nd
2nd v JMacKe
421 - 440
6/-402 : 35th
1st v JTate
341 - 438
6/-499 : 38th
2nd v AParry
403 - 289
7/-385 : 34th
1st v MLoewe
442 - 301
8/-244 : 30th
2nd v DBorg
385 - 326
9/-185 : 27th
1st v ABorg
456 - 354
10/-83 : 24th
1st v CDodd
422 - 399
11/-60 : 22nd
2nd v BO'Bri
345 - 391
11/-106 : 25th
2nd v PDoche
378 - 363
12/-91 : 24th
1st v JCarua
444 - 355
13/-2 : 21st
1st v JDelia
412 - 463
13/-53 : 24th
2nd v DKeet
429 - 325
14/+51 : 20th
1st v AZammi
543 - 273
15/+321 : 16th
2nd v MDoyle
478 - 363
16/+436 : 13th
2nd v NVellaL
385 - 344
17/+477 : 12th
2nd v DSandu
449 - 457
17/+469 : 16th
1st v DDelic
452 - 343
18/+578 : 13th
2nd v DDelic
241 - 568
18/+251 : 16th
16.Sheena Wilson 
18 wins, +108
2nd v NVellaL
408 - 430
0/-22 : 26th
1st v HGipso
273 - 501
0/-250 : 38th
1st v BKenny
367 - 356
1/-239 : 29th
2nd v DKeet
277 - 466
1/-428 : 35th
1st v VBeckm
458 - 353
2/-323 : 31st
2nd v CCaba
325 - 386
2/-384 : 36th
2nd v PTurne
448 - 408
3/-344 : 30th
1st v OTamas
401 - 325
4/-268 : 26th
1st v MDoyle
427 - 324
5/-165 : 21st
2nd v EMeghe
347 - 359
5/-177 : 24th
1st v BO'Bri
430 - 352
6/-99 : 18th
2nd v NHuits
401 - 500
6/-198 : 24th
1st v JMacKe
416 - 372
7/-154 : 20th
2nd v JCarua
313 - 387
7/-228 : 23rd
2nd v CDodd
400 - 369
8/-197 : 20th
1st v KSynno
408 - 352
9/-141 : 17th
1st v MArmst
382 - 352
10/-111 : 13th
2nd v DDelic
357 - 387
10/-141 : 17th
2nd v CMusca
339 - 508
10/-310 : 24th
1st v MSulai
394 - 449
10/-365 : 27th
1st v AXuere
388 - 394
10/-371 : 28th
2nd v AParry
341 - 385
10/-415 : 30th
2nd v ABorg
318 - 334
10/-431 : 31st
1st v RZammi
337 - 335
11/-429 : 31st
1st v MLoewe
409 - 289
12/-309 : 28th
1st v PDoche
335 - 264
13/-238 : 27th
2nd v DBorg
512 - 366
14/-92 : 25th
1st v DKeet
396 - 335
15/-31 : 23rd
2nd v GCoope
391 - 348
16/+12 : 19th
2nd v KSynno
399 - 347
17/+64 : 18th
1st v MMorga
349 - 361
17/+52 : 21st
2nd v SGilla
433 - 377
18/+108 : 17th
17.Dan Sandu 
18 wins, -495
1st v PDoche
423 - 302
1/+121 : 8th
2nd v NHuits
403 - 388
2/+136 : 11th
1st v CDodd
418 - 377
3/+177 : 8th
1st v VBoyle
313 - 457
3/+33 : 14th
2nd v HGipso
401 - 413
3/+21 : 19th
1st v DKeet
393 - 381
4/+33 : 14th
2nd v NVellaL
375 - 346
5/+62 : 11th
2nd v JMacKe
408 - 365
6/+105 : 8th
2nd v MSulai
355 - 446
6/+14 : 12th
1st v CMusca
495 - 311
7/+198 : 9th
2nd v MNicho
490 - 475
8/+213 : 6th
1st v COkwel
280 - 524
8/-31 : 9th
1st v JDelia
361 - 338
9/-8 : 6th
1st v TBrous
459 - 472
9/-21 : 8th
2nd v CMusca
294 - 423
9/-150 : 13th
2nd v DDelic
447 - 421
10/-124 : 9th
2nd v JBarke
448 - 327
11/-3 : 8th
2nd v HGipso
437 - 390
12/+44 : 5th
1st v MSulai
451 - 338
13/+157 : 5th
2nd v RTate
292 - 444
13/+5 : 6th
1st v MNicho
340 - 415
13/-70 : 8th
2nd v TBrous
253 - 530
13/-347 : 11th
1st v PKamat
424 - 423
14/-346 : 8th
1st v JMacKe
389 - 446
14/-403 : 11th
2nd v DDelic
329 - 472
14/-546 : 18th
1st v COkwel
353 - 467
14/-660 : 22nd
1st v MLoewe
415 - 274
15/-519 : 19th
2nd v AZammi
444 - 355
16/-430 : 17th
2nd v ABorg
374 - 304
17/-360 : 15th
1st v OTamas
457 - 449
18/-352 : 10th
2nd v TBrous
353 - 423
18/-422 : 16th
1st v EMeghe
329 - 402
18/-495 : 18th
18.Ray Tate 
17 wins, +973
1st v MArmst
504 - 342
1/+162 : 5th
1st v AZammi
268 - 142
2/+288 : 7th
2nd v DDelic
376 - 462
2/+202 : 11th
2nd v JDelia
401 - 430
2/+173 : 18th
1st v EMeghe
405 - 310
3/+268 : 14th
2nd v MSulai
407 - 356
4/+319 : 9th
2nd v JCarua
425 - 373
5/+371 : 8th
1st v SGilla
353 - 374
5/+350 : 11th
1st v CCaba
468 - 294
6/+524 : 9th
1st v CDodd
390 - 295
7/+619 : 3rd
2nd v HGipso
322 - 407
7/+534 : 8th
1st v CMusca
391 - 358
8/+567 : 6th
1st v TBrous
337 - 525
8/+379 : 9th
2nd v MNicho
421 - 369
9/+431 : 7th
2nd v JDelia
478 - 334
10/+575 : 5th
2nd v COkwel
382 - 383
10/+574 : 6th
1st v TBrous
387 - 384
11/+577 : 5th
2nd v MNicho
320 - 467
11/+430 : 9th
2nd v COkwel
427 - 444
11/+413 : 11th
1st v DSandu
444 - 292
12/+565 : 8th
2nd v EMeghe
320 - 359
12/+526 : 13th
1st v HGipso
370 - 380
12/+516 : 15th
2nd v DKeet
412 - 456
12/+472 : 19th
1st v NHuits
405 - 289
13/+588 : 13th
BYE
13.5/+588 : 19th
BYE
14/+588 : 17th
BYE
14.5/+588 : 20th
BYE
15/+588 : 18th
2nd v AParry
481 - 328
16/+741 : 16th
2nd v AZammi
437 - 324
17/+854 : 12th
1st v VBeckm
465 - 361
18/+958 : 8th
1st v JCarua
371 - 356
19/+973 : 7th
19.Simon Gillam 
17 wins, +845
2nd v RZammi
402 - 454
0/-52 : 31st
1st v MMorga
503 - 351
1/+100 : 18th
1st v KSynno
411 - 379
2/+132 : 15th
2nd v JMacKe
450 - 398
3/+184 : 10th
2nd v CDodd
477 - 340
4/+321 : 6th
1st v JDelia
362 - 498
4/+185 : 10th
1st v TBrous
361 - 525
4/+21 : 18th
2nd v RTate
374 - 353
5/+42 : 15th
2nd v DKeet
427 - 376
6/+93 : 11th
1st v JBarke
524 - 341
7/+276 : 8th
2nd v COkwel
345 - 483
7/+138 : 12th
1st v HGipso
408 - 437
7/+109 : 13th
2nd v EMeghe
522 - 362
8/+269 : 11th
2nd v VBoyle
409 - 428
8/+250 : 15th
1st v DDelic
436 - 338
9/+348 : 10th
1st v MNicho
361 - 499
9/+210 : 13th
1st v MSulai
358 - 363
9/+205 : 17th
2nd v JCarua
471 - 376
10/+300 : 15th
2nd v MDoyle
326 - 363
10/+263 : 20th
1st v NVellaL
406 - 402
11/+267 : 17th
2nd v CCaba
377 - 396
11/+248 : 19th
1st v BKenny
480 - 356
12/+372 : 18th
2nd v NHuits
344 - 427
12/+289 : 22nd
1st v AXuere
494 - 370
13/+413 : 19th
1st v BO'Bri
501 - 323
14/+591 : 11th
2nd v PTurne
520 - 234
15/+877 : 7th
1st v DDelic
444 - 356
16/+965 : 6th
2nd v DDelic
384 - 497
16/+852 : 7th
2nd v CDodd
476 - 365
17/+963 : 7th
1st v CMusca
402 - 414
17/+951 : 11th
2nd v MArmst
360 - 410
17/+901 : 17th
1st v SWilso
377 - 433
17/+845 : 19th
20.Duncan Keet 
17 wins, +700
2nd v BO'Bri
321 - 337
0/-16 : 23rd
2nd v AParry
499 - 280
1/+203 : 15th
1st v CMusca
349 - 470
1/+82 : 24th
1st v SWilso
466 - 277
2/+271 : 15th
1st v PKamat
397 - 390
3/+278 : 13th
2nd v DSandu
381 - 393
3/+266 : 19th
2nd v JBarke
378 - 454
3/+190 : 23rd
1st v NHuits
439 - 348
4/+281 : 17th
1st v SGilla
376 - 427
4/+230 : 22nd
2nd v KSynno
326 - 417
4/+139 : 29th
2nd v MMorga
328 - 401
4/+66 : 32nd
2nd v RZammi
456 - 390
5/+132 : 28th
1st v ABorg
402 - 300
6/+234 : 22nd
1st v PDoche
429 - 264
7/+399 : 19th
2nd v EMeghe
294 - 448
7/+245 : 22nd
1st v NVellaL
403 - 356
8/+292 : 19th
1st v CDodd
411 - 428
8/+275 : 22nd
2nd v CCaba
375 - 348
9/+302 : 19th
1st v AZammi
459 - 415
10/+346 : 16th
2nd v MDoyle
343 - 375
10/+314 : 20th
2nd v GCoope
396 - 384
11/+326 : 16th
2nd v DBorg
481 - 343
12/+464 : 17th
1st v RTate
456 - 412
13/+508 : 14th
2nd v BKenny
375 - 382
13/+501 : 15th
1st v PTurne
358 - 368
13/+491 : 21st
1st v OTamas
325 - 429
13/+387 : 25th
1st v AXuere
513 - 352
14/+548 : 21st
2nd v SWilso
335 - 396
14/+487 : 24th
2nd v MLoewe
401 - 331
15/+557 : 21st
1st v JCarua
526 - 340
16/+743 : 19th
1st v JTate
398 - 448
16/+693 : 22nd
2nd v MArmst
328 - 321
17/+700 : 20th
21.Catalin-Eugen Caba 
17 wins, +374
1st v ABorg
396 - 435
0/-39 : 29th
2nd v COkwel
360 - 496
0/-175 : 33rd
2nd v MLoewe
467 - 255
1/+37 : 25th
1st v PKamat
393 - 412
1/+18 : 30th
2nd v JBarke
386 - 366
2/+38 : 25th
1st v SWilso
386 - 325
3/+99 : 20th
1st v RZammi
473 - 371
4/+201 : 14th
2nd v MMorga
395 - 374
5/+222 : 13th
2nd v RTate
294 - 468
5/+48 : 18th
2nd v DDelic
232 - 352
5/-72 : 21st
1st v VBoyle
351 - 424
5/-145 : 26th
1st v VBeckm
422 - 354
6/-77 : 21st
2nd v JCarua
331 - 372
6/-118 : 26th
1st v OTamas
426 - 314
7/-6 : 22nd
2nd v MDoyle
312 - 402
7/-96 : 27th
1st v GCoope
426 - 270
8/+60 : 25th
2nd v NVellaL
318 - 399
8/-21 : 27th
1st v DKeet
348 - 375
8/-48 : 29th
2nd v EMeghe
271 - 375
8/-152 : 31st
1st v AParry
451 - 273
9/+26 : 29th
1st v SGilla
396 - 377
10/+45 : 25th
2nd v NHuits
346 - 434
10/-43 : 28th
2nd v AXuere
412 - 314
11/+55 : 27th
1st v JTate
437 - 313
12/+179 : 25th
2nd v PDoche
412 - 339
13/+252 : 23rd
1st v DBorg
573 - 435
14/+390 : 18th
2nd v PTurne
372 - 470
14/+292 : 23rd
2nd v JMacKe
401 - 427
14/+266 : 25th
1st v BO'Bri
397 - 353
15/+310 : 23rd
1st v MArmst
414 - 398
16/+326 : 21st
1st v BKenny
436 - 306
17/+456 : 19th
2nd v KSynno
355 - 437
17/+374 : 21st
22.John Barker 
17 wins, +174
1st v JCarua
346 - 495
0/-149 : 37th
2nd v AXuere
388 - 386
1/-147 : 26th
1st v MNicho
356 - 552
1/-343 : 31st
2nd v PDoche
372 - 305
2/-276 : 27th
1st v CCaba
366 - 386
2/-296 : 30th
2nd v KSynno
477 - 360
3/-179 : 26th
1st v DKeet
454 - 378
4/-103 : 21st
2nd v BO'Bri
439 - 344
5/-8 : 16th
1st v PKamat
327 - 429
5/-110 : 19th
2nd v SGilla
341 - 524
5/-293 : 26th
1st v NHuits
506 - 375
6/-162 : 19th
2nd v EMeghe
378 - 423
6/-207 : 25th
2nd v NVellaL
490 - 395
7/-112 : 19th
2nd v VBeckm
402 - 313
8/-23 : 18th
1st v VBoyle
443 - 289
9/+131 : 12th
1st v CMusca
384 - 472
9/+43 : 15th
1st v DSandu
327 - 448
9/-78 : 19th
2nd v JDelia
398 - 404
9/-84 : 24th
1st v JMacKe
344 - 465
9/-205 : 28th
2nd v MLoewe
487 - 263
10/+19 : 23rd
2nd v AParry
344 - 327
11/+36 : 21st
2nd v JTate
519 - 356
12/+199 : 19th
1st v MDoyle
375 - 341
13/+233 : 15th
1st v DBorg
456 - 357
14/+332 : 10th
1st v TBrous
363 - 495
14/+200 : 16th
2nd v HGipso
323 - 417
14/+106 : 19th
1st v GCoope
420 - 266
15/+260 : 17th
2nd v CDodd
360 - 399
15/+221 : 21st
1st v RZammi
328 - 357
15/+192 : 24th
2nd v NVellaL
375 - 358
16/+209 : 22nd
1st v ABorg
431 - 287
17/+353 : 20th
2nd v PKamat
288 - 467
17/+174 : 22nd
23.Nicky Vella Laurenti
16 wins, +409
1st v SWilso
430 - 408
1/+22 : 17th
2nd v BKenny
351 - 324
2/+49 : 14th
2nd v HGipso
425 - 460
2/+14 : 19th
1st v JCarua
518 - 474
3/+58 : 12th
1st v MDoyle
459 - 346
4/+171 : 9th
2nd v COkwel
339 - 500
4/+10 : 15th
1st v DSandu
346 - 375
4/-19 : 20th
1st v MSulai
281 - 440
4/-178 : 25th
2nd v KSynno
434 - 389
5/-133 : 20th
2nd v MArmst
489 - 353
6/+3 : 15th
2nd v PKamat
329 - 499
6/-167 : 20th
1st v DDelic
384 - 399
6/-182 : 23rd
1st v JBarke
395 - 490
6/-277 : 28th
2nd v JMacKe
450 - 406
7/-233 : 24th
1st v VBeckm
360 - 380
7/-253 : 29th
2nd v DKeet
356 - 403
7/-300 : 29th
1st v CCaba
399 - 318
8/-219 : 28th
1st v GCoope
443 - 335
9/-111 : 25th
2nd v PTurne
442 - 418
10/-87 : 22nd
2nd v SGilla
402 - 406
10/-91 : 25th
2nd v DBorg
369 - 411
10/-133 : 26th
1st v ABorg
426 - 312
11/-19 : 24th
2nd v MLoewe
556 - 248
12/+289 : 22nd
1st v MMorga
503 - 347
13/+445 : 18th
2nd v AXuere
411 - 351
14/+505 : 14th
1st v AParry
462 - 299
15/+668 : 9th
2nd v JDelia
317 - 473
15/+512 : 14th
2nd v VBoyle
329 - 439
15/+402 : 20th
1st v OTamas
344 - 385
15/+361 : 22nd
1st v JBarke
358 - 375
15/+344 : 24th
2nd v BO'Bri
354 - 364
15/+334 : 28th
2nd v MDoyle
434 - 359
16/+409 : 24th
24.Margaret Armstrong 
16 wins, -121
2nd v RTate
342 - 504
0/-162 : 38th
1st v DDelic
419 - 434
0/-177 : 34th
2nd v COkwel
338 - 407
0/-246 : 39th
1st v AXuere
440 - 303
1/-109 : 31st
1st v GCoope
434 - 331
2/-6 : 26th
2nd v PDoche
377 - 320
3/+51 : 21st
1st v EMeghe
381 - 398
3/+34 : 26th
2nd v KSynno
344 - 430
3/-52 : 29th
2nd v BO'Bri
609 - 347
4/+210 : 23rd
1st v NVellaL
353 - 489
4/+74 : 30th
2nd v RZammi
366 - 379
4/+61 : 33rd
2nd v OTamas
407 - 505
4/-37 : 36th
1st v AParry
416 - 341
5/+38 : 32nd
2nd v JTate
407 - 370
6/+75 : 27th
1st v NHuits
421 - 362
7/+134 : 24th
1st v VBeckm
374 - 356
8/+152 : 23rd
2nd v SWilso
352 - 382
8/+122 : 24th
1st v BKenny
390 - 315
9/+197 : 23rd
1st v CDodd
291 - 415
9/+73 : 26th
2nd v JMacKe
323 - 458
9/-62 : 30th
2nd v ABorg
313 - 389
9/-138 : 31st
2nd v AZammi
301 - 434
9/-271 : 32nd
1st v PTurne
380 - 357
10/-248 : 30th
1st v MLoewe
344 - 311
11/-215 : 30th
2nd v DBorg
324 - 428
11/-319 : 31st
1st v MMorga
347 - 320
12/-292 : 29th
1st v MDoyle
381 - 344
13/-255 : 28th
2nd v VBeckm
434 - 362
14/-183 : 26th
2nd v JCarua
430 - 395
15/-148 : 26th
2nd v CCaba
398 - 414
15/-164 : 26th
1st v SGilla
410 - 360
16/-114 : 24th
1st v DKeet
321 - 328
16/-121 : 26th
25.Joe Caruana 
16 wins, -184
2nd v JBarke
495 - 346
1/+149 : 6th
2nd v MNicho
331 - 520
1/-40 : 22nd
1st v AXuere
400 - 370
2/-10 : 20th
2nd v NVellaL
474 - 518
2/-54 : 21st
1st v JMacKe
422 - 404
3/-36 : 20th
1st v DBorg
372 - 295
4/+41 : 13th
1st v RTate
373 - 425
4/-11 : 19th
2nd v JDelia
363 - 412
4/-60 : 23rd
1st v VBeckm
482 - 303
5/+119 : 17th
2nd v MDoyle
323 - 412
5/+30 : 20th
1st v EMeghe
323 - 432
5/-79 : 25th
2nd v BO'Bri
402 - 394
6/-71 : 20th
1st v CCaba
372 - 331
7/-30 : 18th
1st v SWilso
387 - 313
8/+44 : 17th
2nd v MSulai
331 - 473
8/-98 : 19th
2nd v CDodd
398 - 347
9/-47 : 16th
2nd v KSynno
341 - 460
9/-166 : 20th
1st v SGilla
376 - 471
9/-261 : 26th
2nd v BKenny
398 - 347
10/-210 : 23rd
1st v NHuits
341 - 483
10/-352 : 26th
2nd v MLoewe
329 - 348
10/-371 : 28th
1st v PDoche
371 - 336
11/-336 : 27th
1st v AParry
490 - 271
12/-117 : 25th
2nd v OTamas
355 - 444
12/-206 : 26th
1st v AZammi
471 - 355
13/-90 : 25th
2nd v ABorg
492 - 412
14/-10 : 21st
1st v MMorga
372 - 426
14/-64 : 24th
2nd v PKamat
441 - 362
15/+15 : 22nd
1st v MArmst
395 - 430
15/-20 : 25th
2nd v DKeet
340 - 526
15/-206 : 27th
2nd v RZammi
372 - 335
16/-169 : 25th
2nd v RTate
356 - 371
16/-184 : 27th
26.Mary Doyle 
15 wins, +554
2nd v MSulai
425 - 469
0/-44 : 30th
1st v MLoewe
419 - 265
1/+110 : 17th
1st v ABorg
382 - 355
2/+137 : 14th
2nd v MMorga
443 - 354
3/+226 : 9th
2nd v NVellaL
346 - 459
3/+113 : 16th
1st v DDelic
321 - 390
3/+44 : 23rd
2nd v JMacKe
388 - 389
3/+43 : 25th
1st v EMeghe
415 - 295
4/+163 : 20th
2nd v SWilso
324 - 427
4/+60 : 25th
1st v JCarua
412 - 323
5/+149 : 18th
1st v VBeckm
315 - 338
5/+126 : 23rd
1st v KSynno
355 - 493
5/-12 : 29th
2nd v NHuits
494 - 352
6/+130 : 24th
2nd v BO'Bri
468 - 410
7/+188 : 20th
1st v CCaba
402 - 312
8/+278 : 17th
1st v JDelia
296 - 348
8/+226 : 21st
2nd v VBoyle
359 - 401
8/+184 : 23rd
2nd v PTurne
376 - 314
9/+246 : 21st
1st v SGilla
363 - 326
10/+283 : 18th
1st v DKeet
375 - 343
11/+315 : 16th
2nd v PDoche
327 - 338
11/+304 : 18th
2nd v AXuere
463 - 301
12/+466 : 16th
2nd v JBarke
341 - 375
12/+432 : 20th
1st v GCoope
372 - 392
12/+412 : 24th
2nd v AParry
467 - 320
13/+559 : 20th
1st v RZammi
346 - 354
13/+551 : 23rd
2nd v MArmst
344 - 381
13/+514 : 26th
1st v OTamas
363 - 478
13/+399 : 27th
2nd v BKenny
392 - 418
13/+373 : 28th
1st v PTurne
394 - 314
14/+453 : 28th
2nd v DBorg
445 - 269
15/+629 : 27th
1st v NVellaL
359 - 434
15/+554 : 28th
27.Nicky Huitson 
15 wins, +302
2nd v CDodd
385 - 402
0/-17 : 24th
1st v DSandu
388 - 403
0/-32 : 30th
1st v PDoche
282 - 421
0/-171 : 37th
2nd v PTurne
401 - 409
0/-179 : 39th
2nd v MLoewe
528 - 251
1/+98 : 35th
1st v AParry
514 - 229
2/+383 : 29th
1st v BO'Bri
289 - 410
2/+262 : 33rd
2nd v DKeet
348 - 439
2/+171 : 35th
1st v BKenny
481 - 332
3/+320 : 33rd
2nd v OTamas
406 - 405
4/+321 : 28th
2nd v JBarke
375 - 506
4/+190 : 31st
1st v SWilso
500 - 401
5/+289 : 27th
1st v MDoyle
352 - 494
5/+147 : 31st
2nd v GCoope
396 - 450
5/+93 : 36th
2nd v MArmst
362 - 421
5/+34 : 38th
1st v DBorg
430 - 347
6/+117 : 34th
1st v AXuere
456 - 375
7/+198 : 30th
2nd v MMorga
441 - 380
8/+259 : 27th
2nd v ABorg
438 - 429
9/+268 : 25th
2nd v JCarua
483 - 341
10/+410 : 19th
1st v JTate
415 - 436
10/+389 : 23rd
1st v CCaba
434 - 346
11/+477 : 20th
1st v SGilla
427 - 344
12/+560 : 17th
2nd v RTate
289 - 405
12/+444 : 23rd
2nd v RZammi
361 - 436
12/+369 : 26th
1st v VBeckm
463 - 379
13/+453 : 24th
1st v JMacKe
415 - 487
13/+381 : 27th
1st v KSynno
272 - 417
13/+236 : 28th
2nd v CMusca
300 - 525
13/+11 : 29th
2nd v VBeckm
381 - 382
13/+10 : 30th
1st v AZammi
450 - 316
14/+144 : 29th
2nd v GCoope
424 - 266
15/+302 : 29th
28.Albert Zammit 
15 wins, -265
1st v DDelic
352 - 462
0/-110 : 34th
2nd v RTate
142 - 268
0/-236 : 36th
BYE
0.5/-236 : 34th
BYE
1/-236 : 33rd
BYE
1.5/-236 : 34th
BYE
2/-236 : 31st
2nd v JTate
361 - 420
2/-295 : 36th
1st v AXuere
389 - 341
3/-247 : 30th
1st v DBorg
412 - 326
4/-161 : 26th
2nd v AParry
373 - 349
5/-137 : 22nd
1st v MLoewe
352 - 283
6/-68 : 17th
2nd v PDoche
369 - 370
6/-69 : 19th
2nd v RZammi
499 - 347
7/+83 : 17th
2nd v PTurne
349 - 325
8/+107 : 16th
1st v ABorg
415 - 328
9/+194 : 11th
1st v JMacKe
424 - 378
10/+240 : 8th
2nd v VBeckm
423 - 403
11/+260 : 7th
1st v EMeghe
365 - 388
11/+237 : 10th
2nd v DKeet
415 - 459
11/+193 : 12th
2nd v BKenny
476 - 428
12/+241 : 10th
1st v MMorga
384 - 320
13/+305 : 6th
1st v MArmst
434 - 301
14/+438 : 6th
1st v KSynno
406 - 464
14/+380 : 6th
2nd v BO'Bri
432 - 411
15/+401 : 6th
2nd v JCarua
355 - 471
15/+285 : 6th
1st v GCoope
398 - 321
16/+362 : 6th
2nd v OTamas
273 - 543
16/+92 : 11th
1st v DSandu
355 - 444
16/+3 : 15th
2nd v JDelia
304 - 395
16/-88 : 20th
1st v RTate
324 - 437
16/-201 : 23rd
2nd v NHuits
316 - 450
16/-335 : 26th
2nd v VBeckm
376 - 306
17/-265 : 23rd
29.Geoff Cooper 
14 wins, -445
2nd v JMacKe
325 - 349
0/-24 : 27th
1st v VBoyle
371 - 377
0/-30 : 29th
2nd v DBorg
443 - 464
0/-51 : 35th
1st v TBrous
300 - 424
0/-175 : 38th
2nd v MArmst
331 - 434
0/-278 : 40th
1st v MLoewe
460 - 307
1/-125 : 38th
1st v PDoche
429 - 350
2/-46 : 34th
2nd v ABorg
387 - 427
2/-86 : 36th
2nd v JTate
365 - 343
3/-64 : 34th
2nd v PTurne
370 - 299
4/+7 : 31st
1st v OTamas
297 - 388
4/-84 : 35th
1st v BKenny
354 - 323
5/-53 : 30th
1st v MMorga
393 - 410
5/-70 : 34th
1st v NHuits
450 - 396
6/-16 : 29th
2nd v AParry
379 - 417
6/-54 : 31st
2nd v CCaba
270 - 426
6/-210 : 36th
1st v BO'Bri
407 - 360
7/-163 : 31st
2nd v NVellaL
335 - 443
7/-271 : 33rd
2nd v AXuere
392 - 335
8/-214 : 32nd
2nd v RZammi
436 - 369
9/-147 : 31st
1st v DKeet
384 - 396
9/-159 : 32nd
1st v JDelia
298 - 490
9/-351 : 33rd
1st v CDodd
376 - 529
9/-504 : 34th
2nd v MDoyle
392 - 372
10/-484 : 33rd
1st v VBeckm
420 - 371
11/-435 : 32nd
2nd v AZammi
321 - 398
11/-512 : 32nd
2nd v JBarke
266 - 420
11/-666 : 33rd
1st v PTurne
372 - 361
12/-655 : 33rd
1st v SWilso
348 - 391
12/-698 : 33rd
2nd v BKenny
425 - 317
13/-590 : 33rd
2nd v EMeghe
504 - 201
14/-287 : 30th
1st v NHuits
266 - 424
14/-445 : 30th
30.Viv Beckmann 
14 wins, -554
1st v TBrous
321 - 521
0/-200 : 41st
2nd v EMeghe
301 - 360
0/-259 : 39th
2nd v PTurne
383 - 358
1/-234 : 28th
1st v OTamas
455 - 370
2/-149 : 26th
2nd v SWilso
353 - 458
2/-254 : 28th
1st v PKamat
364 - 402
2/-292 : 33rd
1st v DBorg
451 - 372
3/-213 : 27th
2nd v BKenny
450 - 376
4/-139 : 24th
2nd v JCarua
303 - 482
4/-318 : 29th
1st v VBoyle
428 - 344
5/-234 : 25th
2nd v MDoyle
338 - 315
6/-211 : 21st
2nd v CCaba
354 - 422
6/-279 : 26th
1st v KSynno
301 - 568
6/-546 : 30th
1st v JBarke
313 - 402
6/-635 : 33rd
2nd v NVellaL
380 - 360
7/-615 : 30th
2nd v MArmst
356 - 374
7/-633 : 31st
1st v AZammi
403 - 423
7/-653 : 35th
2nd v AParry
412 - 373
8/-614 : 32nd
1st v MLoewe
396 - 391
9/-609 : 29th
1st v AXuere
499 - 270
10/-380 : 28th
1st v BO'Bri
397 - 423
10/-406 : 30th
2nd v RZammi
454 - 336
11/-288 : 26th
2nd v MMorga
401 - 463
11/-350 : 28th
1st v PDoche
388 - 333
12/-295 : 27th
2nd v GCoope
371 - 420
12/-344 : 29th
2nd v NHuits
379 - 463
12/-428 : 30th
1st v ABorg
448 - 315
13/-295 : 29th
1st v MArmst
362 - 434
13/-367 : 31st
2nd v JTate
397 - 411
13/-381 : 30th
1st v NHuits
382 - 381
14/-380 : 29th
2nd v RTate
361 - 465
14/-484 : 31st
1st v AZammi
306 - 376
14/-554 : 31st
31.Bronagh Kenny 
14 wins, -635
2nd v HGipso
319 - 422
0/-103 : 33rd
1st v NVellaL
324 - 351
0/-130 : 31st
2nd v SWilso
356 - 367
0/-141 : 36th
1st v MLoewe
457 - 293
1/+23 : 29th
1st v PTurne
377 - 301
2/+99 : 23rd
2nd v MMorga
301 - 425
2/-25 : 30th
2nd v OTamas
394 - 417
2/-48 : 35th
1st v VBeckm
376 - 450
2/-122 : 37th
2nd v NHuits
332 - 481
2/-271 : 37th
1st v RZammi
486 - 281
3/-66 : 36th
1st v ABorg
406 - 346
4/-6 : 34th
2nd v GCoope
323 - 354
4/-37 : 36th
2nd v AXuere
432 - 369
5/+26 : 33rd
1st v AParry
430 - 406
6/+50 : 28th
2nd v DBorg
421 - 337
7/+134 : 24th
1st v PDoche
386 - 350
8/+170 : 22nd
2nd v EMeghe
360 - 422
8/+108 : 25th
2nd v MArmst
315 - 390
8/+33 : 28th
1st v JCarua
347 - 398
8/-18 : 30th
1st v AZammi
428 - 476
8/-66 : 33rd
1st v JMacKe
288 - 535
8/-313 : 36th
2nd v SGilla
356 - 480
8/-437 : 36th
2nd v JTate
364 - 345
9/-418 : 33rd
1st v DKeet
382 - 375
10/-411 : 32nd
2nd v MSulai
310 - 460
10/-561 : 33rd
1st v JDelia
417 - 514
10/-658 : 34th
1st v BO'Bri
458 - 418
11/-618 : 32nd
2nd v RZammi
452 - 266
12/-432 : 32nd
1st v MDoyle
418 - 392
13/-406 : 31st
1st v GCoope
317 - 425
13/-514 : 32nd
2nd v CCaba
306 - 436
13/-644 : 33rd
2nd v MMorga
400 - 391
14/-635 : 32nd
32.Philip Turner 
13 wins, -717
2nd v OTamas
420 - 441
0/-21 : 25th
2nd v JDelia
292 - 517
0/-246 : 37th
1st v VBeckm
358 - 383
0/-271 : 40th
1st v NHuits
409 - 401
1/-263 : 34th
2nd v BKenny
301 - 377
1/-339 : 37th
1st v ABorg
422 - 359
2/-276 : 32nd
1st v SWilso
408 - 448
2/-316 : 37th
2nd v DBorg
385 - 348
3/-279 : 32nd
2nd v RZammi
304 - 443
3/-418 : 36th
1st v GCoope
299 - 370
3/-489 : 39th
2nd v AXuere
316 - 351
3/-524 : 39th
2nd v AParry
411 - 324
4/-437 : 39th
1st v MLoewe
336 - 300
5/-401 : 36th
1st v AZammi
325 - 349
5/-425 : 39th
2nd v JTate
370 - 290
6/-345 : 33rd
1st v BO'Bri
369 - 362
7/-338 : 30th
2nd v PDoche
398 - 315
8/-255 : 29th
1st v MDoyle
314 - 376
8/-317 : 31st
1st v NVellaL
418 - 442
8/-341 : 34th
2nd v MMorga
491 - 352
9/-202 : 32nd
2nd v MSulai
474 - 411
10/-139 : 27th
1st v EMeghe
320 - 362
10/-181 : 29th
2nd v MArmst
357 - 380
10/-204 : 29th
1st v KSynno
371 - 326
11/-159 : 29th
2nd v DKeet
368 - 358
12/-149 : 27th
1st v SGilla
234 - 520
12/-435 : 31st
1st v CCaba
470 - 372
13/-337 : 30th
2nd v GCoope
361 - 372
13/-348 : 30th
1st v VBoyle
397 - 460
13/-411 : 32nd
2nd v MDoyle
314 - 394
13/-491 : 31st
2nd v CDodd
323 - 402
13/-570 : 32nd
2nd v RZammi
335 - 482
13/-717 : 33rd
33.Mary Morgan 
13 wins, -818
1st v KSynno
378 - 340
1/+38 : 15th
2nd v SGilla
351 - 503
1/-114 : 25th
2nd v RZammi
447 - 343
2/-10 : 20th
1st v MDoyle
354 - 443
2/-99 : 24th
2nd v BO'Bri
291 - 421
2/-229 : 27th
1st v BKenny
425 - 301
3/-105 : 25th
2nd v MSulai
324 - 458
3/-239 : 28th
1st v CCaba
374 - 395
3/-260 : 31st
2nd v OTamas
362 - 420
3/-318 : 35th
2nd v JTate
410 - 379
4/-287 : 32nd
1st v DKeet
401 - 328
5/-214 : 27th
1st v ABorg
340 - 465
5/-339 : 33rd
2nd v GCoope
410 - 393
6/-322 : 29th
1st v DBorg
402 - 432
6/-352 : 31st
2nd v PDoche
375 - 405
6/-382 : 34th
2nd v AXuere
374 - 390
6/-398 : 37th
1st v MLoewe
376 - 310
7/-332 : 32nd
1st v NHuits
380 - 441
7/-393 : 34th
1st v AParry
424 - 283
8/-252 : 33rd
1st v PTurne
352 - 491
8/-391 : 34th
2nd v AZammi
320 - 384
8/-455 : 37th
2nd v CDodd
321 - 482
8/-616 : 37th
1st v VBeckm
463 - 401
9/-554 : 36th
2nd v NVellaL
347 - 503
9/-710 : 36th
1st v VBoyle
292 - 530
9/-948 : 38th
2nd v MArmst
320 - 347
9/-975 : 38th
2nd v JCarua
426 - 372
10/-921 : 35th
1st v DBorg
428 - 327
11/-820 : 34th
2nd v JMacKe
297 - 402
11/-925 : 35th
1st v RZammi
417 - 313
12/-821 : 34th
2nd v SWilso
361 - 349
13/-809 : 34th
1st v BKenny
391 - 400
13/-818 : 34th
34.Reno Zammit 
13 wins, -1325
1st v SGilla
454 - 402
1/+52 : 12th
2nd v KSynno
301 - 455
1/-102 : 24th
1st v MMorga
343 - 447
1/-206 : 27th
2nd v ABorg
439 - 301
2/-68 : 23rd
1st v OTamas
369 - 362
3/-61 : 21st
2nd v JMacKe
267 - 503
3/-297 : 27th
2nd v CCaba
371 - 473
3/-399 : 31st
2nd v PKamat
336 - 461
3/-524 : 34th
1st v PTurne
443 - 304
4/-385 : 30th
2nd v BKenny
281 - 486
4/-590 : 34th
1st v MArmst
379 - 366
5/-577 : 30th
1st v DKeet
390 - 456
5/-643 : 35th
1st v AZammi
347 - 499
5/-795 : 38th
2nd v MLoewe
377 - 335
6/-753 : 35th
2nd v AXuere
375 - 382
6/-760 : 36th
1st v AParry
457 - 334
7/-637 : 32nd
2nd v JTate
218 - 420
7/-839 : 37th
1st v DBorg
351 - 406
7/-894 : 39th
2nd v PDoche
326 - 308
8/-876 : 35th
1st v GCoope
369 - 436
8/-943 : 37th
2nd v JDelia
306 - 510
8/-1147 : 40th
1st v VBeckm
336 - 454
8/-1265 : 40th
1st v BO'Bri
386 - 331
9/-1210 : 39th
2nd v SWilso
335 - 337
9/-1212 : 39th
1st v NHuits
436 - 361
10/-1137 : 35th
2nd v MDoyle
354 - 346
11/-1129 : 33rd
2nd v CDodd
406 - 451
11/-1174 : 34th
1st v BKenny
266 - 452
11/-1360 : 35th
2nd v JBarke
357 - 328
12/-1331 : 34th
2nd v MMorga
313 - 417
12/-1435 : 35th
1st v JCarua
335 - 372
12/-1472 : 35th
1st v PTurne
482 - 335
13/-1325 : 35th
35.Breda O'Brien 
12 wins, -381
1st v DKeet
337 - 321
1/+16 : 20th
2nd v CMusca
349 - 433
1/-68 : 23rd
2nd v AParry
444 - 270
2/+106 : 16th
1st v KSynno
330 - 501
2/-65 : 22nd
1st v MMorga
421 - 291
3/+65 : 17th
2nd v EMeghe
402 - 416
3/+51 : 21st
2nd v NHuits
410 - 289
4/+172 : 15th
1st v JBarke
344 - 439
4/+77 : 22nd
1st v MArmst
347 - 609
4/-185 : 27th
2nd v ABorg
421 - 383
5/-147 : 23rd
2nd v SWilso
352 - 430
5/-225 : 29th
1st v JCarua
394 - 402
5/-233 : 32nd
1st v PDoche
312 - 395
5/-316 : 35th
1st v MDoyle
410 - 468
5/-374 : 38th
2nd v MLoewe
499 - 273
6/-148 : 32nd
2nd v PTurne
362 - 369
6/-155 : 35th
2nd v GCoope
360 - 407
6/-202 : 38th
2nd v AXuere
322 - 388
6/-268 : 40th
1st v JTate
476 - 356
7/-148 : 36th
1st v DBorg
375 - 451
7/-224 : 38th
2nd v VBeckm
423 - 397
8/-198 : 35th
1st v OTamas
391 - 345
9/-152 : 31st
2nd v RZammi
331 - 386
9/-207 : 32nd
1st v AZammi
411 - 432
9/-228 : 34th
2nd v SGilla
323 - 501
9/-406 : 36th
1st v MSulai
402 - 449
9/-453 : 36th
2nd v BKenny
418 - 458
9/-493 : 37th
1st v PDoche
415 - 297
10/-375 : 36th
2nd v CCaba
353 - 397
10/-419 : 36th
2nd v DBorg
336 - 389
10/-472 : 37th
1st v NVellaL
364 - 354
11/-462 : 36th
1st v JTate
402 - 321
12/-381 : 36th
36.Julie Tate 
11 wins, -77
BYE
0.5/0 : 21st
BYE
1/0 : 19th
BYE
1.5/0 : 22nd
BYE
2/0 : 20th
BYE
2.5/0 : 22nd
BYE
3/0 : 24th
1st v AZammi
420 - 361
4/+59 : 17th
2nd v MLoewe
396 - 287
5/+168 : 14th
1st v GCoope
343 - 365
5/+146 : 15th
1st v MMorga
379 - 410
5/+115 : 19th
1st v AParry
403 - 320
6/+198 : 16th
1st v AXuere
296 - 416
6/+78 : 18th
2nd v DBorg
474 - 389
7/+163 : 16th
1st v MArmst
370 - 407
7/+126 : 21st
1st v PTurne
290 - 370
7/+46 : 26th
2nd v OTamas
438 - 341
8/+143 : 24th
1st v RZammi
420 - 218
9/+345 : 15th
2nd v ABorg
361 - 311
10/+395 : 13th
2nd v BO'Bri
356 - 476
10/+275 : 19th
1st v PDoche
346 - 398
10/+223 : 21st
2nd v NHuits
436 - 415
11/+244 : 20th
1st v JBarke
356 - 519
11/+81 : 23rd
1st v BKenny
345 - 364
11/+62 : 26th
2nd v CCaba
313 - 437
11/-62 : 28th
BYE
11.5/-62 : 30th
BYE
12/-62 : 28th
BYE
12.5/-62 : 31st
BYE
13/-62 : 29th
1st v VBeckm
411 - 397
14/-48 : 27th
1st v PDoche
417 - 415
15/-46 : 25th
2nd v DKeet
448 - 398
16/+4 : 23rd
2nd v BO'Bri
321 - 402
16/-77 : 25th
37.Anna Borg 
11 wins, -1347
2nd v CCaba
435 - 396
1/+39 : 14th
1st v MSulai
229 - 569
1/-301 : 28th
2nd v MDoyle
355 - 382
1/-328 : 30th
1st v RZammi
301 - 439
1/-466 : 36th
1st v PDoche
356 - 338
2/-448 : 33rd
2nd v PTurne
359 - 422
2/-511 : 37th
1st v AParry
356 - 301
3/-456 : 32nd
1st v GCoope
427 - 387
4/-416 : 27th
2nd v VBoyle
287 - 538
4/-667 : 32nd
1st v BO'Bri
383 - 421
4/-705 : 35th
2nd v BKenny
346 - 406
4/-765 : 37th
2nd v MMorga
465 - 340
5/-640 : 34th
2nd v DKeet
300 - 402
5/-742 : 37th
1st v AXuere
452 - 413
6/-703 : 34th
2nd v AZammi
328 - 415
6/-790 : 37th
1st v MLoewe
388 - 335
7/-737 : 33rd
2nd v DBorg
412 - 413
7/-738 : 36th
1st v JTate
311 - 361
7/-788 : 38th
1st v NHuits
429 - 438
7/-797 : 40th
2nd v OTamas
354 - 456
7/-899 : 39th
1st v MArmst
389 - 313
8/-823 : 38th
2nd v NVellaL
312 - 426
8/-937 : 38th
1st v SWilso
334 - 318
9/-921 : 38th
2nd v CDodd
351 - 463
9/-1033 : 38th
2nd v EMeghe
341 - 446
9/-1138 : 39th
1st v JCarua
412 - 492
9/-1218 : 39th
2nd v VBeckm
315 - 448
9/-1351 : 39th
1st v AXuere
327 - 371
9/-1395 : 39th
1st v DSandu
304 - 374
9/-1465 : 39th
2nd v AParry
459 - 223
10/-1229 : 38th
2nd v JBarke
287 - 431
10/-1373 : 38th
1st v DBorg
421 - 395
11/-1347 : 37th
38.Dominic Borg 
11 wins, -1361
2nd v VBoyle
342 - 505
0/-163 : 39th
1st v JMacKe
275 - 521
0/-409 : 41st
1st v GCoope
464 - 443
1/-388 : 33rd
1st v AParry
527 - 287
2/-148 : 25th
2nd v KSynno
309 - 442
2/-281 : 29th
2nd v JCarua
295 - 372
2/-358 : 35th
2nd v VBeckm
372 - 451
2/-437 : 38th
1st v PTurne
348 - 385
2/-474 : 39th
2nd v AZammi
326 - 412
2/-560 : 40th
1st v AXuere
443 - 209
3/-326 : 38th
2nd v PDoche
379 - 428
3/-375 : 38th
2nd v MLoewe
446 - 315
4/-244 : 38th
1st v JTate
389 - 474
4/-329 : 39th
2nd v MMorga
432 - 402
5/-299 : 37th
1st v BKenny
337 - 421
5/-383 : 39th
2nd v NHuits
347 - 430
5/-466 : 40th
1st v ABorg
413 - 412
6/-465 : 39th
2nd v RZammi
406 - 351
7/-410 : 35th
1st v OTamas
326 - 385
7/-469 : 37th
2nd v BO'Bri
451 - 375
8/-393 : 35th
1st v NVellaL
411 - 369
9/-351 : 33rd
1st v DKeet
343 - 481
9/-489 : 34th
2nd v MSulai
308 - 473
9/-654 : 37th
2nd v JBarke
357 - 456
9/-753 : 37th
1st v MArmst
428 - 324
10/-649 : 34th
2nd v CCaba
435 - 573
10/-787 : 35th
1st v SWilso
366 - 512
10/-933 : 36th
2nd v MMorga
327 - 428
10/-1034 : 37th
1st v PKamat
268 - 446
10/-1212 : 37th
1st v BO'Bri
389 - 336
11/-1159 : 36th
1st v MDoyle
269 - 445
11/-1335 : 37th
2nd v ABorg
395 - 421
11/-1361 : 38th
39.Alfred Xuereb 
11 wins, -1927
1st v MNicho
310 - 454
0/-144 : 36th
1st v JBarke
386 - 388
0/-146 : 32nd
2nd v JCarua
370 - 400
0/-176 : 38th
2nd v MArmst
303 - 440
0/-313 : 40th
2nd v AParry
270 - 456
0/-499 : 41st
1st v OTamas
298 - 458
0/-659 : 41st
1st v MLoewe
433 - 241
1/-467 : 40th
2nd v AZammi
341 - 389
1/-515 : 40th
2nd v PDoche
417 - 359
2/-457 : 39th
2nd v DBorg
209 - 443
2/-691 : 40th
1st v PTurne
351 - 316
3/-656 : 40th
2nd v JTate
416 - 296
4/-536 : 40th
1st v BKenny
369 - 432
4/-599 : 40th
2nd v ABorg
413 - 452
4/-638 : 40th
1st v RZammi
382 - 375
5/-631 : 40th
1st v MMorga
390 - 374
6/-615 : 39th
2nd v NHuits
375 - 456
6/-696 : 40th
1st v BO'Bri
388 - 322
7/-630 : 37th
1st v GCoope
335 - 392
7/-687 : 39th
2nd v VBeckm
270 - 499
7/-916 : 40th
2nd v SWilso
394 - 388
8/-910 : 39th
1st v MDoyle
301 - 463
8/-1072 : 39th
1st v CCaba
314 - 412
8/-1170 : 40th
2nd v SGilla
370 - 494
8/-1294 : 40th
1st v NVellaL
351 - 411
8/-1354 : 40th
2nd v VBoyle
289 - 555
8/-1620 : 40th
2nd v DKeet
352 - 513
8/-1781 : 40th
2nd v ABorg
371 - 327
9/-1737 : 40th
1st v EMeghe
314 - 461
9/-1884 : 40th
1st v MLoewe
390 - 281
10/-1775 : 39th
2nd v PKamat
274 - 429
10/-1930 : 39th
1st v AParry
410 - 407
11/-1927 : 39th
40.Paula Docherty 
9 wins, -1214
2nd v DSandu
302 - 423
0/-121 : 35th
1st v CDodd
337 - 444
0/-228 : 35th
2nd v NHuits
421 - 282
1/-89 : 26th
1st v JBarke
305 - 372
1/-156 : 32nd
2nd v ABorg
338 - 356
1/-174 : 36th
1st v MArmst
320 - 377
1/-231 : 39th
2nd v GCoope
350 - 429
1/-310 : 39th
2nd v AParry
354 - 343
2/-299 : 38th
1st v AXuere
359 - 417
2/-357 : 38th
1st v MLoewe
384 - 276
3/-249 : 37th
1st v DBorg
428 - 379
4/-200 : 36th
1st v AZammi
370 - 369
5/-199 : 31st
2nd v BO'Bri
395 - 312
6/-116 : 25th
2nd v DKeet
264 - 429
6/-281 : 30th
1st v MMorga
405 - 375
7/-251 : 28th
2nd v BKenny
350 - 386
7/-287 : 28th
1st v PTurne
315 - 398
7/-370 : 33rd
2nd v JMacKe
355 - 491
7/-506 : 36th
1st v RZammi
308 - 326
7/-524 : 38th
2nd v JTate
398 - 346
8/-472 : 36th
1st v MDoyle
338 - 327
9/-461 : 34th
2nd v JCarua
336 - 371
9/-496 : 35th
1st v OTamas
363 - 378
9/-511 : 35th
2nd v VBeckm
333 - 388
9/-566 : 35th
1st v CCaba
339 - 412
9/-639 : 37th
2nd v SWilso
264 - 335
9/-710 : 37th
1st v PKamat
318 - 380
9/-772 : 38th
2nd v BO'Bri
297 - 415
9/-890 : 38th
1st v KSynno
368 - 451
9/-973 : 38th
2nd v JTate
415 - 417
9/-975 : 40th
2nd v VBoyle
305 - 518
9/-1188 : 40th
1st v MLoewe
324 - 350
9/-1214 : 40th
41.Anne Parry 
5 wins, -3248
2nd v CMusca
266 - 465
0/-199 : 40th
1st v DKeet
280 - 499
0/-418 : 42nd
1st v BO'Bri
270 - 444
0/-592 : 42nd
2nd v DBorg
287 - 527
0/-832 : 42nd
1st v AXuere
456 - 270
1/-646 : 39th
2nd v NHuits
229 - 514
1/-931 : 40th
2nd v ABorg
301 - 356
1/-986 : 41st
1st v PDoche
343 - 354
1/-997 : 41st
2nd v MLoewe
371 - 344
2/-970 : 41st
1st v AZammi
349 - 373
2/-994 : 41st
2nd v JTate
320 - 403
2/-1077 : 41st
1st v PTurne
324 - 411
2/-1164 : 41st
2nd v MArmst
341 - 416
2/-1239 : 41st
2nd v BKenny
406 - 430
2/-1263 : 41st
1st v GCoope
417 - 379
3/-1225 : 41st
2nd v RZammi
334 - 457
3/-1348 : 41st
1st v OTamas
289 - 403
3/-1462 : 41st
1st v VBeckm
373 - 412
3/-1501 : 41st
2nd v MMorga
283 - 424
3/-1642 : 41st
2nd v CCaba
273 - 451
3/-1820 : 41st
1st v JBarke
327 - 344
3/-1837 : 41st
1st v SWilso
385 - 341
4/-1793 : 41st
2nd v JCarua
271 - 490
4/-2012 : 41st
1st v MSulai
369 - 468
4/-2111 : 41st
1st v MDoyle
320 - 467
4/-2258 : 41st
2nd v NVellaL
299 - 462
4/-2421 : 41st
2nd v KSynno
254 - 431
4/-2598 : 41st
2nd v MLoewe
310 - 280
5/-2568 : 41st
1st v RTate
328 - 481
5/-2721 : 41st
1st v ABorg
223 - 459
5/-2957 : 41st
2nd v JDelia
285 - 573
5/-3245 : 41st
2nd v AXuere
407 - 410
5/-3248 : 41st
42.Marion Loewenstein 
2 wins, -3856
1st v COkwel
259 - 460
0/-201 : 42nd
2nd v MDoyle
265 - 419
0/-355 : 40th
1st v CCaba
255 - 467
0/-567 : 41st
2nd v BKenny
293 - 457
0/-731 : 41st
1st v NHuits
251 - 528
0/-1008 : 42nd
2nd v GCoope
307 - 460
0/-1161 : 42nd
2nd v AXuere
241 - 433
0/-1353 : 42nd
1st v JTate
287 - 396
0/-1462 : 42nd
1st v AParry
344 - 371
0/-1489 : 42nd
2nd v PDoche
276 - 384
0/-1597 : 42nd
2nd v AZammi
283 - 352
0/-1666 : 42nd
1st v DBorg
315 - 446
0/-1797 : 42nd
2nd v PTurne
300 - 336
0/-1833 : 42nd
1st v RZammi
335 - 377
0/-1875 : 42nd
1st v BO'Bri
273 - 499
0/-2101 : 42nd
2nd v ABorg
335 - 388
0/-2154 : 42nd
2nd v MMorga
310 - 376
0/-2220 : 42nd
2nd v OTamas
301 - 442
0/-2361 : 42nd
2nd v VBeckm
391 - 396
0/-2366 : 42nd
1st v JBarke
263 - 487
0/-2590 : 42nd
1st v JCarua
348 - 329
1/-2571 : 42nd
1st v VBoyle
356 - 412
1/-2627 : 42nd
1st v NVellaL
248 - 556
1/-2935 : 42nd
2nd v MArmst
311 - 344
1/-2968 : 42nd
2nd v SWilso
289 - 409
1/-3088 : 42nd
1st v EMeghe
210 - 482
1/-3360 : 42nd
2nd v DSandu
274 - 415
1/-3501 : 42nd
1st v AParry
280 - 310
1/-3531 : 42nd
1st v DKeet
331 - 401
1/-3601 : 42nd
2nd v AXuere
281 - 390
1/-3710 : 42nd
1st v KSynno
313 - 485
1/-3882 : 42nd
2nd v PDoche
350 - 324
2/-3856 : 42nd