Player Round 1Round 2Round 3Round 4Round 5Round 6Round 7Round 8Round 9Round 10Round 11Round 12Round 13Round 14Round 15Round 16
1.Wellington Jighere 
11 wins, +1003
2nd v CUmebi
472 - 309
1/+163 : 3rd
2nd v OKabir
406 - 437
1/+132 : 10th
1st v EBobor
437 - 410
2/+159 : 9th
2nd v ASamue
471 - 346
3/+284 : 4th
1st v NOnosh
516 - 450
4/+350 : 3rd
2nd v SDuroj
437 - 386
5/+401 : 2nd
1st v EKaro
429 - 315
6/+515 : 1st
1st v EOfidi
476 - 350
7/+641 : 1st
2nd v NEtim
537 - 341
8/+837 : 1st
2nd v GVicto
492 - 438
9/+891 : 1st
1st v EUmujo
483 - 387
10/+987 : 1st
2nd v OOloro
465 - 479
10/+973 : 1st
1st v NEtim
364 - 376
10/+961 : 1st
2nd v NEtim
416 - 418
10/+959 : 2nd
1st v NEtim
425 - 381
11/+1003 : 1st
BYE
11.5/+1003 : 1st
2.Nsikan Etim 
11 wins, +207
1st v OTokun
400 - 300
1/+100 : 6th
2nd v EKaro
321 - 492
1/-71 : 16th
1st v EUmujo
322 - 568
1/-317 : 24th
2nd v OTega
371 - 356
2/-302 : 20th
1st v OKabir
553 - 421
3/-170 : 14th
2nd v OGodwi
503 - 466
4/-133 : 6th
1st v ASamue
500 - 342
5/+25 : 4th
2nd v SDuroj
525 - 443
6/+107 : 3rd
1st v WJighe
341 - 537
6/-89 : 6th
2nd v EOfidi
430 - 358
7/-17 : 2nd
1st v EBobor
566 - 386
8/+163 : 2nd
2nd v GVicto
475 - 401
9/+237 : 2nd
2nd v WJighe
376 - 364
10/+249 : 2nd
1st v WJighe
418 - 416
11/+251 : 1st
2nd v WJighe
381 - 425
11/+207 : 2nd
BYE
11.5/+207 : 2nd
3.Eta Karo 
10 wins, +891
2nd v OGodwi
400 - 300
1/+100 : 6th
1st v NEtim
492 - 321
2/+271 : 2nd
2nd v EOfidi
546 - 387
3/+430 : 1st
1st v SDuroj
408 - 454
3/+384 : 3rd
1st v ROgbak
479 - 450
4/+413 : 2nd
2nd v EJames
424 - 265
5/+572 : 1st
2nd v WJighe
315 - 429
5/+458 : 2nd
1st v OOloro
427 - 347
6/+538 : 2nd
1st v GVicto
358 - 373
6/+523 : 3rd
2nd v NOnosh
408 - 443
6/+488 : 5th
1st v CUmebi
571 - 308
7/+751 : 4th
2nd v EUmujo
397 - 415
7/+733 : 6th
1st v GVicto
527 - 443
8/+817 : 4th
1st v NOnosh
474 - 421
9/+870 : 3rd
2nd v EUmujo
401 - 380
10/+891 : 3rd
BYE
10.5/+891 : 3rd
4.Godwin Victor 
9.5 wins, +359
1st v EJames
375 - 375
0.5/0 : 13th
2nd v OAvwen
427 - 398
1.5/+29 : 7th
2nd v ROgbak
416 - 445
1.5/0 : 13th
1st v OOloro
439 - 378
2.5/+61 : 7th
2nd v DAkanb
458 - 425
3.5/+94 : 5th
2nd v ASamue
363 - 409
3.5/+48 : 7th
1st v SDuroj
530 - 369
4.5/+209 : 5th
1st v EUmujo
466 - 378
5.5/+297 : 4th
2nd v EKaro
373 - 358
6.5/+312 : 2nd
1st v WJighe
438 - 492
6.5/+258 : 3rd
1st v EOfidi
487 - 373
7.5/+372 : 3rd
1st v NEtim
401 - 475
7.5/+298 : 5th
2nd v EKaro
443 - 527
7.5/+214 : 8th
2nd v CUmebi
492 - 350
8.5/+356 : 6th
1st v NOnosh
482 - 479
9.5/+359 : 4th
BYE
10/+359 : 4th
5.Rex Ogbakpa 
9 wins, +609
2nd v DAkanb
406 - 394
1/+12 : 11th
2nd v OTega
470 - 414
2/+68 : 5th
1st v GVicto
445 - 416
3/+97 : 2nd
1st v EJames
398 - 434
3/+61 : 6th
2nd v EKaro
450 - 479
3/+32 : 10th
2nd v EOfidi
352 - 426
3/-42 : 15th
1st v EBobor
422 - 403
4/-23 : 12th
2nd v NOnosh
443 - 493
4/-73 : 17th
2nd v BIdaho
316 - 474
4/-231 : 18th
1st v OTokun
486 - 390
5/-135 : 16th
1st v OMicha
511 - 375
6/+1 : 11th
1st v JAiyed
510 - 363
7/+148 : 8th
2nd v EUmujo
385 - 392
7/+141 : 10th
1st v OAvwen
527 - 313
8/+355 : 7th
1st v EOfidi
562 - 308
9/+609 : 5th
BYE
9.5/+609 : 5th
6.Emmanuel Umujose 
9 wins, +574
1st v ASamue
447 - 383
1/+64 : 8th
2nd v EBobor
316 - 416
1/-36 : 14th
2nd v NEtim
568 - 322
2/+210 : 7th
1st v OAvwen
406 - 444
2/+172 : 9th
1st v OOloro
372 - 470
2/+74 : 16th
2nd v JAiyed
584 - 418
3/+240 : 10th
1st v OGodwi
508 - 291
4/+457 : 7th
2nd v GVicto
378 - 466
4/+369 : 9th
1st v SDuroj
437 - 388
5/+418 : 7th
2nd v DTayo
441 - 340
6/+519 : 4th
2nd v WJighe
387 - 483
6/+423 : 7th
1st v EKaro
415 - 397
7/+441 : 7th
1st v ROgbak
392 - 385
8/+448 : 5th
2nd v OOloro
485 - 338
9/+595 : 4th
1st v EKaro
380 - 401
9/+574 : 6th
BYE
9.5/+574 : 6th
7.Noble Onoshevwe 
9 wins, +424
1st v BUfeli
448 - 418
1/+30 : 10th
2nd v OAdigu
424 - 435
1/+19 : 12th
1st v OAvwen
454 - 348
2/+125 : 10th
2nd v BIdaho
413 - 436
2/+102 : 13th
2nd v WJighe
450 - 516
2/+36 : 17th
1st v CUmebi
425 - 421
3/+40 : 13th
2nd v OTega
407 - 390
4/+57 : 10th
1st v ROgbak
493 - 443
5/+107 : 6th
2nd v OOloro
410 - 417
5/+100 : 11th
1st v EKaro
443 - 408
6/+135 : 9th
2nd v EJames
377 - 308
7/+204 : 5th
1st v EBobor
456 - 336
8/+324 : 3rd
1st v OOloro
534 - 378
9/+480 : 3rd
2nd v EKaro
421 - 474
9/+427 : 5th
2nd v GVicto
479 - 482
9/+424 : 7th
BYE
9.5/+424 : 7th
8.Opeyemi Oloro 
9 wins, -112
1st v OKabir
575 - 345
1/+230 : 2nd
1st v BIdaho
371 - 409
1/+192 : 8th
1st v SDuroj
397 - 393
2/+196 : 8th
2nd v GVicto
378 - 439
2/+135 : 10th
2nd v EUmujo
470 - 372
3/+233 : 7th
1st v EBobor
401 - 398
4/+236 : 4th
2nd v EOfidi
382 - 472
4/+146 : 9th
2nd v EKaro
347 - 427
4/+66 : 15th
1st v NOnosh
417 - 410
5/+73 : 13th
2nd v OAdigu
440 - 377
6/+136 : 8th
2nd v OAvwen
475 - 473
7/+138 : 6th
1st v WJighe
479 - 465
8/+152 : 4th
2nd v NOnosh
378 - 534
8/-4 : 6th
1st v EUmujo
338 - 485
8/-151 : 10th
2nd v OKabir
384 - 345
9/-112 : 8th
BYE
9.5/-112 : 8th
9.Cyril Umebiye 
9 wins, -148
1st v WJighe
309 - 472
0/-163 : 24th
2nd v BUfeli
410 - 398
1/-151 : 19th
1st v OAdigu
431 - 388
2/-108 : 12th
2nd v OKabir
411 - 434
2/-131 : 16th
1st v EOfidi
444 - 430
3/-117 : 12th
2nd v NOnosh
421 - 425
3/-121 : 16th
2nd v OAvwen
418 - 366
4/-69 : 13th
1st v BIdaho
478 - 397
5/+12 : 7th
2nd v DTayo
446 - 417
6/+41 : 5th
1st v EJames
425 - 431
6/+35 : 10th
2nd v EKaro
308 - 571
6/-228 : 12th
1st v ASamue
469 - 381
7/-140 : 9th
2nd v EJames
430 - 419
8/-129 : 7th
1st v GVicto
350 - 492
8/-271 : 11th
1st v SDuroj
469 - 346
9/-148 : 9th
BYE
9.5/-148 : 9th
10.Bright Idahosa 
8 wins, +383
1st v OTega
376 - 383
0/-7 : 15th
2nd v OOloro
409 - 371
1/+31 : 11th
2nd v DAkanb
341 - 421
1/-49 : 16th
1st v NOnosh
436 - 413
2/-26 : 14th
2nd v JAiyed
440 - 570
2/-156 : 18th
1st v OAvwen
456 - 444
3/-144 : 17th
2nd v OTokun
475 - 331
4/0 : 11th
2nd v CUmebi
397 - 478
4/-81 : 18th
1st v ROgbak
474 - 316
5/+77 : 12th
1st v OKabir
431 - 434
5/+74 : 15th
1st v DTayo
342 - 469
5/-53 : 18th
2nd v OMicha
440 - 364
6/+23 : 16th
1st v EOfidi
387 - 450
6/-40 : 18th
2nd v EBobor
556 - 308
7/+208 : 13th
2nd v OAvwen
511 - 336
8/+383 : 10th
BYE
8.5/+383 : 10th
11.Emmanuel Ofidi 
8 wins, -125
2nd v DTayo
479 - 368
1/+111 : 5th
2nd v JAiyed
465 - 413
2/+163 : 4th
1st v EKaro
387 - 546
2/+4 : 11th
1st v EBobor
493 - 369
3/+128 : 5th
2nd v CUmebi
430 - 444
3/+114 : 9th
1st v ROgbak
426 - 352
4/+188 : 5th
1st v OOloro
472 - 382
5/+278 : 3rd
2nd v WJighe
350 - 476
5/+152 : 5th
2nd v EJames
487 - 326
6/+313 : 4th
1st v NEtim
358 - 430
6/+241 : 7th
2nd v GVicto
373 - 487
6/+127 : 10th
1st v OAvwen
371 - 468
6/+30 : 15th
2nd v BIdaho
450 - 387
7/+93 : 12th
1st v OAdigu
389 - 353
8/+129 : 8th
2nd v ROgbak
308 - 562
8/-125 : 11th
BYE
8.5/-125 : 11th
12.Olaiya Kabir 
8 wins, -142
2nd v OOloro
345 - 575
0/-230 : 25th
1st v WJighe
437 - 406
1/-199 : 20th
2nd v OMicha
311 - 423
1/-311 : 23rd
1st v CUmebi
434 - 411
2/-288 : 19th
2nd v NEtim
421 - 553
2/-420 : 21st
1st v OTokun
471 - 315
3/-264 : 19th
2nd v DAkanb
366 - 593
3/-491 : 21st
1st v DTayo
357 - 451
3/-585 : 22nd
1st v BUfeli
356 - 391
3/-620 : 24th
2nd v BIdaho
434 - 431
4/-617 : 22nd
1st v OTega
519 - 396
5/-494 : 19th
2nd v OGodwi
424 - 338
6/-408 : 17th
1st v DAkanb
482 - 423
7/-349 : 13th
2nd v EJames
651 - 405
8/-103 : 9th
1st v OOloro
345 - 384
8/-142 : 12th
BYE
8.5/-142 : 12th
13.Okiemute Tega 
8 wins, -179
2nd v BIdaho
383 - 376
1/+7 : 12th
1st v ROgbak
414 - 470
1/-49 : 15th
2nd v EJames
304 - 468
1/-213 : 20th
1st v NEtim
356 - 371
1/-228 : 25th
1st v OMicha
447 - 445
2/-226 : 19th
2nd v DTayo
320 - 570
2/-476 : 23rd
1st v NOnosh
390 - 407
2/-493 : 24th
2nd v OAdigu
434 - 584
2/-643 : 25th
1st v DAkanb
433 - 388
3/-598 : 23rd
2nd v BUfeli
503 - 408
4/-503 : 21st
2nd v OKabir
396 - 519
4/-626 : 24th
1st v OTokun
462 - 365
5/-529 : 21st
2nd v OTokun
574 - 433
6/-388 : 19th
2nd v DAkanb
386 - 369
7/-371 : 16th
1st v OAdigu
492 - 300
8/-179 : 13th
BYE
8.5/-179 : 13th
14.Segun Durojaiye 
7 wins, +211
1st v OMicha
571 - 332
1/+239 : 1st
1st v DTayo
530 - 400
2/+369 : 1st
2nd v OOloro
393 - 397
2/+365 : 4th
2nd v EKaro
454 - 408
3/+411 : 2nd
2nd v EJames
483 - 417
4/+477 : 1st
1st v WJighe
386 - 437
4/+426 : 3rd
2nd v GVicto
369 - 530
4/+265 : 8th
1st v NEtim
443 - 525
4/+183 : 13th
2nd v EUmujo
388 - 437
4/+134 : 17th
2nd v EBobor
293 - 451
4/-24 : 19th
2nd v OTokun
385 - 416
4/-55 : 21st
1st v BUfeli
541 - 387
5/+99 : 19th
1st v ASamue
510 - 437
6/+172 : 16th
1st v DTayo
470 - 308
7/+334 : 12th
2nd v CUmebi
346 - 469
7/+211 : 14th
BYE
7.5/+211 : 14th
15.Dayo Tayo 
7 wins, +146
1st v EOfidi
368 - 479
0/-111 : 22nd
2nd v SDuroj
400 - 530
0/-241 : 24th
2nd v OGodwi
392 - 402
0/-251 : 26th
1st v JAiyed
401 - 499
0/-349 : 26th
1st v BUfeli
514 - 384
1/-219 : 23rd
1st v OTega
570 - 320
2/+31 : 20th
2nd v OMicha
456 - 345
3/+142 : 14th
2nd v OKabir
451 - 357
4/+236 : 10th
1st v CUmebi
417 - 446
4/+207 : 15th
1st v EUmujo
340 - 441
4/+106 : 18th
2nd v BIdaho
469 - 342
5/+233 : 15th
1st v DAkanb
468 - 406
6/+295 : 12th
2nd v OAvwen
423 - 449
6/+269 : 15th
2nd v SDuroj
308 - 470
6/+107 : 18th
1st v EJames
398 - 359
7/+146 : 15th
BYE
7.5/+146 : 15th
16.Oshevire Avwenagha 
7 wins, -52
1st v JAiyed
418 - 382
1/+36 : 9th
1st v GVicto
398 - 427
1/+7 : 13th
2nd v NOnosh
348 - 454
1/-99 : 17th
2nd v EUmujo
444 - 406
2/-61 : 15th
1st v OAdigu
459 - 377
3/+21 : 11th
2nd v BIdaho
444 - 456
3/+9 : 14th
1st v CUmebi
366 - 418
3/-43 : 18th
2nd v OGodwi
497 - 261
4/+193 : 12th
1st v EBobor
444 - 501
4/+136 : 16th
2nd v ASamue
439 - 359
5/+216 : 12th
1st v OOloro
473 - 475
5/+214 : 16th
2nd v EOfidi
468 - 371
6/+311 : 11th
1st v DTayo
449 - 423
7/+337 : 9th
2nd v ROgbak
313 - 527
7/+123 : 14th
1st v BIdaho
336 - 511
7/-52 : 16th
BYE
7.5/-52 : 16th
17.Olatunde Adigun 
7 wins, -107
2nd v EBobor
342 - 497
0/-155 : 23rd
1st v NOnosh
435 - 424
1/-144 : 18th
2nd v CUmebi
388 - 431
1/-187 : 18th
1st v OTokun
370 - 400
1/-217 : 23rd
2nd v OAvwen
377 - 459
1/-299 : 26th
1st v DAkanb
399 - 391
2/-291 : 22nd
1st v BUfeli
506 - 307
3/-92 : 19th
1st v OTega
584 - 434
4/+58 : 16th
2nd v OGodwi
451 - 304
5/+205 : 10th
1st v OOloro
377 - 440
5/+142 : 13th
2nd v ASamue
391 - 389
6/+144 : 9th
1st v EJames
437 - 462
6/+119 : 13th
2nd v EBobor
408 - 406
7/+121 : 11th
2nd v EOfidi
353 - 389
7/+85 : 15th
2nd v OTega
300 - 492
7/-107 : 17th
BYE
7.5/-107 : 17th
18.Edewor Bobor 
7 wins, -124
1st v OAdigu
497 - 342
1/+155 : 4th
1st v EUmujo
416 - 316
2/+255 : 3rd
2nd v WJighe
410 - 437
2/+228 : 6th
2nd v EOfidi
369 - 493
2/+104 : 12th
1st v ASamue
527 - 511
3/+120 : 8th
2nd v OOloro
398 - 401
3/+117 : 11th
2nd v ROgbak
403 - 422
3/+98 : 15th
1st v JAiyed
524 - 443
4/+179 : 14th
2nd v OAvwen
501 - 444
5/+236 : 8th
1st v SDuroj
451 - 293
6/+394 : 6th
2nd v NEtim
386 - 566
6/+214 : 8th
2nd v NOnosh
336 - 456
6/+94 : 14th
1st v OAdigu
406 - 408
6/+92 : 17th
1st v BIdaho
308 - 556
6/-156 : 19th
2nd v JAiyed
463 - 431
7/-124 : 18th
BYE
7.5/-124 : 18th
19.Olowu Tokunbo 
7 wins, -469
2nd v NEtim
300 - 400
0/-100 : 20th
1st v DAkanb
454 - 453
1/-99 : 17th
1st v ASamue
274 - 462
1/-287 : 21st
2nd v OAdigu
400 - 370
2/-257 : 17th
1st v OGodwi
380 - 501
2/-378 : 20th
2nd v OKabir
315 - 471
2/-534 : 24th
1st v BIdaho
331 - 475
2/-678 : 25th
2nd v BUfeli
541 - 391
3/-528 : 21st
2nd v OMicha
421 - 416
4/-523 : 19th
2nd v ROgbak
390 - 486
4/-619 : 23rd
1st v SDuroj
416 - 385
5/-588 : 20th
2nd v OTega
365 - 462
5/-685 : 22nd
1st v OTega
433 - 574
5/-826 : 23rd
1st v BUfeli
522 - 347
6/-651 : 21st
2nd v DAkanb
516 - 334
7/-469 : 19th
BYE
7.5/-469 : 19th
20.Ewruje James 
6.5 wins, -490
2nd v GVicto
375 - 375
0.5/0 : 13th
2nd v OMicha
426 - 365
1.5/+61 : 6th
1st v OTega
468 - 304
2.5/+225 : 3rd
2nd v ROgbak
434 - 398
3.5/+261 : 1st
1st v SDuroj
417 - 483
3.5/+195 : 4th
1st v EKaro
265 - 424
3.5/+36 : 8th
1st v JAiyed
445 - 367
4.5/+114 : 6th
2nd v ASamue
390 - 499
4.5/+5 : 8th
1st v EOfidi
326 - 487
4.5/-156 : 14th
2nd v CUmebi
431 - 425
5.5/-150 : 11th
1st v NOnosh
308 - 377
5.5/-219 : 13th
2nd v OAdigu
462 - 437
6.5/-194 : 10th
1st v CUmebi
419 - 430
6.5/-205 : 14th
1st v OKabir
405 - 651
6.5/-451 : 17th
2nd v DTayo
359 - 398
6.5/-490 : 20th
BYE
7/-490 : 20th
21.Adebola Samuel 
6 wins, +16
2nd v EUmujo
383 - 447
0/-64 : 19th
1st v OGodwi
496 - 279
1/+153 : 9th
2nd v OTokun
462 - 274
2/+341 : 5th
1st v WJighe
346 - 471
2/+216 : 8th
2nd v EBobor
511 - 527
2/+200 : 15th
1st v GVicto
409 - 363
3/+246 : 9th
2nd v NEtim
342 - 500
3/+88 : 16th
1st v EJames
499 - 390
4/+197 : 11th
2nd v JAiyed
434 - 425
5/+206 : 9th
1st v OAvwen
359 - 439
5/+126 : 14th
1st v OAdigu
389 - 391
5/+124 : 17th
2nd v CUmebi
381 - 469
5/+36 : 20th
2nd v SDuroj
437 - 510
5/-37 : 21st
1st v JAiyed
389 - 436
5/-84 : 23rd
2nd v BUfeli
450 - 350
6/+16 : 21st
BYE
6.5/+16 : 21st
22.John Aiyedun 
6 wins, -491
2nd v OAvwen
382 - 418
0/-36 : 18th
1st v EOfidi
413 - 465
0/-88 : 23rd
1st v BUfeli
474 - 379
1/+7 : 15th
2nd v DTayo
499 - 401
2/+105 : 11th
1st v BIdaho
570 - 440
3/+235 : 6th
1st v EUmujo
418 - 584
3/+69 : 12th
2nd v EJames
367 - 445
3/-9 : 17th
2nd v EBobor
443 - 524
3/-90 : 20th
1st v ASamue
425 - 434
3/-99 : 21st
2nd v OMicha
375 - 358
4/-82 : 20th
1st v DAkanb
328 - 688
4/-442 : 22nd
2nd v ROgbak
363 - 510
4/-589 : 23rd
2nd v BUfeli
489 - 406
5/-506 : 22nd
2nd v ASamue
436 - 389
6/-459 : 20th
1st v EBobor
431 - 463
6/-491 : 22nd
BYE
6.5/-491 : 22nd
23.Dipo Akanbi 
5 wins, +357
1st v ROgbak
394 - 406
0/-12 : 16th
2nd v OTokun
453 - 454
0/-13 : 21st
1st v BIdaho
421 - 341
1/+67 : 14th
2nd v BUfeli
413 - 443
1/+37 : 21st
1st v GVicto
425 - 458
1/+4 : 22nd
2nd v OAdigu
391 - 399
1/-4 : 25th
1st v OKabir
593 - 366
2/+223 : 22nd
1st v OMicha
484 - 447
3/+260 : 19th
2nd v OTega
388 - 433
3/+215 : 20th
1st v OGodwi
458 - 356
4/+317 : 17th
2nd v JAiyed
688 - 328
5/+677 : 14th
2nd v DTayo
406 - 468
5/+615 : 18th
2nd v OKabir
423 - 482
5/+556 : 20th
1st v OTega
369 - 386
5/+539 : 22nd
1st v OTokun
334 - 516
5/+357 : 23rd
BYE
5.5/+357 : 23rd
24.Osuntope Michael 
4 wins, -529
2nd v SDuroj
332 - 571
0/-239 : 26th
1st v EJames
365 - 426
0/-300 : 25th
1st v OKabir
423 - 311
1/-188 : 19th
1st v OGodwi
406 - 435
1/-217 : 23rd
2nd v OTega
445 - 447
1/-219 : 23rd
2nd v BUfeli
419 - 456
1/-256 : 26th
1st v DTayo
345 - 456
1/-367 : 26th
2nd v DAkanb
447 - 484
1/-404 : 26th
1st v OTokun
416 - 421
1/-409 : 26th
1st v JAiyed
358 - 375
1/-426 : 26th
2nd v ROgbak
375 - 511
1/-562 : 26th
1st v BIdaho
364 - 440
1/-638 : 26th
2nd v OGodwi
472 - 421
2/-587 : 26th
1st v OGodwi
485 - 437
3/-539 : 25th
2nd v OGodwi
418 - 408
4/-529 : 24th
BYE
4.5/-529 : 24th
25.Ben Ufeli 
4 wins, -1071
2nd v NOnosh
418 - 448
0/-30 : 17th
1st v CUmebi
398 - 410
0/-42 : 22nd
2nd v JAiyed
379 - 474
0/-137 : 25th
1st v DAkanb
443 - 413
1/-107 : 22nd
2nd v DTayo
384 - 514
1/-237 : 25th
1st v OMicha
456 - 419
2/-200 : 21st
2nd v OAdigu
307 - 506
2/-399 : 23rd
1st v OTokun
391 - 541
2/-549 : 24th
2nd v OKabir
391 - 356
3/-514 : 22nd
1st v OTega
408 - 503
3/-609 : 24th
2nd v OGodwi
470 - 420
4/-559 : 23rd
2nd v SDuroj
387 - 541
4/-713 : 24th
1st v JAiyed
406 - 489
4/-796 : 24th
2nd v OTokun
347 - 522
4/-971 : 24th
1st v ASamue
350 - 450
4/-1071 : 25th
BYE
4.5/-1071 : 25th
26.Olueh Godwin 
3 wins, -1141
1st v EKaro
300 - 400
0/-100 : 20th
2nd v ASamue
279 - 496
0/-317 : 26th
1st v DTayo
402 - 392
1/-307 : 22nd
2nd v OMicha
435 - 406
2/-278 : 18th
2nd v OTokun
501 - 380
3/-157 : 13th
1st v NEtim
466 - 503
3/-194 : 18th
2nd v EUmujo
291 - 508
3/-411 : 20th
1st v OAvwen
261 - 497
3/-647 : 23rd
1st v OAdigu
304 - 451
3/-794 : 25th
2nd v DAkanb
356 - 458
3/-896 : 25th
1st v BUfeli
420 - 470
3/-946 : 25th
1st v OKabir
338 - 424
3/-1032 : 25th
1st v OMicha
421 - 472
3/-1083 : 25th
2nd v OMicha
437 - 485
3/-1131 : 26th
1st v OMicha
408 - 418
3/-1141 : 26th
BYE
3.5/-1141 : 26th