Player Round 1Round 2Round 3Round 4Round 5Round 6Round 7Round 8Round 9Round 10Round 11Round 12Round 13Round 14Round 15Round 16Round 17Round 18Round 19Round 20Round 21Round 22Round 23Round 24
1.Sanchit Kapoor 
20 wins, +2027
1st v SUsman
469 - 311
1/+158 : 20th
2nd v JLekha
425 - 327
2/+256 : 10th
2nd v HChunH
409 - 293
3/+372 : 7th
1st v TKamen
552 - 340
4/+584 : 2nd
2nd v DSanau
388 - 480
4/+492 : 11th
1st v TYogan
415 - 343
5/+564 : 7th
2nd v SSanau
448 - 443
6/+569 : 5th
1st v CMa
303 - 349
6/+523 : 12th
2nd v DHenri
475 - 422
7/+576 : 7th
1st v RDissa
604 - 310
8/+870 : 3rd
2nd v HHadiK
488 - 364
9/+994 : 2nd
1st v DSanau
530 - 344
10/+1180 : 2nd
2nd v SChunc
372 - 362
11/+1190 : 1st
1st v JDeS
412 - 410
12/+1192 : 1st
1st v VPirap
518 - 415
13/+1295 : 1st
2nd v AIsmai
444 - 442
14/+1297 : 1st
2nd v ARashi
451 - 474
14/+1274 : 1st
1st v AIyeng
382 - 379
15/+1277 : 1st
2nd v AIsmai
364 - 415
15/+1226 : 1st
2nd v JDuran
515 - 331
16/+1410 : 1st
1st v VPirap
491 - 317
17/+1584 : 1st
1st v SSutta
538 - 273
18/+1849 : 1st
2nd v TYogan
403 - 367
19/+1885 : 1st
1st v JTsangW
472 - 330
20/+2027 : 1st
2.Thavalakshman Yogan 
17 wins, +1627
2nd v VHingo
561 - 296
1/+265 : 8th
1st v TDeS
404 - 315
2/+354 : 5th
2nd v EWokab
519 - 296
3/+577 : 1st
1st v KChungW
416 - 313
4/+680 : 1st
2nd v AMusta
397 - 403
4/+674 : 7th
2nd v SKapoo
343 - 415
4/+602 : 14th
1st v HRasso
367 - 412
4/+557 : 31st
2nd v DMuhan
401 - 419
4/+539 : 42nd
1st v FEzenn
545 - 324
5/+760 : 32nd
1st v MTaha
441 - 427
6/+774 : 25th
2nd v NLaime
404 - 425
6/+753 : 36th
1st v SImaadA
399 - 336
7/+816 : 28th
1st v AAbbas
416 - 394
8/+838 : 17th
1st v JLekha
453 - 427
9/+864 : 15th
2nd v SSinghB
470 - 318
10/+1016 : 9th
1st v SSanau
395 - 314
11/+1097 : 7th
2nd v JDuran
362 - 433
11/+1026 : 11th
2nd v MJayas
442 - 438
12/+1030 : 9th
1st v TBarwe
508 - 271
13/+1267 : 6th
2nd v CMa
447 - 299
14/+1415 : 5th
1st v AIyeng
487 - 466
15/+1436 : 4th
2nd v VPirap
431 - 345
16/+1522 : 2nd
1st v SKapoo
367 - 403
16/+1486 : 3rd
1st v SSutta
476 - 335
17/+1627 : 2nd
3.Aabid Ismail 
17 wins, +1124
2nd v WChoyW
476 - 373
1/+103 : 33rd
1st v DHenri
427 - 455
1/+75 : 44th
2nd v ASalik
407 - 444
1/+38 : 60th
1st v MTalhaA
437 - 377
2/+98 : 47th
2nd v SMoham
393 - 322
3/+169 : 38th
1st v UDeS
514 - 331
4/+352 : 23rd
2nd v ARashi
417 - 309
5/+460 : 16th
1st v SSanau
396 - 487
5/+369 : 28th
2nd v HSupa
428 - 350
6/+447 : 20th
1st v SSanau
365 - 327
7/+485 : 15th
2nd v AAbbas
398 - 381
8/+502 : 10th
1st v AShabb
479 - 346
9/+635 : 5th
2nd v AMusta
399 - 351
10/+683 : 6th
2nd v MJayas
362 - 356
11/+689 : 3rd
1st v JDeS
571 - 343
12/+917 : 2nd
1st v SKapoo
442 - 444
12/+915 : 2nd
2nd v VPirap
379 - 328
13/+966 : 2nd
2nd v SChunc
535 - 364
14/+1137 : 2nd
1st v SKapoo
415 - 364
15/+1188 : 2nd
1st v VPirap
494 - 324
16/+1358 : 2nd
1st v SSutta
360 - 508
16/+1210 : 2nd
2nd v AIyeng
338 - 379
16/+1169 : 3rd
2nd v JDuran
379 - 436
16/+1112 : 4th
1st v KBower
408 - 396
17/+1124 : 3rd
4.Siriwat Suttapintu 
17 wins, +513
1st v JAydenL
446 - 187
1/+259 : 10th
2nd v TKamen
364 - 390
1/+233 : 32nd
1st v MZabir
511 - 366
2/+378 : 23rd
1st v EWokab
427 - 332
3/+473 : 14th
1st v OHecto
409 - 428
3/+454 : 24th
2nd v HRasso
401 - 299
4/+556 : 16th
2nd v MTaha
384 - 354
5/+586 : 12th
1st v TDeS
477 - 456
6/+607 : 8th
2nd v JDeS
356 - 533
6/+430 : 22nd
2nd v JDuran
370 - 472
6/+328 : 32nd
1st v JLekha
328 - 327
7/+329 : 25th
2nd v HSupa
365 - 343
8/+351 : 19th
2nd v ARashi
399 - 400
8/+350 : 27th
1st v HHadiK
387 - 340
9/+397 : 23rd
2nd v NChare
412 - 359
10/+450 : 17th
1st v CThoma
373 - 346
11/+477 : 13th
2nd v CMa
449 - 368
12/+558 : 9th
1st v TBarwe
428 - 364
13/+622 : 5th
1st v SChunc
405 - 363
14/+664 : 4th
1st v ARashi
448 - 366
15/+746 : 3rd
2nd v AIsmai
508 - 360
16/+894 : 3rd
2nd v SKapoo
273 - 538
16/+629 : 4th
1st v AIyeng
402 - 377
17/+654 : 2nd
2nd v TYogan
335 - 476
17/+513 : 4th
5.Aditya Iyengar 
16 wins, +1705
2nd v HRasso
425 - 293
1/+132 : 24th
2nd v DSanau
405 - 421
1/+116 : 37th
1st v CLongK
500 - 310
2/+306 : 28th
2nd v CNabum
469 - 450
3/+325 : 19th
1st v VHingo
506 - 319
4/+512 : 9th
1st v SSanau
469 - 402
5/+579 : 6th
1st v CMa
549 - 259
6/+869 : 2nd
2nd v RDissa
364 - 448
6/+785 : 5th
2nd v JDuran
453 - 332
7/+906 : 3rd
1st v JDeS
386 - 397
7/+895 : 8th
2nd v SChunc
403 - 435
7/+863 : 16th
1st v VJain
478 - 271
8/+1070 : 7th
2nd v SSanau
468 - 366
9/+1172 : 7th
2nd v SSinghB
397 - 407
9/+1162 : 13th
1st v KBower
435 - 375
10/+1222 : 8th
2nd v NLaime
463 - 311
11/+1374 : 6th
1st v DSanau
409 - 373
12/+1410 : 5th
2nd v SKapoo
379 - 382
12/+1407 : 8th
1st v ARashi
528 - 305
13/+1630 : 5th
1st v SChunc
471 - 394
14/+1707 : 4th
2nd v TYogan
466 - 487
14/+1686 : 5th
1st v AIsmai
379 - 338
15/+1727 : 5th
2nd v SSutta
377 - 402
15/+1702 : 6th
1st v JDuran
377 - 374
16/+1705 : 5th
6.Jack Durand 
16 wins, +1096
2nd v MKhan
415 - 336
1/+79 : 38th
1st v SSinghB
421 - 261
2/+239 : 13th
2nd v TPokH
435 - 272
3/+402 : 5th
1st v ASalik
433 - 327
4/+508 : 4th
2nd v RJegat
525 - 245
5/+788 : 1st
2nd v HHadiK
406 - 486
5/+708 : 4th
1st v AMusta
448 - 357
6/+799 : 3rd
2nd v SChunc
345 - 436
6/+708 : 6th
1st v AIyeng
332 - 453
6/+587 : 16th
1st v SSutta
472 - 370
7/+689 : 10th
1st v KBower
397 - 390
8/+696 : 6th
2nd v YPotni
388 - 460
8/+624 : 12th
2nd v DHenri
477 - 396
9/+705 : 9th
1st v TBarwe
392 - 425
9/+672 : 19th
1st v CMa
600 - 307
10/+965 : 10th
2nd v RJegat
436 - 351
11/+1050 : 8th
1st v TYogan
433 - 362
12/+1121 : 6th
2nd v DSanau
418 - 376
13/+1163 : 3rd
2nd v VPirap
364 - 475
13/+1052 : 7th
1st v SKapoo
331 - 515
13/+868 : 9th
1st v CMa
479 - 336
14/+1011 : 7th
2nd v KBower
415 - 384
15/+1042 : 6th
1st v AIsmai
436 - 379
16/+1099 : 5th
2nd v AIyeng
374 - 377
16/+1096 : 6th
7.Hasham Hadi Khan
16 wins, +882
1st v SSaeT
473 - 303
1/+170 : 17th
2nd v DIqbal
459 - 351
2/+278 : 8th
2nd v MMemon
494 - 367
3/+405 : 4th
1st v RJegat
406 - 364
4/+447 : 6th
2nd v CMa
423 - 359
5/+511 : 2nd
1st v JDuran
486 - 406
6/+591 : 1st
2nd v DSanau
318 - 408
6/+501 : 7th
1st v NLaime
482 - 339
7/+644 : 2nd
2nd v SChunc
358 - 426
7/+576 : 7th
1st v DMuhan
467 - 392
8/+651 : 5th
1st v SKapoo
364 - 488
8/+527 : 8th
2nd v VPirap
340 - 492
8/+375 : 18th
1st v DSanau
430 - 445
8/+360 : 26th
2nd v SSutta
340 - 387
8/+313 : 32nd
1st v AMusta
448 - 282
9/+479 : 27th
1st v AShabb
474 - 321
10/+632 : 21st
2nd v RJegat
404 - 348
11/+688 : 13th
1st v SSinghB
347 - 501
11/+534 : 23rd
2nd v DSanau
431 - 521
11/+444 : 30th
2nd v CThoma
424 - 309
12/+559 : 23rd
1st v DBrown
487 - 345
13/+701 : 12th
2nd v AMusta
404 - 380
14/+725 : 12th
1st v JTsangW
404 - 378
15/+751 : 9th
2nd v JDeS
538 - 407
16/+882 : 7th
8.Qays Sangani 
16 wins, +491
1st v MAmiruH
360 - 269
1/+91 : 34th
2nd v KBower
393 - 353
2/+131 : 21st
1st v JTsangW
420 - 368
3/+183 : 15th
2nd v TPokH
399 - 435
3/+147 : 28th
2nd v DHenri
284 - 459
3/-28 : 51st
1st v DMuhan
388 - 391
3/-31 : 60th
2nd v VJain
377 - 445
3/-99 : 70th
1st v MAlifI
491 - 338
4/+54 : 52nd
2nd v DIqbal
430 - 367
5/+117 : 43rd
1st v UDeS
437 - 409
6/+145 : 37th
2nd v NChare
418 - 434
6/+129 : 45th
1st v PAlo
447 - 340
7/+236 : 37th
2nd v RDissa
433 - 394
8/+275 : 31st
1st v LChiH
364 - 285
9/+354 : 24th
2nd v YPotni
351 - 335
10/+370 : 18th
2nd v HBinA
372 - 458
10/+284 : 25th
1st v CThoma
417 - 371
11/+330 : 17th
1st v DPansu
445 - 394
12/+381 : 12th
2nd v CMa
336 - 473
12/+244 : 20th
2nd v TBarwe
340 - 406
12/+178 : 27th
1st v JTsangW
417 - 336
13/+259 : 19th
1st v KChungW
427 - 378
14/+308 : 14th
2nd v VPirap
462 - 343
15/+427 : 10th
1st v SChunc
431 - 367
16/+491 : 8th
9.Kevin Bowerman 
15 wins, +1428
1st v CThoma
415 - 332
1/+83 : 36th
1st v QSanga
353 - 393
1/+43 : 52nd
2nd v SSanau
388 - 468
1/-37 : 68th
2nd v DPansu
484 - 374
2/+73 : 49th
1st v MMemon
473 - 321
3/+225 : 34th
2nd v ARiaz
466 - 410
4/+281 : 26th
1st v SUsman
549 - 275
5/+555 : 13th
2nd v ARashi
381 - 383
5/+553 : 24th
2nd v HRasso
447 - 332
6/+668 : 15th
1st v SImaadA
454 - 419
7/+703 : 9th
2nd v JDuran
390 - 397
7/+696 : 19th
1st v DHenri
479 - 471
8/+704 : 10th
1st v YPotni
546 - 244
9/+1006 : 8th
1st v SSanau
344 - 386
9/+964 : 14th
2nd v AIyeng
375 - 435
9/+904 : 22nd
1st v VJain
431 - 399
10/+936 : 17th
2nd v JTsangW
433 - 317
11/+1052 : 10th
2nd v JDeS
390 - 436
11/+1006 : 14th
1st v TKamen
508 - 301
12/+1213 : 11th
2nd v SSinghB
463 - 344
13/+1332 : 7th
1st v JDeS
453 - 334
14/+1451 : 6th
1st v JDuran
384 - 415
14/+1420 : 8th
2nd v SChunc
473 - 453
15/+1440 : 7th
2nd v AIsmai
396 - 408
15/+1428 : 9th
10.Syed Imaad Ali
15 wins, +1168
2nd v HSupa
564 - 257
1/+307 : 5th
2nd v CNabum
549 - 345
2/+511 : 1st
1st v CMa
389 - 419
2/+481 : 19th
1st v AMusta
425 - 439
2/+467 : 35th
1st v HRasso
436 - 465
2/+438 : 56th
2nd v OHecto
449 - 383
3/+504 : 42nd
2nd v AMukhr
478 - 386
4/+596 : 30th
1st v FEzenn
500 - 401
5/+695 : 22nd
2nd v NLaime
429 - 309
6/+815 : 13th
2nd v KBower
419 - 454
6/+780 : 24th
1st v SSanau
411 - 435
6/+756 : 35th
2nd v TYogan
336 - 399
6/+693 : 46th
1st v ARiaz
455 - 321
7/+827 : 39th
1st v CNabum
393 - 403
7/+817 : 45th
2nd v AShabb
496 - 395
8/+918 : 35th
1st v EWokab
433 - 406
9/+945 : 28th
2nd v ASalik
351 - 481
9/+815 : 37th
1st v TPokH
452 - 421
10/+846 : 32nd
1st v MAmiruH
423 - 341
11/+928 : 24th
1st v NLaime
349 - 389
11/+888 : 33rd
2nd v AAbbas
416 - 401
12/+903 : 28th
2nd v SSanau
346 - 345
13/+904 : 18th
1st v TDeS
460 - 327
14/+1037 : 13th
2nd v VJain
497 - 366
15/+1168 : 10th
11.Janul De Silva
15 wins, +986
2nd v YPotni
417 - 428
0/-11 : 57th
1st v NChare
415 - 391
1/+13 : 58th
2nd v HPerar
602 - 268
2/+347 : 24th
1st v RDissa
377 - 396
2/+328 : 38th
2nd v HWeera
409 - 380
3/+357 : 29th
1st v KChungW
501 - 320
4/+538 : 17th
2nd v TDeS
484 - 348
5/+674 : 10th
1st v HRasso
396 - 364
6/+706 : 7th
1st v SSutta
533 - 356
7/+883 : 4th
2nd v AIyeng
397 - 386
8/+894 : 2nd
1st v DSanau
468 - 415
9/+947 : 3rd
1st v SChunc
517 - 325
10/+1139 : 3rd
2nd v VPirap
350 - 402
10/+1087 : 4th
2nd v SKapoo
410 - 412
10/+1085 : 5th
2nd v AIsmai
343 - 571
10/+857 : 11th
1st v TBarwe
413 - 416
10/+854 : 18th
2nd v DHenri
423 - 482
10/+795 : 24th
1st v KBower
436 - 390
11/+841 : 17th
1st v DHenri
431 - 364
12/+908 : 13th
2nd v MJayas
536 - 437
13/+1007 : 8th
2nd v KBower
334 - 453
13/+888 : 10th
2nd v TBarwe
463 - 350
14/+1001 : 9th
1st v DSanau
460 - 344
15/+1117 : 8th
1st v HHadiK
407 - 538
15/+986 : 11th
12.Daniel Henriques 
15 wins, +717
1st v MTalhaA
441 - 331
1/+110 : 32nd
2nd v AIsmai
455 - 427
2/+138 : 20th
1st v BPo
423 - 397
3/+164 : 16th
2nd v DSanau
401 - 446
3/+119 : 29th
1st v QSanga
459 - 284
4/+294 : 15th
2nd v WChoyW
469 - 272
5/+491 : 9th
2nd v PAlo
463 - 373
6/+581 : 4th
2nd v AMusta
338 - 394
6/+525 : 11th
1st v SKapoo
422 - 475
6/+472 : 19th
1st v AShabb
532 - 399
7/+605 : 11th
2nd v RDissa
467 - 361
8/+711 : 5th
2nd v KBower
471 - 479
8/+703 : 11th
1st v JDuran
396 - 477
8/+622 : 20th
1st v YPotni
430 - 367
9/+685 : 18th
2nd v SSanau
441 - 361
10/+765 : 12th
1st v SSinghB
357 - 488
10/+634 : 20th
1st v JDeS
482 - 423
11/+693 : 12th
2nd v CThoma
378 - 383
11/+688 : 18th
2nd v JDeS
364 - 431
11/+621 : 26th
1st v JLekha
428 - 350
12/+699 : 18th
1st v MTaha
435 - 419
13/+715 : 11th
2nd v SSinghB
380 - 465
13/+630 : 21st
1st v MJayas
430 - 408
14/+652 : 16th
1st v AMusta
391 - 326
15/+717 : 12th
13.Ahmed Salik 
15 wins, +491
1st v HPoole
427 - 315
1/+112 : 31st
2nd v BPo
460 - 323
2/+249 : 12th
1st v AIsmai
444 - 407
3/+286 : 9th
2nd v JDuran
327 - 433
3/+180 : 25th
2nd v TKamen
365 - 408
3/+137 : 40th
1st v AAbbas
457 - 372
4/+222 : 29th
2nd v RJegat
417 - 366
5/+273 : 22nd
2nd v SUsman
427 - 285
6/+415 : 15th
1st v VPirap
376 - 559
6/+232 : 26th
2nd v AMusta
465 - 411
7/+286 : 19th
1st v TBarwe
432 - 363
8/+355 : 12th
2nd v CMa
327 - 459
8/+223 : 24th
1st v MJayas
318 - 438
8/+103 : 33rd
1st v JTsangW
333 - 490
8/-54 : 40th
1st v DMuhan
420 - 361
9/+5 : 33rd
2nd v TPokH
381 - 458
9/-72 : 42nd
1st v SImaadA
481 - 351
10/+58 : 33rd
2nd v SGiffe
457 - 371
11/+144 : 28th
1st v JTsangW
399 - 421
11/+122 : 35th
1st v AMusta
391 - 310
12/+203 : 26th
2nd v SGiffe
398 - 324
13/+277 : 18th
2nd v HBinA
468 - 470
13/+275 : 26th
1st v PAlo
530 - 348
14/+457 : 19th
2nd v VPirap
418 - 384
15/+491 : 13th
14.Sorawit Chuncharoen 
15 wins, +331
2nd v OHecto
440 - 325
1/+115 : 29th
1st v LChiH
415 - 339
2/+191 : 15th
2nd v RJegat
459 - 370
3/+280 : 11th
1st v BChung
372 - 357
4/+295 : 8th
2nd v HBinA
397 - 359
5/+333 : 6th
1st v DSanau
356 - 315
6/+374 : 3rd
2nd v NLaime
437 - 307
7/+504 : 1st
1st v JDuran
436 - 345
8/+595 : 1st
1st v HHadiK
426 - 358
9/+663 : 1st
2nd v DSanau
433 - 418
10/+678 : 1st
1st v AIyeng
435 - 403
11/+710 : 1st
2nd v JDeS
325 - 517
11/+518 : 1st
1st v SKapoo
362 - 372
11/+508 : 3rd
2nd v VPirap
385 - 396
11/+497 : 4th
1st v MJayas
465 - 424
12/+538 : 4th
2nd v CMa
422 - 460
12/+500 : 4th
2nd v VJain
457 - 373
13/+584 : 3rd
1st v AIsmai
364 - 535
13/+413 : 6th
2nd v SSutta
363 - 405
13/+371 : 9th
2nd v AIyeng
394 - 471
13/+294 : 13th
1st v ARashi
485 - 399
14/+380 : 9th
1st v NLaime
448 - 413
15/+415 : 7th
1st v KBower
453 - 473
15/+395 : 11th
2nd v QSanga
367 - 431
15/+331 : 14th
15.Tawanjames Barwell 
15 wins, +283
1st v AShabb
418 - 298
1/+120 : 26th
2nd v RJegat
406 - 351
2/+175 : 17th
1st v LChiH
414 - 357
3/+232 : 13th
1st v HChunH
404 - 368
4/+268 : 10th
2nd v NLaime
368 - 437
4/+199 : 20th
2nd v YPotni
325 - 396
4/+128 : 34th
1st v TPokH
325 - 438
4/+15 : 46th
2nd v PAlo
431 - 344
5/+102 : 37th
2nd v TXinW
510 - 380
6/+232 : 26th
1st v HPerar
426 - 315
7/+343 : 17th
2nd v ASalik
363 - 432
7/+274 : 26th
1st v AMusta
442 - 300
8/+416 : 15th
1st v HSupa
497 - 363
9/+550 : 10th
2nd v JDuran
425 - 392
10/+583 : 8th
1st v DSanau
379 - 431
10/+531 : 15th
2nd v JDeS
416 - 413
11/+534 : 12th
1st v MJayas
475 - 311
12/+698 : 7th
2nd v SSutta
364 - 428
12/+634 : 10th
2nd v TYogan
271 - 508
12/+397 : 19th
1st v QSanga
406 - 340
13/+463 : 11th
2nd v AMusta
340 - 433
13/+370 : 17th
1st v JDeS
350 - 463
13/+257 : 28th
2nd v HBinA
413 - 397
14/+273 : 21st
1st v DMuhan
381 - 371
15/+283 : 15th
16.Calvin Ma 
15 wins, +187
2nd v HAbdi
530 - 212
1/+318 : 3rd
1st v HWeera
427 - 402
2/+343 : 6th
2nd v SImaadA
419 - 389
3/+373 : 6th
1st v SGiffe
479 - 288
4/+564 : 3rd
1st v HHadiK
359 - 423
4/+500 : 10th
1st v AMusta
461 - 381
5/+580 : 5th
2nd v AIyeng
259 - 549
5/+290 : 21st
2nd v SKapoo
349 - 303
6/+336 : 17th
1st v TKamen
359 - 324
7/+371 : 10th
2nd v VJain
408 - 444
7/+335 : 18th
2nd v AMusta
309 - 431
7/+213 : 29th
1st v ASalik
459 - 327
8/+345 : 20th
2nd v KChungW
430 - 326
9/+449 : 11th
1st v NChare
471 - 274
10/+646 : 7th
2nd v JDuran
307 - 600
10/+353 : 19th
1st v SChunc
460 - 422
11/+391 : 15th
1st v SSutta
368 - 449
11/+310 : 18th
2nd v JTsangW
463 - 391
12/+382 : 11th
1st v QSanga
473 - 336
13/+519 : 8th
1st v TYogan
299 - 447
13/+371 : 12th
2nd v JDuran
336 - 479
13/+228 : 20th
2nd v JTsangW
275 - 481
13/+22 : 31st
2nd v NLaime
447 - 370
14/+99 : 23rd
1st v ARashi
411 - 323
15/+187 : 16th
17.Vraj Jain 
15 wins, +69
1st v VPirap
417 - 380
1/+37 : 45th
2nd v NSarif
432 - 395
2/+74 : 26th
2nd v HBinA
299 - 432
2/-59 : 52nd
1st v YPotni
331 - 405
2/-133 : 65th
1st v WChoyW
380 - 308
3/-61 : 52nd
2nd v DWeera
474 - 303
4/+110 : 36th
1st v QSanga
445 - 377
5/+178 : 26th
2nd v JTsangW
392 - 345
6/+225 : 19th
1st v MJayas
412 - 403
7/+234 : 12th
1st v CMa
444 - 408
8/+270 : 7th
2nd v DMuhan
383 - 466
8/+187 : 14th
2nd v AIyeng
271 - 478
8/-20 : 26th
1st v SSinghB
471 - 393
9/+58 : 16th
2nd v SGiffe
382 - 346
10/+94 : 12th
1st v NLaime
400 - 386
11/+108 : 7th
2nd v KBower
399 - 431
11/+76 : 16th
1st v SChunc
373 - 457
11/-8 : 21st
2nd v TKamen
341 - 407
11/-74 : 29th
2nd v NLaime
347 - 442
11/-169 : 38th
1st v MAmiruH
499 - 246
12/+84 : 29th
1st v KChungW
401 - 346
13/+139 : 21st
1st v TKamen
441 - 434
14/+146 : 15th
2nd v ARashi
435 - 381
15/+200 : 12th
1st v SImaadA
366 - 497
15/+69 : 17th
18.Samrath Singh Bhatia
14.5 wins, +903
2nd v RDissa
356 - 423
0/-67 : 66th
2nd v JDuran
261 - 421
0/-227 : 92nd
1st v TDeS
569 - 201
1/+141 : 56th
1st v MAmiruH
391 - 320
2/+212 : 41st
1st v TXinW
471 - 437
3/+246 : 33rd
1st v NChare
370 - 381
3/+235 : 46th
2nd v KChungW
361 - 455
3/+141 : 59th
2nd v HWeera
546 - 341
4/+346 : 45th
1st v HWeera
472 - 322
5/+496 : 33rd
2nd v TDeS
424 - 356
6/+564 : 27th
1st v HRasso
527 - 273
7/+818 : 17th
2nd v CThoma
470 - 383
8/+905 : 8th
2nd v VJain
393 - 471
8/+827 : 18th
1st v AIyeng
407 - 397
9/+837 : 16th
1st v TYogan
318 - 470
9/+685 : 25th
2nd v DHenri
488 - 357
10/+816 : 19th
1st v JLekha
345 - 434
10/+727 : 25th
2nd v HHadiK
501 - 347
11/+881 : 16th
2nd v AAbbas
445 - 417
12/+909 : 12th
1st v KBower
344 - 463
12/+790 : 17th
2nd v JLekha
364 - 374
12/+780 : 29th
1st v DHenri
465 - 380
13/+865 : 19th
2nd v CThoma
388 - 350
14/+903 : 14th
2nd v DSanau
350 - 350
14.5/+903 : 18th
19.Danial Sanaullah 
14.5 wins, +642
2nd v AKhan
422 - 298
1/+124 : 25th
1st v AIyeng
421 - 405
2/+140 : 19th
2nd v BChung
491 - 315
3/+316 : 8th
1st v DHenri
446 - 401
4/+361 : 7th
1st v SKapoo
480 - 388
5/+453 : 4th
2nd v SChunc
315 - 356
5/+412 : 11th
1st v HHadiK
408 - 318
6/+502 : 6th
2nd v YPotni
408 - 308
7/+602 : 3rd
1st v DMuhan
441 - 376
8/+667 : 2nd
1st v SChunc
418 - 433
8/+652 : 4th
2nd v JDeS
415 - 468
8/+599 : 7th
2nd v SKapoo
344 - 530
8/+413 : 16th
2nd v HHadiK
445 - 430
9/+428 : 12th
1st v AMusta
504 - 365
10/+567 : 9th
2nd v TBarwe
431 - 379
11/+619 : 5th
1st v ARashi
386 - 392
11/+613 : 11th
2nd v AIyeng
373 - 409
11/+577 : 16th
1st v JDuran
376 - 418
11/+535 : 22nd
1st v HHadiK
521 - 431
12/+625 : 16th
2nd v HBinA
389 - 409
12/+605 : 20th
1st v CThoma
425 - 396
13/+634 : 14th
2nd v JLekha
515 - 391
14/+758 : 11th
2nd v JDeS
344 - 460
14/+642 : 17th
1st v SSinghB
350 - 350
14.5/+642 : 19th
20.Abdullah Abbasi 
14 wins, +1085
2nd v NChare
426 - 414
1/+12 : 50th
1st v ARashi
456 - 401
2/+67 : 27th
2nd v TXinW
406 - 408
2/+65 : 41st
2nd v DWeera
426 - 326
3/+165 : 26th
1st v DBrown
525 - 264
4/+426 : 13th
2nd v ASalik
372 - 457
4/+341 : 24th
1st v RDissa
429 - 393
5/+377 : 18th
1st v VHingo
450 - 330
6/+497 : 13th
1st v AMusta
342 - 406
6/+433 : 21st
2nd v VPirap
347 - 387
6/+393 : 29th
1st v AIsmai
381 - 398
6/+376 : 38th
2nd v JLekha
368 - 411
6/+333 : 48th
2nd v TYogan
394 - 416
6/+311 : 57th
1st v OHecto
461 - 269
7/+503 : 47th
2nd v TDeS
424 - 369
8/+558 : 37th
1st v ARiaz
469 - 432
9/+595 : 31st
1st v NSiriw
562 - 271
10/+886 : 22nd
2nd v CNabum
456 - 383
11/+959 : 15th
1st v SSinghB
417 - 445
11/+931 : 23rd
2nd v TKamen
470 - 339
12/+1062 : 16th
1st v SImaadA
401 - 416
12/+1047 : 25th
2nd v ARashi
343 - 505
12/+885 : 34th
1st v SSanau
465 - 360
13/+990 : 25th
2nd v TDeS
464 - 369
14/+1085 : 20th
21.Christopher Thomas 
14 wins, +671
2nd v KBower
332 - 415
0/-83 : 72nd
1st v ADianaS
484 - 297
1/+104 : 39th
2nd v MKhan
465 - 348
2/+221 : 33rd
1st v MMemon
301 - 348
2/+174 : 42nd
2nd v MTalhaA
343 - 446
2/+71 : 63rd
1st v SMoham
399 - 276
3/+194 : 47th
2nd v DPansu
429 - 387
4/+236 : 36th
1st v DIqbal
436 - 460
4/+212 : 49th
2nd v UDeS
494 - 275
5/+431 : 36th
2nd v DIqbal
374 - 348
6/+457 : 28th
1st v TDeS
441 - 432
7/+466 : 22nd
1st v SSinghB
383 - 470
7/+379 : 32nd
2nd v AShabb
421 - 402
8/+398 : 24th
2nd v HSupa
405 - 383
9/+420 : 22nd
1st v NSiriw
385 - 281
10/+524 : 16th
2nd v SSutta
346 - 373
10/+497 : 22nd
2nd v QSanga
371 - 417
10/+451 : 27th
1st v DHenri
383 - 378
11/+456 : 25th
1st v HBinA
525 - 272
12/+709 : 15th
1st v HHadiK
309 - 424
12/+594 : 21st
2nd v DSanau
396 - 425
12/+565 : 30th
2nd v DBrown
469 - 360
13/+674 : 20th
1st v SSinghB
350 - 388
13/+636 : 28th
1st v MTaha
456 - 421
14/+671 : 21st
22.Jason Tsang Wai
14 wins, +612
1st v DDiac3
417 - 4
1/+413 : 1st
1st v SSanau
428 - 333
2/+508 : 2nd
2nd v QSanga
368 - 420
2/+456 : 20th
2nd v NLaime
365 - 431
2/+390 : 36th
1st v ARiaz
409 - 387
3/+412 : 26th
2nd v NSiriw
344 - 336
4/+420 : 20th
2nd v SSaeT
446 - 347
5/+519 : 14th
1st v VJain
345 - 392
5/+472 : 25th
2nd v DBrown
433 - 416
6/+489 : 18th
1st v TPokH
415 - 359
7/+545 : 13th
2nd v MJayas
323 - 447
7/+421 : 23rd
1st v DMuhan
480 - 399
8/+502 : 14th
1st v TKamen
371 - 435
8/+438 : 22nd
2nd v ASalik
490 - 333
9/+595 : 20th
1st v HBinA
408 - 389
10/+614 : 14th
2nd v SGiffe
454 - 329
11/+739 : 10th
1st v KBower
317 - 433
11/+623 : 15th
1st v CMa
391 - 463
11/+551 : 21st
2nd v ASalik
421 - 399
12/+573 : 17th
2nd v UDeS
418 - 336
13/+655 : 10th
2nd v QSanga
336 - 417
13/+574 : 15th
1st v CMa
481 - 275
14/+780 : 10th
2nd v HHadiK
378 - 404
14/+754 : 15th
2nd v SKapoo
330 - 472
14/+612 : 22nd
23.Nattakit Charee 
14 wins, +584
1st v AAbbas
414 - 426
0/-12 : 58th
2nd v JDeS
391 - 415
0/-36 : 81st
1st v JBrown
453 - 329
1/+88 : 57th
2nd v TKongk
457 - 279
2/+266 : 39th
1st v CNabum
315 - 489
2/+92 : 59th
2nd v SSinghB
381 - 370
3/+103 : 49th
1st v ADianaS
420 - 302
4/+221 : 37th
2nd v NSiriw
402 - 398
5/+225 : 31st
2nd v JLekha
325 - 473
5/+77 : 44th
1st v MMemon
382 - 349
6/+110 : 40th
1st v QSanga
434 - 418
7/+126 : 31st
2nd v TKamen
481 - 274
8/+333 : 21st
1st v SGiffe
357 - 373
8/+317 : 29th
2nd v CMa
274 - 471
8/+120 : 35th
1st v SSutta
359 - 412
8/+67 : 46th
1st v MAlifI
493 - 284
9/+276 : 35th
2nd v SUsman
456 - 362
10/+370 : 29th
1st v AMusta
388 - 402
10/+356 : 39th
2nd v TXinW
274 - 427
10/+203 : 47th
1st v DPansu
337 - 368
10/+172 : 51st
2nd v NSiriw
370 - 263
11/+279 : 47th
2nd v HChunH
523 - 325
12/+477 : 38th
2nd v RJegat
396 - 299
13/+574 : 30th
1st v MJayas
418 - 408
14/+584 : 23rd
24.Absar Mustajab 
14 wins, +567
1st v ADuran
397 - 319
1/+78 : 39th
2nd v AMukhr
564 - 236
2/+406 : 3rd
1st v MJayas
440 - 359
3/+487 : 2nd
2nd v SImaadA
439 - 425
4/+501 : 5th
1st v TYogan
403 - 397
5/+507 : 3rd
2nd v CMa
381 - 461
5/+427 : 10th
2nd v JDuran
357 - 448
5/+336 : 20th
1st v DHenri
394 - 338
6/+392 : 16th
2nd v AAbbas
406 - 342
7/+456 : 9th
1st v ASalik
411 - 465
7/+402 : 16th
1st v CMa
431 - 309
8/+524 : 9th
2nd v TBarwe
300 - 442
8/+382 : 17th
1st v AIsmai
351 - 399
8/+334 : 28th
2nd v DSanau
365 - 504
8/+195 : 34th
2nd v HHadiK
282 - 448
8/+29 : 47th
1st v YPotni
505 - 339
9/+195 : 36th
1st v DMuhan
450 - 368
10/+277 : 31st
2nd v NChare
402 - 388
11/+291 : 27th
1st v UDeS
508 - 279
12/+520 : 18th
2nd v ASalik
310 - 391
12/+439 : 24th
1st v TBarwe
433 - 340
13/+532 : 16th
1st v HHadiK
380 - 404
13/+508 : 24th
2nd v JLekha
506 - 382
14/+632 : 18th
2nd v DHenri
326 - 391
14/+567 : 24th
25.Dustin Brown 
14 wins, +566
2nd v UDeS
452 - 398
1/+54 : 44th
1st v HBinA
392 - 440
1/+6 : 59th
1st v NSarif
413 - 316
2/+103 : 39th
2nd v SSanau
310 - 539
2/-126 : 64th
2nd v AAbbas
264 - 525
2/-387 : 80th
1st v KBhowm
375 - 278
3/-290 : 69th
1st v MDeS
528 - 254
4/-16 : 48th
2nd v ACassi
421 - 244
5/+161 : 34th
1st v JTsangW
416 - 433
5/+144 : 40th
1st v ARashi
467 - 355
6/+256 : 33rd
2nd v LChiH
259 - 327
6/+188 : 42nd
2nd v VHingo
436 - 335
7/+289 : 35th
1st v NSiriw
371 - 435
7/+225 : 43rd
2nd v RJegat
308 - 386
7/+147 : 52nd
2nd v NSarif
361 - 350
8/+158 : 42nd
1st v HSupa
353 - 366
8/+145 : 51st
2nd v YPotni
490 - 316
9/+319 : 44th
1st v MTalhaA
415 - 367
10/+367 : 38th
2nd v DPansu
443 - 323
11/+487 : 29th
1st v TXinW
441 - 338
12/+590 : 22nd
2nd v HHadiK
345 - 487
12/+448 : 32nd
1st v CThoma
360 - 469
12/+339 : 40th
2nd v NSiriw
445 - 320
13/+464 : 31st
1st v JLekha
411 - 309
14/+566 : 25th
26.Hansi Weerasooriya 
14 wins, +386
1st v USingh
550 - 226
1/+324 : 2nd
2nd v CMa
402 - 427
1/+299 : 30th
1st v CNabum
429 - 392
2/+336 : 25th
2nd v OHecto
434 - 352
3/+418 : 16th
1st v JDeS
380 - 409
3/+389 : 27th
2nd v AShabb
391 - 392
3/+388 : 43rd
2nd v MTalhaA
489 - 365
4/+512 : 32nd
1st v SSinghB
341 - 546
4/+307 : 46th
2nd v SSinghB
322 - 472
4/+157 : 60th
1st v MTalhaA
408 - 335
5/+230 : 50th
1st v NSiriw
389 - 392
5/+227 : 58th
2nd v RJegat
314 - 440
5/+101 : 68th
2nd v MTaha
516 - 487
6/+130 : 60th
1st v HRasso
407 - 414
6/+123 : 68th
1st v MMemon
429 - 312
7/+240 : 56th
2nd v JBrown
393 - 327
8/+306 : 47th
1st v BPo
353 - 319
9/+340 : 42nd
2nd v HSupa
421 - 334
10/+427 : 36th
1st v RJegat
324 - 469
10/+282 : 43rd
2nd v MTaha
413 - 371
11/+324 : 39th
2nd v HSupa
402 - 355
12/+371 : 34th
1st v MJayas
354 - 424
12/+301 : 42nd
1st v MMemon
410 - 345
13/+366 : 33rd
2nd v HBinA
412 - 392
14/+386 : 26th
27.Vignesh Pirapaharan 
14 wins, +266
2nd v VJain
380 - 417
0/-37 : 63rd
1st v UDeS
313 - 425
0/-149 : 88th
1st v DPansu
445 - 347
1/-51 : 70th
2nd v AKhan
435 - 434
2/-50 : 61st
1st v BPo
438 - 365
3/+23 : 49th
2nd v NSarif
479 - 337
4/+165 : 31st
1st v BChung
548 - 336
5/+377 : 18th
2nd v HBinA
448 - 400
6/+425 : 14th
2nd v ASalik
559 - 376
7/+608 : 6th
1st v AAbbas
387 - 347
8/+648 : 6th
2nd v AShabb
420 - 401
9/+667 : 4th
1st v HHadiK
492 - 340
10/+819 : 4th
1st v JDeS
402 - 350
11/+871 : 2nd
1st v SChunc
396 - 385
12/+882 : 2nd
2nd v SKapoo
415 - 518
12/+779 : 3rd
2nd v MJayas
318 - 440
12/+657 : 3rd
1st v AIsmai
328 - 379
12/+606 : 8th
2nd v ARashi
489 - 357
13/+738 : 4th
1st v JDuran
475 - 364
14/+849 : 3rd
2nd v AIsmai
324 - 494
14/+679 : 6th
2nd v SKapoo
317 - 491
14/+505 : 8th
1st v TYogan
345 - 431
14/+419 : 13th
1st v QSanga
343 - 462
14/+300 : 20th
1st v ASalik
384 - 418
14/+266 : 27th
28.Danusha Muhandiramge 
14 wins, +145
2nd v TXinW
369 - 394
0/-25 : 60th
1st v TKongk
412 - 357
1/+30 : 55th
2nd v MAlifI
428 - 312
2/+146 : 37th
2nd v ARiaz
447 - 434
3/+159 : 27th
1st v SGiffe
420 - 359
4/+220 : 18th
2nd v QSanga
391 - 388
5/+223 : 13th
1st v HBinA
429 - 279
6/+373 : 8th
1st v TYogan
419 - 401
7/+391 : 4th
2nd v DSanau
376 - 441
7/+326 : 11th
2nd v HHadiK
392 - 467
7/+251 : 22nd
1st v VJain
466 - 383
8/+334 : 13th
2nd v JTsangW
399 - 480
8/+253 : 23rd
1st v NLaime
289 - 491
8/+51 : 34th
1st v ARashi
300 - 345
8/+6 : 39th
2nd v ASalik
361 - 420
8/-53 : 48th
1st v DWeera
440 - 328
9/+59 : 40th
2nd v AMusta
368 - 450
9/-23 : 53rd
2nd v LChiH
420 - 401
10/-4 : 43rd
1st v SGiffe
324 - 363
10/-43 : 51st
1st v PAlo
428 - 363
11/+22 : 46th
1st v SUsman
381 - 369
12/+34 : 39th
2nd v UDeS
428 - 357
13/+105 : 30th
1st v TKamen
397 - 347
14/+155 : 22nd
2nd v TBarwe
371 - 381
14/+145 : 28th
29.Ali Rashid 
14 wins, -92
2nd v TKongk
394 - 371
1/+23 : 49th
2nd v AAbbas
401 - 456
1/-32 : 65th
1st v NLaime
413 - 448
1/-67 : 73rd
2nd v KBhowm
444 - 326
2/+51 : 51st
1st v NSarif
461 - 355
3/+157 : 39th
1st v HChunH
402 - 336
4/+223 : 27th
1st v AIsmai
309 - 417
4/+115 : 41st
1st v KBower
383 - 381
5/+117 : 35th
1st v TPokH
506 - 327
6/+296 : 25th
2nd v DBrown
355 - 467
6/+184 : 35th
2nd v YPotni
393 - 325
7/+252 : 27th
2nd v RDissa
444 - 367
8/+329 : 22nd
1st v SSutta
400 - 399
9/+330 : 13th
2nd v DMuhan
345 - 300
10/+375 : 10th
1st v SGiffe
418 - 411
11/+382 : 6th
2nd v DSanau
392 - 386
12/+388 : 5th
1st v SKapoo
474 - 451
13/+411 : 4th
1st v VPirap
357 - 489
13/+279 : 7th
2nd v AIyeng
305 - 528
13/+56 : 10th
2nd v SSutta
366 - 448
13/-26 : 15th
2nd v SChunc
399 - 485
13/-112 : 24th
1st v AAbbas
505 - 343
14/+50 : 16th
1st v VJain
381 - 435
14/-4 : 24th
2nd v CMa
323 - 411
14/-92 : 29th
30.Nititorn Laimek 
14 wins, -152
2nd v ARiaz
406 - 376
1/+30 : 47th
1st v TXinW
425 - 265
2/+190 : 16th
2nd v ARashi
448 - 413
3/+225 : 14th
1st v JTsangW
431 - 365
4/+291 : 9th
1st v TBarwe
437 - 368
5/+360 : 5th
2nd v HBinA
450 - 411
6/+399 : 2nd
1st v SChunc
307 - 437
6/+269 : 9th
2nd v HHadiK
339 - 482
6/+126 : 21st
1st v SImaadA
309 - 429
6/+6 : 31st
2nd v HRasso
455 - 426
7/+35 : 23rd
1st v TYogan
425 - 404
8/+56 : 15th
2nd v SSanau
336 - 512
8/-120 : 27th
2nd v DMuhan
491 - 289
9/+82 : 15th
1st v ARiaz
462 - 376
10/+168 : 11th
2nd v VJain
386 - 400
10/+154 : 21st
1st v AIyeng
311 - 463
10/+2 : 26th
1st v TKamen
477 - 367
11/+112 : 20th
2nd v HBinA
286 - 473
11/-75 : 30th
1st v VJain
442 - 347
12/+20 : 22nd
2nd v SImaadA
389 - 349
13/+60 : 14th
2nd v TKamen
343 - 448
13/-45 : 23rd
2nd v SChunc
413 - 448
13/-80 : 32nd
1st v CMa
370 - 447
13/-157 : 38th
2nd v TXinW
418 - 413
14/-152 : 30th
31.Pese Alo 
13.5 wins, +106
2nd v JLekha
298 - 449
0/-151 : 87th
1st v VWeera
501 - 259
1/+91 : 41st
2nd v JDeS
414 - 327
2/+178 : 35th
2nd v MZabir
427 - 348
3/+257 : 23rd
2nd v UDeS
378 - 346
4/+289 : 16th
1st v TDeS
282 - 456
4/+115 : 35th
1st v DHenri
373 - 463
4/+25 : 45th
1st v TBarwe
344 - 431
4/-62 : 56th
1st v MAmiruH
448 - 344
5/+42 : 46th
1st v WChoyW
405 - 321
6/+126 : 38th
1st v HBinA
378 - 432
6/+72 : 47th
2nd v QSanga
340 - 447
6/-35 : 56th
2nd v VHingo
307 - 498
6/-226 : 68th
2nd v MAlifI
340 - 394
6/-280 : 79th
2nd v JDeS
428 - 336
7/-188 : 68th
1st v AMukhr
482 - 218
8/+76 : 53rd
2nd v RJegat
400 - 363
9/+113 : 47th
1st v YPotni
336 - 294
10/+155 : 41st
1st v NSarif
448 - 407
11/+196 : 33rd
2nd v DMuhan
363 - 428
11/+131 : 44th
1st v UDeS
444 - 332
12/+243 : 37th
2nd v MMemon
430 - 385
13/+288 : 25th
2nd v ASalik
348 - 530
13/+106 : 35th
1st v TKamen
390 - 390
13.5/+106 : 31st
32.Tanaphon Kamenkij 
13.5 wins, +80
2nd v FEzenn
546 - 316
1/+230 : 11th
1st v SSutta
390 - 364
2/+256 : 10th
2nd v KChungW
396 - 366
3/+286 : 9th
2nd v SKapoo
340 - 552
3/+74 : 32nd
1st v ASalik
408 - 365
4/+117 : 21st
1st v TXinW
364 - 396
4/+85 : 37th
1st v YPotni
429 - 320
5/+194 : 24th
2nd v TPokH
387 - 345
6/+236 : 18th
2nd v CMa
324 - 359
6/+201 : 29th
1st v MJayas
329 - 412
6/+118 : 39th
1st v KChungW
361 - 347
7/+132 : 30th
1st v NChare
274 - 481
7/-75 : 41st
2nd v JTsangW
435 - 371
8/-11 : 35th
2nd v MAmiruH
486 - 255
9/+220 : 26th
2nd v MKhan
358 - 269
10/+309 : 20th
1st v CNabum
467 - 362
11/+414 : 14th
2nd v NLaime
367 - 477
11/+304 : 19th
1st v VJain
407 - 341
12/+370 : 13th
2nd v KBower
301 - 508
12/+163 : 21st
1st v AAbbas
339 - 470
12/+32 : 30th
1st v NLaime
448 - 343
13/+137 : 22nd
2nd v VJain
434 - 441
13/+130 : 29th
2nd v DMuhan
347 - 397
13/+80 : 36th
2nd v PAlo
390 - 390
13.5/+80 : 32nd
33.Sohaib Sanaullah 
13 wins, +968
1st v NSiriw
456 - 365
1/+91 : 34th
2nd v JTsangW
333 - 428
1/-4 : 60th
1st v KBower
468 - 388
2/+76 : 40th
1st v DBrown
539 - 310
3/+305 : 20th
2nd v HChunH
477 - 329
4/+453 : 12th
2nd v AIyeng
402 - 469
4/+386 : 22nd
1st v SKapoo
443 - 448
4/+381 : 34th
2nd v AIsmai
487 - 396
5/+472 : 25th
1st v LChiH
525 - 279
6/+718 : 14th
2nd v AIsmai
327 - 365
6/+680 : 26th
2nd v SImaadA
435 - 411
7/+704 : 18th
1st v NLaime
512 - 336
8/+880 : 9th
1st v AIyeng
366 - 468
8/+778 : 19th
2nd v KBower
386 - 344
9/+820 : 17th
1st v DHenri
361 - 441
9/+740 : 24th
2nd v TYogan
314 - 395
9/+659 : 30th
2nd v CNabum
496 - 315
10/+840 : 23rd
1st v JLekha
375 - 386
10/+829 : 33rd
1st v MTaha
359 - 400
10/+788 : 40th
2nd v RJegat
335 - 325
11/+798 : 34th
2nd v MAmiruH
515 - 294
12/+1019 : 26th
1st v SImaadA
345 - 346
12/+1018 : 33rd
2nd v AAbbas
360 - 465
12/+913 : 40th
1st v SGiffe
386 - 331
13/+968 : 33rd
34.Thirandi De Silva
13 wins, +884
1st v ANaidu
507 - 247
1/+260 : 9th
2nd v TYogan
315 - 404
1/+171 : 33rd
1st v SGiffe
474 - 354
2/+291 : 30th
1st v MTaha
404 - 399
3/+296 : 21st
2nd v RDissa
425 - 458
3/+263 : 31st
2nd v PAlo
456 - 282
4/+437 : 19th
1st v JDeS
348 - 484
4/+301 : 35th
2nd v SSutta
456 - 477
4/+280 : 47th
1st v MTalhaA
514 - 323
5/+471 : 34th
1st v SSinghB
356 - 424
5/+403 : 47th
2nd v CThoma
432 - 441
5/+394 : 56th
1st v MTaha
401 - 433
5/+362 : 66th
2nd v OHecto
419 - 376
6/+405 : 55th
2nd v EWokab
364 - 435
6/+334 : 64th
1st v AAbbas
369 - 424
6/+279 : 77th
2nd v FEzenn
468 - 256
7/+491 : 65th
1st v BChung
439 - 328
8/+602 : 58th
2nd v RDissa
330 - 300
9/+632 : 48th
2nd v TPokH
411 - 357
10/+686 : 41st
1st v DWeera
511 - 302
11/+895 : 32nd
2nd v CNabum
523 - 435
12/+983 : 27th
1st v SGiffe
441 - 312
13/+1112 : 17th
2nd v SImaadA
327 - 460
13/+979 : 26th
1st v AAbbas
369 - 464
13/+884 : 34th
35.Mirza Taha 
13 wins, +824
1st v CSimon
483 - 323
1/+160 : 19th
2nd v HChunH
381 - 383
1/+158 : 34th
1st v JLekha
609 - 270
2/+497 : 18th
2nd v TDeS
399 - 404
2/+492 : 34th
1st v YPotni
422 - 418
3/+496 : 23rd
2nd v TPokH
479 - 460
4/+515 : 18th
1st v SSutta
354 - 384
4/+485 : 33rd
1st v AShabb
384 - 492
4/+377 : 44th
2nd v CNabum
400 - 380
5/+397 : 37th
2nd v TYogan
427 - 441
5/+383 : 48th
1st v HSupa
365 - 451
5/+297 : 57th
2nd v TDeS
433 - 401
6/+329 : 49th
1st v HWeera
487 - 516
6/+300 : 58th
2nd v MMemon
373 - 422
6/+251 : 66th
2nd v OHecto
450 - 387
7/+314 : 54th
1st v ADuran
429 - 299
8/+444 : 45th
2nd v MKhan
395 - 291
9/+548 : 40th
1st v ARiaz
510 - 319
10/+739 : 34th
2nd v SSanau
400 - 359
11/+780 : 25th
1st v HWeera
371 - 413
11/+738 : 35th
2nd v DHenri
419 - 435
11/+722 : 41st
1st v CNabum
388 - 281
12/+829 : 35th
1st v RDissa
370 - 340
13/+859 : 27th
2nd v CThoma
421 - 456
13/+824 : 35th
36.Migara Jayasinghe 
13 wins, +595
2nd v VHingo
448 - 381
1/+67 : 41st
1st v RDissa
416 - 372
2/+111 : 23rd
2nd v AMusta
359 - 440
2/+30 : 44th
1st v HBinA
394 - 416
2/+8 : 55th
2nd v ADuran
513 - 433
3/+88 : 46th
1st v SSaeT
369 - 327
4/+130 : 33rd
2nd v NSiriw
426 - 373
5/+183 : 25th
1st v JLekha
355 - 351
6/+187 : 20th
2nd v VJain
403 - 412
6/+178 : 30th
2nd v TKamen
412 - 329
7/+261 : 20th
1st v JTsangW
447 - 323
8/+385 : 11th
1st v KChungW
569 - 349
9/+605 : 6th
2nd v ASalik
438 - 318
10/+725 : 5th
1st v AIsmai
356 - 362
10/+719 : 6th
2nd v SChunc
424 - 465
10/+678 : 13th
1st v VPirap
440 - 318
11/+800 : 9th
2nd v TBarwe
311 - 475
11/+636 : 14th
1st v TYogan
438 - 442
11/+632 : 19th
2nd v JLekha
327 - 422
11/+537 : 28th
1st v JDeS
437 - 536
11/+438 : 38th
1st v RJegat
408 - 289
12/+557 : 31st
2nd v HWeera
424 - 354
13/+627 : 22nd
2nd v DHenri
408 - 430
13/+605 : 29th
2nd v NChare
408 - 418
13/+595 : 36th
37.Chayanun Nabumrung 
13 wins, +516
2nd v EKemak
492 - 176
1/+316 : 4th
1st v SImaadA
345 - 549
1/+112 : 38th
2nd v HWeera
392 - 429
1/+75 : 58th
1st v AIyeng
450 - 469
1/+56 : 74th
2nd v NChare
489 - 315
2/+230 : 57th
2nd v BPo
349 - 350
2/+229 : 72nd
1st v SMoham
430 - 373
3/+286 : 57th
1st v SInfas
446 - 226
4/+506 : 43rd
1st v MTaha
380 - 400
4/+486 : 56th
2nd v FEzenn
463 - 293
5/+656 : 43rd
2nd v ACassi
430 - 315
6/+771 : 34th
2nd v ARiaz
416 - 423
6/+764 : 45th
1st v DWeera
400 - 326
7/+838 : 38th
2nd v SImaadA
403 - 393
8/+848 : 28th
1st v MAmiruH
360 - 350
9/+858 : 23rd
2nd v TKamen
362 - 467
9/+753 : 29th
1st v SSanau
315 - 496
9/+572 : 39th
1st v AAbbas
383 - 456
9/+499 : 50th
2nd v HRasso
469 - 412
10/+556 : 42nd
1st v HSupa
451 - 355
11/+652 : 36th
1st v TDeS
435 - 523
11/+564 : 43rd
2nd v MTaha
281 - 388
11/+457 : 47th
1st v ARiaz
401 - 380
12/+478 : 42nd
2nd v RDissa
408 - 370
13/+516 : 37th
38.Hathaiphat Supa 
13 wins, +312
1st v SImaadA
257 - 564
0/-307 : 103rd
2nd v ACassi
413 - 285
1/-179 : 75th
1st v BAngelA
437 - 245
2/+13 : 46th
2nd v ANaidu
506 - 317
3/+202 : 24th
2nd v BChung
365 - 369
3/+198 : 36th
1st v RDissa
323 - 520
3/+1 : 58th
2nd v VHingo
466 - 270
4/+197 : 38th
1st v RJegat
472 - 337
5/+332 : 29th
1st v AIsmai
350 - 428
5/+254 : 38th
2nd v LChiH
409 - 329
6/+334 : 31st
2nd v MTaha
451 - 365
7/+420 : 24th
1st v SSutta
343 - 365
7/+398 : 31st
2nd v TBarwe
363 - 497
7/+264 : 42nd
1st v CThoma
383 - 405
7/+242 : 51st
2nd v ARiaz
370 - 412
7/+200 : 57th
2nd v DBrown
366 - 353
8/+213 : 50th
1st v ADuran
441 - 356
9/+298 : 46th
1st v HWeera
334 - 421
9/+211 : 52nd
2nd v ARiaz
429 - 378
10/+262 : 44th
2nd v CNabum
355 - 451
10/+166 : 52nd
1st v HWeera
355 - 402
10/+119 : 60th
1st v LChiH
402 - 386
11/+135 : 52nd
2nd v HChunH
446 - 305
12/+276 : 45th
1st v MMemon
398 - 362
13/+312 : 38th
39.Jiradet Lekhaworakul 
13 wins, +298
1st v PAlo
449 - 298
1/+151 : 21st
2nd v SKapoo
327 - 425
1/+53 : 50th
2nd v MTaha
270 - 609
1/-286 : 85th
1st v UDeS
395 - 295
2/-186 : 67th
1st v MDeS
500 - 223
3/+91 : 43rd
1st v JEmrit
336 - 285
4/+142 : 32nd
2nd v CSimon
426 - 306
5/+262 : 23rd
2nd v MJayas
351 - 355
5/+258 : 30th
1st v NChare
473 - 325
6/+406 : 23rd
2nd v KChungW
343 - 391
6/+358 : 30th
2nd v SSutta
327 - 328
6/+357 : 39th
1st v AAbbas
411 - 368
7/+400 : 30th
1st v MMemon
482 - 375
8/+507 : 21st
2nd v TYogan
427 - 453
8/+481 : 29th
1st v RJegat
360 - 304
9/+537 : 26th
2nd v NSiriw
452 - 468
9/+521 : 32nd
2nd v SSinghB
434 - 345
10/+610 : 26th
2nd v SSanau
386 - 375
11/+621 : 20th
1st v MJayas
422 - 327
12/+716 : 14th
2nd v DHenri
350 - 428
12/+638 : 19th
1st v SSinghB
374 - 364
13/+648 : 13th
1st v DSanau
391 - 515
13/+524 : 23rd
1st v AMusta
382 - 506
13/+400 : 32nd
2nd v DBrown
309 - 411
13/+298 : 39th
40.Nattakorn Siriwatt 
13 wins, +288
2nd v SSanau
365 - 456
0/-91 : 73rd
1st v MAmiruH
428 - 268
1/+69 : 46th
2nd v WChoyW
368 - 404
1/+33 : 62nd
1st v CLongK
372 - 341
2/+64 : 50th
2nd v EWokab
415 - 388
3/+91 : 43rd
1st v JTsangW
336 - 344
3/+83 : 51st
1st v MJayas
373 - 426
3/+30 : 63rd
1st v NChare
398 - 402
3/+26 : 71st
1st v HChunH
463 - 317
4/+172 : 59th
2nd v EWokab
414 - 315
5/+271 : 49th
2nd v HWeera
392 - 389
6/+274 : 41st
1st v BChung
428 - 380
7/+322 : 34th
2nd v DBrown
435 - 371
8/+386 : 25th
1st v AShabb
383 - 385
8/+384 : 30th
2nd v CThoma
281 - 385
8/+280 : 39th
1st v JLekha
468 - 452
9/+296 : 34th
2nd v AAbbas
271 - 562
9/+5 : 52nd
1st v RJegat
323 - 463
9/-135 : 59th
2nd v DDiac3
539 - 297
10/+107 : 48th
2nd v SUsman
489 - 345
11/+251 : 41st
1st v NChare
263 - 370
11/+144 : 48th
2nd v TXinW
503 - 236
12/+411 : 39th
1st v DBrown
320 - 445
12/+286 : 44th
2nd v RJegat
392 - 390
13/+288 : 40th
41.Yash Potnis 
13 wins, +267
1st v JDeS
428 - 417
1/+11 : 51st
2nd v KBhowm
403 - 333
2/+81 : 25th
1st v DWeera
423 - 366
3/+138 : 17th
2nd v VJain
405 - 331
4/+212 : 12th
2nd v MTaha
418 - 422
4/+208 : 19th
1st v TBarwe
396 - 325
5/+279 : 12th
2nd v TKamen
320 - 429
5/+170 : 27th
1st v DSanau
308 - 408
5/+70 : 39th
2nd v HPerar
551 - 268
6/+353 : 24th
1st v TXinW
571 - 328
7/+596 : 12th
1st v ARashi
325 - 393
7/+528 : 20th
1st v JDuran
460 - 388
8/+600 : 13th
2nd v KBower
244 - 546
8/+298 : 30th
2nd v DHenri
367 - 430
8/+235 : 33rd
1st v QSanga
335 - 351
8/+219 : 41st
2nd v AMusta
339 - 505
8/+53 : 54th
1st v DBrown
316 - 490
8/-121 : 66th
2nd v PAlo
294 - 336
8/-163 : 73rd
1st v RJegat
493 - 338
9/-8 : 64th
2nd v TKongk
360 - 321
10/+31 : 56th
2nd v VHingo
380 - 389
10/+22 : 63rd
1st v AKhan
411 - 293
11/+140 : 51st
1st v AShabb
425 - 392
12/+173 : 48th
2nd v DPansu
402 - 308
13/+267 : 41st
42.Hassan Bin Arshad
13 wins, +238
1st v DPansu
425 - 363
1/+62 : 43rd
2nd v DBrown
440 - 392
2/+110 : 24th
1st v VJain
432 - 299
3/+243 : 12th
2nd v MJayas
416 - 394
4/+265 : 11th
1st v SChunc
359 - 397
4/+227 : 17th
1st v NLaime
411 - 450
4/+188 : 30th
2nd v DMuhan
279 - 429
4/+38 : 44th
1st v VPirap
400 - 448
4/-10 : 54th
2nd v DPansu
467 - 399
5/+58 : 45th
1st v VHingo
307 - 347
5/+18 : 55th
2nd v PAlo
432 - 378
6/+72 : 47th
2nd v TPokH
432 - 367
7/+137 : 39th
2nd v SUsman
413 - 347
8/+203 : 32nd
1st v KChungW
425 - 337
9/+291 : 25th
2nd v JTsangW
389 - 408
9/+272 : 31st
1st v QSanga
458 - 372
10/+358 : 24th
2nd v UDeS
361 - 378
10/+341 : 30th
1st v NLaime
473 - 286
11/+528 : 24th
2nd v CThoma
272 - 525
11/+275 : 32nd
1st v DSanau
409 - 389
12/+295 : 25th
2nd v TXinW
412 - 435
12/+272 : 35th
1st v ASalik
470 - 468
13/+274 : 27th
1st v TBarwe
397 - 413
13/+258 : 34th
1st v HWeera
392 - 412
13/+238 : 42nd
43.Nusrath Sariffo'deen 
13 wins, +194
1st v MAlifI
402 - 371
1/+31 : 46th
1st v VJain
395 - 432
1/-6 : 61st
2nd v DBrown
316 - 413
1/-103 : 74th
2nd v BPo
398 - 366
2/-71 : 62nd
2nd v ARashi
355 - 461
2/-177 : 77th
1st v VPirap
337 - 479
2/-319 : 84th
1st v IEgoda
436 - 370
3/-253 : 75th
1st v VHingo
415 - 339
4/-177 : 59th
2nd v WChoyW
426 - 320
5/-71 : 49th
2nd v MAmiruH
323 - 412
5/-160 : 60th
1st v SGiffe
333 - 356
5/-183 : 68th
2nd v AMukhr
453 - 321
6/-51 : 57th
1st v TXinW
472 - 349
7/+72 : 44th
2nd v UDeS
340 - 399
7/+13 : 53rd
1st v DBrown
350 - 361
7/+2 : 62nd
2nd v VHingo
378 - 371
8/+9 : 56th
1st v DIqbal
333 - 298
9/+44 : 51st
1st v RJegat
372 - 362
10/+54 : 42nd
2nd v PAlo
407 - 448
10/+13 : 50th
2nd v SGiffe
331 - 357
10/-13 : 57th
1st v LChiH
312 - 363
10/-64 : 64th
2nd v SSaeT
405 - 316
11/+25 : 57th
1st v SUsman
384 - 353
12/+56 : 50th
1st v MTalhaA
417 - 279
13/+194 : 43rd
44.Tan Xin Wei
13 wins, +70
1st v DMuhan
394 - 369
1/+25 : 48th
2nd v NLaime
265 - 425
1/-135 : 73rd
1st v AAbbas
408 - 406
2/-133 : 54th
1st v FEzenn
446 - 236
3/+77 : 31st
2nd v SSinghB
437 - 471
3/+43 : 47th
2nd v TKamen
396 - 364
4/+75 : 38th
1st v WChoyW
386 - 405
4/+56 : 43rd
2nd v AMukhr
409 - 363
5/+102 : 37th
1st v TBarwe
380 - 510
5/-28 : 47th
2nd v YPotni
328 - 571
5/-271 : 63rd
2nd v TPokH
407 - 410
5/-274 : 71st
1st v HPerar
443 - 419
6/-250 : 62nd
2nd v NSarif
349 - 472
6/-373 : 71st
1st v SInfas
534 - 211
7/-50 : 58th
2nd v CSimon
448 - 300
8/+98 : 44th
2nd v RJegat
320 - 393
8/+25 : 55th
1st v LChiH
391 - 331
9/+85 : 49th
2nd v SSaeT
396 - 291
10/+190 : 40th
1st v NChare
427 - 274
11/+343 : 31st
2nd v DBrown
338 - 441
11/+240 : 42nd
1st v HBinA
435 - 412
12/+263 : 36th
1st v NSiriw
236 - 503
12/-4 : 43rd
2nd v KChungW
404 - 325
13/+75 : 37th
1st v NLaime
413 - 418
13/+70 : 44th
45.Ushara De Silva
13 wins, +53
1st v DBrown
398 - 452
0/-54 : 64th
2nd v VPirap
425 - 313
1/+58 : 49th
2nd v VHingo
476 - 327
2/+207 : 34th
2nd v JLekha
295 - 395
2/+107 : 46th
1st v PAlo
346 - 378
2/+75 : 61st
2nd v AIsmai
331 - 514
2/-108 : 76th
1st v ARiaz
429 - 319
3/+2 : 64th
2nd v SMoham
419 - 305
4/+116 : 50th
1st v CThoma
275 - 494
4/-103 : 67th
2nd v QSanga
409 - 437
4/-131 : 72nd
1st v RJegat
404 - 397
5/-124 : 64th
2nd v MTalhaA
396 - 378
6/-106 : 58th
1st v IEgoda
407 - 289
7/+12 : 48th
1st v NSarif
399 - 340
8/+71 : 37th
2nd v MAlifI
542 - 303
9/+310 : 30th
2nd v DPansu
365 - 485
9/+190 : 37th
1st v HBinA
378 - 361
10/+207 : 32nd
1st v SUsman
472 - 322
11/+357 : 26th
2nd v AMusta
279 - 508
11/+128 : 34th
1st v JTsangW
336 - 418
11/+46 : 45th
2nd v PAlo
332 - 444
11/-66 : 52nd
1st v DMuhan
357 - 428
11/-137 : 60th
2nd v CSimon
355 - 299
12/-81 : 51st
1st v KChungW
407 - 273
13/+53 : 45th
46.Shekinah Giffen 
13 wins, -316
2nd v BAngelA
441 - 168
1/+273 : 7th
1st v EWokab
359 - 342
2/+290 : 7th
2nd v TDeS
354 - 474
2/+170 : 36th
2nd v CMa
288 - 479
2/-21 : 58th
2nd v DMuhan
359 - 420
2/-82 : 68th
1st v ADuran
384 - 339
3/-37 : 61st
1st v MAlifI
382 - 371
4/-26 : 49th
2nd v MMemon
274 - 446
4/-198 : 61st
1st v SUsman
456 - 381
5/-123 : 50th
1st v CSimon
429 - 273
6/+33 : 41st
2nd v NSarif
356 - 333
7/+56 : 32nd
1st v DWeera
403 - 377
8/+82 : 25th
2nd v NChare
373 - 357
9/+98 : 14th
1st v VJain
346 - 382
9/+62 : 27th
2nd v ARashi
411 - 418
9/+55 : 32nd
1st v JTsangW
329 - 454
9/-70 : 41st
2nd v DPansu
374 - 356
10/-52 : 34th
1st v ASalik
371 - 457
10/-138 : 44th
2nd v DMuhan
363 - 324
11/-99 : 36th
1st v NSarif
357 - 331
12/-73 : 31st
1st v ASalik
324 - 398
12/-147 : 40th
2nd v TDeS
312 - 441
12/-276 : 45th
1st v OHecto
358 - 343
13/-261 : 39th
2nd v SSanau
331 - 386
13/-316 : 46th
47.Tam Pok Hin
12.5 wins, -342
2nd v ADianaS
372 - 292
1/+80 : 37th
1st v TDeS
328 - 294
2/+114 : 22nd
1st v JDuran
272 - 435
2/-49 : 51st
1st v QSanga
435 - 399
3/-13 : 33rd
2nd v JEmrit
372 - 295
4/+64 : 22nd
1st v MTaha
460 - 479
4/+45 : 39th
2nd v TBarwe
438 - 325
5/+158 : 28th
1st v TKamen
345 - 387
5/+116 : 36th
2nd v ARashi
327 - 506
5/-63 : 48th
2nd v JTsangW
359 - 415
5/-119 : 58th
1st v TXinW
410 - 407
6/-116 : 51st
1st v HBinA
367 - 432
6/-181 : 61st
1st v MAmiruH
377 - 377
6.5/-181 : 52nd
2nd v HPerar
433 - 431
7.5/-179 : 42nd
2nd v DWeera
424 - 394
8.5/-149 : 34th
1st v ASalik
458 - 381
9.5/-72 : 27th
2nd v HRasso
362 - 424
9.5/-134 : 35th
2nd v SImaadA
421 - 452
9.5/-165 : 47th
1st v TDeS
357 - 411
9.5/-219 : 54th
2nd v KChungW
216 - 453
9.5/-456 : 62nd
1st v MKhan
400 - 395
10.5/-451 : 55th
1st v OHecto
298 - 436
10.5/-589 : 64th
2nd v AMukhr
541 - 310
11.5/-358 : 54th
2nd v HPerar
405 - 389
12.5/-342 : 47th
48.Monis Khan 
12 wins, +1014
1st v JDuran
336 - 415
0/-79 : 70th
2nd v ADuran
331 - 383
0/-131 : 85th
1st v CThoma
348 - 465
0/-248 : 93rd
2nd v DDiac3
323 - 333
0/-258 : 99th
1st v MAlifI
320 - 323
0/-261 : 101st
2nd v TKongk
300 - 365
0/-326 : 105th
2nd v JAydenL
517 - 170
1/+21 : 99th
1st v SKrish
498 - 142
2/+377 : 90th
2nd v EKemak
438 - 249
3/+566 : 79th
1st v HAbdi
513 - 185
4/+894 : 68th
2nd v VWeera
399 - 276
5/+1017 : 54th
2nd v ACassi
357 - 292
6/+1082 : 44th
1st v HPerar
410 - 291
7/+1201 : 37th
2nd v DWeera
401 - 406
7/+1196 : 44th
1st v TKamen
269 - 358
7/+1107 : 52nd
2nd v MAmiruH
306 - 428
7/+985 : 64th
1st v MTaha
291 - 395
7/+881 : 71st
1st v MAlifI
348 - 301
8/+928 : 62nd
2nd v HPerar
346 - 314
9/+960 : 55th
1st v RDissa
326 - 419
9/+867 : 63rd
2nd v TPokH
395 - 400
9/+862 : 72nd
1st v HRasso
375 - 331
10/+906 : 66th
2nd v EWokab
396 - 336
11/+966 : 56th
1st v MAmiruH
401 - 353
12/+1014 : 48th
49.Radinka Dissanayake 
12 wins, +567
1st v SSinghB
423 - 356
1/+67 : 41st
2nd v MJayas
372 - 416
1/+23 : 57th
1st v AMukhr
484 - 260
2/+247 : 31st
2nd v JDeS
396 - 377
3/+266 : 22nd
1st v TDeS
458 - 425
4/+299 : 14th
2nd v HSupa
520 - 323
5/+496 : 8th
2nd v AAbbas
393 - 429
5/+460 : 16th
1st v AIyeng
448 - 364
6/+544 : 10th
2nd v AShabb
357 - 399
6/+502 : 17th
2nd v SKapoo
310 - 604
6/+208 : 34th
1st v DHenri
361 - 467
6/+102 : 46th
1st v ARashi
367 - 444
6/+25 : 51st
1st v QSanga
394 - 433
6/-14 : 61st
2nd v DPansu
357 - 389
6/-46 : 73rd
1st v DIqbal
384 - 441
6/-103 : 80th
2nd v ADianaS
615 - 253
7/+259 : 68th
2nd v OHecto
441 - 388
8/+312 : 59th
1st v TDeS
300 - 330
8/+282 : 64th
1st v OHecto
473 - 355
9/+400 : 57th
2nd v MKhan
419 - 326
10/+493 : 48th
2nd v HRasso
464 - 352
11/+605 : 42nd
1st v MAmiruH
406 - 376
12/+635 : 36th
2nd v MTaha
340 - 370
12/+605 : 41st
1st v CNabum
370 - 408
12/+567 : 49th
50.Ahad Riaz 
12 wins, +510
1st v NLaime
376 - 406
0/-30 : 61st
2nd v MAlifI
392 - 334
1/+28 : 56th
2nd v TKongk
465 - 385
2/+108 : 38th
1st v DMuhan
434 - 447
2/+95 : 48th
2nd v JTsangW
387 - 409
2/+73 : 62nd
1st v KBower
410 - 466
2/+17 : 74th
2nd v UDeS
319 - 429
2/-93 : 83rd
2nd v EWokab
464 - 423
3/-52 : 76th
1st v ADianaS
647 - 222
4/+373 : 57th
1st v SSaeT
495 - 277
5/+591 : 44th
2nd v OHecto
367 - 366
6/+592 : 37th
1st v CNabum
423 - 416
7/+599 : 29th
2nd v SImaadA
321 - 455
7/+465 : 40th
2nd v NLaime
376 - 462
7/+379 : 48th
1st v HSupa
412 - 370
8/+421 : 38th
2nd v AAbbas
432 - 469
8/+384 : 46th
1st v AShabb
386 - 366
9/+404 : 41st
2nd v MTaha
319 - 510
9/+213 : 51st
1st v HSupa
378 - 429
9/+162 : 60th
1st v HRasso
403 - 367
10/+198 : 50th
1st v HChunH
291 - 379
10/+110 : 61st
2nd v MTalhaA
568 - 306
11/+372 : 48th
2nd v CNabum
380 - 401
11/+351 : 58th
1st v OHecto
463 - 304
12/+510 : 50th
51.Rahul Jegatheva 
12 wins, +394
2nd v IDeS
444 - 255
1/+189 : 14th
2nd v MMemon
432 - 350
2/+271 : 9th
1st v DIqbal
494 - 320
3/+445 : 3rd
2nd v HHadiK
364 - 406
3/+403 : 17th
1st v JDuran
245 - 525
3/+123 : 41st
2nd v VHingo
295 - 413
3/+5 : 57th
1st v ASalik
366 - 417
3/-46 : 69th
2nd v HSupa
337 - 472
3/-181 : 80th
2nd v MAlifI
432 - 307
4/-56 : 65th
1st v CLongK
409 - 222
5/+131 : 52nd
1st v TKongk
349 - 332
6/+148 : 43rd
1st v HWeera
440 - 314
7/+274 : 36th
2nd v LChiH
469 - 316
8/+427 : 23rd
1st v DBrown
386 - 308
9/+505 : 21st
2nd v JLekha
304 - 360
9/+449 : 28th
1st v JDuran
351 - 436
9/+364 : 33rd
1st v HHadiK
348 - 404
9/+308 : 45th
2nd v NSiriw
463 - 323
10/+448 : 35th
2nd v HWeera
469 - 324
11/+593 : 27th
1st v SSanau
325 - 335
11/+583 : 37th
2nd v MJayas
289 - 408
11/+464 : 44th
2nd v DPansu
348 - 319
12/+493 : 37th
1st v NChare
299 - 396
12/+396 : 43rd
1st v NSiriw
390 - 392
12/+394 : 51st
52.Muddasir Memon 
12 wins, +231
2nd v SMoham
414 - 234
1/+180 : 15th
1st v RJegat
350 - 432
1/+98 : 40th
1st v HHadiK
367 - 494
1/-29 : 67th
2nd v CThoma
348 - 301
2/+18 : 52nd
2nd v KBower
321 - 473
2/-134 : 74th
1st v BChung
458 - 381
3/-57 : 62nd
2nd v KBhowm
400 - 342
4/+1 : 47th
1st v SGiffe
446 - 274
5/+173 : 33rd
2nd v KChungW
392 - 427
5/+138 : 41st
2nd v NChare
349 - 382
5/+105 : 53rd
1st v VHingo
524 - 300
6/+329 : 40th
1st v LChiH
369 - 388
6/+310 : 50th
2nd v JLekha
375 - 482
6/+203 : 59th
1st v MTaha
422 - 373
7/+252 : 50th
2nd v HWeera
312 - 429
7/+135 : 59th
1st v HRasso
441 - 360
8/+216 : 49th
1st v MTalhaA
457 - 352
9/+321 : 43rd
2nd v AShabb
340 - 455
9/+206 : 54th
1st v HChunH
404 - 397
10/+213 : 46th
2nd v LChiH
383 - 369
11/+227 : 43rd
1st v DPansu
448 - 298
12/+377 : 33rd
1st v PAlo
385 - 430
12/+332 : 41st
2nd v HWeera
345 - 410
12/+267 : 46th
2nd v HSupa
362 - 398
12/+231 : 52nd
53.Abbas Shabbir 
12 wins, +227
2nd v TBarwe
298 - 418
0/-120 : 82nd
1st v AKhan
400 - 367
1/-87 : 69th
1st v ABorha
618 - 212
2/+319 : 27th
2nd v IDeS
386 - 259
3/+446 : 15th
2nd v KChungW
300 - 328
3/+418 : 25th
1st v HWeera
392 - 391
4/+419 : 21st
1st v OHecto
436 - 368
5/+487 : 15th
2nd v MTaha
492 - 384
6/+595 : 9th
1st v RDissa
399 - 357
7/+637 : 5th
2nd v DHenri
399 - 532
7/+504 : 14th
1st v VPirap
401 - 420
7/+485 : 21st
2nd v AIsmai
346 - 479
7/+352 : 33rd
1st v CThoma
402 - 421
7/+333 : 41st
2nd v NSiriw
385 - 383
8/+335 : 31st
1st v SImaadA
395 - 496
8/+234 : 40th
2nd v HHadiK
321 - 474
8/+81 : 52nd
2nd v ARiaz
366 - 386
8/+61 : 62nd
1st v MMemon
455 - 340
9/+176 : 55th
2nd v LChiH
336 - 346
9/+166 : 59th
2nd v HChunH
329 - 412
9/+83 : 68th
1st v JBrown
437 - 320
10/+200 : 58th
1st v BChung
383 - 340
11/+243 : 49th
2nd v YPotni
392 - 425
11/+210 : 59th
1st v SSaeT
358 - 341
12/+227 : 53rd
54.Lam Chi Ho
12 wins, +217
1st v ABorha
407 - 291
1/+116 : 28th
2nd v SChunc
339 - 415
1/+40 : 54th
2nd v TBarwe
357 - 414
1/-17 : 65th
1st v SUsman
311 - 406
1/-112 : 79th
2nd v RJegat
400 - 348
2/-60 : 65th
1st v AKhan
375 - 290
3/+25 : 56th
2nd v DIqbal
435 - 301
4/+159 : 40th
1st v IEgoda
490 - 257
5/+392 : 27th
2nd v SSanau
279 - 525
5/+146 : 39th
1st v HSupa
329 - 409
5/+66 : 54th
1st v DBrown
327 - 259
6/+134 : 44th
2nd v MMemon
388 - 369
7/+153 : 38th
1st v RJegat
316 - 469
7/0 : 49th
2nd v QSanga
285 - 364
7/-79 : 59th
1st v KChungW
468 - 244
8/+145 : 43rd
2nd v AKhan
362 - 357
9/+150 : 39th
2nd v TXinW
331 - 391
9/+90 : 48th
1st v DMuhan
401 - 420
9/+71 : 56th
1st v AShabb
346 - 336
10/+81 : 49th
1st v MMemon
369 - 383
10/+67 : 54th
2nd v NSarif
363 - 312
11/+118 : 50th
2nd v HSupa
386 - 402
11/+102 : 54th
1st v DPansu
339 - 434
11/+7 : 62nd
2nd v RJegat
463 - 253
12/+217 : 54th
55.Boris Chung 
12 wins, +193
1st v JDeS
444 - 311
1/+133 : 23rd
2nd v CLongK
342 - 270
2/+205 : 14th
1st v DSanau
315 - 491
2/+29 : 45th
2nd v SChunc
357 - 372
2/+14 : 54th
1st v HSupa
369 - 365
3/+18 : 50th
2nd v MMemon
381 - 458
3/-59 : 63rd
2nd v VPirap
336 - 548
3/-271 : 76th
1st v HPerar
374 - 408
3/-305 : 85th
2nd v VHingo
434 - 350
4/-221 : 70th
1st v MDeS
578 - 210
5/+147 : 51st
1st v MAmiruH
332 - 359
5/+120 : 60th
2nd v NSiriw
380 - 428
5/+72 : 69th
1st v HRasso
278 - 479
5/-129 : 82nd
2nd v MTalhaA
315 - 375
5/-189 : 87th
1st v IEgoda
432 - 249
6/-6 : 79th
1st v TKongk
272 - 391
6/-125 : 86th
2nd v TDeS
328 - 439
6/-236 : 93rd
2nd v JEmrit
378 - 353
7/-211 : 87th
1st v ADuran
444 - 236
8/-3 : 76th
2nd v DIqbal
391 - 363
9/+25 : 69th
1st v KBhowm
456 - 300
10/+181 : 59th
2nd v AShabb
340 - 383
10/+138 : 69th
2nd v JBrown
387 - 348
11/+177 : 60th
1st v HChunH
403 - 387
12/+193 : 55th
56.Direkwatana Pansub 
12 wins, +106
2nd v HBinA
363 - 425
0/-62 : 65th
1st v VHingo
466 - 358
1/+46 : 51st
2nd v VPirap
347 - 445
1/-52 : 71st
1st v KBower
374 - 484
1/-162 : 84th
1st v MZabir
437 - 245
2/+30 : 64th
2nd v JBrown
429 - 380
3/+79 : 52nd
1st v CThoma
387 - 429
3/+37 : 62nd
2nd v ADianaS
382 - 368
4/+51 : 53rd
1st v HBinA
399 - 467
4/-17 : 64th
2nd v DDiac3
341 - 318
5/+6 : 56th
1st v DIqbal
400 - 407
5/-1 : 61st
2nd v IEgoda
368 - 345
6/+22 : 52nd
2nd v MTalhaA
371 - 355
7/+38 : 46th
1st v RDissa
389 - 357
8/+70 : 38th
2nd v VHingo
552 - 300
9/+322 : 29th
1st v UDeS
485 - 365
10/+442 : 23rd
1st v SGiffe
356 - 374
10/+424 : 28th
2nd v QSanga
394 - 445
10/+373 : 37th
1st v DBrown
323 - 443
10/+253 : 45th
2nd v NChare
368 - 337
11/+284 : 40th
2nd v MMemon
298 - 448
11/+134 : 49th
1st v RJegat
319 - 348
11/+105 : 53rd
2nd v LChiH
434 - 339
12/+200 : 47th
1st v YPotni
308 - 402
12/+106 : 56th
57.Mohammed Talha Arif
12 wins, +27
2nd v DHenri
331 - 441
0/-110 : 76th
2nd v HPoole
437 - 250
1/+77 : 43rd
1st v SInfas
379 - 229
2/+227 : 32nd
2nd v AIsmai
377 - 437
2/+167 : 43rd
1st v CThoma
446 - 343
3/+270 : 30th
2nd v SUsman
394 - 411
3/+253 : 45th
1st v HWeera
365 - 489
3/+129 : 60th
1st v OHecto
395 - 288
4/+236 : 48th
2nd v TDeS
323 - 514
4/+45 : 61st
2nd v HWeera
335 - 408
4/-28 : 71st
1st v SSaeT
340 - 319
5/-7 : 62nd
1st v UDeS
378 - 396
5/-25 : 70th
1st v DPansu
355 - 371
5/-41 : 81st
1st v BChung
375 - 315
6/+19 : 71st
2nd v TKongk
465 - 354
7/+130 : 60th
1st v HChunH
460 - 348
8/+242 : 48th
2nd v MMemon
352 - 457
8/+137 : 61st
2nd v DBrown
367 - 415
8/+89 : 67th
2nd v SMoham
361 - 345
9/+105 : 62nd
1st v BPo
408 - 401
10/+112 : 53rd
2nd v WChoyW
514 - 275
11/+351 : 46th
1st v ARiaz
306 - 568
11/+89 : 55th
1st v SSaeT
318 - 242
12/+165 : 49th
2nd v NSarif
279 - 417
12/+27 : 57th
58.Clintia Simon 
12 wins, -85
2nd v MTaha
323 - 483
0/-160 : 89th
2nd v SUsman
263 - 463
0/-360 : 101st
1st v SSaeT
445 - 331
1/-246 : 83rd
1st v HAbdi
422 - 224
2/-48 : 60th
2nd v ANaidu
408 - 269
3/+91 : 43rd
1st v DIqbal
238 - 487
3/-158 : 66th
1st v JLekha
306 - 426
3/-278 : 77th
2nd v CLongK
344 - 302
4/-236 : 63rd
1st v AMukhr
383 - 418
4/-271 : 73rd
2nd v SGiffe
273 - 429
4/-427 : 82nd
2nd v SUsman
298 - 531
4/-660 : 91st
1st v ANaidu
494 - 187
5/-353 : 79th
1st v VWeera
332 - 296
6/-317 : 70th
2nd v AHanda
357 - 269
7/-229 : 62nd
1st v TXinW
300 - 448
7/-377 : 72nd
2nd v KChungW
290 - 357
7/-444 : 80th
1st v HPerar
327 - 394
7/-511 : 84th
2nd v FEzenn
318 - 428
7/-621 : 89th
1st v AHanda
423 - 257
8/-455 : 83rd
2nd v SNyawi
447 - 260
9/-268 : 76th
1st v FEzenn
421 - 337
10/-184 : 67th
2nd v RJegat
438 - 368
11/-114 : 59th
1st v UDeS
299 - 355
11/-170 : 68th
2nd v VHingo
374 - 289
12/-85 : 58th
59.Saim Usmani 
12 wins, -88
2nd v SKapoo
311 - 469
0/-158 : 88th
1st v CSimon
463 - 263
1/+42 : 53rd
2nd v IEgoda
369 - 386
1/+25 : 63rd
2nd v LChiH
406 - 311
2/+120 : 45th
1st v JBrown
414 - 328
3/+206 : 35th
1st v MTalhaA
411 - 394
4/+223 : 27th
2nd v KBower
275 - 549
4/-51 : 50th
1st v ASalik
285 - 427
4/-193 : 60th
2nd v SGiffe
381 - 456
4/-268 : 72nd
2nd v AMukhr
401 - 353
5/-220 : 61st
1st v CSimon
531 - 298
6/+13 : 49th
2nd v MAmiruH
372 - 385
6/0 : 54th
1st v HBinA
347 - 413
6/-66 : 63rd
2nd v DIqbal
388 - 367
7/-45 : 57th
1st v RJegat
437 - 295
8/+97 : 45th
2nd v WChoyW
379 - 325
9/+151 : 38th
1st v NChare
362 - 456
9/+57 : 50th
2nd v UDeS
322 - 472
9/-93 : 57th
1st v AKhan
369 - 331
10/-55 : 52nd
1st v NSiriw
345 - 489
10/-199 : 59th
2nd v DMuhan
369 - 381
10/-211 : 68th
1st v DWeera
401 - 249
11/-59 : 58th
2nd v NSarif
353 - 384
11/-90 : 66th
1st v SMoham
374 - 372
12/-88 : 59th
60.Kiki Chung Wing
12 wins, -218
2nd v SKrish
418 - 195
1/+223 : 13th
1st v MZabir
489 - 353
2/+359 : 4th
1st v TKamen
366 - 396
2/+329 : 26th
2nd v TYogan
313 - 416
2/+226 : 40th
1st v AShabb
328 - 300
3/+254 : 32nd
2nd v JDeS
320 - 501
3/+73 : 53rd
1st v SSinghB
455 - 361
4/+167 : 39th
2nd v SSaeT
401 - 394
5/+174 : 32nd
1st v MMemon
427 - 392
6/+209 : 28th
1st v JLekha
391 - 343
7/+257 : 21st
2nd v TKamen
347 - 361
7/+243 : 28th
2nd v MJayas
349 - 569
7/+23 : 40th
1st v CMa
326 - 430
7/-81 : 50th
2nd v HBinA
337 - 425
7/-169 : 61st
2nd v LChiH
244 - 468
7/-393 : 73rd
1st v CSimon
357 - 290
8/-326 : 59th
1st v FEzenn
389 - 386
9/-323 : 55th
2nd v DDiac3
412 - 242
10/-153 : 45th
1st v DWeera
384 - 369
11/-138 : 37th
1st v TPokH
453 - 216
12/+99 : 28th
2nd v VJain
346 - 401
12/+44 : 38th
2nd v QSanga
378 - 427
12/-5 : 44th
1st v TXinW
325 - 404
12/-84 : 52nd
2nd v UDeS
273 - 407
12/-218 : 60th
61.Dulmini Weeraratne 
12 wins, -398
2nd v JBrown
351 - 345
1/+6 : 52nd
1st v SNyawi
343 - 326
2/+23 : 28th
2nd v YPotni
366 - 423
2/-34 : 48th
1st v AAbbas
326 - 426
2/-134 : 66th
2nd v KBhowm
354 - 323
3/-103 : 54th
1st v VJain
303 - 474
3/-274 : 68th
2nd v FEzenn
359 - 393
3/-308 : 78th
1st v WChoyW
379 - 363
4/-292 : 64th
2nd v VWeera
381 - 330
5/-241 : 52nd
1st v ACassi
441 - 310
6/-110 : 42nd
1st v AMukhr
422 - 413
7/-101 : 33rd
2nd v SGiffe
377 - 403
7/-127 : 43rd
2nd v CNabum
326 - 400
7/-201 : 51st
1st v MKhan
406 - 401
8/-196 : 41st
1st v TPokH
394 - 424
8/-226 : 50th
2nd v DMuhan
328 - 440
8/-338 : 60th
2nd v MAlifI
435 - 370
9/-273 : 54th
1st v HPerar
377 - 333
10/-229 : 46th
2nd v KChungW
369 - 384
10/-244 : 53rd
2nd v TDeS
302 - 511
10/-453 : 60th
1st v ABorha
403 - 290
11/-340 : 53rd
2nd v SUsman
249 - 401
11/-492 : 61st
1st v HPerar
339 - 380
11/-533 : 70th
1st v MAlifI
425 - 290
12/-398 : 61st
62.Hasini Perara 
12 wins, -485
1st v KBhowm
382 - 388
0/-6 : 55th
2nd v JBrown
256 - 390
0/-140 : 87th
1st v JDeS
268 - 602
0/-474 : 98th
2nd v ABorha
376 - 318
1/-416 : 92nd
1st v TDeS
379 - 243
2/-280 : 79th
1st v ANaidu
419 - 286
3/-147 : 65th
2nd v JEmrit
449 - 402
4/-100 : 51st
2nd v BChung
408 - 374
5/-66 : 40th
1st v YPotni
268 - 551
5/-349 : 54th
2nd v TBarwe
315 - 426
5/-460 : 64th
1st v FEzenn
369 - 350
6/-441 : 53rd
2nd v TXinW
419 - 443
6/-465 : 63rd
2nd v MKhan
291 - 410
6/-584 : 74th
1st v TPokH
431 - 433
6/-586 : 82nd
2nd v SInfas
476 - 311
7/-421 : 74th
1st v ANaidu
313 - 298
8/-406 : 62nd
2nd v CSimon
394 - 327
9/-339 : 56th
2nd v DWeera
333 - 377
9/-383 : 60th
1st v MKhan
314 - 346
9/-415 : 70th
2nd v OHecto
182 - 545
9/-778 : 80th
1st v MAlifI
409 - 349
10/-718 : 70th
1st v EKemak
435 - 227
11/-510 : 62nd
2nd v DWeera
380 - 339
12/-469 : 53rd
1st v TPokH
389 - 405
12/-485 : 62nd
63.Muhd Amirul Hakeem
11.5 wins, -639
2nd v QSanga
269 - 360
0/-91 : 73rd
2nd v NSiriw
268 - 428
0/-251 : 93rd
1st v DDiac3
381 - 334
1/-204 : 81st
2nd v SSinghB
320 - 391
1/-275 : 89th
2nd v SSaeT
266 - 394
1/-403 : 95th
1st v VHingo
425 - 307
2/-285 : 83rd
1st v AHanda
357 - 301
3/-229 : 73rd
1st v JEmrit
420 - 326
4/-135 : 57th
2nd v PAlo
344 - 448
4/-239 : 71st
1st v NSarif
412 - 323
5/-150 : 59th
2nd v BChung
359 - 332
6/-123 : 52nd
1st v SUsman
385 - 372
7/-110 : 42nd
2nd v TPokH
377 - 377
7.5/-110 : 36th
1st v TKamen
255 - 486
7.5/-341 : 43rd
2nd v CNabum
350 - 360
7.5/-351 : 51st
1st v MKhan
428 - 306
8.5/-229 : 43rd
2nd v EWokab
397 - 372
9.5/-204 : 36th
1st v HRasso
385 - 302
10.5/-121 : 31st
2nd v SImaadA
341 - 423
10.5/-203 : 39th
2nd v VJain
246 - 499
10.5/-456 : 47th
1st v SSanau
294 - 515
10.5/-677 : 56th
2nd v RDissa
376 - 406
10.5/-707 : 65th
1st v ABorha
391 - 275
11.5/-591 : 55th
2nd v MKhan
353 - 401
11.5/-639 : 64th
64.Okikioluwa Hector 
11 wins, +675
1st v SChunc
325 - 440
0/-115 : 79th
1st v SInfas
653 - 208
1/+330 : 29th
2nd v HPoole
383 - 276
2/+437 : 22nd
1st v HWeera
352 - 434
2/+355 : 37th
2nd v SSutta
428 - 409
3/+374 : 28th
1st v SImaadA
383 - 449
3/+308 : 44th
2nd v AShabb
368 - 436
3/+240 : 58th
2nd v MTalhaA
288 - 395
3/+133 : 70th
1st v EWokab
459 - 293
4/+299 : 58th
2nd v HChunH
464 - 311
5/+452 : 45th
1st v ARiaz
366 - 367
5/+451 : 55th
2nd v HRasso
364 - 321
6/+494 : 47th
1st v TDeS
376 - 419
6/+451 : 54th
2nd v AAbbas
269 - 461
6/+259 : 65th
1st v MTaha
387 - 450
6/+196 : 78th
2nd v BPo
414 - 271
7/+339 : 67th
1st v RDissa
388 - 441
7/+286 : 73rd
2nd v ADuran
459 - 309
8/+436 : 63rd
2nd v RDissa
355 - 473
8/+318 : 73rd
1st v HPerar
545 - 182
9/+681 : 64th
1st v BPo
398 - 368
10/+711 : 57th
2nd v TPokH
436 - 298
11/+849 : 46th
2nd v SGiffe
343 - 358
11/+834 : 57th
2nd v ARiaz
304 - 463
11/+675 : 65th
65.Hayati Rassool 
11 wins, +518
1st v AIyeng
293 - 425
0/-132 : 84th
2nd v JDeS
523 - 252
1/+139 : 35th
2nd v VWeera
526 - 209
2/+456 : 20th
1st v JBrown
439 - 253
3/+642 : 13th
2nd v SImaadA
465 - 436
4/+671 : 8th
1st v SSutta
299 - 401
4/+569 : 15th
2nd v TYogan
412 - 367
5/+614 : 11th
2nd v JDeS
364 - 396
5/+582 : 23rd
1st v KBower
332 - 447
5/+467 : 35th
1st v NLaime
426 - 455
5/+438 : 46th
2nd v SSinghB
273 - 527
5/+184 : 59th
1st v OHecto
321 - 364
5/+141 : 67th
2nd v BChung
479 - 278
6/+342 : 56th
2nd v HWeera
414 - 407
7/+349 : 49th
1st v EWokab
588 - 296
8/+641 : 36th
2nd v MMemon
360 - 441
8/+560 : 44th
1st v TPokH
424 - 362
9/+622 : 38th
2nd v MAmiruH
302 - 385
9/+539 : 49th
1st v CNabum
412 - 469
9/+482 : 56th
2nd v ARiaz
367 - 403
9/+446 : 65th
1st v RDissa
352 - 464
9/+334 : 74th
2nd v MKhan
331 - 375
9/+290 : 82nd
2nd v BPo
364 - 362
10/+292 : 74th
1st v EWokab
519 - 293
11/+518 : 66th
66.Danial Iqbal 
11 wins, +284
1st v JEmrit
454 - 280
1/+174 : 16th
2nd v HHadiK
351 - 459
1/+66 : 47th
2nd v RJegat
320 - 494
1/-108 : 75th
1st v RJegat
422 - 345
2/-31 : 59th
2nd v CLongK
352 - 385
2/-64 : 66th
2nd v CSimon
487 - 238
3/+185 : 48th
1st v LChiH
301 - 435
3/+51 : 61st
2nd v CThoma
460 - 436
4/+75 : 51st
1st v QSanga
367 - 430
4/+12 : 63rd
1st v CThoma
348 - 374
4/-14 : 69th
2nd v DPansu
407 - 400
5/-7 : 62nd
2nd v BPo
395 - 383
6/+5 : 53rd
1st v DDiac3
357 - 418
6/-56 : 62nd
1st v SUsman
367 - 388
6/-77 : 74th
2nd v RDissa
441 - 384
7/-20 : 63rd
1st v IEgoda
369 - 389
7/-40 : 72nd
2nd v NSarif
298 - 333
7/-75 : 79th
1st v HChunH
400 - 447
7/-122 : 85th
2nd v VHingo
415 - 311
8/-18 : 77th
1st v BChung
363 - 391
8/-46 : 85th
2nd v SMoham
413 - 291
9/+76 : 76th
1st v BPo
340 - 345
9/+71 : 84th
1st v KBhowm
395 - 346
10/+120 : 76th
2nd v JBrown
456 - 292
11/+284 : 67th
67.Alice Durand 
11 wins, +141
2nd v AMusta
319 - 397
0/-78 : 69th
1st v MKhan
383 - 331
1/-26 : 64th
2nd v ADianaS
383 - 306
2/+51 : 43rd
1st v VHingo
287 - 338
2/0 : 56th
1st v MJayas
433 - 513
2/-80 : 67th
2nd v SGiffe
339 - 384
2/-125 : 77th
1st v DDiac3
314 - 330
2/-141 : 84th
2nd v BPo
297 - 460
2/-304 : 93rd
1st v MZabir
380 - 305
3/-229 : 85th
2nd v JBrown
311 - 337
3/-255 : 90th
1st v MAlifI
352 - 403
3/-306 : 96th
1st v SMoham
405 - 353
4/-254 : 91st
2nd v MDeS
491 - 230
5/+7 : 76th
2nd v KBhowm
375 - 319
6/+63 : 69th
1st v FEzenn
377 - 253
7/+187 : 58th
2nd v MTaha
299 - 429
7/+57 : 70th
2nd v HSupa
356 - 441
7/-28 : 78th
1st v OHecto
309 - 459
7/-178 : 86th
2nd v BChung
236 - 444
7/-386 : 92nd
1st v VHingo
476 - 303
8/-213 : 87th
1st v JDeS
509 - 271
9/+25 : 78th
1st v TKongk
299 - 352
9/-28 : 86th
2nd v HPoole
388 - 291
10/+69 : 77th
1st v CLongK
379 - 307
11/+141 : 68th
68.Ho Chun Hung
11 wins, +19
1st v IEgoda
438 - 270
1/+168 : 18th
1st v MTaha
383 - 381
2/+170 : 18th
1st v SKapoo
293 - 409
2/+54 : 42nd
2nd v TBarwe
368 - 404
2/+18 : 52nd
1st v SSanau
329 - 477
2/-130 : 73rd
2nd v ARashi
336 - 402
2/-196 : 80th
2nd v VHingo
351 - 365
2/-210 : 87th
1st v KBhowm
497 - 280
3/+7 : 72nd
2nd v NSiriw
317 - 463
3/-139 : 83rd
1st v OHecto
311 - 464
3/-292 : 91st
2nd v CLongK
337 - 429
3/-384 : 97th
1st v KBhowm
520 - 297
4/-161 : 89th
2nd v IDeS
413 - 286
5/-34 : 80th
2nd v VHingo
355 - 350
6/-29 : 72nd
1st v SMoham
411 - 287
7/+95 : 61st
2nd v MTalhaA
348 - 460
7/-17 : 71st
1st v ADianaS
454 - 274
8/+163 : 60th
2nd v DIqbal
447 - 400
9/+210 : 53rd
2nd v MMemon
397 - 404
9/+203 : 58th
1st v AShabb
412 - 329
10/+286 : 49th
2nd v ARiaz
379 - 291
11/+374 : 45th
1st v NChare
325 - 523
11/+176 : 50th
1st v HSupa
305 - 446
11/+35 : 61st
2nd v BChung
387 - 403
11/+19 : 69th
69.Supakrit Sae Tao
11 wins, -64
2nd v HHadiK
303 - 473
0/-170 : 91st
1st v IEgoda
362 - 323
1/-131 : 72nd
2nd v CSimon
331 - 445
1/-245 : 82nd
2nd v AHanda
492 - 264
2/-17 : 57th
1st v MAmiruH
394 - 266
3/+111 : 42nd
2nd v MJayas
327 - 369
3/+69 : 54th
1st v JTsangW
347 - 446
3/-30 : 67th
1st v KChungW
394 - 401
3/-37 : 74th
1st v BPo
409 - 359
4/+13 : 62nd
2nd v ARiaz
277 - 495
4/-205 : 76th
2nd v MTalhaA
319 - 340
4/-226 : 84th
1st v VHingo
420 - 403
5/-209 : 73rd
2nd v CLongK
403 - 362
6/-168 : 66th
1st v RJegat
346 - 410
6/-232 : 76th
1st v WChoyW
397 - 333
7/-168 : 67th
2nd v MZabir
346 - 317
8/-139 : 58th
2nd v DDiac3
332 - 345
8/-152 : 68th
1st v TXinW
291 - 396
8/-257 : 76th
2nd v HPoole
443 - 329
9/-143 : 68th
1st v VHingo
353 - 345
10/-135 : 58th
1st v AKhan
464 - 211
11/+118 : 50th
1st v NSarif
316 - 405
11/+29 : 56th
2nd v MTalhaA
242 - 318
11/-47 : 63rd
2nd v AShabb
341 - 358
11/-64 : 70th
70.Wesley Choy Wing
11 wins, -78
1st v AIsmai
373 - 476
0/-103 : 75th
2nd v DDiac3
349 - 330
1/-84 : 68th
1st v NSiriw
404 - 368
2/-48 : 50th
1st v JEmrit
403 - 254
3/+101 : 30th
2nd v VJain
308 - 380
3/+29 : 48th
1st v DHenri
272 - 469
3/-168 : 67th
2nd v TXinW
405 - 386
4/-149 : 52nd
2nd v DWeera
363 - 379
4/-165 : 58th
1st v NSarif
320 - 426
4/-271 : 73rd
2nd v PAlo
321 - 405
4/-355 : 80th
2nd v MDeS
435 - 312
5/-232 : 69th
2nd v RJegat
366 - 371
5/-237 : 75th
1st v AMukhr
433 - 314
6/-118 : 65th
1st v DDiac3
396 - 290
7/-12 : 55th
2nd v SSaeT
333 - 397
7/-76 : 65th
1st v SUsman
325 - 379
7/-130 : 73rd
1st v AKhan
311 - 393
7/-212 : 80th
2nd v VHingo
485 - 330
8/-57 : 69th
1st v TKongk
370 - 317
9/-4 : 63rd
2nd v RJegat
284 - 407
9/-127 : 72nd
1st v MTalhaA
275 - 514
9/-366 : 81st
1st v CLongK
470 - 284
10/-180 : 73rd
2nd v VHingo
406 - 407
10/-181 : 78th
2nd v VHingo
483 - 380
11/-78 : 71st
71.Sophia Mohammed 
11 wins, -88
1st v MMemon
234 - 414
0/-180 : 93rd
2nd v JEmrit
297 - 405
0/-288 : 96th
2nd v SKrish
563 - 229
1/+46 : 59th
1st v HPoole
405 - 286
2/+165 : 44th
1st v AIsmai
322 - 393
2/+94 : 58th
2nd v CThoma
276 - 399
2/-29 : 75th
2nd v CNabum
373 - 430
2/-86 : 82nd
1st v UDeS
305 - 419
2/-200 : 92nd
1st v JBrown
406 - 317
3/-111 : 82nd
2nd v MZabir
366 - 375
3/-120 : 89th
1st v BPo
372 - 359
4/-107 : 81st
2nd v ADuran
353 - 405
4/-159 : 88th
2nd v TKongk
481 - 329
5/-7 : 78th
1st v JBrown
373 - 411
5/-45 : 86th
2nd v HChunH
287 - 411
5/-169 : 93rd
1st v SInfas
387 - 259
6/-41 : 85th
2nd v ANaidu
314 - 300
7/-27 : 77th
2nd v ABorha
376 - 355
8/-6 : 68th
1st v MTalhaA
345 - 361
8/-22 : 78th
1st v JBrown
368 - 354
9/-8 : 70th
1st v DIqbal
291 - 413
9/-130 : 79th
1st v VHingo
385 - 383
10/-128 : 71st
2nd v CLongK
387 - 345
11/-86 : 65th
2nd v SUsman
372 - 374
11/-88 : 72nd
72.Vedika Hingorani 
11 wins, -178
1st v TYogan
296 - 561
0/-265 : 100th
1st v BAngelA
433 - 192
1/-24 : 62nd
2nd v ACassi
484 - 154
2/+306 : 28th
2nd v ADuran
338 - 287
3/+357 : 18th
2nd v AIyeng
319 - 506
3/+170 : 37th
1st v RJegat
413 - 295
4/+288 : 25th
1st v HSupa
270 - 466
4/+92 : 42nd
2nd v AAbbas
330 - 450
4/-28 : 55th
1st v DDiac3
463 - 301
5/+134 : 42nd
2nd v HBinA
347 - 307
6/+174 : 36th
2nd v MMemon
300 - 524
6/-50 : 50th
1st v DBrown
335 - 436
6/-151 : 60th
1st v PAlo
498 - 307
7/+40 : 45th
2nd v AKhan
341 - 380
7/+1 : 54th
1st v DPansu
300 - 552
7/-251 : 70th
1st v NSarif
371 - 378
7/-258 : 77th
2nd v AMukhr
512 - 271
8/-17 : 63rd
1st v WChoyW
330 - 485
8/-172 : 74th
2nd v CLongK
397 - 318
9/-93 : 66th
2nd v SSaeT
345 - 353
9/-101 : 71st
1st v YPotni
389 - 380
10/-92 : 65th
2nd v SMoham
383 - 385
10/-94 : 70th
1st v WChoyW
407 - 406
11/-93 : 67th
1st v CSimon
289 - 374
11/-178 : 73rd
73.Imadith Egodawaththe 
11 wins, -237
2nd v HChunH
270 - 438
0/-168 : 90th
2nd v SSaeT
323 - 362
0/-207 : 91st
1st v SUsman
386 - 369
1/-190 : 80th
1st v VHingo
296 - 359
1/-253 : 87th
1st v AHanda
429 - 326
2/-150 : 76th
1st v IDeS
442 - 261
3/+31 : 55th
2nd v NSarif
370 - 436
3/-35 : 68th
2nd v LChiH
257 - 490
3/-268 : 83rd
1st v HPoole
396 - 265
4/-137 : 69th
1st v RJegat
392 - 278
5/-23 : 57th
2nd v DDiac3
351 - 452
5/-124 : 64th
1st v DPansu
345 - 368
5/-147 : 72nd
2nd v UDeS
289 - 407
5/-265 : 84th
1st v TKongk
395 - 322
6/-192 : 75th
2nd v BChung
249 - 432
6/-375 : 85th
2nd v DIqbal
389 - 369
7/-355 : 78th
1st v JDeS
355 - 378
7/-378 : 83rd
2nd v CLongK
393 - 371
8/-356 : 77th
2nd v MAlifI
316 - 400
8/-440 : 82nd
1st v FEzenn
333 - 366
8/-473 : 88th
1st v HPoole
383 - 311
9/-401 : 82nd
BYE
9.5/-401 : 79th
1st v SInfas
351 - 281
10.5/-331 : 72nd
2nd v AMukhr
415 - 321
11.5/-237 : 63rd
74.Radheya Jegatheva 
11 wins, -271
2nd v AHanda
401 - 282
1/+119 : 27th
1st v TBarwe
351 - 406
1/+64 : 48th
1st v SChunc
370 - 459
1/-25 : 66th
2nd v DIqbal
345 - 422
1/-102 : 77th
1st v LChiH
348 - 400
1/-154 : 89th
2nd v MAlifI
318 - 412
1/-248 : 93rd
1st v BPo
403 - 385
2/-230 : 88th
2nd v JBrown
430 - 421
3/-221 : 81st
1st v AKhan
435 - 333
4/-119 : 68th
2nd v IEgoda
278 - 392
4/-233 : 78th
2nd v UDeS
397 - 404
4/-240 : 85th
1st v WChoyW
371 - 366
5/-235 : 74th
1st v VHingo
437 - 281
6/-79 : 64th
2nd v SSaeT
410 - 346
7/-15 : 56th
2nd v SUsman
295 - 437
7/-157 : 66th
1st v TXinW
393 - 320
8/-84 : 57th
1st v PAlo
363 - 400
8/-121 : 66th
2nd v NSarif
362 - 372
8/-131 : 72nd
2nd v YPotni
338 - 493
8/-286 : 81st
1st v WChoyW
407 - 284
9/-163 : 74th
2nd v TKongk
439 - 387
10/-111 : 66th
1st v CSimon
368 - 438
10/-181 : 74th
2nd v AKhan
412 - 292
11/-61 : 64th
1st v LChiH
253 - 463
11/-271 : 74th
75.Amanda Khan 
11 wins, -291
1st v DSanau
298 - 422
0/-124 : 83rd
2nd v AShabb
367 - 400
0/-157 : 89th
1st v AHanda
325 - 295
1/-127 : 78th
1st v VPirap
434 - 435
1/-128 : 80th
2nd v IDeS
343 - 319
2/-104 : 70th
2nd v LChiH
290 - 375
2/-189 : 79th
1st v CLongK
400 - 354
3/-143 : 72nd
2nd v DDiac3
302 - 412
3/-253 : 82nd
2nd v RJegat
333 - 435
3/-355 : 88th
1st v HPoole
345 - 321
4/-331 : 79th
2nd v VHingo
348 - 342
5/-325 : 72nd
1st v JEmrit
481 - 281
6/-125 : 59th
1st v FEzenn
388 - 438
6/-175 : 67th
1st v VHingo
380 - 341
7/-136 : 60th
2nd v DDiac3
318 - 371
7/-189 : 69th
1st v LChiH
357 - 362
7/-194 : 75th
2nd v WChoyW
393 - 311
8/-112 : 65th
2nd v ADianaS
352 - 334
9/-94 : 58th
2nd v SUsman
331 - 369
9/-132 : 67th
1st v DDiac3
396 - 232
10/+32 : 55th
2nd v SSaeT
211 - 464
10/-221 : 69th
2nd v YPotni
293 - 411
10/-339 : 76th
1st v RJegat
292 - 412
10/-459 : 82nd
1st v ADianaS
493 - 325
11/-291 : 75th
76.Muhd Alif Iman
11 wins, -446
2nd v NSarif
371 - 402
0/-31 : 62nd
1st v ARiaz
334 - 392
0/-89 : 83rd
1st v DMuhan
312 - 428
0/-205 : 92nd
2nd v TDeS
358 - 258
1/-105 : 78th
2nd v MKhan
323 - 320
2/-102 : 69th
1st v RJegat
412 - 318
3/-8 : 59th
2nd v SGiffe
371 - 382
3/-19 : 65th
2nd v QSanga
338 - 491
3/-172 : 79th
1st v RJegat
307 - 432
3/-297 : 86th
1st v TKongk
444 - 350
4/-203 : 75th
2nd v ADuran
403 - 352
5/-152 : 66th
1st v DDiac3
405 - 267
6/-14 : 55th
2nd v AHanda
279 - 231
7/+34 : 47th
1st v PAlo
394 - 340
8/+88 : 36th
1st v UDeS
303 - 542
8/-151 : 49th
2nd v NChare
284 - 493
8/-360 : 61st
1st v DWeera
370 - 435
8/-425 : 70th
2nd v MKhan
301 - 348
8/-472 : 78th
1st v IEgoda
400 - 316
9/-388 : 69th
2nd v AMukhr
359 - 401
9/-430 : 78th
2nd v HPerar
349 - 409
9/-490 : 83rd
2nd v ADianaS
368 - 340
10/-462 : 77th
1st v FEzenn
450 - 299
11/-311 : 69th
2nd v DWeera
290 - 425
11/-446 : 77th
77.Fortune Ezennia 
11 wins, -754
1st v TKamen
316 - 546
0/-230 : 97th
2nd v MDeS
388 - 294
1/-136 : 74th
1st v ANaidu
264 - 257
2/-129 : 53rd
2nd v TXinW
236 - 446
2/-339 : 71st
1st v EKemak
477 - 206
3/-68 : 53rd
2nd v SNyawi
351 - 304
4/-21 : 40th
1st v DWeera
393 - 359
5/+13 : 29th
2nd v SImaadA
401 - 500
5/-86 : 41st
2nd v TYogan
324 - 545
5/-307 : 53rd
1st v CNabum
293 - 463
5/-477 : 65th
2nd v HPerar
350 - 369
5/-496 : 74th
1st v SInfas
271 - 356
5/-581 : 83rd
2nd v AKhan
438 - 388
6/-531 : 73rd
1st v VWeera
423 - 293
7/-401 : 63rd
2nd v ADuran
253 - 377
7/-525 : 75th
1st v TDeS
256 - 468
7/-737 : 82nd
2nd v KChungW
386 - 389
7/-740 : 87th
1st v CSimon
428 - 318
8/-630 : 79th
1st v AMukhr
302 - 395
8/-723 : 85th
2nd v IEgoda
366 - 333
9/-690 : 79th
2nd v CSimon
337 - 421
9/-774 : 85th
1st v DDiac3
359 - 340
10/-755 : 78th
2nd v MAlifI
299 - 450
10/-906 : 84th
1st v EKemak
452 - 300
11/-754 : 78th
78.Adib Mukhriz 
11 wins, -908
2nd v TDeS
364 - 287
1/+77 : 40th
1st v AMusta
236 - 564
1/-251 : 77th
2nd v RDissa
260 - 484
1/-475 : 87th
2nd v EKemak
467 - 201
2/-209 : 70th
1st v SNyawi
345 - 324
3/-188 : 55th
2nd v MDeS
391 - 291
4/-88 : 41st
1st v SImaadA
386 - 478
4/-180 : 53rd
1st v TXinW
363 - 409
4/-226 : 62nd
2nd v CSimon
418 - 383
5/-191 : 51st
1st v SUsman
353 - 401
5/-239 : 62nd
2nd v DWeera
413 - 422
5/-248 : 70th
1st v NSarif
321 - 453
5/-380 : 81st
2nd v WChoyW
314 - 433
5/-499 : 89th
1st v JDeS
299 - 297
6/-497 : 81st
2nd v VWeera
456 - 284
7/-325 : 71st
2nd v PAlo
218 - 482
7/-589 : 81st
1st v VHingo
271 - 512
7/-830 : 88th
1st v ACassi
440 - 332
8/-722 : 80th
2nd v FEzenn
395 - 302
9/-629 : 71st
1st v MAlifI
401 - 359
10/-587 : 61st
2nd v DDiac3
396 - 328
11/-519 : 54th
1st v ABorha
353 - 417
11/-583 : 63rd
1st v TPokH
310 - 541
11/-814 : 71st
1st v IEgoda
321 - 415
11/-908 : 79th
79.Aahil Borham 
10.5 wins, -328
2nd v LChiH
291 - 407
0/-116 : 80th
1st v AHanda
326 - 344
0/-134 : 86th
2nd v AShabb
212 - 618
0/-540 : 102nd
1st v HPerar
318 - 376
0/-598 : 104th
2nd v JDeS
349 - 327
1/-576 : 97th
1st v VWeera
262 - 267
1/-581 : 101st
2nd v ANaidu
347 - 245
2/-479 : 94th
1st v USingh
394 - 228
3/-313 : 87th
2nd v JEmrit
356 - 364
3/-321 : 87th
1st v KBhowm
311 - 426
3/-436 : 95th
2nd v MZabir
313 - 392
3/-515 : 99th
BYE
3.5/-515 : 98th
1st v SKrish
300 - 300
4/-515 : 96th
2nd v TDeS
335 - 309
5/-489 : 91st
2nd v JAydenL
338 - 245
6/-396 : 86th
1st v IDeS
453 - 237
7/-180 : 74th
2nd v SInfas
360 - 336
8/-156 : 69th
1st v SMoham
355 - 376
8/-177 : 75th
1st v MDeS
416 - 255
9/-16 : 65th
1st v KBhowm
312 - 471
9/-175 : 75th
2nd v DWeera
290 - 403
9/-288 : 80th
2nd v AMukhr
417 - 353
10/-224 : 75th
2nd v MAmiruH
275 - 391
10/-340 : 81st
1st v MZabir
364 - 352
11/-328 : 76th
80.Edith Wokabi 
10 wins, +588
1st v ACassi
522 - 244
1/+278 : 6th
2nd v SGiffe
342 - 359
1/+261 : 31st
1st v TYogan
296 - 519
1/+38 : 60th
2nd v SSutta
332 - 427
1/-57 : 75th
1st v NSiriw
388 - 415
1/-84 : 88th
2nd v EKemak
407 - 217
2/+106 : 73rd
2nd v SNyawi
525 - 233
3/+398 : 56th
1st v ARiaz
423 - 464
3/+357 : 69th
2nd v OHecto
293 - 459
3/+191 : 80th
1st v NSiriw
315 - 414
3/+92 : 87th
1st v SInfas
505 - 240
4/+357 : 77th
2nd v JBrown
441 - 344
5/+454 : 65th
2nd v ACassi
451 - 222
6/+683 : 53rd
1st v TDeS
435 - 364
7/+754 : 46th
2nd v HRasso
296 - 588
7/+462 : 53rd
2nd v SImaadA
406 - 433
7/+435 : 66th
1st v MAmiruH
372 - 397
7/+410 : 72nd
1st v BPo
295 - 413
7/+292 : 83rd
2nd v KBhowm
361 - 412
7/+241 : 91st
1st v MDeS
452 - 244
8/+449 : 83rd
1st v JEmrit
451 - 322
9/+578 : 73rd
2nd v VWeera
506 - 210
10/+874 : 67th
1st v MKhan
336 - 396
10/+814 : 73rd
2nd v HRasso
293 - 519
10/+588 : 81st
81.Brian Po 
10 wins, +517
2nd v SInfas
372 - 259
1/+113 : 30th
1st v ASalik
323 - 460
1/-24 : 62nd
2nd v DHenri
397 - 423
1/-50 : 69th
1st v NSarif
366 - 398
1/-82 : 76th
2nd v VPirap
365 - 438
1/-155 : 90th
1st v CNabum
350 - 349
2/-154 : 78th
2nd v RJegat
385 - 403
2/-172 : 86th
1st v ADuran
460 - 297
3/-9 : 73rd
2nd v SSaeT
359 - 409
3/-59 : 81st
1st v ADianaS
379 - 341
4/-21 : 70th
2nd v SMoham
359 - 372
4/-34 : 79th
1st v DIqbal
383 - 395
4/-46 : 86th
1st v KBhowm
377 - 345
5/-14 : 79th
1st v ACassi
454 - 301
6/+139 : 67th
2nd v JBrown
454 - 301
7/+292 : 55th
1st v OHecto
271 - 414
7/+149 : 69th
2nd v HWeera
319 - 353
7/+115 : 75th
2nd v EWokab
413 - 295
8/+233 : 65th
1st v JBrown
310 - 370
8/+173 : 74th
2nd v MTalhaA
401 - 408
8/+166 : 84th
2nd v OHecto
368 - 398
8/+136 : 89th
2nd v DIqbal
345 - 340
9/+141 : 83rd
1st v HRasso
362 - 364
9/+139 : 90th
1st v MDeS
563 - 185
10/+517 : 82nd
82.Kaustav Bhowmick 
10 wins, +1
2nd v HPerar
388 - 382
1/+6 : 52nd
1st v YPotni
333 - 403
1/-64 : 66th
2nd v SNyawi
268 - 204
2/0 : 47th
1st v ARashi
326 - 444
2/-118 : 63rd
1st v DWeera
323 - 354
2/-149 : 75th
2nd v DBrown
278 - 375
2/-246 : 82nd
1st v MMemon
342 - 400
2/-304 : 89th
2nd v HChunH
280 - 497
2/-521 : 97th
1st v JDeS
341 - 349
2/-529 : 99th
2nd v ABorha
426 - 311
3/-414 : 93rd
1st v TDeS
564 - 202
4/-52 : 80th
2nd v HChunH
297 - 520
4/-275 : 92nd
2nd v BPo
345 - 377
4/-307 : 94th
1st v ADuran
319 - 375
4/-363 : 99th
1st v SNyawi
511 - 263
5/-115 : 92nd
2nd v HAbdi
421 - 215
6/+91 : 84th
1st v JEmrit
348 - 293
7/+146 : 74th
2nd v JBrown
330 - 383
7/+93 : 84th
1st v EWokab
412 - 361
8/+144 : 75th
2nd v ABorha
471 - 312
9/+303 : 66th
2nd v BChung
300 - 456
9/+147 : 75th
1st v JBrown
296 - 442
9/+1 : 85th
2nd v DIqbal
346 - 395
9/-48 : 91st
1st v SNyawi
357 - 308
10/+1 : 83rd
83.Jonas Brown 
10 wins, -28
1st v DWeera
345 - 351
0/-6 : 55th
1st v HPerar
390 - 256
1/+128 : 36th
2nd v NChare
329 - 453
1/+4 : 64th
2nd v HRasso
253 - 439
1/-182 : 85th
2nd v SUsman
328 - 414
1/-268 : 91st
1st v DPansu
380 - 429
1/-317 : 94th
1st v IDeS
528 - 242
2/-31 : 81st
1st v RJegat
421 - 430
2/-40 : 91st
2nd v SMoham
317 - 406
2/-129 : 97th
1st v ADuran
337 - 311
3/-103 : 88th
2nd v SNyawi
361 - 275
4/-17 : 78th
1st v EWokab
344 - 441
4/-114 : 87th
2nd v SInfas
383 - 267
5/+2 : 77th
2nd v SMoham
411 - 373
6/+40 : 70th
1st v BPo
301 - 454
6/-113 : 81st
1st v HWeera
327 - 393
6/-179 : 87th
2nd v MZabir
415 - 189
7/+47 : 76th
1st v KBhowm
383 - 330
8/+100 : 66th
2nd v BPo
370 - 310
9/+160 : 61st
2nd v SMoham
354 - 368
9/+146 : 67th
2nd v AShabb
320 - 437
9/+29 : 77th
2nd v KBhowm
442 - 296
10/+175 : 68th
1st v BChung
348 - 387
10/+136 : 75th
1st v DIqbal
292 - 456
10/-28 : 84th
84.Chan Long Kei
10 wins, -256
1st v VWeera
381 - 235
1/+146 : 22nd
1st v BChung
270 - 342
1/+74 : 45th
2nd v AIyeng
310 - 500
1/-116 : 76th
2nd v NSiriw
341 - 372
1/-147 : 83rd
1st v DIqbal
385 - 352
2/-114 : 71st
1st v DDiac3
388 - 342
3/-68 : 64th
2nd v AKhan
354 - 400
3/-114 : 71st
1st v CSimon
302 - 344
3/-156 : 78th
2nd v TKongk
321 - 356
3/-191 : 84th
2nd v RJegat
222 - 409
3/-378 : 92nd
1st v HChunH
429 - 337
4/-286 : 86th
2nd v HPoole
322 - 300
5/-264 : 76th
1st v SSaeT
362 - 403
5/-305 : 85th
2nd v ADianaS
332 - 446
5/-419 : 89th
1st v MZabir
381 - 296
6/-334 : 82nd
2nd v EKemak
384 - 279
7/-229 : 76th
2nd v ACassi
392 - 258
8/-95 : 64th
1st v IEgoda
371 - 393
8/-117 : 71st
1st v VHingo
318 - 397
8/-196 : 80th
2nd v HPoole
336 - 296
9/-156 : 73rd
1st v ADianaS
470 - 270
10/+44 : 62nd
2nd v WChoyW
284 - 470
10/-142 : 72nd
1st v SMoham
345 - 387
10/-184 : 79th
2nd v ADuran
307 - 379
10/-256 : 85th
85.Andra Diana Sandu
10 wins, -652
1st v TPokH
292 - 372
0/-80 : 71st
2nd v CThoma
297 - 484
0/-267 : 94th
1st v ADuran
306 - 383
0/-344 : 96th
2nd v JAydenL
443 - 229
1/-130 : 81st
1st v HPoole
466 - 252
2/+84 : 60th
2nd v MZabir
328 - 322
3/+90 : 50th
2nd v NChare
302 - 420
3/-28 : 66th
1st v DPansu
368 - 382
3/-42 : 75th
2nd v ARiaz
222 - 647
3/-467 : 93rd
2nd v BPo
341 - 379
3/-505 : 97th
1st v JEmrit
443 - 293
4/-355 : 87th
1st v MZabir
397 - 335
5/-293 : 77th
2nd v JDeS
318 - 425
5/-400 : 88th
1st v CLongK
446 - 332
6/-286 : 80th
1st v AHanda
463 - 232
7/-55 : 64th
1st v RDissa
253 - 615
7/-417 : 79th
2nd v HChunH
274 - 454
7/-597 : 86th
1st v AKhan
334 - 352
7/-615 : 88th
2nd v SNyawi
391 - 281
8/-505 : 84th
2nd v AHanda
407 - 320
9/-418 : 77th
2nd v CLongK
270 - 470
9/-618 : 84th
1st v MAlifI
340 - 368
9/-646 : 89th
1st v ACassi
427 - 265
10/-484 : 83rd
2nd v AKhan
325 - 493
10/-652 : 87th
86.Delia Diac 32
10 wins, -1157
2nd v JTsangW
4 - 417
0/-413 : 107th
1st v WChoyW
330 - 349
0/-432 : 105th
2nd v MAmiruH
334 - 381
0/-479 : 99th
1st v MKhan
333 - 323
1/-469 : 94th
1st v TKongk
365 - 313
2/-417 : 81st
2nd v CLongK
342 - 388
2/-463 : 87th
2nd v ADuran
330 - 314
3/-447 : 79th
1st v AKhan
412 - 302
4/-337 : 65th
2nd v VHingo
301 - 463
4/-499 : 75th
1st v DPansu
318 - 341
4/-522 : 83rd
1st v IEgoda
452 - 351
5/-421 : 73rd
2nd v MAlifI
267 - 405
5/-559 : 82nd
2nd v DIqbal
418 - 357
6/-498 : 72nd
2nd v WChoyW
290 - 396
6/-604 : 83rd
1st v AKhan
371 - 318
7/-551 : 76th
2nd v JDeS
346 - 330
8/-535 : 63rd
1st v SSaeT
345 - 332
9/-522 : 57th
1st v KChungW
242 - 412
9/-692 : 61st
1st v NSiriw
297 - 539
9/-934 : 72nd
2nd v AKhan
232 - 396
9/-1098 : 81st
1st v AMukhr
328 - 396
9/-1166 : 86th
2nd v FEzenn
340 - 359
9/-1185 : 90th
BYE
9.5/-1185 : 86th
1st v SInfas
345 - 317
10.5/-1157 : 80th
87.Muhammad Zabir 
9.5 wins, -333
1st v MDeS
465 - 240
1/+225 : 12th
2nd v KChungW
353 - 489
1/+89 : 42nd
2nd v SSutta
366 - 511
1/-56 : 72nd
1st v PAlo
348 - 427
1/-135 : 82nd
2nd v DPansu
245 - 437
1/-327 : 93rd
1st v ADianaS
322 - 328
1/-333 : 96th
2nd v JDeS
285 - 279
2/-327 : 90th
1st v TKongk
314 - 360
2/-373 : 94th
2nd v ADuran
305 - 380
2/-448 : 98th
1st v SMoham
375 - 366
3/-439 : 96th
1st v ABorha
392 - 313
4/-360 : 88th
2nd v ADianaS
335 - 397
4/-422 : 93rd
2nd v JEmrit
374 - 333
5/-381 : 86th
1st v IDeS
379 - 252
6/-254 : 77th
2nd v CLongK
296 - 381
6/-339 : 83rd
1st v SSaeT
317 - 346
6/-368 : 89th
1st v JBrown
189 - 415
6/-594 : 94th
2nd v TKongk
271 - 431
6/-754 : 99th
BYE
6.5/-754 : 98th
1st v ANaidu
316 - 316
7/-754 : 96th
2nd v IDeS
437 - 294
8/-611 : 91st
1st v JEmrit
406 - 284
9/-489 : 88th
2nd v EKemak
411 - 243
10/-321 : 80th
2nd v ABorha
352 - 364
10/-333 : 86th
88.Vihaan Hingorani 
9 wins, +10
1st v MJayas
381 - 448
0/-67 : 66th
2nd v DPansu
358 - 466
0/-175 : 90th
1st v UDeS
327 - 476
0/-324 : 95th
2nd v IEgoda
359 - 296
1/-261 : 88th
1st v JAydenL
383 - 247
2/-125 : 72nd
2nd v MAmiruH
307 - 425
2/-243 : 81st
1st v HChunH
365 - 351
3/-229 : 73rd
2nd v NSarif
339 - 415
3/-305 : 85th
1st v BChung
350 - 434
3/-389 : 89th
2nd v SNyawi
431 - 248
4/-206 : 77th
1st v AKhan
342 - 348
4/-212 : 83rd
2nd v SSaeT
403 - 420
4/-229 : 90th
2nd v RJegat
281 - 437
4/-385 : 95th
1st v HChunH
350 - 355
4/-390 : 100th
2nd v HPoole
375 - 270
5/-285 : 94th
BYE
5.5/-285 : 93rd
1st v TKongk
368 - 375
5.5/-292 : 96th
2nd v JDeS
496 - 190
6.5/+14 : 92nd
1st v DIqbal
311 - 415
6.5/-90 : 96th
2nd v ADuran
303 - 476
6.5/-263 : 100th
1st v SNyawi
412 - 228
7.5/-79 : 93rd
2nd v TDeS
396 - 281
8.5/+36 : 91st
1st v TKongk
375 - 298
9.5/+113 : 85th
1st v WChoyW
380 - 483
9.5/+10 : 88th
89.Thanakorn Kongkwam 
9 wins, -250
1st v ARashi
371 - 394
0/-23 : 59th
2nd v DMuhan
357 - 412
0/-78 : 82nd
1st v ARiaz
385 - 465
0/-158 : 91st
1st v NChare
279 - 457
0/-336 : 100th
2nd v DDiac3
313 - 365
0/-388 : 102nd
1st v MKhan
365 - 300
1/-323 : 95th
2nd v TDeS
453 - 293
2/-163 : 85th
2nd v MZabir
360 - 314
3/-117 : 77th
1st v CLongK
356 - 321
4/-82 : 66th
2nd v MAlifI
350 - 444
4/-176 : 73rd
2nd v RJegat
332 - 349
4/-193 : 82nd
1st v AHanda
427 - 266
5/-32 : 71st
1st v SMoham
329 - 481
5/-184 : 83rd
2nd v IEgoda
322 - 395
5/-257 : 88th
1st v MTalhaA
354 - 465
5/-368 : 95th
2nd v BChung
391 - 272
6/-249 : 88th
2nd v VHingo
375 - 368
7/-242 : 81st
1st v MZabir
431 - 271
8/-82 : 70th
2nd v WChoyW
317 - 370
8/-135 : 79th
1st v YPotni
321 - 360
8/-174 : 86th
1st v RJegat
387 - 439
8/-226 : 90th
2nd v ADuran
352 - 299
9/-173 : 87th
2nd v VHingo
298 - 375
9/-250 : 92nd
BYE
9.5/-250 : 89th
90.Hannah Poole 
9 wins, -586
2nd v ASalik
315 - 427
0/-112 : 77th
1st v MTalhaA
250 - 437
0/-299 : 97th
1st v OHecto
276 - 383
0/-406 : 97th
2nd v SMoham
286 - 405
0/-525 : 102nd
2nd v ADianaS
252 - 466
0/-739 : 105th
1st v JAydenL
384 - 165
1/-520 : 99th
2nd v BAngelA
377 - 240
2/-383 : 93rd
1st v TDeS
379 - 272
3/-276 : 84th
2nd v IEgoda
265 - 396
3/-407 : 90th
2nd v AKhan
321 - 345
3/-431 : 94th
1st v AHanda
317 - 318
3/-432 : 98th
1st v CLongK
300 - 322
3/-454 : 102nd
BYE
3.5/-454 : 99th
2nd v SNyawi
328 - 275
4.5/-401 : 94th
1st v VHingo
270 - 375
4.5/-506 : 99th
1st v VWeera
416 - 282
5.5/-372 : 94th
2nd v HAbdi
338 - 288
6.5/-322 : 89th
2nd v TDeS
346 - 307
7.5/-283 : 81st
1st v SSaeT
329 - 443
7.5/-397 : 86th
1st v CLongK
296 - 336
7.5/-437 : 90th
2nd v IEgoda
311 - 383
7.5/-509 : 94th
2nd v JDeS
306 - 299
8.5/-502 : 92nd
1st v ADuran
291 - 388
8.5/-599 : 94th
2nd v IDeS
326 - 313
9.5/-586 : 90th
91.Sahel Infas 
9 wins, -1313
1st v BPo
259 - 372
0/-113 : 78th
2nd v OHecto
208 - 653
0/-558 : 107th
2nd v MTalhaA
229 - 379
0/-708 : 106th
BYE
0.5/-708 : 98th
1st v BAngelA
293 - 277
1.5/-692 : 87th
2nd v USingh
287 - 262
2.5/-667 : 71st
1st v HAbdi
432 - 178
3.5/-413 : 54th
2nd v CNabum
226 - 446
3.5/-633 : 68th
1st v ACassi
316 - 343
3.5/-660 : 78th
1st v VWeera
369 - 306
4.5/-597 : 66th
2nd v EWokab
240 - 505
4.5/-862 : 76th
2nd v FEzenn
356 - 271
5.5/-777 : 64th
1st v JBrown
267 - 383
5.5/-893 : 75th
2nd v TXinW
211 - 534
5.5/-1216 : 85th
1st v HPerar
311 - 476
5.5/-1381 : 91st
2nd v SMoham
259 - 387
5.5/-1509 : 99th
1st v ABorha
336 - 360
5.5/-1533 : 101st
1st v USingh
336 - 258
6.5/-1455 : 98th
2nd v ACassi
225 - 334
6.5/-1564 : 101st
2nd v JEmrit
402 - 301
7.5/-1463 : 94th
1st v TDeS
318 - 171
8.5/-1316 : 87th
1st v MDeS
330 - 229
9.5/-1215 : 80th
2nd v IEgoda
281 - 351
9.5/-1285 : 87th
2nd v DDiac3
317 - 345
9.5/-1313 : 91st
92.Esom Kemakolam 
9 wins, -1600
1st v CNabum
176 - 492
0/-316 : 104th
2nd v HAbdi
236 - 222
1/-302 : 78th
2nd v USingh
302 - 194
2/-194 : 55th
1st v AMukhr
201 - 467
2/-460 : 72nd
2nd v FEzenn
206 - 477
2/-731 : 83rd
1st v EWokab
217 - 407
2/-921 : 90th
1st v ACassi
274 - 336
2/-983 : 96th
2nd v SNyawi
259 - 361
2/-1085 : 100th
1st v MKhan
249 - 438
2/-1274 : 100th
2nd v ANaidu
251 - 282
2/-1305 : 102nd
BYE
2.5/-1305 : 103rd
2nd v JAydenL
248 - 170
3.5/-1227 : 101st
1st v TDeS
220 - 261
3.5/-1268 : 103rd
1st v USingh
315 - 282
4.5/-1235 : 96th
2nd v SKrish
281 - 175
5.5/-1129 : 88th
1st v CLongK
279 - 384
5.5/-1234 : 97th
1st v MDeS
231 - 248
5.5/-1251 : 100th
2nd v AHanda
307 - 277
6.5/-1221 : 96th
2nd v TDeS
378 - 268
7.5/-1111 : 88th
2nd v ACassi
267 - 240
8.5/-1084 : 82nd
1st v VWeera
144 - 132
9.5/-1072 : 71st
2nd v HPerar
227 - 435
9.5/-1280 : 81st
1st v MZabir
243 - 411
9.5/-1448 : 88th
2nd v FEzenn
300 - 452
9.5/-1600 : 92nd
93.Matheesha De Silva
9 wins, -2060
2nd v MZabir
240 - 465
0/-225 : 96th
1st v FEzenn
294 - 388
0/-319 : 99th
2nd v JAydenL
151 - 124
1/-292 : 86th
1st v SKrish
345 - 244
2/-191 : 68th
2nd v JLekha
223 - 500
2/-468 : 82nd
1st v AMukhr
291 - 391
2/-568 : 88th
2nd v DBrown
254 - 528
2/-842 : 95th
1st v JDeS
386 - 193
3/-649 : 88th
1st v SNyawi
404 - 289
4/-534 : 76th
2nd v BChung
210 - 578
4/-902 : 86th
1st v WChoyW
312 - 435
4/-1025 : 94th
2nd v VWeera
223 - 364
4/-1166 : 96th
1st v ADuran
230 - 491
4/-1427 : 98th
BYE
4.5/-1427 : 98th
2nd v USingh
371 - 318
5.5/-1374 : 90th
1st v ACassi
284 - 293
5.5/-1383 : 98th
2nd v EKemak
248 - 231
6.5/-1366 : 92nd
1st v HAbdi
258 - 194
7.5/-1302 : 82nd
2nd v ABorha
255 - 416
7.5/-1463 : 90th
2nd v EWokab
244 - 452
7.5/-1671 : 95th
1st v ACassi
289 - 271
8.5/-1653 : 88th
2nd v SInfas
229 - 330
8.5/-1754 : 94th
1st v VWeera
397 - 325
9.5/-1682 : 89th
2nd v BPo
185 - 563
9.5/-2060 : 93rd
94.Anjalee Handapangoda 
8.5 wins, -928
1st v RJegat
282 - 401
0/-119 : 81st
2nd v ABorha
344 - 326
1/-101 : 71st
2nd v AKhan
295 - 325
1/-131 : 79th
1st v SSaeT
264 - 492
1/-359 : 90th
2nd v IEgoda
326 - 429
1/-462 : 96th
1st v JDeS
323 - 376
1/-515 : 98th
2nd v MAmiruH
301 - 357
1/-571 : 100th
1st v IDeS
394 - 340
2/-517 : 96th
2nd v IDeS
359 - 271
3/-429 : 91st
1st v SKrish
454 - 204
4/-179 : 74th
2nd v HPoole
318 - 317
5/-178 : 67th
2nd v TKongk
266 - 427
5/-339 : 78th
1st v MAlifI
231 - 279
5/-387 : 87th
1st v CSimon
269 - 357
5/-475 : 90th
2nd v ADianaS
232 - 463
5/-706 : 96th
1st v SNyawi
366 - 322
6/-662 : 91st
1st v BAngelA
352 - 283
7/-593 : 85th
1st v EKemak
277 - 307
7/-623 : 90th
2nd v CSimon
257 - 423
7/-789 : 94th
1st v ADianaS
320 - 407
7/-876 : 97th
BYE
7.5/-876 : 95th
2nd v SNyawi
278 - 355
7.5/-953 : 98th
2nd v ANaidu
277 - 277
8/-953 : 97th
1st v ACassi
315 - 290
9/-928 : 94th
95.Aishwarya Naidu 
8.5 wins, -1007
2nd v TDeS
247 - 507
0/-260 : 99th
1st v JAydenL
252 - 234
1/-242 : 76th
2nd v FEzenn
257 - 264
1/-249 : 84th
1st v HSupa
317 - 506
1/-438 : 93rd
1st v CSimon
269 - 408
1/-577 : 98th
2nd v HPerar
286 - 419
1/-710 : 102nd
1st v ABorha
245 - 347
1/-812 : 103rd
2nd v BAngelA
270 - 263
2/-805 : 99th
2nd v HAbdi
299 - 239
3/-745 : 95th
1st v EKemak
282 - 251
4/-714 : 85th
1st v JDeS
267 - 373
4/-820 : 93rd
2nd v CSimon
187 - 494
4/-1127 : 95th
1st v USingh
323 - 209
5/-1013 : 91st
2nd v JEmrit
333 - 333
5.5/-1013 : 84th
1st v ACassi
307 - 367
5.5/-1073 : 87th
2nd v HPerar
298 - 313
5.5/-1088 : 96th
1st v SMoham
300 - 314
5.5/-1102 : 98th
BYE
6/-1102 : 101st
1st v JEmrit
303 - 328
6/-1127 : 102nd
2nd v MZabir
316 - 316
6.5/-1127 : 102nd
2nd v HAbdi
265 - 166
7.5/-1028 : 98th
2nd v BAngelA
323 - 332
7.5/-1037 : 99th
1st v AHanda
277 - 277
8/-1037 : 98th
2nd v VWeera
179 - 149
9/-1007 : 95th
96.Jessika Emrit 
8.5 wins, -1050
2nd v DIqbal
280 - 454
0/-174 : 92nd
1st v SMoham
405 - 297
1/-66 : 67th
1st v IDeS
352 - 333
2/-47 : 49th
2nd v WChoyW
254 - 403
2/-196 : 69th
1st v TPokH
295 - 372
2/-273 : 78th
2nd v JLekha
285 - 336
2/-324 : 85th
1st v HPerar
402 - 449
2/-371 : 92nd
2nd v MAmiruH
326 - 420
2/-465 : 95th
1st v ABorha
364 - 356
3/-457 : 92nd
2nd v JDeS
351 - 304
4/-410 : 81st
2nd v ADianaS
293 - 443
4/-560 : 90th
2nd v AKhan
281 - 481
4/-760 : 94th
1st v MZabir
333 - 374
4/-801 : 97th
1st v ANaidu
333 - 333
4.5/-801 : 95th
BYE
5/-801 : 97th
1st v SKrish
318 - 277
6/-760 : 92nd
2nd v KBhowm
293 - 348
6/-815 : 95th
1st v BChung
353 - 378
6/-840 : 100th
2nd v ANaidu
328 - 303
7/-815 : 95th
1st v SInfas
301 - 402
7/-916 : 98th
2nd v EWokab
322 - 451
7/-1045 : 100th
2nd v MZabir
284 - 406
7/-1167 : 101st
1st v USingh
262 - 253
8/-1158 : 99th
2nd v SKrish
263 - 155
9/-1050 : 96th
97.Thushini De Silva
8.5 wins, -1325
1st v AMukhr
287 - 364
0/-77 : 68th
2nd v TPokH
294 - 328
0/-111 : 84th
2nd v SSinghB
201 - 569
0/-479 : 99th
1st v MAlifI
258 - 358
0/-579 : 103rd
2nd v HPerar
243 - 379
0/-715 : 104th
1st v SKrish
298 - 116
1/-533 : 100th
1st v TKongk
293 - 453
1/-693 : 101st
2nd v HPoole
272 - 379
1/-800 : 103rd
BYE
1.5/-800 : 101st
1st v BAngelA
273 - 191
2.5/-718 : 100th
2nd v KBhowm
202 - 564
2.5/-1080 : 102nd
1st v JDeS
257 - 358
2.5/-1181 : 103rd
2nd v EKemak
261 - 220
3.5/-1140 : 101st
1st v ABorha
309 - 335
3.5/-1166 : 102nd
2nd v IDeS
359 - 296
4.5/-1103 : 101st
1st v JAydenL
261 - 210
5.5/-1052 : 95th
2nd v USingh
310 - 283
6.5/-1025 : 90th
1st v HPoole
307 - 346
6.5/-1064 : 95th
1st v EKemak
268 - 378
6.5/-1174 : 100th
2nd v VWeera
300 - 300
7/-1174 : 99th
2nd v SInfas
171 - 318
7/-1321 : 101st
1st v VHingo
281 - 396
7/-1436 : 102nd
2nd v JAydenL
232 - 177
8/-1381 : 101st
2nd v BAngelA
249 - 193
9/-1325 : 97th
98.Sylvia Nyawira 
8 wins, -619
BYE
0.5/0 : 54th
2nd v DWeera
326 - 343
0.5/-17 : 79th
1st v KBhowm
204 - 268
0.5/-81 : 88th
2nd v USingh
327 - 227
1.5/+19 : 73rd
2nd v AMukhr
324 - 345
1.5/-2 : 84th
1st v FEzenn
304 - 351
1.5/-49 : 91st
1st v EWokab
233 - 525
1.5/-341 : 97th
1st v EKemak
361 - 259
2.5/-239 : 89th
2nd v MDeS
289 - 404
2.5/-354 : 96th
1st v VHingo
248 - 431
2.5/-537 : 99th
1st v JBrown
275 - 361
2.5/-623 : 100th
2nd v USingh
471 - 218
3.5/-370 : 97th
2nd v BAngelA
353 - 211
4.5/-228 : 92nd
1st v HPoole
275 - 328
4.5/-281 : 93rd
2nd v KBhowm
263 - 511
4.5/-529 : 100th
2nd v AHanda
322 - 366
4.5/-573 : 101st
1st v SKrish
351 - 255
5.5/-477 : 97th
2nd v JAydenL
403 - 171
6.5/-245 : 93rd
1st v ADianaS
281 - 391
6.5/-355 : 97th
1st v CSimon
260 - 447
6.5/-542 : 101st
2nd v VHingo
228 - 412
6.5/-726 : 102nd
1st v AHanda
355 - 278
7.5/-649 : 96th
1st v JDeS
353 - 274
8.5/-570 : 93rd
2nd v KBhowm
308 - 357
8.5/-619 : 98th
99.Janidu De Silva
8 wins, -892
2nd v BChung
311 - 444
0/-133 : 85th
1st v HRasso
252 - 523
0/-404 : 103rd
1st v PAlo
327 - 414
0/-491 : 101st
2nd v VWeera
308 - 193
1/-376 : 91st
1st v ABorha
327 - 349
1/-398 : 94th
2nd v AHanda
376 - 323
2/-345 : 86th
1st v MZabir
279 - 285
2/-351 : 91st
2nd v MDeS
193 - 386
2/-544 : 98th
2nd v KBhowm
349 - 341
3/-536 : 94th
1st v JEmrit
304 - 351
3/-583 : 98th
2nd v ANaidu
373 - 267
4/-477 : 89th
2nd v TDeS
358 - 257
5/-376 : 80th
1st v ADianaS
425 - 318
6/-269 : 69th
2nd v AMukhr
297 - 299
6/-271 : 78th
1st v PAlo
336 - 428
6/-363 : 84th
1st v DDiac3
330 - 346
6/-379 : 90th
2nd v IEgoda
378 - 355
7/-356 : 82nd
1st v VHingo
190 - 496
7/-662 : 91st
1st v VWeera
363 - 371
7/-670 : 93rd
BYE
7.5/-670 : 91st
2nd v ADuran
271 - 509
7.5/-908 : 96th
1st v HPoole
299 - 306
7.5/-915 : 97th
2nd v SNyawi
274 - 353
7.5/-994 : 102nd
1st v JAydenL
286 - 184
8.5/-892 : 99th
100.Inuri De Silva
8 wins, -1043
1st v RJegat
255 - 444
0/-189 : 94th
1st v SKrish
317 - 228
1/-100 : 70th
2nd v JEmrit
333 - 352
1/-119 : 77th
1st v AShabb
259 - 386
1/-246 : 86th
1st v AKhan
319 - 343
1/-270 : 92nd
2nd v IEgoda
261 - 442
1/-451 : 97th
2nd v JBrown
242 - 528
1/-737 : 102nd
2nd v AHanda
340 - 394
1/-791 : 102nd
1st v AHanda
271 - 359
1/-879 : 105th
BYE
1.5/-879 : 103rd
2nd v BAngelA
312 - 270
2.5/-837 : 101st
2nd v HAbdi
338 - 222
3.5/-721 : 99th
1st v HChunH
286 - 413
3.5/-848 : 100th
2nd v MZabir
252 - 379
3.5/-975 : 101st
1st v TDeS
296 - 359
3.5/-1038 : 103rd
2nd v ABorha
237 - 453
3.5/-1254 : 104th
1st v JAydenL
312 - 230
4.5/-1172 : 102nd
2nd v SKrish
435 - 157
5.5/-894 : 102nd
1st v USingh
334 - 285
6.5/-845 : 99th
1st v HAbdi
285 - 235
7.5/-795 : 92nd
1st v MZabir
294 - 437
7.5/-938 : 97th
2nd v ACassi
290 - 461
7.5/-1109 : 100th
2nd v SKrish
376 - 297
8.5/-1030 : 95th
1st v HPoole
313 - 326
8.5/-1043 : 100th
101.Amna Cassim 
8 wins, -1396
2nd v EWokab
244 - 522
0/-278 : 102nd
1st v HSupa
285 - 413
0/-406 : 104th
1st v VHingo
154 - 484
0/-736 : 107th
2nd v BAngelA
383 - 239
1/-592 : 95th
BYE
1.5/-592 : 86th
1st v HAbdi
326 - 224
2.5/-490 : 70th
2nd v EKemak
336 - 274
3.5/-428 : 55th
1st v DBrown
244 - 421
3.5/-605 : 67th
2nd v SInfas
343 - 316
4.5/-578 : 55th
2nd v DWeera
310 - 441
4.5/-709 : 67th
1st v CNabum
315 - 430
4.5/-824 : 75th
1st v MKhan
292 - 357
4.5/-889 : 85th
1st v EWokab
222 - 451
4.5/-1118 : 93rd
2nd v BPo
301 - 454
4.5/-1271 : 97th
2nd v ANaidu
367 - 307
5.5/-1211 : 89th
2nd v MDeS
293 - 284
6.5/-1202 : 83rd
1st v CLongK
258 - 392
6.5/-1336 : 91st
2nd v AMukhr
332 - 440
6.5/-1444 : 97th
1st v SInfas
334 - 225
7.5/-1335 : 89th
1st v EKemak
240 - 267
7.5/-1362 : 93rd
2nd v MDeS
271 - 289
7.5/-1380 : 99th
1st v IDeS
461 - 290
8.5/-1209 : 93rd
2nd v ADianaS
265 - 427
8.5/-1371 : 96th
2nd v AHanda
290 - 315
8.5/-1396 : 101st
102.Vershnil Weeraratne 
7.5 wins, -1364
2nd v CLongK
235 - 381
0/-146 : 86th
2nd v PAlo
259 - 501
0/-388 : 102nd
1st v HRasso
209 - 526
0/-705 : 104th
1st v JDeS
193 - 308
0/-820 : 106th
2nd v SKrish
350 - 216
1/-686 : 99th
2nd v ABorha
267 - 262
2/-681 : 89th
1st v USingh
310 - 176
3/-547 : 80th
1st v HAbdi
295 - 287
4/-539 : 66th
1st v DWeera
330 - 381
4/-590 : 77th
2nd v SInfas
306 - 369
4/-653 : 84th
1st v MKhan
276 - 399
4/-776 : 92nd
1st v MDeS
364 - 223
5/-635 : 84th
2nd v CSimon
296 - 332
5/-671 : 90th
2nd v FEzenn
293 - 423
5/-801 : 92nd
1st v AMukhr
284 - 456
5/-973 : 98th
2nd v HPoole
282 - 416
5/-1107 : 100th
BYE
5.5/-1107 : 99th
1st v BAngelA
386 - 241
6.5/-962 : 94th
2nd v JDeS
371 - 363
7.5/-954 : 87th
1st v TDeS
300 - 300
8/-954 : 89th
2nd v EKemak
132 - 144
8/-966 : 92nd
1st v EWokab
210 - 506
8/-1262 : 95th
2nd v MDeS
325 - 397
8/-1334 : 100th
1st v ANaidu
149 - 179
8/-1364 : 102nd
103.Udey Singh 
7 wins, -1322
2nd v HWeera
226 - 550
0/-324 : 106th
BYE
0.5/-324 : 80th
1st v EKemak
194 - 302
0.5/-432 : 90th
1st v SNyawi
227 - 327
0.5/-532 : 97th
2nd v HAbdi
315 - 365
0.5/-582 : 100th
1st v SInfas
262 - 287
0.5/-607 : 103rd
2nd v VWeera
176 - 310
0.5/-741 : 104th
2nd v ABorha
228 - 394
0.5/-907 : 104th
2nd v SKrish
299 - 261
1.5/-869 : 102nd
1st v JAydenL
323 - 302
2.5/-848 : 101st
1st v HAbdi
250 - 245
3.5/-843 : 95th
1st v SNyawi
218 - 471
3.5/-1096 : 100th
2nd v ANaidu
209 - 323
3.5/-1210 : 102nd
2nd v EKemak
282 - 315
3.5/-1243 : 103rd
1st v MDeS
318 - 371
3.5/-1296 : 104th
2nd v BAngelA
308 - 286
4.5/-1274 : 102nd
1st v TDeS
283 - 310
4.5/-1301 : 103rd
2nd v SInfas
258 - 336
4.5/-1379 : 103rd
2nd v IDeS
285 - 334
4.5/-1428 : 104th
1st v BAngelA
360 - 297
5.5/-1365 : 103rd
1st v JAydenL
306 - 265
6.5/-1324 : 103rd
2nd v SKrish
247 - 273
6.5/-1350 : 103rd
2nd v JEmrit
253 - 262
6.5/-1359 : 103rd
1st v HAbdi
270 - 233
7.5/-1322 : 103rd
104.Sarvesh Krishanthan 
6 wins, -2127
1st v KChungW
195 - 418
0/-223 : 95th
2nd v IDeS
228 - 317
0/-312 : 98th
1st v SMoham
229 - 563
0/-646 : 103rd
2nd v MDeS
244 - 345
0/-747 : 105th
1st v VWeera
216 - 350
0/-881 : 107th
2nd v TDeS
116 - 298
0/-1063 : 107th
BYE
0.5/-1063 : 106th
2nd v MKhan
142 - 498
0.5/-1419 : 107th
1st v USingh
261 - 299
0.5/-1457 : 107th
2nd v AHanda
204 - 454
0.5/-1707 : 107th
1st v JAydenL
356 - 234
1.5/-1585 : 106th
1st v BAngelA
351 - 284
2.5/-1518 : 104th
2nd v ABorha
300 - 300
3/-1518 : 104th
2nd v HAbdi
271 - 271
3.5/-1518 : 104th
1st v EKemak
175 - 281
3.5/-1624 : 105th
2nd v JEmrit
277 - 318
3.5/-1665 : 105th
2nd v SNyawi
255 - 351
3.5/-1761 : 105th
1st v IDeS
157 - 435
3.5/-2039 : 105th
1st v HAbdi
259 - 290
3.5/-2070 : 106th
2nd v JAydenL
157 - 149
4.5/-2062 : 105th
2nd v BAngelA
272 - 176
5.5/-1966 : 104th
1st v USingh
273 - 247
6.5/-1940 : 104th
1st v IDeS
297 - 376
6.5/-2019 : 104th
1st v JEmrit
155 - 263
6.5/-2127 : 104th
105.Benita Angelyn Anand
5 wins, -1613
1st v SGiffe
168 - 441
0/-273 : 101st
2nd v VHingo
192 - 433
0/-514 : 106th
2nd v HSupa
245 - 437
0/-706 : 105th
1st v ACassi
239 - 383
0/-850 : 107th
2nd v SInfas
277 - 293
0/-866 : 106th
BYE
0.5/-866 : 104th
1st v HPoole
240 - 377
0.5/-1003 : 105th
1st v ANaidu
263 - 270
0.5/-1010 : 105th
2nd v JAydenL
299 - 280
1.5/-991 : 104th
2nd v TDeS
191 - 273
1.5/-1073 : 104th
1st v IDeS
270 - 312
1.5/-1115 : 104th
2nd v SKrish
284 - 351
1.5/-1182 : 105th
1st v SNyawi
211 - 353
1.5/-1324 : 106th
1st v JAydenL
266 - 242
2.5/-1300 : 106th
2nd v HAbdi
197 - 255
2.5/-1358 : 106th
1st v USingh
286 - 308
2.5/-1380 : 106th
2nd v AHanda
283 - 352
2.5/-1449 : 106th
2nd v VWeera
241 - 386
2.5/-1594 : 106th
2nd v JAydenL
353 - 188
3.5/-1429 : 105th
2nd v USingh
297 - 360
3.5/-1492 : 106th
1st v SKrish
176 - 272
3.5/-1588 : 106th
1st v ANaidu
332 - 323
4.5/-1579 : 106th
1st v HAbdi
284 - 262
5.5/-1557 : 105th
1st v TDeS
193 - 249
5.5/-1613 : 105th
106.Hamid Abdi 
4.5 wins, -1676
1st v CMa
212 - 530
0/-318 : 105th
1st v EKemak
222 - 236
0/-332 : 100th
BYE
0.5/-332 : 89th
2nd v CSimon
224 - 422
0.5/-530 : 96th
1st v USingh
365 - 315
1.5/-480 : 85th
2nd v ACassi
224 - 326
1.5/-582 : 92nd
2nd v SInfas
178 - 432
1.5/-836 : 98th
2nd v VWeera
287 - 295
1.5/-844 : 101st
1st v ANaidu
239 - 299
1.5/-904 : 103rd
2nd v MKhan
185 - 513
1.5/-1232 : 105th
2nd v USingh
245 - 250
1.5/-1237 : 105th
1st v IDeS
222 - 338
1.5/-1353 : 106th
2nd v JAydenL
239 - 118
2.5/-1232 : 105th
1st v SKrish
271 - 271
3/-1232 : 105th
1st v BAngelA
255 - 197
4/-1174 : 102nd
1st v KBhowm
215 - 421
4/-1380 : 103rd
1st v HPoole
288 - 338
4/-1430 : 104th
2nd v MDeS
194 - 258
4/-1494 : 104th
2nd v SKrish
290 - 259
5/-1463 : 103rd
2nd v IDeS
235 - 285
5/-1513 : 104th
1st v ANaidu
166 - 265
5/-1612 : 105th
1st v JAydenL
149 - 154
5/-1617 : 105th
2nd v BAngelA
262 - 284
5/-1639 : 106th
2nd v USingh
233 - 270
5/-1676 : 106th
107.Joshua Ayden Lim
1 wins, -2429
2nd v SSutta
187 - 446
0/-259 : 98th
2nd v ANaidu
234 - 252
0/-277 : 95th
1st v MDeS
124 - 151
0/-304 : 94th
1st v ADianaS
229 - 443
0/-518 : 101st
2nd v VHingo
247 - 383
0/-654 : 103rd
2nd v HPoole
165 - 384
0/-873 : 106th
1st v MKhan
170 - 517
0/-1220 : 107th
BYE
0.5/-1220 : 106th
1st v BAngelA
280 - 299
0.5/-1239 : 106th
2nd v USingh
302 - 323
0.5/-1260 : 106th
2nd v SKrish
234 - 356
0.5/-1382 : 107th
1st v EKemak
170 - 248
0.5/-1460 : 107th
1st v HAbdi
118 - 239
0.5/-1581 : 107th
2nd v BAngelA
242 - 266
0.5/-1605 : 107th
1st v ABorha
245 - 338
0.5/-1698 : 107th
2nd v TDeS
210 - 261
0.5/-1749 : 107th
2nd v IDeS
230 - 312
0.5/-1831 : 107th
1st v SNyawi
171 - 403
0.5/-2063 : 107th
1st v BAngelA
188 - 353
0.5/-2228 : 107th
1st v SKrish
149 - 157
0.5/-2236 : 107th
2nd v USingh
265 - 306
0.5/-2277 : 107th
2nd v HAbdi
154 - 149
1.5/-2272 : 107th
1st v TDeS
177 - 232
1.5/-2327 : 107th
2nd v JDeS
184 - 286
1.5/-2429 : 107th