Player Round 1Round 2Round 3Round 4Round 5Round 6Round 7Round 8Round 9
1.Theresa Brousson 
8 wins, +508
1st v KSynno
449 - 360
1/+89 : 3rd
1st v PKelly
476 - 383
2/+182 : 2nd
2nd v DDelic
362 - 334
3/+210 : 2nd
2nd v AShin
518 - 456
4/+272 : 1st
2nd v SGilla
538 - 445
5/+365 : 1st
1st v MSalib
468 - 348
6/+485 : 1st
2nd v VBoyle
438 - 371
7/+552 : 1st
1st v MSalib
480 - 380
8/+652 : 1st
1st v AShin
422 - 566
8/+508 : 1st
2.Austin Shin 
7 wins, +839
2nd v JBarke
412 - 458
0/-46 : 10th
1st v RTate
478 - 336
1/+96 : 4th
1st v BViole
492 - 388
2/+200 : 3rd
1st v TBrous
456 - 518
2/+138 : 5th
2nd v PRusse
440 - 356
3/+222 : 4th
2nd v VBoyle
535 - 350
4/+407 : 2nd
2nd v KSynno
541 - 336
5/+612 : 2nd
1st v KSynno
487 - 404
6/+695 : 2nd
2nd v TBrous
566 - 422
7/+839 : 2nd
3.Simon Gillam 
5 wins, +176
1st v BViole
460 - 348
1/+112 : 1st
1st v JBarke
472 - 317
2/+267 : 1st
2nd v RTate
383 - 452
2/+198 : 4th
2nd v MSalib
417 - 429
2/+186 : 4th
1st v TBrous
445 - 538
2/+93 : 7th
2nd v KSynno
394 - 393
3/+94 : 6th
2nd v NVellaL
378 - 387
3/+85 : 7th
2nd v PRusse
433 - 358
4/+160 : 4th
1st v BViole
418 - 402
5/+176 : 3rd
4.Phil Kelly 
5 wins, +93
1st v DDelic
434 - 391
1/+43 : 6th
2nd v TBrous
383 - 476
1/-50 : 8th
1st v KSynno
346 - 459
1/-163 : 11th
2nd v PRusse
398 - 442
1/-207 : 13th
1st v CMusca
360 - 419
1/-266 : 13th
2nd v JBarke
485 - 317
2/-98 : 11th
1st v RTate
476 - 412
3/-34 : 9th
2nd v CMusca
458 - 366
4/+58 : 5th
1st v JBarke
451 - 416
5/+93 : 4th
5.Vincent Boyle 
5 wins, -40
2nd v MSalib
384 - 417
0/-33 : 8th
2nd v NVellaL
338 - 332
1/-27 : 7th
1st v CMusca
412 - 379
2/+6 : 7th
1st v KSynno
377 - 403
2/-20 : 7th
2nd v RTate
442 - 340
3/+82 : 5th
1st v AShin
350 - 535
3/-103 : 7th
1st v TBrous
371 - 438
3/-170 : 10th
2nd v BViole
475 - 384
4/-79 : 8th
2nd v MSalib
486 - 447
5/-40 : 5th
6.Bob Violett 
5 wins, -165
2nd v SGilla
348 - 460
0/-112 : 14th
1st v PRusse
434 - 424
1/-102 : 10th
2nd v AShin
388 - 492
1/-206 : 12th
1st v JBarke
409 - 387
2/-184 : 10th
1st v NVellaL
389 - 366
3/-161 : 6th
2nd v CMusca
440 - 377
4/-98 : 5th
2nd v MSalib
449 - 409
5/-58 : 3rd
1st v VBoyle
384 - 475
5/-149 : 3rd
2nd v SGilla
402 - 418
5/-165 : 6th
7.David Delicata 
4 wins, +116
2nd v PKelly
391 - 434
0/-43 : 9th
2nd v KSynno
366 - 429
0/-106 : 13th
1st v TBrous
334 - 362
0/-134 : 13th
1st v CMusca
518 - 376
1/+8 : 11th
2nd v JBarke
361 - 474
1/-105 : 12th
1st v RTate
479 - 392
2/-18 : 10th
1st v PRusse
443 - 319
3/+106 : 6th
2nd v RTate
414 - 415
3/+105 : 10th
2nd v KSynno
387 - 376
4/+116 : 7th
8.John Barker 
4 wins, -67
1st v AShin
458 - 412
1/+46 : 5th
2nd v SGilla
317 - 472
1/-109 : 11th
2nd v PRusse
405 - 417
1/-121 : 10th
2nd v BViole
387 - 409
1/-143 : 12th
1st v DDelic
474 - 361
2/-30 : 9th
1st v PKelly
317 - 485
2/-198 : 12th
1st v CMusca
473 - 452
3/-177 : 11th
1st v NVellaL
504 - 359
4/-32 : 6th
2nd v PKelly
416 - 451
4/-67 : 8th
9.Mario Saliba 
4 wins, -112
1st v VBoyle
417 - 384
1/+33 : 7th
2nd v CMusca
442 - 342
2/+133 : 3rd
1st v NVellaL
466 - 370
3/+229 : 1st
1st v SGilla
429 - 417
4/+241 : 2nd
2nd v KSynno
382 - 436
4/+187 : 2nd
2nd v TBrous
348 - 468
4/+67 : 4th
1st v BViole
409 - 449
4/+27 : 4th
2nd v TBrous
380 - 480
4/-73 : 7th
1st v VBoyle
447 - 486
4/-112 : 9th
10.Kevin Synnott 
4 wins, -133
2nd v TBrous
360 - 449
0/-89 : 11th
1st v DDelic
429 - 366
1/-26 : 6th
2nd v PKelly
459 - 346
2/+87 : 5th
2nd v VBoyle
403 - 377
3/+113 : 3rd
1st v MSalib
436 - 382
4/+167 : 3rd
1st v SGilla
393 - 394
4/+166 : 3rd
1st v AShin
336 - 541
4/-39 : 5th
2nd v AShin
404 - 487
4/-122 : 9th
1st v DDelic
376 - 387
4/-133 : 10th
11.Pauline Russell 
4 wins, -299
2nd v RTate
332 - 421
0/-89 : 11th
2nd v BViole
424 - 434
0/-99 : 12th
1st v JBarke
417 - 405
1/-87 : 9th
1st v PKelly
442 - 398
2/-43 : 8th
1st v AShin
356 - 440
2/-127 : 10th
2nd v NVellaL
399 - 389
3/-117 : 8th
2nd v DDelic
319 - 443
3/-241 : 12th
1st v SGilla
358 - 433
3/-316 : 13th
2nd v NVellaL
400 - 383
4/-299 : 11th
12.Nicky Vella Laurenti
3 wins, -128
2nd v CMusca
534 - 444
1/+90 : 2nd
1st v VBoyle
332 - 338
1/+84 : 5th
2nd v MSalib
370 - 466
1/-12 : 8th
1st v RTate
400 - 330
2/+58 : 6th
2nd v BViole
366 - 389
2/+35 : 8th
1st v PRusse
389 - 399
2/+25 : 9th
1st v SGilla
387 - 378
3/+34 : 8th
2nd v JBarke
359 - 504
3/-111 : 11th
1st v PRusse
383 - 400
3/-128 : 12th
13.Ray Tate 
3 wins, -426
1st v PRusse
421 - 332
1/+89 : 3rd
2nd v AShin
336 - 478
1/-53 : 9th
1st v SGilla
452 - 383
2/+16 : 6th
2nd v NVellaL
330 - 400
2/-54 : 9th
1st v VBoyle
340 - 442
2/-156 : 11th
2nd v DDelic
392 - 479
2/-243 : 13th
2nd v PKelly
412 - 476
2/-307 : 13th
1st v DDelic
415 - 414
3/-306 : 12th
1st v CMusca
314 - 434
3/-426 : 13th
14.Cecil Muscat 
2 wins, -362
1st v NVellaL
444 - 534
0/-90 : 13th
1st v MSalib
342 - 442
0/-190 : 14th
2nd v VBoyle
379 - 412
0/-223 : 14th
2nd v DDelic
376 - 518
0/-365 : 14th
2nd v PKelly
419 - 360
1/-306 : 14th
1st v BViole
377 - 440
1/-369 : 14th
2nd v JBarke
452 - 473
1/-390 : 14th
1st v PKelly
366 - 458
1/-482 : 14th
2nd v RTate
434 - 314
2/-362 : 14th