Player Round 1Round 2Round 3Round 4Round 5Round 6Round 7Round 8Round 9Round 10Round 11Round 12Round 13Round 14Round 15Round 16Round 17
1.Austin Shin 
13 wins, +1091
2nd v NHuits
591 - 411
1/+180 : 1st
1st v AByrne
465 - 413
2/+232 : 4th
1st v NO'Rou
571 - 366
3/+437 : 2nd
2nd v CMusca
430 - 385
4/+482 : 2nd
2nd v GHaigh
521 - 338
5/+665 : 1st
1st v BJackm
422 - 411
6/+676 : 1st
1st v MPrude
490 - 454
7/+712 : 1st
2nd v CVicar
478 - 438
8/+752 : 1st
2nd v ABuddh
433 - 457
8/+728 : 1st
1st v WZxqkj
367 - 463
8/+632 : 2nd
2nd v OBullo
424 - 526
8/+530 : 3rd
1st v DKoeni
406 - 474
8/+462 : 4th
1st v ABuddh
523 - 305
9/+680 : 4th
2nd v CMical
536 - 343
10/+873 : 4th
2nd v DKoeni
432 - 270
11/+1035 : 2nd
2nd v WZxqkj
436 - 419
12/+1052 : 1st
1st v WZxqkj
450 - 411
13/+1091 : 1st
2.Chris Vicary 
12 wins, +705
1st v ABuddh
495 - 322
1/+173 : 3rd
2nd v WZxqkj
470 - 336
2/+307 : 2nd
2nd v DSandu
468 - 329
3/+446 : 1st
1st v JMcArt
453 - 348
4/+551 : 1st
1st v DKoeni
439 - 431
5/+559 : 2nd
2nd v CMical
370 - 470
5/+459 : 2nd
1st v OBullo
479 - 287
6/+651 : 2nd
1st v AShin
438 - 478
6/+611 : 2nd
2nd v AByrne
468 - 376
7/+703 : 2nd
2nd v CMusca
521 - 416
8/+808 : 1st
2nd v GHaigh
431 - 353
9/+886 : 1st
1st v BJackm
416 - 413
10/+889 : 1st
1st v DKoeni
354 - 455
10/+788 : 2nd
2nd v ABuddh
423 - 380
11/+831 : 1st
2nd v WZxqkj
375 - 460
11/+746 : 3rd
1st v DKoeni
438 - 480
11/+704 : 4th
2nd v DKoeni
450 - 449
12/+705 : 2nd
3.Winter Zxqkj 
11.5 wins, +505
2nd v OBullo
375 - 510
0/-135 : 12th
1st v CVicar
336 - 470
0/-269 : 13th
1st v CMical
469 - 436
1/-236 : 13th
2nd v DSandu
406 - 406
1.5/-236 : 11th
2nd v JMcArt
460 - 413
2.5/-189 : 8th
1st v ABuddh
493 - 403
3.5/-99 : 6th
2nd v DKoeni
344 - 533
3.5/-288 : 8th
1st v CMusca
391 - 379
4.5/-276 : 7th
1st v GHaigh
545 - 445
5.5/-176 : 5th
2nd v AShin
463 - 367
6.5/-80 : 5th
2nd v AByrne
511 - 346
7.5/+85 : 5th
2nd v NHuits
516 - 311
8.5/+290 : 3rd
1st v CMical
443 - 329
9.5/+404 : 3rd
2nd v DKoeni
477 - 405
10.5/+476 : 2nd
1st v CVicar
460 - 375
11.5/+561 : 1st
1st v AShin
419 - 436
11.5/+544 : 2nd
2nd v AShin
411 - 450
11.5/+505 : 3rd
4.David Koenig 
11 wins, +1163
2nd v DSandu
395 - 497
0/-102 : 10th
1st v CMical
569 - 345
1/+122 : 5th
1st v JMcArt
476 - 357
2/+241 : 5th
2nd v ABuddh
407 - 508
2/+140 : 7th
2nd v CVicar
431 - 439
2/+132 : 9th
1st v OBullo
482 - 327
3/+287 : 7th
1st v WZxqkj
533 - 344
4/+476 : 6th
2nd v NO'Rou
485 - 352
5/+609 : 4th
2nd v CMusca
479 - 403
6/+685 : 4th
1st v AByrne
474 - 312
7/+847 : 3rd
1st v MPrude
683 - 343
8/+1187 : 2nd
2nd v AShin
474 - 406
9/+1255 : 2nd
2nd v CVicar
455 - 354
10/+1356 : 1st
1st v WZxqkj
405 - 477
10/+1284 : 3rd
1st v AShin
270 - 432
10/+1122 : 4th
2nd v CVicar
480 - 438
11/+1164 : 3rd
1st v CVicar
449 - 450
11/+1163 : 4th
5.Anand Buddhdev 
9.5 wins, +298
2nd v CVicar
322 - 495
0/-173 : 14th
1st v DSandu
425 - 373
1/-121 : 12th
1st v OBullo
507 - 348
2/+38 : 7th
1st v DKoeni
508 - 407
3/+139 : 5th
2nd v CMical
44 - 33
4/+150 : 4th
2nd v WZxqkj
403 - 493
4/+60 : 5th
1st v JMcArt
427 - 427
4.5/+60 : 5th
2nd v AByrne
492 - 403
5.5/+149 : 3rd
1st v AShin
457 - 433
6.5/+173 : 3rd
2nd v BJackm
401 - 447
6.5/+127 : 4th
1st v CMusca
697 - 337
7.5/+487 : 4th
2nd v MPrude
442 - 507
7.5/+422 : 5th
2nd v AShin
305 - 523
7.5/+204 : 5th
1st v CVicar
380 - 423
7.5/+161 : 6th
1st v MPrude
443 - 457
7.5/+147 : 7th
1st v BJackm
445 - 365
8.5/+227 : 7th
2nd v CMical
390 - 319
9.5/+298 : 5th
6.Marlon Prudencio 
9 wins, -81
2nd v BJackm
401 - 511
0/-110 : 11th
1st v GHaigh
561 - 347
1/+104 : 6th
1st v AByrne
387 - 526
1/-35 : 9th
2nd v NHuits
531 - 386
2/+110 : 8th
2nd v NO'Rou
418 - 413
3/+115 : 7th
1st v CMusca
431 - 442
3/+104 : 9th
2nd v AShin
454 - 490
3/+68 : 11th
1st v CMical
374 - 327
4/+115 : 9th
2nd v JMcArt
412 - 481
4/+46 : 11th
1st v DSandu
408 - 407
5/+47 : 9th
2nd v DKoeni
343 - 683
5/-293 : 11th
1st v ABuddh
507 - 442
6/-228 : 7th
2nd v DSandu
477 - 385
7/-136 : 7th
1st v OBullo
483 - 345
8/+2 : 5th
2nd v ABuddh
457 - 443
9/+16 : 5th
1st v CMical
390 - 393
9/+13 : 5th
2nd v BJackm
364 - 458
9/-81 : 6th
7.Charles Micallef 
9 wins, -117
1st v JMcArt
479 - 310
1/+169 : 4th
2nd v DKoeni
345 - 569
1/-55 : 11th
2nd v WZxqkj
436 - 469
1/-88 : 10th
2nd v OBullo
418 - 389
2/-59 : 9th
1st v ABuddh
33 - 44
2/-70 : 11th
1st v CVicar
470 - 370
3/+30 : 10th
2nd v DSandu
368 - 468
3/-70 : 12th
2nd v MPrude
327 - 374
3/-117 : 12th
1st v NHuits
508 - 290
4/+101 : 10th
2nd v NO'Rou
488 - 444
5/+145 : 8th
1st v BJackm
454 - 420
6/+179 : 6th
1st v GHaigh
464 - 445
7/+198 : 6th
2nd v WZxqkj
329 - 443
7/+84 : 6th
1st v AShin
343 - 536
7/-109 : 8th
2nd v BJackm
443 - 383
8/-49 : 6th
2nd v MPrude
393 - 390
9/-46 : 6th
1st v ABuddh
319 - 390
9/-117 : 7th
8.Bob Jackman 
8 wins, +703
1st v MPrude
511 - 401
1/+110 : 6th
2nd v NO'Rou
317 - 414
1/+13 : 9th
2nd v CMusca
416 - 440
1/-11 : 8th
1st v AByrne
403 - 437
1/-45 : 12th
1st v NHuits
535 - 369
2/+121 : 10th
2nd v AShin
411 - 422
2/+110 : 12th
2nd v GHaigh
428 - 334
3/+204 : 9th
1st v DSandu
443 - 284
4/+363 : 8th
1st v OBullo
304 - 398
4/+269 : 8th
1st v ABuddh
447 - 401
5/+315 : 6th
2nd v CMical
420 - 454
5/+281 : 7th
2nd v CVicar
413 - 416
5/+278 : 9th
2nd v CMusca
520 - 391
6/+407 : 8th
1st v DSandu
627 - 285
7/+749 : 7th
1st v CMical
383 - 443
7/+689 : 8th
2nd v ABuddh
365 - 445
7/+609 : 9th
1st v MPrude
458 - 364
8/+703 : 8th
9.Orlet Bullock 
8 wins, +379
1st v WZxqkj
510 - 375
1/+135 : 5th
2nd v JMcArt
649 - 345
2/+439 : 1st
2nd v ABuddh
348 - 507
2/+280 : 4th
1st v CMical
389 - 418
2/+251 : 6th
1st v DSandu
452 - 277
3/+426 : 5th
2nd v DKoeni
327 - 482
3/+271 : 8th
2nd v CVicar
287 - 479
3/+79 : 10th
1st v GHaigh
406 - 436
3/+49 : 11th
2nd v BJackm
398 - 304
4/+143 : 9th
1st v NHuits
330 - 402
4/+71 : 11th
1st v AShin
526 - 424
5/+173 : 8th
2nd v NO'Rou
435 - 438
5/+170 : 10th
2nd v AByrne
468 - 398
6/+240 : 9th
2nd v MPrude
345 - 483
6/+102 : 9th
1st v GHaigh
428 - 468
6/+62 : 11th
1st v NHuits
510 - 305
7/+267 : 10th
2nd v DSandu
424 - 312
8/+379 : 9th
10.Nuala O'Rourke 
8 wins, -126
2nd v AByrne
376 - 475
0/-99 : 9th
1st v BJackm
414 - 317
1/-2 : 10th
2nd v AShin
366 - 571
1/-207 : 12th
2nd v GHaigh
462 - 579
1/-324 : 14th
1st v MPrude
413 - 418
1/-329 : 13th
1st v NHuits
469 - 415
2/-275 : 13th
2nd v CMusca
326 - 459
2/-408 : 13th
1st v DKoeni
352 - 485
2/-541 : 14th
2nd v DSandu
436 - 385
3/-490 : 13th
1st v CMical
444 - 488
3/-534 : 14th
1st v JMcArt
397 - 278
4/-415 : 13th
1st v OBullo
438 - 435
5/-412 : 13th
2nd v GHaigh
354 - 438
5/-496 : 13th
2nd v JMcArt
392 - 465
5/-569 : 14th
1st v NHuits
462 - 328
6/-435 : 13th
1st v AByrne
525 - 299
7/-209 : 11th
2nd v CMusca
479 - 396
8/-126 : 10th
11.Dan Sandu 
7.5 wins, -525
1st v DKoeni
497 - 395
1/+102 : 7th
2nd v ABuddh
373 - 425
1/+50 : 7th
1st v CVicar
329 - 468
1/-89 : 11th
1st v WZxqkj
406 - 406
1.5/-89 : 10th
2nd v OBullo
277 - 452
1.5/-264 : 12th
2nd v JMcArt
450 - 354
2.5/-168 : 11th
1st v CMical
468 - 368
3.5/-68 : 7th
2nd v BJackm
284 - 443
3.5/-227 : 10th
1st v NO'Rou
385 - 436
3.5/-278 : 12th
2nd v MPrude
407 - 408
3.5/-279 : 13th
2nd v NHuits
373 - 365
4.5/-271 : 12th
1st v AByrne
376 - 300
5.5/-195 : 8th
1st v MPrude
385 - 477
5.5/-287 : 10th
2nd v BJackm
285 - 627
5.5/-629 : 12th
2nd v CMusca
503 - 391
6.5/-517 : 10th
2nd v GHaigh
444 - 340
7.5/-413 : 8th
1st v OBullo
312 - 424
7.5/-525 : 11th
12.Graham Haigh 
7 wins, -508
1st v CMusca
375 - 551
0/-176 : 15th
2nd v MPrude
347 - 561
0/-390 : 15th
2nd v NHuits
442 - 452
0/-400 : 15th
1st v NO'Rou
579 - 462
1/-283 : 13th
1st v AShin
338 - 521
1/-466 : 14th
2nd v AByrne
427 - 413
2/-452 : 14th
1st v BJackm
334 - 428
2/-546 : 14th
2nd v OBullo
436 - 406
3/-516 : 13th
2nd v WZxqkj
445 - 545
3/-616 : 14th
1st v JMcArt
391 - 388
4/-613 : 12th
1st v CVicar
353 - 431
4/-691 : 14th
2nd v CMical
445 - 464
4/-710 : 14th
1st v NO'Rou
438 - 354
5/-626 : 14th
2nd v NHuits
575 - 372
6/-423 : 10th
2nd v OBullo
468 - 428
7/-383 : 9th
1st v DSandu
340 - 444
7/-487 : 12th
1st v JMcArt
430 - 451
7/-508 : 12th
13.Jean McArthur 
6.5 wins, -338
2nd v CMical
310 - 479
0/-169 : 13th
1st v OBullo
345 - 649
0/-473 : 16th
2nd v DKoeni
357 - 476
0/-592 : 16th
2nd v CVicar
348 - 453
0/-697 : 16th
1st v WZxqkj
413 - 460
0/-744 : 16th
1st v DSandu
354 - 450
0/-840 : 16th
2nd v ABuddh
427 - 427
0.5/-840 : 16th
1st v NHuits
468 - 352
1.5/-724 : 15th
1st v MPrude
481 - 412
2.5/-655 : 15th
2nd v GHaigh
388 - 391
2.5/-658 : 15th
2nd v NO'Rou
278 - 397
2.5/-777 : 15th
1st v CMusca
492 - 337
3.5/-622 : 15th
2nd v NHuits
398 - 402
3.5/-626 : 15th
1st v NO'Rou
465 - 392
4.5/-553 : 15th
1st v AByrne
455 - 533
4.5/-631 : 15th
1st v CMusca
544 - 272
5.5/-359 : 15th
2nd v GHaigh
451 - 430
6.5/-338 : 13th
14.Amy Byrne 
6 wins, -564
1st v NO'Rou
475 - 376
1/+99 : 8th
2nd v AShin
413 - 465
1/+47 : 8th
2nd v MPrude
526 - 387
2/+186 : 6th
2nd v BJackm
437 - 403
3/+220 : 4th
1st v CMusca
400 - 355
4/+265 : 3rd
1st v GHaigh
413 - 427
4/+251 : 3rd
2nd v NHuits
427 - 394
5/+284 : 4th
1st v ABuddh
403 - 492
5/+195 : 6th
1st v CVicar
376 - 468
5/+103 : 7th
2nd v DKoeni
312 - 474
5/-59 : 10th
1st v WZxqkj
346 - 511
5/-224 : 10th
2nd v DSandu
300 - 376
5/-300 : 11th
1st v OBullo
398 - 468
5/-370 : 11th
1st v CMusca
448 - 467
5/-389 : 13th
2nd v JMcArt
533 - 455
6/-311 : 12th
2nd v NO'Rou
299 - 525
6/-537 : 13th
2nd v NHuits
411 - 438
6/-564 : 14th
15.Cecil Muscat 
6 wins, -901
2nd v GHaigh
551 - 375
1/+176 : 2nd
1st v NHuits
469 - 339
2/+306 : 3rd
1st v BJackm
440 - 416
3/+330 : 3rd
1st v AShin
385 - 430
3/+285 : 3rd
2nd v AByrne
355 - 400
3/+240 : 6th
2nd v MPrude
442 - 431
4/+251 : 3rd
1st v NO'Rou
459 - 326
5/+384 : 3rd
2nd v WZxqkj
379 - 391
5/+372 : 5th
1st v DKoeni
403 - 479
5/+296 : 6th
1st v CVicar
416 - 521
5/+191 : 7th
2nd v ABuddh
337 - 697
5/-169 : 9th
2nd v JMcArt
337 - 492
5/-324 : 12th
1st v BJackm
391 - 520
5/-453 : 12th
2nd v AByrne
467 - 448
6/-434 : 11th
1st v DSandu
391 - 503
6/-546 : 14th
2nd v JMcArt
272 - 544
6/-818 : 14th
1st v NO'Rou
396 - 479
6/-901 : 15th
16.Nicky Huitson 
4 wins, -1684
1st v AShin
411 - 591
0/-180 : 16th
2nd v CMusca
339 - 469
0/-310 : 14th
1st v GHaigh
452 - 442
1/-300 : 14th
1st v MPrude
386 - 531
1/-445 : 15th
2nd v BJackm
369 - 535
1/-611 : 15th
2nd v NO'Rou
415 - 469
1/-665 : 15th
1st v AByrne
394 - 427
1/-698 : 15th
2nd v JMcArt
352 - 468
1/-814 : 16th
2nd v CMical
290 - 508
1/-1032 : 16th
2nd v OBullo
402 - 330
2/-960 : 16th
1st v DSandu
365 - 373
2/-968 : 16th
1st v WZxqkj
311 - 516
2/-1173 : 16th
1st v JMcArt
402 - 398
3/-1169 : 16th
1st v GHaigh
372 - 575
3/-1372 : 16th
2nd v NO'Rou
328 - 462
3/-1506 : 16th
2nd v OBullo
305 - 510
3/-1711 : 16th
1st v AByrne
438 - 411
4/-1684 : 16th