Player Round 1Round 2Round 3Round 4Round 5Round 6Round 7Round 8Round 9Round 10Round 11Round 12Round 13Round 14Round 15Round 16Round 17
1.Chris May 
13 wins, +1287
2nd v RMacIn
445 - 471
0/-26 : 41st
1st v CMusca
454 - 314
1/+114 : 25th
2nd v DHoski
476 - 358
2/+232 : 22nd
1st v FOlotu
517 - 368
3/+381 : 14th
2nd v KSweet
469 - 334
4/+516 : 8th
1st v EDango
468 - 362
5/+622 : 4th
2nd v WKelly
548 - 383
6/+787 : 2nd
1st v LMacka
574 - 375
7/+986 : 1st
2nd v DEldar
544 - 388
8/+1142 : 1st
1st v JPrate
436 - 286
9/+1292 : 1st
2nd v JPrate
360 - 405
9/+1247 : 1st
1st v TBrous
459 - 438
10/+1268 : 1st
2nd v RDomin
373 - 497
10/+1144 : 1st
1st v RDomin
471 - 370
11/+1245 : 1st
2nd v PAllan
446 - 398
12/+1293 : 1st
1st v TBrous
341 - 381
12/+1253 : 2nd
2nd v TBrous
410 - 376
13/+1287 : 1st
2.Theresa Brousson 
13 wins, +696
2nd v KSynno
435 - 383
1/+52 : 25th
1st v KSweet
411 - 331
2/+132 : 21st
1st v PDowne
441 - 311
3/+262 : 9th
2nd v AShin
347 - 529
3/+80 : 24th
2nd v QBaker
487 - 322
4/+245 : 9th
1st v CMusca
438 - 356
5/+327 : 9th
2nd v KSapon
414 - 411
6/+330 : 7th
2nd v AWebb
461 - 366
7/+425 : 5th
1st v LMacka
395 - 419
7/+401 : 6th
1st v PRaych
342 - 333
8/+410 : 2nd
2nd v DEldar
478 - 374
9/+514 : 2nd
2nd v CMay
438 - 459
9/+493 : 5th
1st v JPrate
450 - 319
10/+624 : 4th
2nd v PAllan
457 - 435
11/+646 : 2nd
1st v RDomin
406 - 362
12/+690 : 2nd
2nd v CMay
381 - 341
13/+730 : 1st
1st v CMay
376 - 410
13/+696 : 2nd
3.Piotr Andronowski 
12 wins, +1153
2nd v KSweet
382 - 503
0/-121 : 54th
1st v JPhill
456 - 375
1/-40 : 40th
2nd v CVicar
371 - 475
1/-144 : 47th
1st v MHealy
393 - 342
2/-93 : 38th
2nd v AAshmo
533 - 234
3/+206 : 19th
1st v DShenk
439 - 289
4/+356 : 13th
1st v PKelly
453 - 346
5/+463 : 11th
2nd v GBonha
423 - 446
5/+440 : 16th
2nd v PDowne
429 - 417
6/+452 : 15th
1st v PGalle
449 - 552
6/+349 : 20th
2nd v WKelly
460 - 384
7/+425 : 19th
1st v NZolty
552 - 392
8/+585 : 12th
2nd v CBeeve
407 - 434
8/+558 : 17th
1st v AWebb
570 - 304
9/+824 : 10th
2nd v FOlotu
437 - 273
10/+988 : 5th
1st v EJardi
491 - 346
11/+1133 : 4th
1st v DEldar
386 - 366
12/+1153 : 3rd
4.Rafal Dominiczak 
12 wins, +1133
1st v AGoldi
468 - 369
1/+99 : 19th
2nd v WTiley
581 - 295
2/+385 : 4th
1st v VBoyle
363 - 452
2/+296 : 18th
2nd v LMacka
331 - 473
2/+154 : 28th
2nd v CMusca
387 - 408
2/+133 : 41st
1st v RMacIn
488 - 322
3/+299 : 29th
1st v TKirk
499 - 350
4/+448 : 20th
2nd v DPrate
463 - 365
5/+546 : 13th
1st v PKelly
462 - 336
6/+672 : 12th
2nd v EDango
495 - 311
7/+856 : 8th
1st v NZolty
423 - 412
8/+867 : 4th
2nd v AWebb
443 - 357
9/+953 : 2nd
1st v CMay
497 - 373
10/+1077 : 2nd
2nd v CMay
370 - 471
10/+976 : 3rd
2nd v TBrous
362 - 406
10/+932 : 6th
1st v EMarti
483 - 333
11/+1082 : 5th
1st v CBeeve
419 - 368
12/+1133 : 4th
5.Paul Gallen 
12 wins, +726
2nd v SSimon
497 - 336
1/+161 : 9th
1st v RMacIn
515 - 386
2/+290 : 8th
1st v BLynn
475 - 426
3/+339 : 4th
1st v DWebb
455 - 401
4/+393 : 3rd
2nd v VBoyle
482 - 401
5/+474 : 3rd
2nd v AWebb
312 - 404
5/+382 : 6th
1st v JPrate
416 - 425
5/+373 : 14th
2nd v PAllan
405 - 429
5/+349 : 19th
1st v FOlotu
540 - 324
6/+565 : 13th
2nd v PAndro
552 - 449
7/+668 : 10th
1st v EDango
453 - 405
8/+716 : 6th
1st v PDowne
314 - 426
8/+604 : 11th
2nd v AShin
451 - 401
9/+654 : 7th
2nd v RKenne
371 - 436
9/+589 : 12th
1st v LMacka
410 - 393
10/+606 : 11th
2nd v JJacob
522 - 409
11/+719 : 7th
2nd v EMarti
423 - 416
12/+726 : 5th
6.Jessica Pratesi 
12 wins, +367
1st v RMoody
492 - 283
1/+209 : 6th
2nd v DReadi
416 - 400
2/+225 : 14th
1st v ASimmo
456 - 366
3/+315 : 5th
2nd v PRober
458 - 392
4/+381 : 4th
1st v AWebb
383 - 360
5/+404 : 4th
2nd v AShin
434 - 477
5/+361 : 7th
2nd v PGalle
425 - 416
6/+370 : 6th
1st v SHunt
500 - 400
7/+470 : 3rd
1st v PAllan
460 - 427
8/+503 : 2nd
2nd v CMay
286 - 436
8/+353 : 4th
1st v CMay
405 - 360
9/+398 : 3rd
2nd v DEldar
327 - 415
9/+310 : 6th
2nd v TBrous
319 - 450
9/+179 : 12th
1st v DEldar
509 - 383
10/+305 : 7th
1st v EMarti
376 - 450
10/+231 : 13th
2nd v AShin
438 - 342
11/+327 : 9th
1st v PDowne
413 - 373
12/+367 : 6th
7.David Eldar 
12 wins, +235
1st v JHarri
419 - 297
1/+122 : 16th
2nd v BLynn
490 - 419
2/+193 : 16th
1st v PKelly
454 - 354
3/+293 : 7th
2nd v BGross
603 - 357
4/+539 : 1st
1st v PRaych
405 - 322
5/+622 : 1st
2nd v LMacka
464 - 423
6/+663 : 1st
1st v DWebb
478 - 470
7/+671 : 1st
2nd v AShin
304 - 624
7/+351 : 6th
1st v CMay
388 - 544
7/+195 : 9th
2nd v PAllan
502 - 462
8/+235 : 5th
1st v TBrous
374 - 478
8/+131 : 11th
1st v JPrate
415 - 327
9/+219 : 8th
2nd v AWebb
420 - 412
10/+227 : 5th
2nd v JPrate
383 - 509
10/+101 : 8th
1st v AShin
469 - 356
11/+214 : 4th
1st v PAllan
414 - 373
12/+255 : 3rd
2nd v PAndro
366 - 386
12/+235 : 7th
8.Austin Shin 
11 wins, +860
2nd v FOlotu
491 - 386
1/+105 : 18th
1st v AEames
480 - 339
2/+246 : 13th
2nd v JPhill
482 - 430
3/+298 : 6th
1st v TBrous
529 - 347
4/+480 : 2nd
2nd v PAllan
429 - 397
5/+512 : 2nd
1st v JPrate
477 - 434
6/+555 : 2nd
2nd v LMacka
394 - 510
6/+439 : 5th
1st v DEldar
624 - 304
7/+759 : 2nd
2nd v AWebb
365 - 456
7/+668 : 4th
1st v JJacob
415 - 417
7/+666 : 11th
2nd v LMacka
487 - 324
8/+829 : 5th
1st v CBeeve
417 - 362
9/+884 : 3rd
1st v PGalle
401 - 451
9/+834 : 6th
2nd v PDowne
471 - 341
10/+964 : 4th
2nd v DEldar
356 - 469
10/+851 : 7th
1st v JPrate
342 - 438
10/+755 : 12th
2nd v VBoyle
493 - 388
11/+860 : 8th
9.Craig Beevers 
11 wins, +779
2nd v NZolty
498 - 318
1/+180 : 8th
1st v FOlotu
396 - 510
1/+66 : 30th
2nd v AGray
419 - 425
1/+60 : 36th
1st v CMusca
367 - 438
1/-11 : 50th
2nd v VNash
400 - 388
2/+1 : 46th
1st v RMoody
567 - 329
3/+239 : 31st
2nd v ADarby
479 - 288
4/+430 : 21st
1st v TKirk
460 - 353
5/+537 : 14th
2nd v GBonha
485 - 334
6/+688 : 11th
1st v BLynn
449 - 406
7/+731 : 9th
1st v EMarti
423 - 437
7/+717 : 14th
2nd v AShin
362 - 417
7/+662 : 18th
1st v PAndro
434 - 407
8/+689 : 16th
2nd v LMacka
410 - 381
9/+718 : 11th
2nd v EJardi
529 - 511
10/+736 : 8th
1st v WKelly
454 - 360
11/+830 : 6th
2nd v RDomin
368 - 419
11/+779 : 9th
10.Paul Allan 
11 wins, +757
2nd v EJardi
484 - 429
1/+55 : 23rd
1st v MTaylo
483 - 465
2/+73 : 23rd
2nd v KSapon
429 - 409
3/+93 : 13th
1st v EMarti
541 - 396
4/+238 : 6th
1st v AShin
397 - 429
4/+206 : 10th
2nd v DWebb
625 - 400
5/+431 : 5th
2nd v CMusca
421 - 410
6/+442 : 4th
1st v PGalle
429 - 405
7/+466 : 4th
2nd v JPrate
427 - 460
7/+433 : 5th
1st v DEldar
462 - 502
7/+393 : 12th
2nd v JJacob
513 - 397
8/+509 : 7th
1st v PRaych
495 - 312
9/+692 : 4th
2nd v PDowne
386 - 352
10/+726 : 3rd
1st v TBrous
435 - 457
10/+704 : 5th
1st v CMay
398 - 446
10/+656 : 9th
2nd v DEldar
373 - 414
10/+615 : 13th
1st v BLynn
554 - 412
11/+757 : 10th
11.Edward Martin 
11 wins, +583
2nd v AEames
484 - 268
1/+216 : 2nd
1st v EJardi
470 - 418
2/+268 : 11th
1st v LMacka
424 - 425
2/+267 : 20th
2nd v PAllan
396 - 541
2/+122 : 29th
2nd v SSimon
399 - 374
3/+147 : 22nd
1st v AGray
422 - 264
4/+305 : 15th
1st v ASimmo
437 - 481
4/+261 : 23rd
2nd v CMusca
587 - 376
5/+472 : 15th
1st v AAshmo
396 - 342
6/+526 : 14th
1st v PDowne
429 - 473
6/+482 : 17th
2nd v CBeeve
437 - 423
7/+496 : 17th
2nd v BGross
450 - 430
8/+516 : 14th
1st v DWebb
493 - 428
9/+581 : 8th
1st v WKelly
507 - 422
10/+666 : 6th
2nd v JPrate
450 - 376
11/+740 : 3rd
2nd v RDomin
333 - 483
11/+590 : 8th
1st v PGalle
416 - 423
11/+583 : 11th
12.Allan Simmons 
11 wins, +458
2nd v AAshmo
407 - 353
1/+54 : 24th
1st v KSynno
488 - 371
2/+171 : 19th
2nd v JPrate
366 - 456
2/+81 : 30th
1st v KSapon
315 - 506
2/-110 : 40th
2nd v CEdwar
492 - 412
3/-30 : 34th
1st v PStead
381 - 444
3/-93 : 40th
2nd v EMarti
481 - 437
4/-49 : 31st
1st v QBaker
398 - 458
4/-109 : 38th
2nd v VBoyle
423 - 355
5/-41 : 29th
1st v SHunt
375 - 420
5/-86 : 36th
2nd v CVicar
457 - 413
6/-42 : 31st
1st v MTaylo
544 - 397
7/+105 : 24th
1st v BGross
366 - 411
7/+60 : 29th
2nd v DShenk
460 - 387
8/+133 : 25th
2nd v MTaylo
572 - 303
9/+402 : 18th
1st v PRaych
419 - 370
10/+451 : 16th
1st v RKenne
369 - 362
11/+458 : 12th
13.Lewis Mackay 
11 wins, +408
2nd v GBonha
417 - 321
1/+96 : 20th
1st v AAshmo
442 - 358
2/+180 : 17th
2nd v EMarti
425 - 424
3/+181 : 11th
1st v RDomin
473 - 331
4/+323 : 5th
2nd v EDango
448 - 400
5/+371 : 5th
1st v DEldar
423 - 464
5/+330 : 8th
1st v AShin
510 - 394
6/+446 : 3rd
2nd v CMay
375 - 574
6/+247 : 8th
2nd v TBrous
419 - 395
7/+271 : 8th
1st v AWebb
583 - 450
8/+404 : 3rd
1st v AShin
324 - 487
8/+241 : 9th
2nd v JJacob
349 - 459
8/+131 : 17th
1st v JJacob
589 - 472
9/+248 : 10th
1st v CBeeve
381 - 410
9/+219 : 18th
2nd v PGalle
393 - 410
9/+202 : 23rd
2nd v BLynn
468 - 335
10/+335 : 17th
1st v BGross
473 - 400
11/+408 : 13th
14.John Ashmore 
11 wins, +387
2nd v DHoski
496 - 362
1/+134 : 13th
1st v AGray
424 - 361
2/+197 : 15th
2nd v EDango
381 - 397
2/+181 : 24th
1st v SHunt
360 - 376
2/+165 : 26th
2nd v NZolty
432 - 354
3/+243 : 18th
1st v EJardi
454 - 422
4/+275 : 16th
2nd v RMacIn
446 - 400
5/+321 : 15th
1st v PDowne
343 - 510
5/+154 : 24th
2nd v PRaych
340 - 508
5/-14 : 28th
1st v CVicar
505 - 367
6/+124 : 24th
2nd v FOlotu
406 - 453
6/+77 : 28th
1st v VBoyle
368 - 532
6/-87 : 36th
2nd v PRober
584 - 318
7/+179 : 27th
1st v SSimon
465 - 342
8/+302 : 23rd
2nd v DWebb
365 - 363
9/+304 : 21st
1st v AWebb
414 - 413
10/+305 : 19th
1st v JJacob
429 - 347
11/+387 : 14th
15.Penny Downer 
11 wins, +152
2nd v LEdwar
522 - 325
1/+197 : 7th
1st v VNash
439 - 367
2/+269 : 10th
2nd v TBrous
311 - 441
2/+139 : 27th
1st v EDango
446 - 426
3/+159 : 20th
2nd v SHunt
286 - 620
3/-175 : 37th
1st v CEdwar
434 - 413
4/-154 : 24th
1st v BSugar
505 - 411
5/-60 : 17th
2nd v JAshmo
510 - 343
6/+107 : 10th
1st v PAndro
417 - 429
6/+95 : 19th
2nd v EMarti
473 - 429
7/+139 : 15th
1st v BLynn
379 - 376
8/+142 : 10th
2nd v PGalle
426 - 314
9/+254 : 7th
1st v PAllan
352 - 386
9/+220 : 11th
1st v AShin
341 - 471
9/+90 : 19th
2nd v WKelly
496 - 419
10/+167 : 14th
1st v FOlotu
405 - 380
11/+192 : 10th
2nd v JPrate
373 - 413
11/+152 : 15th
16.Vincent Boyle 
10 wins, +817
2nd v SJolli
524 - 290
1/+234 : 1st
1st v INicho
460 - 397
2/+297 : 7th
2nd v RDomin
452 - 363
3/+386 : 3rd
1st v AWebb
426 - 430
3/+382 : 13th
1st v PGalle
401 - 482
3/+301 : 17th
2nd v NZolty
416 - 447
3/+270 : 30th
1st v BRober
372 - 366
4/+276 : 22nd
2nd v BSugar
485 - 402
5/+359 : 18th
1st v ASimmo
355 - 423
5/+291 : 23rd
2nd v PKelly
543 - 380
6/+454 : 18th
1st v JBurle
540 - 317
7/+677 : 15th
2nd v JAshmo
532 - 368
8/+841 : 10th
1st v FOlotu
389 - 398
8/+832 : 14th
2nd v JJacob
438 - 381
9/+889 : 9th
1st v JJacob
411 - 447
9/+853 : 16th
2nd v RKenne
474 - 405
10/+922 : 11th
1st v AShin
388 - 493
10/+817 : 16th
17.Rik Kennedy 
10 wins, +466
1st v BRober
393 - 412
0/-19 : 39th
2nd v PKelly
444 - 314
1/+111 : 26th
1st v TKirk
322 - 397
1/+36 : 37th
2nd v DPrate
404 - 427
1/+13 : 49th
1st v LCrouc
413 - 364
2/+62 : 43rd
2nd v KSynno
384 - 461
2/-15 : 49th
1st v EKaske
470 - 335
3/+120 : 37th
2nd v DReadi
454 - 334
4/+240 : 32nd
1st v RMacIn
410 - 398
5/+252 : 24th
2nd v JBurle
433 - 381
6/+304 : 21st
2nd v ADarby
441 - 309
7/+436 : 18th
1st v EDango
468 - 381
8/+523 : 13th
2nd v WKelly
355 - 544
8/+334 : 20th
1st v PGalle
436 - 371
9/+399 : 16th
2nd v PRaych
459 - 316
10/+542 : 12th
1st v VBoyle
405 - 474
10/+473 : 15th
2nd v ASimmo
362 - 369
10/+466 : 17th
18.Fidelis Olotu 
10 wins, +362
1st v AShin
386 - 491
0/-105 : 53rd
2nd v CBeeve
510 - 396
1/+9 : 35th
1st v SJolli
486 - 344
2/+151 : 26th
2nd v CMay
368 - 517
2/+2 : 34th
1st v PRober
409 - 354
3/+57 : 26th
2nd v BSugar
486 - 374
4/+169 : 18th
1st v GBonha
489 - 263
5/+395 : 13th
2nd v PRaych
337 - 476
5/+256 : 21st
2nd v PGalle
324 - 540
5/+40 : 26th
1st v CMusca
526 - 318
6/+248 : 23rd
1st v JAshmo
453 - 406
7/+295 : 20th
2nd v BLynn
352 - 402
7/+245 : 22nd
2nd v VBoyle
398 - 389
8/+254 : 21st
1st v SHunt
538 - 315
9/+477 : 15th
1st v PAndro
273 - 437
9/+313 : 19th
2nd v PDowne
380 - 405
9/+288 : 22nd
2nd v EJardi
480 - 406
10/+362 : 18th
19.Bob Lynn 
10 wins, +355
2nd v INicho
406 - 364
1/+42 : 27th
1st v DEldar
419 - 490
1/-29 : 39th
2nd v PGalle
426 - 475
1/-78 : 42nd
1st v CVicar
383 - 424
1/-119 : 52nd
1st v WTiley
510 - 344
2/+47 : 44th
2nd v EKaske
466 - 393
3/+120 : 33rd
2nd v PStead
396 - 367
4/+149 : 24th
1st v BRober
452 - 338
5/+263 : 20th
1st v JBurle
461 - 322
6/+402 : 16th
2nd v CBeeve
406 - 449
6/+359 : 19th
2nd v PDowne
376 - 379
6/+356 : 23rd
1st v FOlotu
402 - 352
7/+406 : 21st
2nd v EDango
486 - 405
8/+487 : 18th
1st v PRaych
362 - 323
9/+526 : 13th
2nd v AWebb
435 - 331
10/+630 : 10th
1st v LMacka
335 - 468
10/+497 : 14th
2nd v PAllan
412 - 554
10/+355 : 19th
20.Wayne Kelly 
10 wins, +349
2nd v JPhill
396 - 392
1/+4 : 35th
1st v LCrouc
450 - 339
2/+115 : 22nd
2nd v KSweet
408 - 419
2/+104 : 28th
1st v QBaker
492 - 427
3/+169 : 19th
2nd v KSapon
405 - 383
4/+191 : 13th
1st v SHunt
419 - 432
4/+178 : 17th
1st v CMay
383 - 548
4/+13 : 29th
2nd v NZolty
571 - 389
5/+195 : 22nd
1st v BGross
447 - 379
6/+263 : 17th
2nd v NZolty
389 - 388
7/+264 : 13th
1st v PAndro
384 - 460
7/+188 : 21st
2nd v SHunt
476 - 413
8/+251 : 15th
1st v RKenne
544 - 355
9/+440 : 9th
2nd v EMarti
422 - 507
9/+355 : 17th
1st v PDowne
419 - 496
9/+278 : 22nd
2nd v CBeeve
360 - 454
9/+184 : 25th
1st v BRober
564 - 399
10/+349 : 20th
21.Barry Grossman 
10 wins, +261
2nd v PStead
499 - 352
1/+147 : 10th
1st v EKaske
572 - 365
2/+354 : 5th
2nd v QBaker
302 - 418
2/+238 : 21st
1st v DEldar
357 - 603
2/-8 : 36th
2nd v BRober
463 - 351
3/+104 : 23rd
2nd v GBonha
356 - 413
3/+47 : 35th
1st v AGray
430 - 366
4/+111 : 25th
1st v RMacIn
394 - 350
5/+155 : 23rd
2nd v WKelly
379 - 447
5/+87 : 25th
1st v ADarby
542 - 370
6/+259 : 22nd
2nd v PKelly
362 - 401
6/+220 : 25th
1st v EMarti
430 - 450
6/+200 : 31st
2nd v ASimmo
411 - 366
7/+245 : 26th
1st v NZolty
416 - 384
8/+277 : 24th
2nd v DShenk
409 - 375
9/+311 : 20th
1st v CVicar
449 - 426
10/+334 : 18th
2nd v LMacka
400 - 473
10/+261 : 21st
22.Diane Pratesi 
10 wins, +234
2nd v AGray
352 - 403
0/-51 : 45th
1st v PStead
405 - 365
1/-11 : 37th
2nd v SSimon
419 - 443
1/-35 : 40th
1st v RKenne
427 - 404
2/-12 : 37th
2nd v DShenk
427 - 388
3/+27 : 31st
1st v AAshmo
354 - 386
3/-5 : 37th
2nd v CVicar
357 - 431
3/-79 : 43rd
1st v RDomin
365 - 463
3/-177 : 49th
2nd v TKirk
416 - 343
4/-104 : 46th
2nd v DShenk
304 - 425
4/-225 : 51st
1st v JPhill
451 - 296
5/-70 : 40th
1st v AEames
398 - 479
5/-151 : 47th
2nd v LEdwar
422 - 327
6/-56 : 39th
1st v ADarby
381 - 293
7/+32 : 34th
2nd v GBonha
464 - 302
8/+194 : 27th
1st v CMusca
360 - 341
9/+213 : 23rd
2nd v RMacIn
351 - 330
10/+234 : 22nd
23.Jake Jacobs 
9.5 wins, -198
2nd v MStaun
469 - 379
1/+90 : 21st
1st v DHoski
479 - 308
2/+261 : 12th
2nd v SHunt
478 - 448
3/+291 : 8th
1st v PRaych
378 - 486
3/+183 : 17th
2nd v DWebb
382 - 553
3/+12 : 33rd
1st v KSapon
422 - 422
3.5/+12 : 26th
2nd v QBaker
444 - 435
4.5/+21 : 18th
1st v CEdwar
428 - 365
5.5/+84 : 11th
2nd v CVicar
475 - 420
6.5/+139 : 10th
2nd v AShin
417 - 415
7.5/+141 : 6th
1st v PAllan
397 - 513
7.5/+25 : 12th
1st v LMacka
459 - 349
8.5/+135 : 9th
2nd v LMacka
472 - 589
8.5/+18 : 13th
1st v VBoyle
381 - 438
8.5/-39 : 20th
2nd v VBoyle
447 - 411
9.5/-3 : 15th
1st v PGalle
409 - 522
9.5/-116 : 20th
2nd v JAshmo
347 - 429
9.5/-198 : 23rd
24.David Webb 
9 wins, +1260
2nd v DShenk
408 - 284
1/+124 : 15th
1st v GBonha
532 - 167
2/+489 : 1st
1st v JBonha
570 - 314
3/+745 : 1st
2nd v PGalle
401 - 455
3/+691 : 8th
1st v JJacob
553 - 382
4/+862 : 6th
1st v PAllan
400 - 625
4/+637 : 11th
2nd v DEldar
470 - 478
4/+629 : 19th
2nd v PKelly
350 - 352
4/+627 : 31st
1st v EDango
390 - 409
4/+608 : 35th
2nd v BSugar
469 - 401
5/+676 : 28th
1st v INicho
564 - 239
6/+1001 : 22nd
2nd v KSweet
350 - 442
6/+909 : 27th
2nd v EMarti
428 - 493
6/+844 : 34th
1st v LCrouc
497 - 380
7/+961 : 28th
1st v JAshmo
363 - 365
7/+959 : 32nd
2nd v BRober
493 - 394
8/+1058 : 27th
1st v PRober
473 - 271
9/+1260 : 24th
25.Chris Vicary 
9 wins, +717
1st v PKelly
470 - 477
0/-7 : 37th
2nd v RMoody
472 - 370
1/+95 : 28th
1st v PAndro
475 - 371
2/+199 : 23rd
2nd v BLynn
424 - 383
3/+240 : 16th
2nd v AGray
422 - 483
3/+179 : 20th
1st v BRober
552 - 409
4/+322 : 14th
1st v DPrate
431 - 357
5/+396 : 12th
2nd v JBurle
353 - 380
5/+369 : 17th
1st v JJacob
420 - 475
5/+314 : 22nd
2nd v JAshmo
367 - 505
5/+176 : 31st
1st v ASimmo
413 - 457
5/+132 : 38th
2nd v JPhill
555 - 267
6/+420 : 28th
1st v KSweet
382 - 329
7/+473 : 23rd
2nd v AAshmo
493 - 339
8/+627 : 22nd
1st v CMusca
369 - 410
8/+586 : 25th
2nd v BGross
426 - 449
8/+563 : 29th
1st v PRaych
506 - 352
9/+717 : 25th
26.Sandie Simonis 
9 wins, +360
1st v PGalle
336 - 497
0/-161 : 62nd
2nd v JHarri
502 - 297
1/+44 : 32nd
1st v DPrate
443 - 419
2/+68 : 31st
2nd v RMacIn
366 - 407
2/+27 : 31st
1st v EMarti
374 - 399
2/+2 : 45th
2nd v JBurle
400 - 410
2/-8 : 48th
1st v AAshmo
361 - 442
2/-89 : 55th
2nd v EKaske
470 - 291
3/+90 : 43rd
2nd v LCrouc
425 - 363
4/+152 : 36th
1st v INicho
466 - 310
5/+308 : 29th
1st v BSugar
424 - 391
6/+341 : 24th
2nd v DShenk
396 - 425
6/+312 : 29th
1st v CMusca
449 - 367
7/+394 : 25th
2nd v JAshmo
342 - 465
7/+271 : 29th
2nd v NZolty
357 - 484
7/+144 : 35th
1st v MTaylo
469 - 332
8/+281 : 32nd
2nd v SHunt
393 - 314
9/+360 : 26th
27.Elisabeth Jardine 
9 wins, +272
1st v PAllan
429 - 484
0/-55 : 48th
2nd v EMarti
418 - 470
0/-107 : 50th
1st v RMoody
437 - 340
1/-10 : 38th
2nd v WTiley
416 - 402
2/+4 : 33rd
1st v AGoldi
407 - 357
3/+54 : 27th
2nd v JAshmo
422 - 454
3/+22 : 36th
1st v PRaych
406 - 459
3/-31 : 42nd
2nd v AGray
421 - 410
4/-20 : 36th
1st v DShenk
332 - 390
4/-78 : 43rd
2nd v JPhill
433 - 329
5/+26 : 32nd
1st v RMoody
429 - 288
6/+167 : 27th
2nd v PRober
513 - 470
7/+210 : 23rd
1st v PKelly
451 - 324
8/+337 : 19th
2nd v CMusca
495 - 323
9/+509 : 14th
1st v CBeeve
511 - 529
9/+491 : 17th
2nd v PAndro
346 - 491
9/+346 : 21st
1st v FOlotu
406 - 480
9/+272 : 27th
28.Brian Sugar 
9 wins, +198
2nd v VNash
361 - 497
0/-136 : 59th
1st v MStaun
397 - 377
1/-116 : 45th
2nd v CEdwar
365 - 539
1/-290 : 54th
1st v KSweet
423 - 372
2/-239 : 45th
2nd v PStead
624 - 324
3/+61 : 25th
1st v FOlotu
374 - 486
3/-51 : 39th
2nd v PDowne
411 - 505
3/-145 : 45th
1st v VBoyle
402 - 485
3/-228 : 51st
2nd v PRober
437 - 305
4/-96 : 45th
1st v DWebb
401 - 469
4/-164 : 50th
2nd v SSimon
391 - 424
4/-197 : 54th
1st v RMoody
484 - 311
5/-24 : 44th
2nd v ADarby
473 - 433
6/+16 : 37th
1st v LEdwar
445 - 317
7/+144 : 32nd
2nd v AGray
402 - 444
7/+102 : 36th
1st v DShenk
452 - 425
8/+129 : 33rd
2nd v NZolty
473 - 404
9/+198 : 28th
29.Ruth MacInerney 
9 wins, +175
1st v CMay
471 - 445
1/+26 : 30th
2nd v PGalle
386 - 515
1/-103 : 43rd
2nd v VNash
349 - 457
1/-211 : 49th
1st v SSimon
407 - 366
2/-170 : 43rd
1st v JBonha
508 - 308
3/+30 : 30th
2nd v RDomin
322 - 488
3/-136 : 44th
1st v JAshmo
400 - 446
3/-182 : 46th
2nd v BGross
350 - 394
3/-226 : 50th
2nd v RKenne
398 - 410
3/-238 : 57th
1st v KSapon
471 - 359
4/-126 : 48th
1st v MHealy
397 - 413
4/-142 : 52nd
2nd v AGray
408 - 339
5/-73 : 46th
1st v INicho
455 - 347
6/+35 : 36th
2nd v QBaker
412 - 395
7/+52 : 33rd
1st v EDango
427 - 337
8/+142 : 28th
2nd v KSweet
417 - 363
9/+196 : 24th
1st v DPrate
330 - 351
9/+175 : 29th
30.Alec Webb 
9 wins, -77
2nd v EKaske
370 - 308
1/+62 : 22nd
1st v SJolli
418 - 306
2/+174 : 18th
1st v PRober
455 - 412
3/+217 : 10th
2nd v VBoyle
430 - 426
4/+221 : 7th
2nd v JPrate
360 - 383
4/+198 : 11th
1st v PGalle
404 - 312
5/+290 : 10th
2nd v SHunt
331 - 309
6/+312 : 8th
1st v TBrous
366 - 461
6/+217 : 9th
1st v AShin
456 - 365
7/+308 : 7th
2nd v LMacka
450 - 583
7/+175 : 14th
2nd v PRaych
451 - 341
8/+285 : 8th
1st v RDomin
357 - 443
8/+199 : 16th
1st v DEldar
412 - 420
8/+191 : 22nd
2nd v PAndro
304 - 570
8/-75 : 27th
1st v BLynn
331 - 435
8/-179 : 30th
2nd v JAshmo
413 - 414
8/-180 : 36th
2nd v LCrouc
432 - 329
9/-77 : 30th
31.Terry Kirk 
9 wins, -206
2nd v LCrouc
361 - 488
0/-127 : 57th
1st v MHealy
308 - 396
0/-215 : 55th
2nd v RKenne
397 - 322
1/-140 : 46th
1st v JBurle
407 - 497
1/-230 : 57th
2nd v ADarby
400 - 336
2/-166 : 49th
1st v MTaylo
400 - 354
3/-120 : 43rd
2nd v RDomin
350 - 499
3/-269 : 48th
2nd v CBeeve
353 - 460
3/-376 : 56th
1st v DPrate
343 - 416
3/-449 : 60th
2nd v JBonha
409 - 411
3/-451 : 61st
1st v CEdwar
426 - 410
4/-435 : 56th
2nd v DReadi
444 - 383
5/-374 : 50th
1st v DHoski
438 - 301
6/-237 : 42nd
1st v PRober
332 - 450
6/-355 : 47th
2nd v JBurle
451 - 422
7/-326 : 43rd
1st v AAshmo
440 - 323
8/-209 : 38th
2nd v EDango
424 - 421
9/-206 : 31st
32.Beverley Robertshaw 
9 wins, -216
2nd v RKenne
412 - 393
1/+19 : 32nd
1st v NZolty
292 - 397
1/-86 : 42nd
2nd v LCrouc
454 - 315
2/+53 : 32nd
1st v VNash
397 - 304
3/+146 : 21st
1st v BGross
351 - 463
3/+34 : 29th
2nd v CVicar
409 - 552
3/-109 : 42nd
2nd v VBoyle
366 - 372
3/-115 : 44th
2nd v BLynn
338 - 452
3/-229 : 52nd
1st v PStead
537 - 371
4/-63 : 42nd
2nd v LEdwar
341 - 332
5/-54 : 34th
1st v DShenk
422 - 458
5/-90 : 42nd
1st v ADarby
392 - 359
6/-57 : 35th
2nd v GBonha
451 - 405
7/-11 : 30th
1st v MTaylo
437 - 423
8/+3 : 26th
2nd v SHunt
415 - 370
9/+48 : 24th
1st v DWebb
394 - 493
9/-51 : 26th
2nd v WKelly
399 - 564
9/-216 : 32nd
33.Cecil Muscat 
9 wins, -302
1st v SRobin
481 - 340
1/+141 : 11th
2nd v CMay
314 - 454
1/+1 : 36th
1st v JBurle
446 - 344
2/+103 : 29th
2nd v CBeeve
438 - 367
3/+174 : 18th
1st v RDomin
408 - 387
4/+195 : 12th
2nd v TBrous
356 - 438
4/+113 : 20th
1st v PAllan
410 - 421
4/+102 : 26th
1st v EMarti
376 - 587
4/-109 : 38th
2nd v KSapon
457 - 336
5/+12 : 27th
2nd v FOlotu
318 - 526
5/-196 : 39th
1st v PRober
378 - 367
6/-185 : 34th
1st v PKelly
399 - 315
7/-101 : 25th
2nd v SSimon
367 - 449
7/-183 : 32nd
1st v EJardi
323 - 495
7/-355 : 40th
2nd v CVicar
410 - 369
8/-314 : 31st
2nd v DPrate
341 - 360
8/-333 : 39th
1st v PKelly
417 - 386
9/-302 : 33rd
34.Calum Edwards 
8 wins, +762
1st v JBurle
373 - 407
0/-34 : 42nd
2nd v AGoldi
462 - 324
1/+104 : 27th
1st v BSugar
539 - 365
2/+278 : 19th
2nd v LCrouc
496 - 311
3/+463 : 11th
1st v ASimmo
412 - 492
3/+383 : 16th
2nd v PDowne
413 - 434
3/+362 : 28th
1st v NZolty
427 - 433
3/+356 : 36th
2nd v JJacob
365 - 428
3/+293 : 42nd
1st v KSynno
351 - 428
3/+216 : 54th
2nd v MHealy
361 - 388
3/+189 : 59th
2nd v TKirk
410 - 426
3/+173 : 63rd
1st v PStead
455 - 355
4/+273 : 57th
2nd v VNash
430 - 447
4/+256 : 61st
1st v JPhill
543 - 332
5/+467 : 54th
2nd v RMoody
383 - 341
6/+509 : 50th
1st v ADarby
402 - 386
7/+525 : 42nd
1st v GBonha
627 - 390
8/+762 : 34th
35.Phil Robertshaw 
8 wins, +408
2nd v MTaylo
487 - 274
1/+213 : 4th
1st v DShenk
514 - 264
2/+463 : 2nd
2nd v AWebb
412 - 455
2/+420 : 15th
1st v JPrate
392 - 458
2/+354 : 25th
2nd v FOlotu
354 - 409
2/+299 : 39th
1st v KSweet
652 - 283
3/+668 : 27th
2nd v RMoody
347 - 430
3/+585 : 35th
1st v KSapon
519 - 348
4/+756 : 30th
1st v BSugar
305 - 437
4/+624 : 34th
2nd v GBonha
464 - 401
5/+687 : 27th
2nd v CMusca
367 - 378
5/+676 : 36th
1st v EJardi
470 - 513
5/+633 : 43rd
1st v JAshmo
318 - 584
5/+367 : 51st
2nd v TKirk
450 - 332
6/+485 : 43rd
2nd v AGoldi
471 - 398
7/+558 : 33rd
1st v DReadi
357 - 305
8/+610 : 28th
2nd v DWebb
271 - 473
8/+408 : 35th
36.Paloma Raychbart 
8 wins, +325
1st v JBonha
399 - 408
0/-9 : 38th
2nd v SRobin
497 - 333
1/+155 : 24th
1st v JHarri
496 - 216
2/+435 : 14th
2nd v JJacob
486 - 378
3/+543 : 9th
2nd v DEldar
322 - 405
3/+460 : 15th
1st v QBaker
465 - 385
4/+540 : 12th
2nd v EJardi
459 - 406
5/+593 : 10th
1st v FOlotu
476 - 337
6/+732 : 7th
1st v JAshmo
508 - 340
7/+900 : 3rd
2nd v TBrous
333 - 342
7/+891 : 7th
1st v AWebb
341 - 451
7/+781 : 13th
2nd v PAllan
312 - 495
7/+598 : 19th
1st v SHunt
454 - 342
8/+710 : 15th
2nd v BLynn
323 - 362
8/+671 : 21st
1st v RKenne
316 - 459
8/+528 : 26th
2nd v ASimmo
370 - 419
8/+479 : 30th
2nd v CVicar
352 - 506
8/+325 : 36th
37.Quentin Baker 
8 wins, +278
1st v WTiley
429 - 393
1/+36 : 28th
2nd v ADarby
532 - 295
2/+273 : 9th
1st v BGross
418 - 302
3/+389 : 2nd
2nd v WKelly
427 - 492
3/+324 : 15th
1st v TBrous
322 - 487
3/+159 : 21st
2nd v PRaych
385 - 465
3/+79 : 34th
1st v JJacob
435 - 444
3/+70 : 39th
2nd v ASimmo
458 - 398
4/+130 : 34th
1st v RMoody
300 - 453
4/-23 : 40th
2nd v KSweet
309 - 386
4/-100 : 47th
1st v LEdwar
423 - 437
4/-114 : 51st
2nd v MHealy
414 - 362
5/-62 : 45th
2nd v JBonha
333 - 360
5/-89 : 53rd
1st v RMacIn
395 - 412
5/-106 : 57th
2nd v DReadi
436 - 366
6/-36 : 51st
1st v SJolli
471 - 357
7/+78 : 43rd
2nd v VNash
531 - 331
8/+278 : 37th
38.Stephen Hunt 
8 wins, +212
1st v DReadi
501 - 285
1/+216 : 2nd
2nd v JBurle
514 - 327
2/+403 : 3rd
1st v JJacob
448 - 478
2/+373 : 16th
2nd v JAshmo
376 - 360
3/+389 : 12th
1st v PDowne
620 - 286
4/+723 : 7th
2nd v WKelly
432 - 419
5/+736 : 3rd
1st v AWebb
309 - 331
5/+714 : 9th
2nd v JPrate
400 - 500
5/+614 : 12th
1st v NZolty
330 - 485
5/+459 : 21st
2nd v ASimmo
420 - 375
6/+504 : 16th
1st v GBonha
526 - 399
7/+631 : 16th
1st v WKelly
413 - 476
7/+568 : 20th
2nd v PRaych
342 - 454
7/+456 : 24th
2nd v FOlotu
315 - 538
7/+233 : 30th
1st v BRober
370 - 415
7/+188 : 34th
2nd v MHealy
385 - 282
8/+291 : 31st
1st v SSimon
314 - 393
8/+212 : 38th
39.Kevin Synnott 
8 wins, +145
1st v TBrous
383 - 435
0/-52 : 46th
2nd v ASimmo
371 - 488
0/-169 : 53rd
2nd v NZolty
349 - 471
0/-291 : 61st
1st v SJolli
410 - 344
1/-225 : 56th
2nd v LEdwar
390 - 449
1/-284 : 59th
1st v RKenne
461 - 384
2/-207 : 53rd
1st v WTiley
565 - 276
3/+82 : 38th
2nd v ADarby
320 - 438
3/-36 : 44th
2nd v CEdwar
428 - 351
4/+41 : 38th
1st v AGray
518 - 342
5/+217 : 30th
1st v AAshmo
362 - 413
5/+166 : 37th
2nd v JBurle
472 - 329
6/+309 : 30th
1st v MHealy
386 - 461
6/+234 : 35th
2nd v EDango
362 - 546
6/+50 : 44th
2nd v JBonha
357 - 319
7/+88 : 37th
1st v LCrouc
378 - 420
7/+46 : 45th
1st v MHealy
423 - 324
8/+145 : 39th
40.Natalie Zolty 
8 wins, -24
1st v CBeeve
318 - 498
0/-180 : 63rd
2nd v BRober
397 - 292
1/-75 : 41st
1st v KSynno
471 - 349
2/+47 : 34th
2nd v JBonha
365 - 297
3/+115 : 23rd
1st v JAshmo
354 - 432
3/+37 : 28th
1st v VBoyle
447 - 416
4/+68 : 21st
2nd v CEdwar
433 - 427
5/+74 : 16th
1st v WKelly
389 - 571
5/-108 : 27th
2nd v SHunt
485 - 330
6/+47 : 20th
1st v WKelly
388 - 389
6/+46 : 25th
2nd v RDomin
412 - 423
6/+35 : 29th
2nd v PAndro
392 - 552
6/-125 : 37th
1st v DShenk
422 - 339
7/-42 : 31st
2nd v BGross
384 - 416
7/-74 : 35th
1st v SSimon
484 - 357
8/+53 : 29th
2nd v EDango
379 - 387
8/+45 : 34th
1st v BSugar
404 - 473
8/-24 : 40th
41.Martin Taylor 
8 wins, -105
1st v PRober
274 - 487
0/-213 : 66th
2nd v PAllan
465 - 483
0/-231 : 56th
1st v EKaske
542 - 368
1/-57 : 41st
2nd v DShenk
376 - 400
1/-81 : 51st
1st v PKelly
331 - 460
1/-210 : 57th
2nd v TKirk
354 - 400
1/-256 : 60th
1st v LEdwar
440 - 333
2/-149 : 56th
2nd v WTiley
442 - 401
3/-108 : 46th
1st v DReadi
377 - 324
4/-55 : 41st
2nd v RMoody
413 - 355
5/+3 : 33rd
1st v KSweet
455 - 280
6/+178 : 26th
2nd v ASimmo
397 - 544
6/+31 : 33rd
1st v AAshmo
449 - 317
7/+163 : 28th
2nd v BRober
423 - 437
7/+149 : 31st
1st v ASimmo
303 - 572
7/-120 : 39th
2nd v SSimon
332 - 469
7/-257 : 47th
1st v DShenk
499 - 347
8/-105 : 41st
42.Lorraine Crouch 
8 wins, -151
1st v TKirk
488 - 361
1/+127 : 14th
2nd v WKelly
339 - 450
1/+16 : 34th
1st v BRober
315 - 454
1/-123 : 45th
1st v CEdwar
311 - 496
1/-308 : 60th
2nd v RKenne
364 - 413
1/-357 : 60th
2nd v MHealy
354 - 441
1/-444 : 63rd
1st v SJolli
446 - 298
2/-296 : 60th
2nd v RMoody
497 - 295
3/-94 : 45th
1st v SSimon
363 - 425
3/-156 : 56th
2nd v PStead
364 - 353
4/-145 : 49th
1st v JBonha
450 - 386
5/-81 : 41st
2nd v LEdwar
441 - 365
6/-5 : 34th
1st v JBurle
374 - 493
6/-124 : 40th
2nd v DWebb
380 - 497
6/-241 : 46th
1st v KSweet
463 - 312
7/-90 : 38th
2nd v KSynno
420 - 378
8/-48 : 35th
1st v AWebb
329 - 432
8/-151 : 42nd
43.Elie Dangoor 
8 wins, -189
2nd v MHealy
488 - 467
1/+21 : 31st
1st v LEdwar
487 - 374
2/+134 : 20th
1st v JAshmo
397 - 381
3/+150 : 12th
2nd v PDowne
426 - 446
3/+130 : 22nd
1st v LMacka
400 - 448
3/+82 : 24th
2nd v CMay
362 - 468
3/-24 : 38th
1st v JBurle
439 - 356
4/+59 : 27th
2nd v AAshmo
465 - 431
5/+93 : 25th
2nd v DWebb
409 - 390
6/+112 : 18th
1st v RDomin
311 - 495
6/-72 : 26th
2nd v PGalle
405 - 453
6/-120 : 32nd
2nd v RKenne
381 - 468
6/-207 : 39th
1st v BLynn
405 - 486
6/-288 : 44th
1st v KSynno
546 - 362
7/-104 : 36th
2nd v RMacIn
337 - 427
7/-194 : 41st
1st v NZolty
387 - 379
8/-186 : 37th
1st v TKirk
421 - 424
8/-189 : 43rd
44.Phil Kelly 
8 wins, -393
2nd v CVicar
477 - 470
1/+7 : 34th
1st v RKenne
314 - 444
1/-123 : 46th
2nd v DEldar
354 - 454
1/-223 : 51st
1st v AGray
489 - 371
2/-105 : 39th
2nd v MTaylo
460 - 331
3/+24 : 32nd
1st v VNash
473 - 344
4/+153 : 19th
2nd v PAndro
346 - 453
4/+46 : 28th
1st v DWebb
352 - 350
5/+48 : 26th
2nd v RDomin
336 - 462
5/-78 : 30th
1st v VBoyle
380 - 543
5/-241 : 40th
1st v BGross
401 - 362
6/-202 : 35th
2nd v CMusca
315 - 399
6/-286 : 41st
2nd v EJardi
324 - 451
6/-413 : 47th
1st v GBonha
352 - 405
6/-466 : 51st
2nd v AEames
456 - 405
7/-415 : 46th
1st v AGray
413 - 360
8/-362 : 40th
2nd v CMusca
386 - 417
8/-393 : 44th
45.Kate Sweetlove 
8 wins, -448
1st v PAndro
503 - 382
1/+121 : 17th
2nd v TBrous
331 - 411
1/+41 : 33rd
1st v WKelly
419 - 408
2/+52 : 33rd
2nd v BSugar
372 - 423
2/+1 : 35th
1st v CMay
334 - 469
2/-134 : 47th
2nd v PRober
283 - 652
2/-503 : 58th
1st v JPhill
572 - 401
3/-332 : 50th
2nd v MHealy
343 - 358
3/-347 : 54th
2nd v INicho
441 - 345
4/-251 : 49th
1st v QBaker
386 - 309
5/-174 : 37th
2nd v MTaylo
280 - 455
5/-349 : 44th
1st v DWebb
442 - 350
6/-257 : 40th
2nd v CVicar
329 - 382
6/-310 : 45th
1st v AEames
452 - 393
7/-251 : 38th
2nd v LCrouc
312 - 463
7/-402 : 45th
1st v RMacIn
363 - 417
7/-456 : 50th
2nd v AGray
454 - 446
8/-448 : 45th
46.James Burley 
8 wins, -465
2nd v CEdwar
407 - 373
1/+34 : 29th
1st v SHunt
327 - 514
1/-153 : 47th
2nd v CMusca
344 - 446
1/-255 : 52nd
2nd v TKirk
497 - 407
2/-165 : 42nd
1st v MHealy
441 - 404
3/-128 : 36th
1st v SSimon
410 - 400
4/-118 : 22nd
2nd v EDango
356 - 439
4/-201 : 32nd
1st v CVicar
380 - 353
5/-174 : 28th
2nd v BLynn
322 - 461
5/-313 : 31st
1st v RKenne
381 - 433
5/-365 : 41st
2nd v VBoyle
317 - 540
5/-588 : 47th
1st v KSynno
329 - 472
5/-731 : 56th
2nd v LCrouc
493 - 374
6/-612 : 49th
1st v AGoldi
400 - 389
7/-601 : 42nd
1st v TKirk
422 - 451
7/-630 : 48th
2nd v GBonha
333 - 367
7/-664 : 54th
1st v INicho
506 - 307
8/-465 : 46th
47.Anne Ashmore 
8 wins, -476
1st v ASimmo
353 - 407
0/-54 : 47th
2nd v LMacka
358 - 442
0/-138 : 52nd
1st v LEdwar
450 - 329
1/-17 : 39th
2nd v JHarri
449 - 273
2/+159 : 27th
1st v PAndro
234 - 533
2/-140 : 48th
2nd v DPrate
386 - 354
3/-108 : 41st
2nd v SSimon
442 - 361
4/-27 : 30th
1st v EDango
431 - 465
4/-61 : 37th
2nd v EMarti
342 - 396
4/-115 : 47th
1st v DHoski
396 - 357
5/-76 : 35th
2nd v KSynno
413 - 362
6/-25 : 30th
1st v GBonha
338 - 452
6/-139 : 38th
2nd v MTaylo
317 - 449
6/-271 : 43rd
1st v CVicar
339 - 493
6/-425 : 50th
1st v MHealy
380 - 374
7/-419 : 47th
2nd v TKirk
323 - 440
7/-536 : 51st
2nd v JBonha
407 - 347
8/-476 : 47th
48.Graham Bonham 
8 wins, -906
1st v LMacka
321 - 417
0/-96 : 51st
2nd v DWebb
167 - 532
0/-461 : 70th
2nd v AEames
417 - 393
1/-437 : 57th
1st v AGoldi
443 - 407
2/-401 : 46th
2nd v SRobin
432 - 206
3/-175 : 37th
1st v BGross
413 - 356
4/-118 : 22nd
2nd v FOlotu
263 - 489
4/-344 : 33rd
1st v PAndro
446 - 423
5/-321 : 29th
1st v CBeeve
334 - 485
5/-472 : 33rd
1st v PRober
401 - 464
5/-535 : 42nd
2nd v SHunt
399 - 526
5/-662 : 48th
2nd v AAshmo
452 - 338
6/-548 : 42nd
1st v BRober
405 - 451
6/-594 : 48th
2nd v PKelly
405 - 352
7/-541 : 41st
1st v DPrate
302 - 464
7/-703 : 49th
1st v JBurle
367 - 333
8/-669 : 41st
2nd v CEdwar
390 - 627
8/-906 : 48th
49.Andrew Eames 
7 wins, -65
1st v EMarti
268 - 484
0/-216 : 68th
2nd v AShin
339 - 480
0/-357 : 67th
1st v GBonha
393 - 417
0/-381 : 64th
2nd v PStead
331 - 441
0/-491 : 66th
1st v RMoody
356 - 413
0/-548 : 68th
1st v SRobin
489 - 332
1/-391 : 62nd
2nd v MStaun
401 - 468
1/-458 : 66th
2nd v SJolli
481 - 283
2/-260 : 62nd
1st v JBonha
376 - 355
3/-239 : 58th
2nd v AGoldi
503 - 300
4/-36 : 45th
1st v KSapon
471 - 469
5/-34 : 39th
2nd v DPrate
479 - 398
6/+47 : 32nd
1st v AGray
387 - 423
6/+11 : 38th
2nd v KSweet
393 - 452
6/-48 : 45th
1st v PKelly
405 - 456
6/-99 : 53rd
2nd v INicho
382 - 411
6/-128 : 56th
1st v KSapon
442 - 379
7/-65 : 49th
50.Valerie Nash 
7 wins, -148
1st v BSugar
497 - 361
1/+136 : 12th
2nd v PDowne
367 - 439
1/+64 : 31st
1st v RMacIn
457 - 349
2/+172 : 25th
2nd v BRober
304 - 397
2/+79 : 30th
1st v CBeeve
388 - 400
2/+67 : 42nd
2nd v PKelly
344 - 473
2/-62 : 51st
1st v DShenk
376 - 402
2/-88 : 54th
2nd v LEdwar
373 - 375
2/-90 : 61st
1st v ADarby
349 - 401
2/-142 : 63rd
2nd v DReadi
351 - 409
2/-200 : 66th
1st v EKaske
380 - 344
3/-164 : 64th
2nd v SJolli
473 - 331
4/-22 : 58th
1st v CEdwar
447 - 430
5/-5 : 52nd
2nd v DHoski
329 - 427
5/-103 : 56th
1st v INicho
367 - 344
6/-80 : 52nd
2nd v MStaun
463 - 331
7/+52 : 44th
1st v QBaker
331 - 531
7/-148 : 50th
51.Mick Healy 
7 wins, -322
1st v EDango
467 - 488
0/-21 : 40th
2nd v TKirk
396 - 308
1/+67 : 29th
1st v DShenk
311 - 466
1/-88 : 43rd
2nd v PAndro
342 - 393
1/-139 : 53rd
2nd v JBurle
404 - 441
1/-176 : 55th
1st v LCrouc
441 - 354
2/-89 : 52nd
2nd v AGoldi
353 - 454
2/-190 : 57th
1st v KSweet
358 - 343
3/-175 : 48th
2nd v DHoski
339 - 445
3/-281 : 59th
1st v CEdwar
388 - 361
4/-254 : 53rd
2nd v RMacIn
413 - 397
5/-238 : 43rd
1st v QBaker
362 - 414
5/-290 : 48th
2nd v KSynno
461 - 386
6/-215 : 41st
1st v JBonha
417 - 316
7/-114 : 37th
2nd v AAshmo
374 - 380
7/-120 : 39th
1st v SHunt
282 - 385
7/-223 : 46th
2nd v KSynno
324 - 423
7/-322 : 51st
52.David Reading 
7 wins, -404
2nd v SHunt
285 - 501
0/-216 : 68th
1st v JPrate
400 - 416
0/-232 : 57th
2nd v AGoldi
396 - 462
0/-298 : 62nd
1st v JPhill
315 - 531
0/-514 : 67th
1st v JHarri
395 - 283
1/-402 : 61st
2nd v MStaun
403 - 355
2/-354 : 55th
2nd v INicho
330 - 359
2/-383 : 61st
1st v RKenne
334 - 454
2/-503 : 64th
2nd v MTaylo
324 - 377
2/-556 : 64th
1st v VNash
409 - 351
3/-498 : 62nd
2nd v WTiley
374 - 330
4/-454 : 57th
1st v TKirk
383 - 444
4/-515 : 61st
1st v AGoldi
414 - 389
5/-490 : 55th
2nd v SJolli
423 - 320
6/-387 : 48th
1st v QBaker
366 - 436
6/-457 : 54th
2nd v PRober
305 - 357
6/-509 : 58th
2nd v AGoldi
405 - 300
7/-404 : 52nd
53.Andy Gray 
7 wins, -435
1st v DPrate
403 - 352
1/+51 : 26th
2nd v JAshmo
361 - 424
1/-12 : 38th
1st v CBeeve
425 - 419
2/-6 : 35th
2nd v PKelly
371 - 489
2/-124 : 41st
1st v CVicar
483 - 422
3/-63 : 35th
2nd v EMarti
264 - 422
3/-221 : 46th
2nd v BGross
366 - 430
3/-285 : 49th
1st v EJardi
410 - 421
3/-296 : 53rd
1st v JPhill
378 - 285
4/-203 : 48th
2nd v KSynno
342 - 518
4/-379 : 54th
2nd v DHoski
383 - 380
5/-376 : 45th
1st v RMacIn
339 - 408
5/-445 : 51st
2nd v AEames
423 - 387
6/-409 : 46th
2nd v INicho
395 - 402
6/-416 : 49th
1st v BSugar
444 - 402
7/-374 : 44th
2nd v PKelly
360 - 413
7/-427 : 49th
1st v KSweet
446 - 454
7/-435 : 53rd
54.David Shenkin 
7 wins, -484
1st v DWebb
284 - 408
0/-124 : 56th
2nd v PRober
264 - 514
0/-374 : 68th
2nd v MHealy
466 - 311
1/-219 : 50th
1st v MTaylo
400 - 376
2/-195 : 44th
1st v DPrate
388 - 427
2/-234 : 50th
2nd v PAndro
289 - 439
2/-384 : 56th
2nd v VNash
402 - 376
3/-358 : 51st
1st v INicho
399 - 400
3/-359 : 55th
2nd v EJardi
390 - 332
4/-301 : 50th
1st v DPrate
425 - 304
5/-180 : 38th
2nd v BRober
458 - 422
6/-144 : 33rd
1st v SSimon
425 - 396
7/-115 : 26th
2nd v NZolty
339 - 422
7/-198 : 33rd
1st v ASimmo
387 - 460
7/-271 : 39th
1st v BGross
375 - 409
7/-305 : 42nd
2nd v BSugar
425 - 452
7/-332 : 48th
2nd v MTaylo
347 - 499
7/-484 : 54th
55.Janet Bonham 
7 wins, -684
2nd v PRaych
408 - 399
1/+9 : 33rd
1st v KSapon
339 - 461
1/-113 : 44th
2nd v DWebb
314 - 570
1/-369 : 55th
1st v NZolty
297 - 365
1/-437 : 62nd
2nd v RMacIn
308 - 508
1/-637 : 65th
1st v INicho
297 - 480
1/-820 : 67th
2nd v SRobin
450 - 268
2/-638 : 64th
1st v MStaun
353 - 340
3/-625 : 59th
2nd v AEames
355 - 376
3/-646 : 62nd
1st v TKirk
411 - 409
4/-644 : 57th
2nd v LCrouc
386 - 450
4/-708 : 60th
2nd v KSapon
418 - 374
5/-664 : 54th
1st v QBaker
360 - 333
6/-637 : 50th
2nd v MHealy
316 - 417
6/-738 : 53rd
1st v KSynno
319 - 357
6/-776 : 56th
2nd v DHoski
471 - 319
7/-624 : 52nd
1st v AAshmo
347 - 407
7/-684 : 55th
56.Anne Darby 
7 wins, -745
2nd v KSapon
314 - 527
0/-213 : 66th
1st v QBaker
295 - 532
0/-450 : 69th
2nd v MStaun
344 - 329
1/-435 : 56th
1st v DHoski
420 - 394
2/-409 : 47th
1st v TKirk
336 - 400
2/-473 : 54th
2nd v WTiley
451 - 334
3/-356 : 47th
1st v CBeeve
288 - 479
3/-547 : 53rd
1st v KSynno
438 - 320
4/-429 : 40th
2nd v VNash
401 - 349
5/-377 : 32nd
2nd v BGross
370 - 542
5/-549 : 43rd
1st v RKenne
309 - 441
5/-681 : 49th
2nd v BRober
359 - 392
5/-714 : 55th
1st v BSugar
433 - 473
5/-754 : 58th
2nd v DPrate
293 - 381
5/-842 : 61st
1st v LEdwar
386 - 385
6/-841 : 57th
2nd v CEdwar
386 - 402
6/-857 : 59th
1st v DHoski
439 - 327
7/-745 : 56th
57.Ian Nichol 
7 wins, -828
1st v BLynn
364 - 406
0/-42 : 44th
2nd v VBoyle
397 - 460
0/-105 : 49th
1st v PStead
307 - 406
0/-204 : 60th
2nd v LEdwar
380 - 350
1/-174 : 54th
1st v EKaske
366 - 401
1/-209 : 56th
2nd v JBonha
480 - 297
2/-26 : 50th
1st v DReadi
359 - 330
3/+3 : 41st
2nd v DShenk
400 - 399
4/+4 : 35th
1st v KSweet
345 - 441
4/-92 : 44th
2nd v SSimon
310 - 466
4/-248 : 52nd
2nd v DWebb
239 - 564
4/-573 : 58th
1st v DHoski
426 - 387
5/-534 : 52nd
2nd v RMacIn
347 - 455
5/-642 : 56th
1st v AGray
402 - 395
6/-635 : 52nd
2nd v VNash
344 - 367
6/-658 : 55th
1st v AEames
411 - 382
7/-629 : 53rd
2nd v JBurle
307 - 506
7/-828 : 57th
58.Kwaku Sapong 
6.5 wins, +270
1st v ADarby
527 - 314
1/+213 : 4th
2nd v JBonha
461 - 339
2/+335 : 6th
1st v PAllan
409 - 429
2/+315 : 17th
2nd v ASimmo
506 - 315
3/+506 : 10th
1st v WKelly
383 - 405
3/+484 : 14th
2nd v JJacob
422 - 422
3.5/+484 : 25th
1st v TBrous
411 - 414
3.5/+481 : 34th
2nd v PRober
348 - 519
3.5/+310 : 41st
1st v CMusca
336 - 457
3.5/+189 : 53rd
2nd v RMacIn
359 - 471
3.5/+77 : 58th
2nd v AEames
469 - 471
3.5/+75 : 62nd
1st v JBonha
374 - 418
3.5/+31 : 64th
2nd v RMoody
457 - 361
4.5/+127 : 60th
1st v RMoody
386 - 387
4.5/+126 : 64th
1st v SJolli
468 - 332
5.5/+262 : 58th
2nd v RMoody
440 - 369
6.5/+333 : 55th
2nd v AEames
379 - 442
6.5/+270 : 58th
59.Janet Phillips 
6.5 wins, -247
1st v WKelly
392 - 396
0/-4 : 36th
2nd v PAndro
375 - 456
0/-85 : 48th
1st v AShin
430 - 482
0/-137 : 59th
2nd v DReadi
531 - 315
1/+79 : 48th
2nd v DHoski
440 - 373
2/+146 : 40th
1st v AGoldi
440 - 375
3/+211 : 32nd
2nd v KSweet
401 - 572
3/+40 : 40th
1st v PStead
467 - 317
4/+190 : 33rd
2nd v AGray
285 - 378
4/+97 : 37th
1st v EJardi
329 - 433
4/-7 : 44th
2nd v DPrate
296 - 451
4/-162 : 53rd
1st v CVicar
267 - 555
4/-450 : 60th
1st v SJolli
425 - 434
4/-459 : 64th
2nd v CEdwar
332 - 543
4/-670 : 66th
1st v DHoski
422 - 422
4.5/-670 : 67th
1st v PStead
504 - 206
5.5/-372 : 61st
2nd v MStaun
492 - 367
6.5/-247 : 59th
60.Ann Golding 
6 wins, -513
2nd v RDomin
369 - 468
0/-99 : 52nd
1st v CEdwar
324 - 462
0/-237 : 58th
1st v DReadi
462 - 396
1/-171 : 48th
2nd v GBonha
407 - 443
1/-207 : 55th
2nd v EJardi
357 - 407
1/-257 : 58th
2nd v JPhill
375 - 440
1/-322 : 61st
1st v MHealy
454 - 353
2/-221 : 59th
1st v DHoski
350 - 455
2/-326 : 63rd
2nd v EKaske
418 - 238
3/-146 : 55th
1st v AEames
300 - 503
3/-349 : 60th
2nd v PStead
408 - 383
4/-324 : 55th
1st v WTiley
368 - 357
5/-313 : 49th
2nd v DReadi
389 - 414
5/-338 : 54th
2nd v JBurle
389 - 400
5/-349 : 59th
1st v PRober
398 - 471
5/-422 : 61st
2nd v LEdwar
372 - 358
6/-408 : 57th
1st v DReadi
300 - 405
6/-513 : 60th
61.Paul Steadman 
6 wins, -795
1st v BGross
352 - 499
0/-147 : 61st
2nd v DPrate
365 - 405
0/-187 : 54th
2nd v INicho
406 - 307
1/-88 : 43rd
1st v AEames
441 - 331
2/+22 : 32nd
1st v BSugar
324 - 624
2/-278 : 52nd
2nd v ASimmo
444 - 381
3/-215 : 45th
1st v BLynn
367 - 396
3/-244 : 47th
2nd v JPhill
317 - 467
3/-394 : 57th
2nd v BRober
371 - 537
3/-560 : 61st
1st v LCrouc
353 - 364
3/-571 : 63rd
1st v AGoldi
383 - 408
3/-596 : 65th
2nd v CEdwar
355 - 455
3/-696 : 67th
2nd v WTiley
478 - 350
4/-568 : 65th
1st v EKaske
365 - 387
4/-590 : 65th
1st v MStaun
387 - 368
5/-571 : 62nd
2nd v JPhill
206 - 504
5/-869 : 64th
1st v LEdwar
386 - 312
6/-795 : 61st
62.Richard Moody 
6 wins, -1098
2nd v JPrate
283 - 492
0/-209 : 65th
1st v CVicar
370 - 472
0/-311 : 63rd
2nd v EJardi
340 - 437
0/-408 : 65th
1st v MStaun
410 - 407
1/-405 : 61st
2nd v AEames
413 - 356
2/-348 : 53rd
2nd v CBeeve
329 - 567
2/-586 : 59th
1st v PRober
430 - 347
3/-503 : 52nd
1st v LCrouc
295 - 497
3/-705 : 60th
2nd v QBaker
453 - 300
4/-552 : 52nd
1st v MTaylo
355 - 413
4/-610 : 56th
2nd v EJardi
288 - 429
4/-751 : 61st
2nd v BSugar
311 - 484
4/-924 : 63rd
1st v KSapon
361 - 457
4/-1020 : 66th
2nd v KSapon
387 - 386
5/-1019 : 63rd
1st v CEdwar
341 - 383
5/-1061 : 66th
1st v KSapon
369 - 440
5/-1132 : 66th
2nd v EKaske
383 - 349
6/-1098 : 62nd
63.Dave Hoskisson 
5.5 wins, -387
1st v JAshmo
362 - 496
0/-134 : 58th
2nd v JJacob
308 - 479
0/-305 : 60th
1st v CMay
358 - 476
0/-423 : 66th
2nd v ADarby
394 - 420
0/-449 : 64th
1st v JPhill
373 - 440
0/-516 : 67th
2nd v SJolli
372 - 342
1/-486 : 64th
1st v JHarri
555 - 283
2/-214 : 58th
2nd v AGoldi
455 - 350
3/-109 : 47th
1st v MHealy
445 - 339
4/-3 : 39th
2nd v AAshmo
357 - 396
4/-42 : 46th
1st v AGray
380 - 383
4/-45 : 50th
2nd v INicho
387 - 426
4/-84 : 59th
2nd v TKirk
301 - 438
4/-221 : 63rd
1st v VNash
427 - 329
5/-123 : 58th
2nd v JPhill
422 - 422
5.5/-123 : 59th
1st v JBonha
319 - 471
5.5/-275 : 60th
2nd v ADarby
327 - 439
5.5/-387 : 63rd
64.Margaret Staunton 
5 wins, -42
1st v JJacob
379 - 469
0/-90 : 50th
2nd v BSugar
377 - 397
0/-110 : 51st
1st v ADarby
329 - 344
0/-125 : 58th
2nd v RMoody
407 - 410
0/-128 : 63rd
2nd v SJolli
375 - 400
0/-153 : 66th
1st v DReadi
355 - 403
0/-201 : 68th
1st v AEames
468 - 401
1/-134 : 65th
2nd v JBonha
340 - 353
1/-147 : 66th
1st v LEdwar
388 - 393
1/-152 : 68th
2nd v SJolli
361 - 365
1/-156 : 68th
2nd v SRobin
471 - 323
2/-8 : 67th
1st v JHarri
398 - 295
3/+95 : 65th
2nd v SRobin
407 - 329
4/+173 : 62nd
1st v WTiley
416 - 355
5/+234 : 55th
2nd v PStead
368 - 387
5/+215 : 60th
1st v VNash
331 - 463
5/+83 : 62nd
1st v JPhill
367 - 492
5/-42 : 64th
65.Wendy Tiley 
5 wins, -800
2nd v QBaker
393 - 429
0/-36 : 43rd
1st v RDomin
295 - 581
0/-322 : 64th
2nd v SRobin
387 - 326
1/-261 : 53rd
1st v EJardi
402 - 416
1/-275 : 58th
2nd v BLynn
344 - 510
1/-441 : 63rd
1st v ADarby
334 - 451
1/-558 : 65th
2nd v KSynno
276 - 565
1/-847 : 68th
1st v MTaylo
401 - 442
1/-888 : 67th
1st v JHarri
345 - 303
2/-846 : 66th
2nd v EKaske
518 - 274
3/-602 : 64th
1st v DReadi
330 - 374
3/-646 : 66th
2nd v AGoldi
357 - 368
3/-657 : 66th
1st v PStead
350 - 478
3/-785 : 67th
2nd v MStaun
355 - 416
3/-846 : 68th
1st v SRobin
395 - 275
4/-726 : 68th
2nd v JHarri
255 - 356
4/-827 : 68th
2nd v SJolli
402 - 375
5/-800 : 65th
66.Len Edwards 
5 wins, -875
1st v PDowne
325 - 522
0/-197 : 64th
2nd v EDango
374 - 487
0/-310 : 62nd
2nd v AAshmo
329 - 450
0/-431 : 67th
1st v INicho
350 - 380
0/-461 : 65th
1st v KSynno
449 - 390
1/-402 : 61st
2nd v JHarri
376 - 366
2/-392 : 57th
2nd v MTaylo
333 - 440
2/-499 : 63rd
1st v VNash
375 - 373
3/-497 : 58th
2nd v MStaun
393 - 388
4/-492 : 51st
1st v BRober
332 - 341
4/-501 : 55th
2nd v QBaker
437 - 423
5/-487 : 46th
1st v LCrouc
365 - 441
5/-563 : 53rd
1st v DPrate
327 - 422
5/-658 : 57th
2nd v BSugar
317 - 445
5/-786 : 60th
2nd v ADarby
385 - 386
5/-787 : 63rd
1st v AGoldi
358 - 372
5/-801 : 63rd
2nd v PStead
312 - 386
5/-875 : 66th
67.Esther Kasket 
5 wins, -1071
1st v AWebb
308 - 370
0/-62 : 49th
2nd v BGross
365 - 572
0/-269 : 59th
2nd v MTaylo
368 - 542
0/-443 : 68th
1st v SRobin
441 - 277
1/-279 : 59th
2nd v INicho
401 - 366
2/-244 : 51st
1st v BLynn
393 - 466
2/-317 : 54th
2nd v RKenne
335 - 470
2/-452 : 62nd
1st v SSimon
291 - 470
2/-631 : 65th
1st v AGoldi
238 - 418
2/-811 : 65th
1st v WTiley
274 - 518
2/-1055 : 67th
2nd v VNash
344 - 380
2/-1091 : 68th
1st v SRobin
358 - 410
2/-1143 : 68th
2nd v JHarri
355 - 349
3/-1137 : 68th
2nd v PStead
387 - 365
4/-1115 : 67th
1st v JHarri
367 - 271
5/-1019 : 64th
2nd v SRobin
365 - 383
5/-1037 : 65th
1st v RMoody
349 - 383
5/-1071 : 67th
68.Sheila Jolliffe 
5 wins, -1196
1st v VBoyle
290 - 524
0/-234 : 70th
2nd v AWebb
306 - 418
0/-346 : 66th
2nd v FOlotu
344 - 486
0/-488 : 69th
2nd v KSynno
344 - 410
0/-554 : 69th
1st v MStaun
400 - 375
1/-529 : 64th
1st v DHoski
342 - 372
1/-559 : 66th
2nd v LCrouc
298 - 446
1/-707 : 67th
1st v AEames
283 - 481
1/-905 : 68th
2nd v SRobin
404 - 356
2/-857 : 67th
1st v MStaun
365 - 361
3/-853 : 65th
2nd v JHarri
407 - 237
4/-683 : 59th
1st v VNash
331 - 473
4/-825 : 62nd
2nd v JPhill
434 - 425
5/-816 : 59th
1st v DReadi
320 - 423
5/-919 : 62nd
2nd v KSapon
332 - 468
5/-1055 : 65th
2nd v QBaker
357 - 471
5/-1169 : 67th
1st v WTiley
375 - 402
5/-1196 : 68th
69.Stephen Robinson 
5 wins, -1429
2nd v CMusca
340 - 481
0/-141 : 60th
1st v PRaych
333 - 497
0/-305 : 60th
1st v WTiley
326 - 387
0/-366 : 63rd
2nd v EKaske
277 - 441
0/-530 : 68th
1st v GBonha
206 - 432
0/-756 : 69th
2nd v AEames
332 - 489
0/-913 : 70th
1st v JBonha
268 - 450
0/-1095 : 69th
2nd v JHarri
257 - 391
0/-1229 : 70th
1st v SJolli
356 - 404
0/-1277 : 70th
2nd v JHarri
320 - 317
1/-1274 : 70th
1st v MStaun
323 - 471
1/-1422 : 70th
2nd v EKaske
410 - 358
2/-1370 : 69th
1st v MStaun
329 - 407
2/-1448 : 69th
1st v JHarri
440 - 371
3/-1379 : 69th
2nd v WTiley
275 - 395
3/-1499 : 69th
1st v EKaske
383 - 365
4/-1481 : 69th
2nd v JHarri
367 - 315
5/-1429 : 69th
70.Jenny Harris 
2 wins, -1483
2nd v DEldar
297 - 419
0/-122 : 55th
1st v SSimon
297 - 502
0/-327 : 65th
2nd v PRaych
216 - 496
0/-607 : 70th
1st v AAshmo
273 - 449
0/-783 : 70th
2nd v DReadi
283 - 395
0/-895 : 70th
1st v LEdwar
366 - 376
0/-905 : 69th
2nd v DHoski
283 - 555
0/-1177 : 70th
1st v SRobin
391 - 257
1/-1043 : 69th
2nd v WTiley
303 - 345
1/-1085 : 69th
1st v SRobin
317 - 320
1/-1088 : 69th
1st v SJolli
237 - 407
1/-1258 : 69th
2nd v MStaun
295 - 398
1/-1361 : 70th
1st v EKaske
349 - 355
1/-1367 : 70th
2nd v SRobin
371 - 440
1/-1436 : 70th
2nd v EKaske
271 - 367
1/-1532 : 70th
1st v WTiley
356 - 255
2/-1431 : 70th
1st v SRobin
315 - 367
2/-1483 : 70th